380985

Quyết định 303/QĐ-LĐTBXH năm 2018 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 97/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

380985
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 303/QĐ-LĐTBXH năm 2018 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 97/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 303/QĐ-LĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Đào Ngọc Dung
Ngày ban hành: 21/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 303/QĐ-LĐTBXH
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Người ký: Đào Ngọc Dung
Ngày ban hành: 21/03/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 303/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 97/NQ-CP NGÀY 03/10/2017 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 12-NQ/TW NGÀY 03/6/2017 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ TIẾP TỤC CƠ CẤU LẠI, ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước;

Xét đề nghị của Vụ trưng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (Kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Kế hoạch và Đu tư;
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Cổng TTĐT B LĐTB&XH;
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

BỘ TRƯỞNG
Đào Ngọc Dung

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 97/NQ-CP NGÀY 03/10/2017 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 12-NQ/TW NGÀY 03/6/2017 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ TIẾP TỤC CƠ CẤU LẠI, ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 303/QĐ-LĐTBXH ngày 21/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 03/10/2017 Chính phủ về ban hành chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch hành động nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Nghị quyết của Chính phủ với những nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ đến các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

2. Phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thuộc Bộ trong việc nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện chính sách liên quan đến lao động, việc làm, an sinh xã hội đối với các doanh nghiệp Nhà nước để góp phần thực hiện thành công mục tiêu cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước đến năm 2020 và năm 2030.

3. Thực hiện cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đảm bảo tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo đúng lộ trình đã được phê duyệt; chuyn đi mô hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công sang hình thức doanh nghiệp.

4. Nâng cao trách nhiệm, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng, Thủ trưởng đơn vị trong việc lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quNghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt để thống nhất nhận thức các chủ trương, đường lối của Đảng về cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Bộ tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Bộ về Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, người lao động nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong về quan điểm, mục tiêu, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận đầy đủ thông tin và tham gia giám sát hoạt động của doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ.

2. Tiếp tục đổi mới cơ chế để doanh nghiệp nhà nước thực sự vận hành theo cơ chế thị trường:

2.1. Cục Quan hệ lao động và Tiền lương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan:

- Rà soát, hoàn thiện chính sách hỗ trợ đối với người lao động dôi dư trong quá trình tái cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước; có giải pháp, chính sách bảo đảm quyền lợi người lao động trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

- Xác định tiền lương đối với người lao động trên cơ sở năng suất lao động, lấy tăng năng suất lao động làm cơ sở để tăng tiền lương; phân định rõ doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ chính trị, xã hội do Nhà nước giao và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh theo thị trường khi xác định tiền lương.

- Rà soát, hoàn thiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao của người quản lý doanh nghiệp nhà nước phù hợp với cơ chế thị trường, có tính cạnh tranh cao trên cơ sở kết quả sản xuất, kinh doanh. Nghiên cứu, triển khai cơ chế trả lương theo thỏa thuận đối với Tổng giám đốc và một số chức danh quản lý chủ chốt của doanh nghiệp nhà nước.

2.2. Cục Việc làm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan:

Nghiên cứu, xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong sử dụng lao động, tạo việc làm ổn định, tránh sa thải lao động do khó khăn, làm ăn thua lỗ.

2.3. Vụ Bảo hiểm xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan:

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội (năm 2014). Tập trung nghiên cứu chính sách bảo hiểm xã hội đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người lao động, người sử dụng lao động và bảo hiểm xã hội; đảm bảo chính sách, quyền lợi người lao động trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước

Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tổng kết việc thực hiện Bộ luật Lao động về nội dung liên quan đến người lao động trong doanh nghiệp nhà nước, báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn tới.

4. Về tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp nhà nước

Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ:

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lao động - việc làm; an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Chú trọng công tác tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp nhà nước thực hiện đúng quy định của pháp luật. Thực hiện hiệu quả công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Xử lý, kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, quy định còn bất cập để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra cũng như chức năng quản lý nhà nước về lao động.

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “Nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đến năm 2020” theo Quyết định số 2155/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Về đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ

5.1. Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Rà soát, đánh giá thực trạng, hiệu quả hoạt động của 03 doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ (Công ty cổ phần Nhân lực quốc tế Sovilaco; Công ty cổ phần Cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại Sona; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Lao động - Xã hội); các dự án, công trình đầu tư, vốn và tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp.

- Tập trung tổ chức thực hiện cổ phần hóa và đảm bảo thoái toàn bộ vốn nhà nước tại 02 doanh nghiệp trực thuộc Bộ là Công ty cổ phần Nhân lực quốc tế; Công ty cổ phần Cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại theo tiến độ, lộ trình đã được phê duyệt bảo đảm tuân thủ pháp luật, tôn trọng cơ chế thị trường, công khai, minh bạch; khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phần, góp vốn vào doanh nghiệp trong quá trình cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Bảo đảm việc hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý của các tài sản trước khi tiến hành thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

- Thực hiện các biện pháp để bảo đảm tính minh bạch, công khai của doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ và trách nhiệm giải trình của người quản lý doanh nghiệp theo đúng các quy định hiện hành, đặc biệt là về tài chính, đầu tư, mua sắm, sử dụng vốn của nhà nước, chi phí, kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận, các giao dịch lớn, giao dịch với người có liên quan đến người quản lý, tài sản của người quản lý.

- Thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động của một số đơn vị sự nghiệp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5, Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII; trong đó, tập trung chuyển đổi 03 Trung tâm kiểm định (khu vực I, III và III) sang mô hình doanh nghiệp.

5.2. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị:

Nghiên cứu, tham mưu với Lãnh đạo Bộ để tiếp tục sắp xếp, tinh gọn và nâng cao hiệu quả tổ chức bộ máy, biên chế của doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ; cơ cấu lại, sắp xếp, bố trí sử dụng cán bộ; đào tạo, chuyển đổi nghề và xử lý lao động dôi dư, bảo đảm đầy đủ quyền lợi chính đáng của người lao động trong quá trình cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp trực thuộc Bộ.

5.3. Các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ:

- Tăng cường lãnh đạo các cấp ủy đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và xây dựng Đảng trong doanh nghiệp. Nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng và đảng viên, tăng cường vai trò của Chi bộ trong quản lý, giáo dục đảng viên; bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động của các đơn vị, doanh nghiệp.

- Quan tâm xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo chuyên môn, các đoàn thể trực thuộc; quy chế xây dựng mối đoàn kết trong nội bộ. Định kỳ tổ chức các buổi làm việc, hội nghị, đối thoại giữa cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp với các tổ chức đoàn thể, nhất là đội ngũ công nhân và người lao động.

- Thực hiện đúng lộ trình cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; chủ động triển khai và đề xuất với Lãnh đạo Bộ các giải pháp để làm lành mạnh hóa tình hình tài chính; xử lý nợ đọng, nợ không có khả năng thanh toán và các tài sản không sinh lời.

- Cơ cấu lại tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; có phân công, phân cấp rõ ràng; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp. Chủ động bố trí, sắp xếp, đào tạo, bố trí và sử dụng cán bộ, người lao động; có giải pháp đào tạo lại, chuyển đổi nghề nghiệp đối với lao động dôi dư trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi và đời sống người lao động.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của người lao động là cổ đông trong việc tham gia quản lý, giám sát doanh nghiệp, đồng thời có cơ chế phù hợp để bảo vệ quyền lợi của cổ đông nhỏ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch của Bộ để xây dựng, ban hành kế hoạch của đơn vị và tổ chức thực hiện; trong đó, phải cụ thể bằng các kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình, đề án triển khai thực hiện và phân công trách nhiệm cụ thể. Định kỳ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ) trước ngày 05/12 hằng năm để tổng hợp, báo cáo Chính phủ theo quy định.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc tình hình tiến độ và kết quả thực hiện kế hoạch; tổng hợp, báo cáo Bộ tình hình và kết quả thực hiện.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, nếu thấy cần thiết sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ cụ thể, các đơn vị chủ động đề xuất, báo cáo Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) xem xét, quyết định./.

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản