326896

Quyết định 2755/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hoàn Lão, tỉnh Quảng Bình và vùng phụ cận đến năm 2030

326896
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 2755/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hoàn Lão, tỉnh Quảng Bình và vùng phụ cận đến năm 2030

Số hiệu: 2755/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Nguyễn Hữu Hoài
Ngày ban hành: 12/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2755/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình
Người ký: Nguyễn Hữu Hoài
Ngày ban hành: 12/09/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2755/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 12 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THỊ TRẤN HOÀN LÃO VÀ VÙNG PHỤ CẬN ĐẾN NĂM 2030

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 2838/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hoàn Lão và vùng phụ cận đến năm 2030;

Xét Tờ trình số 1157/TTr-UBND ngày 23/8/2016 của UBND huyện Bố Trạch về việc xin phê duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hoàn Lão và vùng phụ cận đến năm 2030;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo thẩm định số 1822/BC-SXD ngày 24/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hoàn Lão và vùng phụ cận đến năm 2030”, với nội dung như sau:

1. Điều chỉnh phạm vi, ranh giới khu vực Quy hoạch tại Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 2838/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 của UBND tỉnh, như sau:

Khu vực lập quy hoạch gồm thị trấn Hoàn Lão và 18 xã phụ cận (gồm: Mỹ Trạch, Hạ Trạch, Bắc Trạch, Thanh Trạch, Sơn Lộc, Hải Trạch, Phú Trạch, Hoàn Trạch, Đồng Trạch, Đức Trạch, Vạn Trạch, Tây Trạch, Trung Trạch, Đại Trạch, Hòa Trạch, Nam Trạch, Lý Trạch và Nhân Trạch), có ranh giới như sau:

- Phía Bắc giáp ranh giới thị xã Ba Đồn;

- Phía Nam giáp ranh giới thành phố Đồng Hới;

- Phía Đông giáp Biển Đông;

- Phía Tây giáp ranh giới các xã Liên Trạch, Cự Nẫm, Phú Định và Thị trấn Nông trường Việt Trung.

2. Điều chỉnh tổng diện tích lập quy hoạch chung tại Khoản 3, Điều 1 Quyết định số 2838/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 của UBND tỉnh, như sau:

Khu vực lập quy hoạch chung có tổng diện tích khoảng 27.587,45ha.

3. Điều chỉnh quy mô dân số tại Khoản 4, Điều 1 Quyết định số 2838/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 của UBND tỉnh, như sau:

- Tính đến 01/01/2016, tổng dân số trong khu vực lập quy hoạch là 113.507 người, trong đó: Dân số thị trấn Hoàn Lão là 7.476 người; tổng dân số của 18 xã phụ cận là 106.032 người.

- Dự kiến đến năm 2020 tổng dân số toàn bộ khu vực quy hoạch khoảng 119.495 người.

- Dự kiến đến năm 2030 tổng dân số toàn bộ khu vực quy hoạch khoảng 133.740 người.

Điều 2. Ngoài các nội dung điều chỉnh, các nội dung khác tại Quyết định số 2838/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 của UBND tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch; Chủ tịch UBND thị trấn Hoàn Lão, Chủ tịch UBND các xã: Mỹ Trạch, Hạ Trạch, Bắc Trạch, Thanh Trạch, Sơn Lộc, Hải Trạch, Phú Trạch, Hoàn Trạch, Đồng Trạch, Đức Trạch, Vạn Trạch, Tây Trạch, Trung Trạch, Đại Trạch, Hòa Trạch, Nam Trạch, Lý Trạch và Nhân Trạch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, CVXDCB.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hoài

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản