Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 223/2005/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY DỆT VIỆT THẮNG THUỘC TỔNG CÔNG TY DỆT – MAY VIỆT NAM THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định 63/2001/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2001;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt – May Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chuyển Công ty Dệt Việt Thắng – doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Dệt – May Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Dệt Việt Thắng.

Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Dệt Việt Thắng có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Tên gọi đầy đủ: Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Dệt Việt Thắng

- Tên giao dịch quốc tế: Việt Thắng Textile one member of state responsibility limited company.

- Tên viết tắt tiếng Anh: VICOTEX.

- Vốn điều lệ: 114.546.341.596 đồng (một trăm mười bốn tỷ năm trăm bốn mươi sáu triệu ba trăm bốn mươi mốt nghìn năm trăm chín mươi sáu đồng).

- Trụ sở chính: Khu phố 1, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất kinh doanh các sản phẩm sợi, chỉ khâu, vải các loại; kinh doanh hàng may mặc, khăn bông; kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp chủng loại xơ, bông, len, tơ tằm, đay, thảm, nguyên liệu, máy móc thiết bị phụ tùng, phụ liệu, hóa chất ngành dệt may; cho thuê nhà xưởng, máy móc thiết bị; lắp đặt thiết bị công nghiệp và các ngành, nghề khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động

1. Cơ cấu tổ chức của công ty theo mô hình: Hội đồng quản trị.

2. Tổ chức và hướng dẫn của công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4. Tổ chức được Nhà nước ủy quyền là đại diện chủ sở hữu.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt – May Việt Nam.

Địa chỉ: số 25 Bà Triệu - quận Hoàn Kiếm – thành phố Hà Nội.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt – May Việt Nam có trách nhịêm thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn theo quy định hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Dệt Việt Thắng có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản do Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt – May Việt Nam giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh; kế thừa mọi quyền và nghĩa vụ của Công ty Dệt Việt Thắng.

Điều 6. Hội đồng quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Dệt Việt Thắng có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty trình Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt – May Việt Nam phê duyệt; bổ nhiệm Giám đốc, các Phó Giám đốc và Kế toán trưởng công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt – May Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty Dệt Việt Thắng và Hội đồng quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Dệt Việt Thắng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 7,
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Tấn Dũng,
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Lao động – Thương binh và Xã hội; Công nghiệp, Nội vụ,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn, Ban Điều hành 112,
- Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, Các Vụ: CN, KTTH, TH, Công báo,
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5), Hà (35b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
 Nguyễn Tấn Dũng

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản