380305

Quyết định 3325/QĐ-UBND năm 2017 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

380305
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 3325/QĐ-UBND năm 2017 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Số hiệu: 3325/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 10/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3325/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh
Người ký: Đặng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 10/11/2017
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3325/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 12-NQ/TW CỦA BCH TW ĐẢNG KHÓA XII VỀ TIẾP TỤC CƠ CẤU LẠI, ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 02/10/2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII);

Căn cứ Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020;

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 02/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới DNNN giai đoạn 2017-2020;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới, Quản lý và Phát triển doanh nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 941/TTr-SKHĐT ngày 25/10/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới, Quản lý và Phát triển doanh nghiệp tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành liên quan; Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban
ĐMDN TW;
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, Phó VP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT1.
- Gửi: VB giấy và điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đặng Quốc Khánh

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 12-NQ/TW NGÀY 03/6/2017 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG (KHÓA XII) VỀ TIẾP TỤC CƠ CẤU LẠI, ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
(kèm theo Quyết định số 3325/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Quán triệt, tổ chức, triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời và có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được đề ra trong Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tc cơ cấu li, đổi mới và nâng cao hiu quả doanh nghiệp nhà nước (DNNN).

Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, đảm bảo tính khả thi cao để thực hiện cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN, góp phần phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước.

2. Yêu cầu

Quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW phải gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đề cao tinh thần chủ động, đổi mới sáng tạo, bảo đảm chất lượng, hiệu quả trong thực hiện. Thường xuyên cập nhật, bổ sung những chủ trương, chính sách mới đáp ng yêu cầu thực tiễn.

Thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp có vốn nhà nước với phương thức thực hiện và lộ trình hợp lý; thực hiện bán vốn tại những doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ hoặc không cần giữ cổ phần, góp vốn chi phối, kể cả những doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả; đồng thời xử lý triệt để, bao gồm cả việc cho giải thể, phá sản các doanh nghiệp yếu kém, hoạt động không hiệu quả.

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1. Quan điểm

Tổ chức quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ các quan điểm tại Nghị quyết số 12-NQ/TW và chương trình này trong toàn đảng bộ cơ sở, đến tận từng cán bộ, đảng viên, chính quyền các cấp; tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Các Chỉ thị, Chương trình nêu trên phải được quán triệt đến tận cán bộ, đảng viên các cấp, các ngành, các doanh nghiệp.

2. Mục tiêu

a) Mục tiêu tổng quát: Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị doanh nghiệp theo chuẩn mực quốc tế, nhằm huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp để DNNN giữ vững vị trí then cht và là một lc lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bng xã hội.

b) Mục tiêu đến năm 2020:

- Đối với các doanh nghiệp đã chuyển sang công ty cổ phần: Hoàn thành việc thoái vốn tại các doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm giữ theo danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017.

- Đối với các công ty TNHH một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn nhà nước: Tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp nhà nước, sắp xếp tinh gọn bộ máy lao động, nâng cao chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng công nghệ hiện đại hóa.

c) Mục tiêu đến năm 2030

- Hầu hết các DNNN trên địa bàn tỉnh có cơ cấu sở hữu hỗn hợp, chủ yếu là doanh nghiệp cổ phần.

- Trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất hiện đại tương đương các nước trong khu vực; đáp ứng đầy đủ chuẩn mực quốc tế về quản trị doanh nghiệp; hình thành đội ngũ quản lý doanh nghiệp có trình độ cao, phẩm chất đạo đức tốt.

III. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

Trên cơ sở rà soát thực trạng, tiêu chí phân loại DNNN, doanh nghiệp có vốn nhà nước và danh mục DNNN thực hiện sắp xếp, giai đoạn 2017-2020 tại Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, tập trung những nội dung cụ thể sau:

1. Giữ nguyên và tái cơ cấu các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước:

- Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh.

- Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh.

- Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh.

- Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn.

- Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Chúc A.

1. Tập trung thoái vốn nhà nước giai đoạn 2017 - 2020:

- Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh: Tỷ lệ vốn (so với vốn điều lệ) tối thiểu dự kiến thoái 44,76%.

- Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Hà Tĩnh: Tỷ lệ vốn (so với vốn điều lệ) tối thiểu dự kiến thoái 43,55%.

- Công ty CP Môi trường đô thị Hồng Lĩnh: Tỷ lệ vốn (so với vốn điều lệ) tối thiểu dự kiến thoái 88,32%.

- Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP: Tỷ lệ vốn (so với vốn điều lệ) tối thiểu dự kiến thoái 32,37%.

- Công ty CP Quản lý và Xây dựng công trình giao thông Hà Tĩnh: Tỷ lệ vốn (so với vốn điều lệ) tối thiểu dự kiến thoái 39%, Nhà nước không nắm giữ vn điều lệ.

2. Tiếp tục phối hợp SCIC thoái hết vốn nhà nước tại các doanh nghiệp đã cổ phần hóa và đã bàn giao cho SCIC mà nhà nước không cần nắm giữ theo đúng quy định.

3. Tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm công tác sắp xếp đi mới DNNN, công tác tổ chức quản lý, các cơ chế quản lý và quản trị doanh nghiệp đối với các DNNN và các doanh nghiệp có vốn nhà nước.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường phổ biến, tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả DNNN theo các Nghị quyết của Đảng, cơ chế chính sách của Nhà nước về sắp xếp và đổi mới DNNN; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, xác định cụ thể trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước của tỉnh và giải quyết nhanh, dứt điểm các vướng mắc trong quá trình thực hiện.

2. Tập huấn nâng cao năng lực cho doanh nghiệp về hệ thống cơ chế chính sách phục vụ cho quá trình cơ cấu lại DNNN; nghiên cứu, quy định phương thức thoái vốn phù hợp với tình hình thị trường và thực tế hoạt động của doanh nghiệp như: Kiến nghị Trung ương bổ sung quy định việc xác định giá khởi điểm khi tổ chức bán phần vốn nhà nước theo phương thức giao dịch khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán.

3. Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phương án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2017 - 2020 theo hướng:

- Xây dựng chiến lược phát triển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 phù hợp chiến lược phát triển ngành, nhu cầu của thị trường, khả năng cân đối và giải pháp về vốn đầu tư và năng lực, trình độ quản lý.

- Rà soát, xác định nhiệm vụ, tập trung vào kinh doanh những ngành nghề kinh doanh chính và những ngành liên quan phục vụ trực tiếp ngành, nghề kinh doanh chính.

- Kiện toàn bộ máy quản lý, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ quản lý doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu quản trị trong cơ chế thị trường. Bố trí người đại diện phần vốn nhà nước đủ phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn để làm tốt vai trò đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp.

- Sắp xếp lại, nâng cao chất lượng lao động trong doanh nghiệp, trên cơ sở đó nâng cao năng suất của từng người lao động và năng suất lao động tổng hợp của doanh nghiệp.

- Tích cực triển khai nghiên cứu ng dụng, đầu tư đổi mới công nghệ, sản phẩm, dịch vụ; từng bước nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng tiêu chuẩn môi trường.

4. Xử lý dứt điểm các doanh nghiệp thua lỗ, các dự án đầu tư không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp theo cơ chế thị trường đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

5. Các doanh nghiệp đã cổ phần hóa thực hiện nghiêm quy định về đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch, đăng ký niêm yết trên thị trường chứng khoán theo đúng quy định.

6. Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên doanh nghiệp nhà nước, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần có vốn nhà nước chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc hoàn thành kế hoạch sắp xếp, cơ cấu lại, thoái vốn và xử lý dứt điểm tồn tại để nâng cao hiệu quả hoạt động, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần tập trung chỉ đạo hoàn thành.

7. Tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể trong quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước từ việc định hướng, chỉ đạo quán triệt đầy đủ các chủ trương, Nghị quyết của Đảng và hệ thống pháp luật của Nhà nước đến việc tổ chức thực hiện, giám sát quá trình cơ cấu lại theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Đổi mới quản lý và Phát triển doanh nghiệp tỉnh chủ trì phối hợp với các Sở: Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan chỉ đạo Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể của đơn vị theo nội dung Nghị quyết số 12-NQ/TW và Chương trình hành động nêu trên về việc đẩy mạnh tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN đảm bảo đúng quy định tại mục III Chương trình này.

2. Sở Tài chính chủ trì phối hợp các đơn vị có liên quan hướng dẫn các DNNN, doanh nghiệp có vốn nhà nước xây dựng kế hoạch và nội dung thực hiện việc thoái vốn nhà nước đảm bảo đúng tỷ lệ tại mục III Chương trình này.

3. Sở Nội vụ chủ trì phối hợp các đơn vị có liên quan hướng dẫn các DNNN, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện công tác sắp xếp bộ máy quản lý đảm bảo tinh gọn, hiệu quả đúng quy định tại mục III Chương trình này.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp các đơn vị có liên quan hướng dẫn các DNNN, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện đảm bảo chế độ chính sách người lao động trong quá trình cơ cấu lại, đổi mới DNNN đảm bảo hiệu quả quy định tại mục III Chương trình này.

5. Các Sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các Doanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp có vốn nhà nước bám sát nội dung chương trình, xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, Đổi mới Quản lý và Phát triển doanh nghiệp tỉnh phối hợp các cơ quan có liên quan đôn đốc theo dõi việc thực hiện, phát hiện những vấn đề đột xuất, cấp bách phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện để kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện Chương trình hành động này, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản