9402

Quyết định 28/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Công chứng số 6 trực thuộc Sở Tư pháp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

9402
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 28/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Công chứng số 6 trực thuộc Sở Tư pháp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 28/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 21/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 28/2006/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 21/02/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 28/2006/QĐ-UBND

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 6 TRỰC THUỘC SỞ TƯ PHÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2000
của Chính phủ về công chứng, chứng thực và Thông tư số 03/2001/TP-CC ngày 14 tháng 3 năm 2001 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ;
Theo Công văn số 983/TP-HCTP ngày 04 tháng 5 năm 2005 của
Bộ Tư pháp về thành lập Phòng Công chứng số 6 và số 7 ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 193/STP-TC ngày 18 tháng 01 năm 2006 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 56/TTr-SNV ngày 26 tháng 01 năm 2006 ;

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay thành lập Phòng Công chứng số 6 trực thuộc Sở Tư pháp. Phòng Công chứng số 6 là đơn vị có tư cách pháp nhân, có tài khoản và

con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động theo quy định của Nhà nước.

Trụ sở của Phòng Công chứng số 6 đặt tại số 45AG1 và số 47AF4, đường Nguyễn Văn Đậu, phường 6, quận Bình Thạnh.

Điều 2. Phòng Công chứng số 6 thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực; Thông tư số 03/2001/TP-CC ngày 14 tháng 3 năm 2001 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP và các văn bản pháp quy có liên quan.

Điều 3. Phòng Công chứng số 6 do Trưởng phòng phụ trách, có một số Phó Trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng và các Công chứng viên.

Trưởng phòng Công chứng số 6 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân

thành phố bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp và Giám đốc

Sở Nội vụ.

Phó Trưởng phòng Công chứng số 6 do Giám đốc Sở Tư pháp

bổ nhiệm theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Các Công chứng viên do Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp.

Biên chế và kinh phí hoạt động hàng năm của Phòng Công chứng số 6 do Ủy ban nhân dân thành phố giao trong tổng biên chế và kinh phí của

Sở Tư pháp.

Điều 4. Giao Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Quy chế hoạt động của Phòng Công chứng số 6.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2006.

Điều 6.Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các

sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và Trưởng Phòng Công chứng số 6 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :

- Như điều 6
- Bộ Tư pháp
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
- Các Đoàn thể thành phố
- Các Ban Thành ủy
- Các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố
- Sở Nội vụ (2b)
- Công an thành phố (PC.13)
- Viện Kiểm sát nhân dân thành phố
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- Các Báo, Đài
- VPHĐ-UB : các PVP, các Tổ NCTH
- Lưu (VX/Nh) MH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH 
Lê Thanh Hải

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản