327029

Quyết định 3593/2016/QĐ-UBND về Quy định mức hỗ trợ giống ngô để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô theo Quyết định 915/2016/QĐ-TTg do tỉnh Thanh Hóa ban hành

327029
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 3593/2016/QĐ-UBND về Quy định mức hỗ trợ giống ngô để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô theo Quyết định 915/2016/QĐ-TTg do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 3593/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đức Quyền
Ngày ban hành: 16/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3593/2016/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa
Người ký: Nguyễn Đức Quyền
Ngày ban hành: 16/09/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3593/2016/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 09 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ GIỐNG NGÔ ĐỂ CHUYỂN ĐỔI TỪ TRỒNG LÚA SANG TRỒNG NGÔ THEO QUYẾT ĐỊNH 915/2016/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 915/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô tại vùng Trung du miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ, Đồng bng sông Cửu Long, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 3073/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành các định mức tạm thời áp dụng cho các chương trình, dự án khuyến nông, khuyến ngư;

Căn cứ Công văn số 10366/BTC-NSNN ngày 25/7/2016 của Bộ Tài chính về việc Chính sách hỗ tr chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô theo Quyết định số 915/QĐ-TTg;

Căn cứ Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 01/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình khuyến nông địa phương năm 2016;

Căn cứ Công văn số 574/CV-HĐND ngày 8/9/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc Quy định mức hỗ trợ giống ngô để chuyển đi từ trồng lúa sang trồng ngô theo Quyết định số 915/QĐ-TTg;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 3321/STC-TCDN ngày 15/8/2016 của Sở Tài chính về việc chính sách hỗ trợ chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ giống ngô để chuyển đi từ trồng lúa sang trồng ngô theo Quyết định 915/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, như sau:

- Về đối tượng hỗ trợ: Các hợp tác xã, t hp tác, hộ gia đình, cá nhân.

- Về phạm vi hỗ trợ: Trên diện tích đất trồng lúa chuyển sang trồng ngô ở các vụ trong năm từ vụ Hè Thu 2016 đến hết vụ Đông Xuân 2018 - 2019.

- Về mức hỗ trợ: Vụ Hè Thu năm 2016: 2.400.000 đồng/ha; từ vụ Đông Xuân năm 2017 đến hết vụ Đông Xuân 2018 - 2019, mức hỗ trợ thay đổi theo đơn giá giống ngô thực tế nhưng không vượt quá 3.000.000 đồng/ha.

- Về điều kiện hỗ trợ: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 1, Quyết định số 915/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn Ngân sách Trung ương hỗ trợ 100% để chuyển đi từ trồng lúa sang trồng ngô.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. S Nông nghiệp và PTNT:

Chủ trì, phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp diện tích chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô hàng năm từ vụ Hè Thu 2016 đến hết vụ Đông Xuân 2018 - 2019 trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt xong trước 30/7 trước năm kế hoạch, riêng năm 2016 xong trước 30/9/2016.

2. S Tài chính:

- Căn cứ quyết định phê duyệt diện tích chuyển đổi ttrồng lúa sang trồng ngô, tng hp kinh phí hỗ trợ giống ngô trình Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính bổ sung kinh phí để thực hiện chính sách.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT phân bổ kinh phí hàng năm và cấp bổ sung có mục tiêu cho các địa phương.

3. UBND các huyn, thị xã, thành phố:

- Lập dự toán kinh phí hỗ trợ chuyển đi từ trồng lúa sang trồng ngô gửi Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính trước ngày 20/7 trước năm kế hoạch để thẩm định. Riêng năm 2016 xong trước ngày 25/9/2016.

- Tổ chức triển khai thực hiện, sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng đối tượng và thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 9 năm 2016.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ (để thực hiện);
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để báo cáo);
- Lưu: VT, NN. (A280)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản