326210

Quyết định 2642/QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Phát triển Y tế biển, đảo tỉnh Thái Bình đến năm 2020”

326210
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 2642/QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Phát triển Y tế biển, đảo tỉnh Thái Bình đến năm 2020”

Số hiệu: 2642/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành: 29/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2642/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình
Người ký: Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành: 29/09/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2642/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 29 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN Y TẾ BIỂN, ĐẢO TỈNH THÁI BÌNH ĐẾN NĂM 2020”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 317/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Phát triển Y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 147/TTr-SYT ngày 23 tháng 9 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Phát triển Y tế biển, đảo tỉnh Thái Bình đến năm 2020” (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các ông, bà có tên sau:

1. Trưởng Ban: Bà Nguyễn Thị Lĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các Phó Trưởng ban:

- Ông Phạm Văn Dịu, Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban Thường trực;

- Ông Trần Xuân Hiệp, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh.

3. Các ủy viên:

- Ông Phan Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Y tế, y viên thường trực;

- Ông Nguyễn Thanh Long, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Phạm Hồng Tùng, Phó Giám đốc Sở Tài chính;

- Ông Phạm Hữu Thoại, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ông Nguyễn Mạnh Lực, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Ông Nguyễn Phúc Điền, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch;

- Bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

- Ông Chu Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải;

- Ông Phạm Đình Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh;

- Ông Tạ Văn Trang, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

- Ông Trần Hồng Sơn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

- Bà Tạ Thị Hoa, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh;

- Ông Nguyễn Duy Cam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy;

- Ông Hoàng Văn Túy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải;

- Ông Đỗ Trọng Minh, Phó Trưởng phòng Chăm sóc sức khỏe, Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020” theo Quyết định số 317/QĐ-TTg ngày 07/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo.

Sở Y tế là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo.

Các thành viên tham gia Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Y tế; các Giám đốc sở, Thủ trưởng ngành, đơn vị liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các ông, bà có tên tại Điều 1 thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Y tế;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K
GVX.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản