326998

Quyết định 2569/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ Chỉ thị quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh do không còn phù hợp với quy định của pháp luật và công bố Chỉ thị còn hiệu lực

326998
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 2569/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ Chỉ thị quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh do không còn phù hợp với quy định của pháp luật và công bố Chỉ thị còn hiệu lực

Số hiệu: 2569/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Quốc Vinh
Ngày ban hành: 13/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2569/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh
Người ký: Đặng Quốc Vinh
Ngày ban hành: 13/09/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2569/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CHỈ THỊ QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH DO KHÔNG CÒN PHÙ HỢP VỚI QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VÀ CÔNG BỐ CHỈ THỊ CÒN HIỆU LỰC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 568/STP-XDVB ngày 19/8/2016 (sau khi thống nhất với các cơ quan liên quan),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 30 Chỉ thị quy phạm pháp luật của UBND tỉnh do không còn phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và công bố 04 Chỉ thị còn hiệu lực (có Danh mục cụ thể kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo CCHC (Tỉnh ủy);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBKT, các Ban, Văn phòng - Tỉnh ủy;
- Các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh;
- Các phòng thuộc VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT,NC1;
- Gửi:
+ Bản giấy: TP không nhận bản điện tử; Sở Tư pháp;
+ Điện tử: Các thành phần còn lại.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Vinh

 

DANH MỤC

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH CÒN HIỆU LỰC
(Kèm theo Quyết định 2569/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh)

STT

LĨNH VỰC

SỐ, KÝ HIỆU, NGÀY, THÁNG, NĂM BAN HÀNH

TÊN VĂN BẢN

GHI CHÚ

1

AN NINH

Chỉ thị số 13/2010/CT-UBND ngày 07/6/2010

Về việc tăng cường công tác quản lý an toàn bức xạ và an ninh các nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh.

 

2

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Chỉ thị số 15/2012/CT-UBND ngày 19/4/2012

Về việc nâng cấp trách nhiệm và hiệu quả hoạt động cho vay ưu đãi của Chính phủ qua Ngân hàng Chính sách xã hội.

 

3

THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

Chỉ thị số 21/2010/CT-UBND ngày 28/10/2010

Về việc tăng cường quản lý và tạo điều kiện phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

 

4

Chỉ thị số 18/2011/CT-UBND ngày 25/8/2011

Về tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

 

 

DANH MỤC

CHỈ THỊ QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH BỊ BÃI BỎ DO KHÔNG CÒN PHÙ HỢP VỚI LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2015
(Kèm theo Quyết định 2569/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh)

STT

LĨNH VỰC

SỐ, KÝ HIỆU, NGÀY THÁNG, NĂM BAN HÀNH

TÊN VĂN BẢN

LÝ DO BÃI BỎ

Nội dung

Hình thức

1.

AN NINH

Chỉ thị số 18/1998 CT/UB ngày 15/10/1998

Về tăng cường công tác phòng chống tội phạm và phòng chống ma túy trong tình hình mới

Gạch đầu dòng thứ 5, 6 khoản 4 quy định về trách nhiệm của Sở Thương mại du lịch; Sở Văn hóa và Thông tin. Tuy vậy, các Sở này đã có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức và đổi tên thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông.

Không phù hợp với Luật Ban hành VBQPPL năm 2015

2.

Chỉ thị số 02/2006/CT-UBND ngày 12/01/2006

Về việc tăng cường công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ đối tượng hết hạn tù và được đặc xá tha tù trước thời hạn về địa phương.

Nội dung có căn cứ vào Quyết định số 478/QĐ-CTN ngày 28/7/2004 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2004 - 2005. Tuy vậy, Quyết định này đã hết hiệu lực thi hành.

Không phù hợp với Luật Ban hành VBQPPL năm 2015

3.

Chỉ thị số 10/2006/CT-UBND ngày 05/4/2006

Về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng

Khoản 1 quy định về tổ chức thực hiện Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19/11/2002; Nghị định số 150/2005/NĐ-CP ngày 12/12/2005; Nghị định số 152/2005/NĐ-CP. Tuy vậy, các văn bản này đã hết hiệu lực thi hành

Không phù hợp với Luật Ban hành VBQPPL năm 2015

4.

Chỉ thị số 15/2007/CT-UBND ngày 31/8/2007

Về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Cư trú

- Luật Cư trú đã được sửa đổi, bổ sung năm 2013;

- Một số nhiệm vụ đã được triển khai thực hiện;

- Điểm c, khoản 2 quy định về trách nhiệm của Sở Văn hóa thông tin. Tuy vậy, Sở này đã có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức và đổi tên thành Sở Thông tin và Truyền thông.

Không phù hợp với Luật Ban hành VBQPPL năm 2015

5.

Chỉ thị số 19/2008/CT-UBND ngày 09/6/2008

Tăng cường công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong tình hình mới

- Gạch đầu dòng thứ 2, khoản 2 quy định dẫn chiếu theo Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg ngày 28/5/2007. Tuy vậy, Quyết định này đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bởi Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg;

- Nội dung trong gạch đầu dòng thứ 6, khoản 2 đã được thực hiện.

Không phù hợp với Luật Ban hành VBQPPL năm 2015

6.

Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND ngày 22/02/2008

Về việc tăng cường công tác tiếp nhận, giúp đỡ người đi Cơ sở giáo dục, Trường giáo dưỡng về địa phương

Phần đầu của Chỉ thị dẫn chiếu theo Nghị định số 142/2003/NĐ-CP. Tuy vậy, Nghị định này đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bởi Nghị định số 02/2014/NĐ-CP.

Không phù hợp với Luật Ban hành VBQPPL năm 2015

7.

Chỉ thị số 16/2009/CT-UBND ngày 01/7/2009

Về tăng cường công tác phòng chống các tệ nạn xã hội

Khoản 2 dẫn chiếu theo Nghị định số 163/2003/NĐ-CP. Tuy vậy, Nghị định này đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013.

Không phù hợp với Luật Ban hành VBQPPL năm 2015

8.

Chỉ thị số 19/2009/CT-UBND ngày 20/8/2009

Về việc tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới

Phần đầu Chỉ thị dẫn chiếu theo Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996. Tuy vậy, Nghị định này đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Nghị định số 25/2012/NĐ-CP ngày 05/4/2012 của Chính phủ.

Không phù hợp với Luật Ban hành VBQPPL năm 2015

9.

Chỉ thị số 20/2009/CT-UBND ngày 24/9/2009

Về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

- Đoạn 3 Chỉ thị dẫn chiếu thực hiện Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004, tuy vậy, Luật này đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014.

- Khoản 6 quy định thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt. Tuy vậy, Quyết định này đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014 - 2020.

Không phù hợp với Luật Ban hành VBQPPL năm 2015

10.

Chỉ thị số 09/2010/CT-UBND ngày 27/4/2010

Về việc “Xây dựng môi trường văn hóa giao thông”

Khoản 6 dẫn chiếu áp dụng theo Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy vậy, Quyết định này đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Không phù hợp với Luật Ban hành VBQPPL năm 2015

11.

LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH - XÃ HỘI

Chỉ thị số 18/2002/CT-UBND ngày 29/11/2002

Về việc tăng cường quản lý và tổ chức xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

- Phần đầu Chỉ thị dẫn chiếu áp dụng theo Nghị định số 152/1999/NĐ-CP. Tuy vậy, Nghị định này đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Nghị định số 81/2003/NĐ-CP ngày 17/7/2003 của Chính phủ;

- Nhiệm vụ trong khoản 2 Chỉ thị đã hoàn thành.

Không phù hợp với Luật Ban hành VBQPPL năm 2015

12.

HÀNH CHÍNH - TƯ PHÁP

Chỉ thị số 27/2006/CT-UBND ngày 06/10/2006

Về tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của các tổ chức, công dân

- Phần đầu Chỉ thị sử dụng căn cứ ban hành là Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg. Tuy vậy, Quyết định này đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg cũng đã được thay thế bởi Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg.

- Nhiệm vụ tại khoản 2 Chỉ thị đã hoàn thành.

- Hiện nay, các nội dung tại Chỉ thị này đã được quy định tại các Quyết định: Số 33/2011/QĐ-UBND ngày 03/11/2011 ban hành Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; số 27/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Không phù hợp với Luật Ban hành VBQPPL năm 2015

13.

Chỉ thị số 22/2006/CT-UBND ngày 07/8/2006

V/v giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

- Nhiệm vụ tại điểm a khoản 3 Chỉ thị đã hoàn thành.

- Các nội dung tại Chỉ thị này hiện đã được quy định tại Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 14/06/2016 về việc quy định loại hình văn bản chỉ gửi bản điện tử, loại hình văn bản chỉ gửi bản giấy và loại hình văn bản gửi cả bản giấy và bản điện tử giữa các cơ quan, tổ chức nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Không phù hợp với Luật Ban hành VBQPPL năm 2015

14.

Chỉ thị số 28/2008/CT-UBND ngày 14/11/2008

Về việc tăng cường thực hiện công tác văn thư, lưu trữ

- Phần đầu Chỉ thị dẫn chiếu áp dụng theo Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP. Tuy nhiên Thông tư này đã hết hiệu lực thi hành do một phần bị thay thế bởi Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ; một phần bị bãi bỏ bởi Nghị định số 34/2016/NĐ-CP;

- Nhiệm vụ tại khoản 7, khoản 8 đã hoàn thành;

- Khoản 9 dẫn chiếu áp dụng theo Quyết định số 13/2005/QĐ-BNV và Quyết định số 13/2005/QĐ-BNV. Tuy nhiên, 02 văn bản này đã bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 13/10/2013 của Bộ Nội vụ.

Không phù hợp với Luật Ban hành VBQPPL năm 2015

15.

Chỉ thị số 08/2008/CT-UBND ngày 10/3/2008

Về việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo và nâng cao chất lượng tham mưu, hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

- Khoản 5 dẫn chiếu áp dụng theo Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP. Tuy nhiên, Thông tư này đã hết hiệu lực thi hành do một phần bị thay thế bởi Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ; Một phần bị bãi bỏ bởi Nghị định số 34/2016/NĐ-CP;

- Điểm a khoản 7 dẫn chiếu áp dụng Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg. Tuy vậy, Quyết định này đã bị thay thế bởi Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Các nội dung tại Chỉ thị này hiện nay đã được quy định tại Quyết định số 3713/QĐ-UBND ngày 25/11/2013 V/v phê duyệt Đề án đổi mới phương thức hoạt động của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và hoạt động của UBND tỉnh.

Không phù hợp với Luật Ban hành VBQPPL năm 2015

16.

Chỉ thị số 20/2011/CT-UBND ngày 29/9/2011

Về việc triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự

Luật Thi hành án dân sự 2008 là căn cứ ban hành văn bản đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014.

Không phù hợp với Luật Ban hành VBQPPL năm 2015

17.

Chỉ thị số 23/2013/CT-UBND ngày 04/12/2013

Về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự, hành chính

Một số nội dung trong Chỉ thị đã hoàn thành.

Không phù hợp với Luật Ban hành VBQPPL năm 2015

18.

GIAO THÔNG - XÂY DỰNG

Chỉ thị số 11/2007/CT-UBND ngày 12/6/2007

Về việc đội mũ bảo hiểm đối với người điều khiển và người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy khi tham gia giao thông

- Tại phần đầu của Chỉ thị, việc đánh giá nhận định tình hình an toàn giao thông lấy theo số liệu những tháng đầu năm 2007, do đó, không phù hợp với thời điểm hiện nay.

- Hiện nay, văn bản pháp luật về an toàn giao thông đã thay đổi so với thời điểm năm 2007.

Không phù hợp với Luật Ban hành VBQPPL năm 2015

19.

Chỉ thị số 07/2009/CT-UBND ngày 02/4/2009

Về các giải pháp nhằm tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Tại đoạn 3 phần đầu Chỉ thị sử dụng căn cứ ban hành là các văn bản đã hết hiệu lực, cụ thể:

+ Luật Xây dựng năm 2003 đã được thay thế bởi Luật Xây dựng năm 2014.

+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP đã được thay thế bởi Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

+ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP, Nghị định số 49/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 209/2004/NĐ-CP đã được thay thế bởi Nghị định số 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

+ Thông tư số 16/2008/TT-BXD đã được thay thế bởi Thông tư số 03/2011/TT-BXD về hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

- Khoản 1, khoản 3 dẫn chiếu các văn bản đã hết hiệu lực là: Luật Xây dựng, Nghị định số 209/2004/NĐ-CP, Nghị định số 49/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 209/2004/NĐ-CP, Thông tư số 16/2008/TT-BXD.

- Khoản 3 dẫn chiếu Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 14/6/2007 của UBND tỉnh, tuy vậy, Quyết định này đã được thay thế bởi Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh và văn bản này cũng đã được thay thế bởi Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Không phù hợp với Luật Ban hành VBQPPL năm 2015

20.

Chỉ thị số 02/2011/CT-UBND ngày 17/01/2011

Về đảm bảo trật tự giao thông đường thủy nội địa

- Tại đoạn 2, điểm a khoản 1, điểm a khoản 7 dẫn chiếu thực hiện Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về điều kiện bảo đảm an toàn đối với phương tiện đường thủy nội địa thô sơ có tải trọng toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoặc bè và Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND về việc phân cấp cấp giấy phép hoạt động cảng, bến và đăng ký phương tiện đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Tuy vậy, căn cứ ban hành hai văn bản này là các văn bản cấp trên như: Nghị định số 21/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa; Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy định về đăng ký phương tiện đường thủy nội địa; Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 ban hành Quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa đã hết hiệu lực.

- Về vấn đề này, ngày 08/8/2016, Ban An toàn giao thông tỉnh đã có Kế hoạch số 13/KH-BATGT về triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp cấp bách đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, trong đó quy định trách nhiệm của các đơn vị liên quan về việc đảm bảo trật tự giao thông đường thủy nội địa.

Không phù hợp với Luật Ban hành VBQPPL năm 2015

21.

NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Chỉ thị số 32 CT/UB-NL1 ngày 05/12/1994

Về việc cấm nuôi và trừ diệt loại ốc bươu vàng

- Tại đoạn 1 phần đầu, khoản 2 có nêu tên “Chi cục bảo vệ thực vật” nhưng hiện nay đơn vị này đã đổi tên thành “Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật”.

- Thời hạn thực hiện nhiệm vụ tại khoản 2 đã hết.

Không phù hợp với Luật Ban hành VBQPPL năm 2015

22.

Chỉ thị số 20/2009/CT-UBND ngày 14/9/2009

Về việc tăng cường công tác quản lý tàu cá và hoạt động khai thác thủy sản

Điểm a khoản 1, điểm d khoản 2 nêu tên “Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản” nhưng hiện nay đơn vị này đã đổi tên thành “Chi cục Thủy sản”.

Không phù hợp với Luật Ban hành VBQPPL năm 2015

23.

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Chỉ thị số 20/2008/CT-UBND ngày 13/8/2008

Về triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân

- Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 đã được sửa đổi bởi Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi năm 2012; Luật sửa đổi các luật về thuế năm 2014;

- Nhiệm vụ tại khoản 3 đã hoàn thành

Không phù hợp với Luật Ban hành VBQPPL năm 2015

24.

Chỉ thị số 10/2010/CT-UBND ngày 28/4/2010

Về việc tiếp tục nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Tĩnh

Tại khoản 1 quy định nội dung không còn phù hợp thực tế: “năm 2010, phấn đấu tối thiểu mỗi địa phương dành 200 triệu đồng, là thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng”.

Không phù hợp với Luật Ban hành VBQPPL năm 2015

25.

Chỉ thị số 20/2010/CT-UBND ngày 27/7/2010

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Nghị định số 51/2010/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 04/2014/NĐ-CP.

Không phù hợp với Luật Ban hành VBQPPL năm 2015

26.

Chỉ thị số 27/2008/CT-UBND ngày 11/12/2008

Về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu sử dụng vốn Nhà nước

- Văn bản làm căn cứ ban hành chỉ thị đã hết hiệu lực, cụ thể:

+ Luật Đấu thầu năm 2005 đã được thay thế bởi Luật Đấu thầu năm 2013;

+ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng đã được thay thế bởi Nghị định số 85/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng và hiện nay Nghị định 85/2009/NĐ-CP cũng đã được thay thế bởi Nghị định số 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Khoản 1 dẫn chiếu Luật Đấu thầu năm 2005 và Nghị định số 58/2008/NĐ-CP, tuy nhiên 2 văn bản này đã hết hiệu lực.

Không phù hợp với Luật Ban hành VBQPPL năm 2015

27.

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Chỉ thị số 16/2010/CT-UBND ngày 21/9/2010

Về việc chủ động ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu

- Các nội dung trong Chỉ thị đã được cụ thể hóa trong Quyết định số 2313/QĐ-UBND ngày 14/7/2011 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020.

- Căn cứ để xây dựng Chỉ thị là Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 02/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu đã hoàn thành. Giai đoạn 2016 - 2020 không còn Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu nữa.

Không phù hợp với Luật Ban hành VBQPPL năm 2015

28.

Chỉ thị số 26/2010/CT-UBND ngày 13/7/2010

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong các hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

- VB làm căn cứ ban hành Chỉ thị này đã hết hiệu lực, cụ thể:

+ Luật Tài nguyên nước năm 1998 đã bị thay thế bởi Luật Tài nguyên nước năm 2012;

+ Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh đã bị thay thế bởi Quyết định số 82/2014/QĐ-UBND về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

- Tại điểm a khoản 1, điểm f khoản 4 dẫn chiếu theo Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Tuy nhiên Quyết định này đã hết hiệu lực.

- Các nội dung tại Chỉ thị này đã được quy định tại Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 13/3/2014 về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Không phù hợp với Luật BHVBQPPL năm 2015

29.

THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

Chỉ thị số 05/2010/CT-UBND ngày 23/3/2010

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực xuất bản, in ấn và phát hành xuất bản phẩm

Đoạn 3 phần đầu Chỉ thị sử dụng căn cứ ban hành đã hết hiệu lực, cụ thể: Luật Xuất bản năm 2004 và Luật xuất bản sửa đổi năm 2008 đã được thay thế bởi Luật Xuất bản năm 2012; Nghị định số 11/2009/NĐ-CP đã được thay thế bởi Nghị định số 195/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật xuất bản

Không phù hợp với Luật Ban hành VBQPPL năm 2015

30.

Chỉ thị số 22/2010/CT-UBND ngày 28/10/2010

Chỉ thị về việc tăng cường quản lý hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi trực tuyến (game online)

Điểm b khoản 1, điểm a khoản 7, điểm a và c khoản 8, khoản 9 dẫn chiếu văn bản đã hết hiệu lực, cụ thể: Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet và Thông tư liên tịch số 60/2006/TTLT-BVHTT-BBCVT-BCA về quản lý trò chơi trực tuyến đã bị thay thế bởi Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Không phù hợp với Luật Ban hành VBQPPL năm 2015

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản