Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2948/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG BỘ Y TẾ

 BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/CP ngày 15/05/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 56/1998/NĐ-CP ngày 30/7/1998 của Chính phủ về việc quy định các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp; Tiêu chuẩn hóa các tiêu chuẩn khen thưởng;
Căn cứ Quyết định số 154/1998/QĐ-TTg ngày 25/8/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ và thành viên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng các cấp;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ Y tế gồm các thành viên như sau:

1. Bà Trần Thị Trung Chiến, Bộ trưởng Bộ Y tê

2. Ông Trần Chí Liêm, Thứ trưởng Bộ Y tế

3. Bà Vũ Thị Phương, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

4. Ông Trần Công Kỷ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế

5. Ông Dương Quốc Trọng, Chánh Văn phòng Bộ Y tế

6. Ông Trịnh Đình Cần, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ

7. Ông Dương Huy Liệu, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính

8. Ông Lý Ngọc Kính, Vụ trưởng Vụ Điều trị

9. Ông Phạm Hưng Củng, Vụ trưởng Vụ Y học cổ truyền

10. Ông Nguyễn Văn Dịp, Vụ trưởng Vụ Khoa học - Đào tạo

11. Ông Nguyễn Đình Loan, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe sinh sản

12. Ông Trần Trọng Hải, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế

13. Ông Dương Văn Tỉnh, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị - Công trình y tế

14. Ông Trinh Quân Huấn, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng và PC.HIV/AIDS

15. Ông Cao Minh Quang, Cục trưởng Cục Quản lý Dược

16. Bà Phan Thị Kim, Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm

17. Ông Trần Quang Trung, Chánh Thanh tra Bộ Y tế

18. Ông Nguyễn Mạnh Hải, Chuyên viên Vụ Pháp chế

19.Bà Mai Thị Hiên, Chuyên viên vụ Pháp chế

- Chủ tịch Hội đồng

- Phó chủ tịch HĐ

- Phó chủ tịch HĐ

- Ủy viên thường trực

- Ủy viên

- Ủy viên

- Ủy viên

- Ủy viên

- Ủy viên

- Ủy viên

- Ủy viên

- Ủy viên

- Ủy viên

- Ủy viên

 

- Ủy viên

- Ủy viên

- Ủy viên

- Uỷ viên thư ký

- Uỷ viên thư ký

 

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ vủa Hội đồng:

1. Phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức đoàn thể và các đơn vị có liên quan để tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong nghành Y tế, đảm bảo các phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, rộng khắp, đúng hướng, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, kế hoạch của Nhà nước và Bộ Y tế đề ra.

Tổng kết, phân tích, đánh giá thực tiễn phong trào, từ đó đề xuất với Bộ trưởng kế hoạch biện pháp tổ chức, chỉ đạo, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến.

2. Xét chọn những cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc qua phong trào thi đua yêu nước để Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định khen thưởng hoặc để Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị Thủ tướng Chính Phủ, Chủ tịch nước quyết định khen thưởng.

3. Nghiên cứu, đề xuất với Bộ Y tế và Nhà nước về việc ban hành hoặc cải tiến, sửa đổi, bổ sung chính sách, hình thức và chế độ khen thưởng thành tích thi đua.

Điều 3. Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ Y tế đặt tại Vụ Pháp chế.

Điều 4. Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể, biểu quyết theo đa số, họp Hội đồng 3 tháng 1 lần, trừ trường hợp bất thường do Chủ tịch Hội đồng quyết định triệu tập. Kinh phí hoạt động của Hội đồng được chi từ kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan Bộ Y tế.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Các quy định trước đây trái với quy định trong Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 6. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục thuộc cơ quan Bộ Y tế và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
 Trần Thị Trung Chiến

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản