326689

Quyết định 2263/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Dịch vụ làm sạch bệnh viện năm 2016-2017 của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng

326689
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 2263/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Dịch vụ làm sạch bệnh viện năm 2016-2017 của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng

Số hiệu: 2263/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Phan Văn Đa
Ngày ban hành: 18/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2263/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng
Người ký: Phan Văn Đa
Ngày ban hành: 18/10/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2263/-UBND

Lâm Đồng, ngày 18 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN VÀ KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU DỊCH VỤ LÀM SẠCH BỆNH VIỆN NĂM 2016 - 2017 CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước đ mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, t chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Xét Tờ trình số 792/BVĐKLĐ-TTr ngày 05/10/2016 của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng về việc phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Dịch vụ làm sạch Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng năm 2016-2017;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2611/TTr-HCSN ngày 11/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Dịch vụ làm sạch bệnh viện năm 2016 -2017 của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Dự toán mua sắm:

a) Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

b) Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật: Theo Chứng thư thẩm định giá số 916.1049/CT-BTCVALUE ngày 29/8/2016 của Công ty cổ phần Thẩm định giá BTCVALUE.

c) Tổng giá trị dự toán Dịch vụ làm sạch bệnh viện trong 12 tháng: 5.152,62 triệu đồng (năm tỷ, một trăm năm mươi hai triệu, sáu trăm hai mươi ngàn đồng).

d) Nguồn vốn mua sắm: Nguồn thu dịch vụ khám, chữa bệnh năm 2016 - 2017 của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Phần công việc đã thực hiện: Chi phí thẩm định giá 3,30 triệu đồng.

b) Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Không.

c) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Gói thầu Dịch vụ làm sạch bệnh viện trong 12 tháng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí vận chuyển, nhân công, hóa chất, các thiết bị liên quan) là 01 gói thầu, giá trị: 5.149,32 triệu đồng (năm tỷ, một trăm bốn mươi chín triệu, ba trăm hai mươi ngàn đồng).

(Chi tiết theo Chứng thư thẩm định giá số 916.1049/CT-BTCVALUE ngày 29/8/2016 của Công ty cổ phần Thẩm định giá BTCVALUE).

d) Giá gói thầu, hình thức, phương thức và thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng:

Tên gói thầu

Giá gói thầu (triệu đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hp đồng

Gói thầu Dịch vụ làm sạch bệnh viện trong 12 tháng

5.149,32

Đấu thầu rộng rãi

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Tháng 10/2016

Hợp đồng trọn gói

Theo hp đồng

đ) Nguồn vốn đầu tư: Theo Điểm d, Khoản 1, Điều 1 Quyết định này.

Điều 2. Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng căn cứ Luật Đấu thầu, các quy định hiện hành có liên quan của nhà nước để tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc nhà nước Lâm Đồng; Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP và CV: KH, TC;
- Lưu: VT, VX3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Đa

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản