Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3072/2004/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP ÁP DỤNG 12 THỬ NGHIỆM PHÁT HIỆN NHANH Ô NHIỄM HÓA HỌC TRONG THỰC PHẨM

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/05/2003 của Chính phủ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 86/CP ngày 8/12/1995 của Chính phủ về việc phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với chất lượng hàng hóa;
Xét ý kiến đánh giá các thử nghiệm pháp hiện nhanh vệ sinh an toàn thực phẩm của Trung tâm Y tế dự phòng các Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương và đề nghị của Hội đồng đánh giá các bộ thử nghiệm phát hiện nhanh vệ sinh an toàn thực phẩm của Thái Lan sản xuất họp ngày 04/8/2004;
Theo đề nghị của Ông, Bà: Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép áp dụng 12 thử nghiệm phát hiện nhanh ô nhiễm hóa học trong thực phẩm sản xuất tại Thái Lan (Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Điều 3. Bãi bỏ Quyết định số 1928/2003/QĐ-BYT ngày 06/6/2003 và Quyết định số 4527/2003/QĐ-BYT ngày 27/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Điều 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng Y tế các ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
 Trần Chí Liêm

DANH MỤC

CÁC THỬ NGHIỆM PHÁT HIỆN NHANH Ô NHIỄM HÓA HỌC TRONG THỰC PHẨM SẢN XUẤT TẠI THÁI LAN ĐƯỢC PHÉP ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3072/2004/QĐ-BYT; ngày 06/9/2004)

TT

DANH MỤC

NƯỚC SẢN XUẤT

1.

Xác định SULFIT trong thực phẩm

Thái Lan

Theo chuyểngiao kỹ thuật của JICA - Nhật Bản

2.

Xác định HYPOCLORIT trong thực phẩm

Thái Lan

Theo chuyểngiao kỹ thuật của JICA - Nhật Bản

3.

Xác định chỉ số AXIT trong dầu, mỡ TP

Thái Lan

Theo chuyểngiao kỹ thuật của JICA - Nhật Bản

4.

Xác định độ ôi khét của dầu mỡ thực phẩm

Thái Lan

Theo chuyểngiao kỹ thuật của JICA - Nhật Bản

5.

Xác định AXIT vô cơ trong dấm

Thái Lan

Theo chuyểngiao kỹ thuật của JICA - Nhật Bản

6.

Xác định FORMALIN trong thực phẩm

Thái Lan

Theo chuyểngiao kỹ thuật của JICA - Nhật Bản

7.

Xác định chất AXIT SALICYLIC trong thực phẩm

Thái Lan

Theo chuyểngiao kỹ thuật của JICA - Nhật Bản

8.

Xác định HYDRO SULFITE NATRI trong thực phẩm

Thái Lan

Theo chuyểngiao kỹ thuật của JICA - Nhật Bản

9.

Xác định AXIT ACETIC trong dấm

Thái Lan

Theo chuyểngiao kỹ thuật của JICA - Nhật Bản

10.

Xác định phẩm màu trong thực phẩm

Thái Lan

Theo chuyểngiao kỹ thuật của JICA - Nhật Bản

11.

Xác định hàn the (BORAX) trong thực phẩm

Thái Lan

Theo chuyểngiao kỹ thuật của JICA - Nhật Bản

12.

Xác định tồn dư thuốc bảo vệ thực vật nhóm cacbamat và nhóm photphat trong thực phẩm

Thái Lan

Theo chuyểngiao kỹ thuật của JICA - Nhật Bản

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản