381676

Quyết định 256/QĐ-UBDT năm 2018 về Kế hoạch xây dựng đề án “Đào tạo cán bộ cấp xã cho vùng đồng bào thiểu số” do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

381676
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 256/QĐ-UBDT năm 2018 về Kế hoạch xây dựng đề án “Đào tạo cán bộ cấp xã cho vùng đồng bào thiểu số” do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 256/QĐ-UBDT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Nông Quốc Tuấn
Ngày ban hành: 10/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 256/QĐ-UBDT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc
Người ký: Nông Quốc Tuấn
Ngày ban hành: 10/05/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 256/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XÂY DỰNG ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO CÁN BỘ CẤP XÃ CHO VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ”

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/2/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 809/QĐ-UBDT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho Văn phòng Ủy ban;

Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-UBDT ngày 28/2/2018 về việc giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban năm 2018;

Xét đề nghị của Vụ trưng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng đề án “Đào tạo, cán bộ cấp xã cho vùng đồng bào thiểu số”.

Điều 2. Giao Vụ Tổ chức Cán bộ chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo Kế hoạch được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Giám đốc Học viện Dân tộc, Vụ trưởng, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị có liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- Vụ KHTC, VPUB;
- Cổng TTĐT UBDT;

- Lưu: VT, TCCB (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Nông Quốc Tuấn

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO CÁN BỘ CẤP XÃ CHO VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ”
(Kèm theo Quyết định số : 256/QĐ-UBDT ngày 10/5/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

Thực hiện Quyết định số 64/QĐ-UBDT ngày 28/2/2018 của Bộ trưởng,Chủ nhiệm Ủy ban về việc giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng,Chủ nhiệm Ủy ban năm 2018, Ủy ban Dân tộc xây dựng kế hoạch Đề án “Đào tạo cán bộ cấp xã cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số” như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đề án được xây dựng nhằm xác định đối tượng, nội dung, lộ trình, cách thức tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

2. Triển khai các hoạt động xây dựng đề án “Đào tạo cán bộ cấp xã cho vùng đồng bào thiểu số” đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định và tiến độ thời gian trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành.

3. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ xây dựng đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

II. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Kết quả thực hiện

1

Xây dựng kế hoạch thực hiện trình Bộ trưởng Chủ nhiệm phê duyệt

Tháng 5/2018

Vụ TCCB

 

KH được phê duyệt

2

Gửi Văn bản đề nghị các Bộ, ngành liên quan, các Vụ, đơn vị cử người tham gia Ban soạn thảo, T biên tập; trình Bộ trưởng Quyết định thành lập Ban soạn tho,Tổ biên tập

Tháng 4,5/2018

Vụ TCCB

 

Công văn, Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm

3

Thẩm định kinh phí xây dựng Đề án

Tháng 5/2018

Vụ TCCB; Vụ KHTC

 

Biên bản

4

Triển khai Đề tài cấp cơ sở về việc nghiên cu thực trạng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã cho vùng dân tộc thiểu svà miền núi để phục vụ Đề tài

Tháng 3-6/2018

Học viện Dân tộc

Vụ TCCB

Báo cáo

5

Tiếp nhận báo cáo để hoàn thiện các dự thảo

Tháng 6/2018

Vụ TCCB

Học viện Dân tộc

Dự thảo Đề án, Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

6

Hội thảo góp ý dự thảo đề cương Đề án (Ban soạn thảo, Tổ biên tập lần 1)

Tháng 7/2018

Vụ TCCB

Các đơn vị liên quan, Bộ, ngành

 

7

Tổ chức hội thảo vùng tại các địa phương (tại 03 vùng Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ)

Tháng 7/2018

Vụ TCCB

Các địa phương

 

8

Hoàn thiện dự thảo Đề án, Tờ trình, Quyết định

Tháng 7/2018

Vụ TCCB

 

 

9

Hội thảo góp ý dự thảo Đề án, Tờ trình, Quyết định (Ban soạn thảo, Tổ biên tập lần 2)

Tháng 7/2018

Vụ TCCB

Bộ, ngành và các đơn vị liên quan,

 

10

Xin ý kiến tập thể Lãnh đạo Ủy ban vào dự thảo Đề án chi tiết và dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (bng văn bản)

Tháng 8/2018

Vụ TCCB

 

 

11

Tiếp thu ý kiến Lãnh đạo Ủy ban, hoàn thiện dự thảo Đề án

Tháng 8/2018

Vụ TCCB

 

 

12

Xin ý kiến Bộ, ngành bng văn bản vào dự thảo Đề án chi tiết và dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Tháng 8/2018

Vụ TCCB

 

Công văn gửi các Bộ, ngành kèm văn bản dự tho

13

Đăng tải lên cổng TTĐT Chính phủ và Cổng TTĐT UBDT để xin ý kiến góp ý vào dự thảo Đề án

Tháng 8/2018

Vụ TCCB

 

 

14

- Tổng hợp các ý kiến, hoàn thiện các văn bản dự thảo.

- Họp xin ý kiến tập thể Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Ủy ban vào dự thảo Đề án chi tiết và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Tháng 8/2018

Vụ TCCB

 

Dự thảo Đề án, Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

15

Tiếp thu ý kiến lãnh đạo Ủy ban, hoàn thiện dự thảo Đề án gửi Bộ Tư pháp thẩm định (trường hợp là văn bản QPPL)

Tháng 10/2018

Vụ TCCB

 

Hsơ và các văn bản dự thảo theo quy định

16

Hoàn thiện các văn bản dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định

Tháng 11/2018

Vụ TCCB

 

Đề án, Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Dự toán kinh phí: 50 triệu đồng, từ nguồn kinh phí năm 2018 của Ủy ban Dân tộc.

2. Lập dự toán và chi trả cho các nội dung hoạt động trong kế hoạch thực hiện theo quy định tại Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; Quyết định số 288/QĐ-UBDT ngày 31/5/2017 về quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Cơ quan Ủy ban Dân tộc.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Tổ chức Cán bộ chủ trì, phối hợp với Học viện Dân tộc và các Vụ, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này;

2. Học viện Dân tộc thực hiện việc mở Đtài nghiên cứu xây dựng đề án “Đào tạo cán bộ cấp xã cho vùng đồng bào thiu số”; Quá trình trin khai đề tài phải đảm bảo tuân thủ các quy định cung cấp đủ luận chứng, cơ sở khoa học và thực tiễn; cung cấp hệ thống số liệu đảm bảo sát thực, tin cậy, có cơ sở, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đề án, Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (hoặc Nghị định Chính phủ),

3. Vụ Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Ủy ban chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ thẩm định dự toán chi tiết và đảm bảo các điều kiện cần thiết khác phục vụ cho các hoạt động trong kế hoạch đảm bảo hiệu quả cao nhất; hướng dẫn và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành.

4. Các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban theo chức năng, nhiệm vụ được giao; phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ triển khai kế hoạch theo nội dung và tiến độ thời gian được phê duyệt./.

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản