8763

Quyết định 33/2005/QĐ-BCN chuyển Công ty Caric thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Caric do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

8763
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 33/2005/QĐ-BCN chuyển Công ty Caric thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Caric do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 33/2005/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đỗ Hữu Hào
Ngày ban hành: 19/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 04/09/2005 Số công báo: 4-4
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 33/2005/QĐ-BCN
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp
Người ký: Đỗ Hữu Hào
Ngày ban hành: 19/08/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 04/09/2005
Số công báo: 4-4
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 33/2005/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2005 


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY CARIC THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN CARIC  

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
Căn cứ Quyết định số 37/2005/QĐTTg ngày 28 tháng 02 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Bộ Công nghiệp;
Xét đề nghị của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp (Công văn số 822/CV-HĐQT ngày 16 tháng 8 năm 2005 và Công văn số 797/CV-HĐQT ngày 10 tháng 8 năm 2005) và Hồ sơ chuyển đổi Công ty Caric thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Caric;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Công ty Caric, doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Caric.

Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Caric (gọi tắt là Công ty) có con dấu riêng, được mở tài khoản tại các Ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty do Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp phê duyệt và theo Luật Doanh nghiệp.

- Tên gọi đầy đủ : Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Caric.

- Tên viết tắt : Công ty Caric.

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh : Caric Company

- Tên viết tắt : Caric.

- Trụ sở chính đặt tại : số 17 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

- Vốn điều lệ của Công ty: 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng chẵn).

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Chế tạo phương tiện vận tải thủy, máy và thiết bị cho ngành công nghiệp, nông nghiệp và phụ tùng thay thế. Xây lắp công nghiệp, xây dựng công nghiệp, dân dụng và cơ sở hạ tầng. Kinh doanh và phát triển nhà;

- Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Công ty:

1. Cơ cấu tổ chức của Công ty gồm có:

a) Chủ tịch Công ty;

b) Tổng giám đốc Công ty và bộ máy giúp việc;

c) Các đơn vị trực thuộc Công ty.

2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4. Tổ chức được Nhà nước uỷ quyền là đại diện chủ sở hữu:

Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp.

Địa chỉ số 2 Triệu Quốc Đạt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp có trách nhiệm thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Caric có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản do Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh; kế thừa các quyền, lợi ích và các nghĩa vụ hợp pháp về tiền vốn, tài sản, lao động, đất đai của Công ty Caric.

Điều 6. Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Caric có trách nhiệm xây dựng Điều lệ của Công ty trình Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp phê duyệt; bổ nhiệm Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp, Giám đốc Công ty Caric, Chủ tịch và Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Caric chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 7,
- VP Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Công an, LĐTB&XH, Nội vụ, Tư pháp,
- Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước TW ,
- UBND Tp. Hồ Chí Minh,
- Bộ trưởng (để b/c),
- Các đồng chí Thứ trưởng,
- Ban Đổi mới và PTDN Bộ,
- Công đoàn Công nghiệp Việt Nam,
- Cty Caric (3b),
- Công báo,
- Lưu VT, TCCB.

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG 
Đỗ Hữu Hào

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản