Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 358/2005/QĐ-UB về cho phép thành lập Hội Doanh nghiệp quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành

Số hiệu: 358/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 25/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Số công báo:
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 358/2005/QĐ-UB
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 25/01/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo:
Số công báo:
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 358/2005/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHO PHÉP THÀNH LẬP HỘI DOANH NGHIỆP QUẬN THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊNH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL/L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 ban hành Luật quy định quyền lập Hội và Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;
Căn cứ Thông tư số 01/2004/TT-BNV ngày 15 tháng 01 năm 2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;
Xét đơn đề nghị ngày 28 tháng 6 năm 2004 của ông Trần Việt Anh, Trưởng Ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp quận Thủ Đức, đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức tại Công văn số 867/UB-TC ngày 08 tháng 7 năm 2004, của Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp thành phố tại công văn số 121/VP-HH ngày 22 tháng 7 năm 2004 và của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố tại Tờ trình số 255/TTr-SNV ngày 27 tháng 8 năm 2004;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay cho phép thành lập Hội Doanh nghiệp quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Hội Doanh nghiệp quận Thủ Đức là tổ chức quần chúng tự nguyện của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các hợp tác xã, các hộ kinh doanh cá thể, các nhà quản lý kinh tế, các chuyên viên kỹ thuật hoạt động trên địa bàn quận Thủ Đức, nhằm tập hợp, đoàn kết, giúp đỡ nhau đẩy mạnh hoạt động để góp phần phát triển kinh tế - xã hội của quận.

Hội Doanh nghiệp quận Thủ Đức là thành viên của Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức.

Hội Doanh nghiệp quận Thủ Đức là tổ chức có tu cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của Nhà nước.

Biên chế, kinh phí hoạt động, trụ sở, phương tiện làm việc của Hội Doanh nghiệp quận Thủ Đức do Hội tự lo theo quy định tại Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội.

Điều 2. Hội Doanh nghiệp quận Thủ Đức hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội sau khi được Đại hội hội viên thông qua, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức quyết định công nhận Ban Chấp hành Hội và phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Hội Doanh nghiệp quận Thủ Đức.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, giám đốc Sở Nội vụ thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh và Chủ tịch Hội Doanh nghiệp quận Thủ Đức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3
- Thường trực Thành ủy
- TTUB: CT, PCT/TT, VX
- Ban Dân vận thành ủy, Ban TC/TU
- Ủy ban MTTQ/TP, CT Hội DN/TP
- CATP (PC13), Sở Nội vụ TP (2b)
- VPHĐ-UB: PVP/KT, PC, VX
- Tổ CNN, VX
- Lưu (CNN-T)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
Nguyễn Thiện Nhân

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản