Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 3392/QĐ-UB năm 2004 về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Tư vấn Địa ốc Sài Gòn thành công ty Cổ phần Tư vấn Kinh doanh Địa ốc Sài Gòn do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 3392/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 06/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Số công báo:
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3392/QĐ-UB
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 06/07/2004
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo:
Số công báo:
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3392/QĐ-UB

TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 07 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÔNG TY TƯ VẤN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KINH DOANH ĐỊA ỐC SÀI GÒN.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 76/2002/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 79/2002/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 15/2002/TT-LĐTBXH ngày 23 tháng 10 năm 2002 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Quyết định số 3391 /QĐ-UB ngày 06 tháng 7 năm 2004 của ủy ban nhân dân thành phố về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa công ty Tư vấn Địa ốc Sài Gòn ;
Xét tờ trình số 176/ĐMDN ngày 06 tháng 5 năm 2004 của Thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Tư vấn Địa ốc Sài Gòn trực thuộc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn như sau :

1. Vốn điều lệ Công ty cổ phần : 2.200.000.000 đồng.

Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần Nhà nước : 34,00 % vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp : 49,95% vốn điều lệ (trong đó quyền được mua cổ phần theo giá ưu đãi chiếm 12,48% vốn điều lệ).

- Tỷ lệ cổ phần bán đấu giá cho cổ đông ngoài doanh nghiệp : 16,05% vốn điều lệ.

2. Giá trị doanh nghiệp Nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa ngày 31 tháng 12 năm 2002 :

- Giá trị thực tế của doanh nghiệp : 3.695.943.369 đồng.

- Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước : 930.287.636 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp :

Tổng số cổ phần bán giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp (theo phương án được duyệt) : 2.745 cổ phần.

Phần giá trị được ưu đãi : 82.350.000 đồng.

Điều 2. Giao cho Công ty Tư vấn Địa ốc Sài Gòn trực tiếp tổ chức bán 3.533 cổ phần cho các cổ đông bên ngoài theo hình thức đấu giá (tương đương 16,05% vốn điều lệ của Công ty cổ phần).

Các đơn vị : Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn và Công ty Tư vấn Địa ốc Sài Gòn có trách nhiệm cử người tham gia Hội đồng đấu giá bán cổ phần ; danh sách gửi về Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố tổng hợp, trình ủy ban nhân dân thành phố ra Quyết định thành lập Hội đồng đấu giá, để hướng dẫn và giám sát hoạt động bán đấu giá cổ phần tại Công ty Tư vấn Địa ốc Sài Gòn .

Điều 3. Chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Tư vấn Địa ốc Sài Gòn thành Công ty cổ phần :

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : Công ty cổ phần kinh doanh Địa ốc Sài Gòn ;

- Tên giao dịch quốc tế : Sài Gòn Real Estate Consulting Trading Joint - Stock Company ;

- Tên viết tắt : Resco ;

- Văn phòng chính (trụ sở chính) đặt tại : 62 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4. Công ty cổ phần Tư vấn Kinh doanh Địa ốc Sài Gòn sản xuấr kinh doanh các ngành nghề sau :

- Thiết kế công trình dân dụng công nghiệp. Thiết kế quy hoạch chi tiết các khu dân cư và dịch vụ. Lập họa đồ hiện trạng nhà ở và các dịch vụ hợp thức hóa mua bán nhà trong nhân dân theo quy định của Nhà nước.

- Tư vấn pháp luật về địa ốc và thực hiện các dịch vụ pháp lý về nhà ở, đất ở, nhà làm việc cho các thành phần kinh tế trong và ngoài nước. Cung ứng thông tin, giới thiệu theo yêu cầu của khách hàng về việc mua bán, chuyển nhượng, cho thuê nhà đất. Khảo sát thiết kế và giám sát thi công các công trình xây dựng dân dụng trên các quy mô. Thực hiện tư vấn các công trình xây dựng dân dụng trên các quy mô. Thực hiện tư vấn đầu tư và xây dựng trên các lĩnh vực sau : Lập các dự án đầu tư xây dựng tiền khả thi và khả thi, tư vấn về đấu thầu và hợp đồng kinh tế, quản lý dự án đầu tư.

- Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

- Thẩm định thiết kế kỹ thuật và dự toán các công trình xây dựng.

- Xây dựng mạng lưới địa chính và đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính. Đo vẽ và hiệu chỉnh bản đồ địa hình tỷ lệ lớn. Đo đạc phục vụ khảo sát, thiết kế thi công công trình.

Điều 5. Công ty cổ phần Tư vấn Kinh doanh Địa ốc Sài Gòn :

- Là pháp nhân theo Luật doanh nghiệp Việt Nam kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo qui định của pháp luật. Hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp.

- Giám đốc và Kế toán trưởng doanh nghiệp Nhà nước Công ty Tư vấn Địa ốc Sài Gòn có trách nhiệm điều hành công việc quản lý cho đến khi bàn giao toàn bộ doanh nghiệp cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn kinh doanh Địa ốc Sài Gòn.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 8232/QĐ-UB-CN ngày 06 tháng 12 năm 2000 của ủy ban nhân dân thành phố về việc sáp nhập Công ty Tư vấn Địa ốc Sài Gòn vào xí nghiệp Khảo sát thiết kế và tư vấn đầu tư Gò Vấp và đổi tên thành Công ty Tư vấn Địa ốc Sài Gòn, sau khi Công ty cổ phần Tư vấn Kinh doanh Địa ốc Sài Gòn được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo luật định.

Điều 7. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chi Cục Trưởng Chi cục tài chính doanh nghiệp thành phố, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn, Giám đốc Công ty Tư vấn Địa ốc Sài Gòn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 7
- BCĐ ĐM và PTDN Trung ương
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính
- TT/TU, TT/HĐND TP
- Thường trực UBND TP
- Văn phòng Thành ủy
- TT Ban ĐMQLDN. TP
- Sở Lao động-TB và XH
- Cục Thuế thành phố
- Kho bạc Nhà nước TP
- Công an thành phố
- Chi nhánh NHNN/TP
- VPHĐ-UB : các PVP
- Tổ CNN
- Lưu (CNN.K).

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
 Nguyễn Thiện Nhân

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản