326133

Quyết định 2211/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án đầu tư xây dựng Khu di tích lịch sử căn cứ kháng chiến khu VI - Cát Tiên do tỉnh Lâm Đồng ban hành

326133
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 2211/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án đầu tư xây dựng Khu di tích lịch sử căn cứ kháng chiến khu VI - Cát Tiên do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Số hiệu: 2211/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Phan Văn Đa
Ngày ban hành: 11/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2211/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng
Người ký: Phan Văn Đa
Ngày ban hành: 11/10/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2211/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 11 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU DI TÍCH LỊCH SỬ CĂN CỨ KHÁNG CHIẾN KHU VI- CÁT TIÊN.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Tiếp theo Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 26/5/2010, Quyết định số 1793/QĐ-UBND ngày 18/8/2011, Quyết định số 1877/QĐ-UBND ngày 09/9/2014, Quyết định số 1102/QĐ-UBND ngày 14/5/2015 và Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 01/12/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 871/KHĐT-XDTĐ ngày 07/9/2016;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu của dự án đầu tư xây dựng Khu di tích lịch sử căn cứ kháng chiến khu VI - Cát Tiên đã được phê duyệt tại Quyết định s 625/QĐ-UBND ngày 17/3/2011, Quyết định số 2170/QĐ-UBND ngày 15/10/2014, Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày 20/7/2015, Quyết định s 2550/QĐ-UBND ngày 27/11/2015 và Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau:

1. Phân chia gói thầu: bổ sung 06 gói thầu

- Gói thầu số 18: Tư vấn lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất hạng mục xây lắp.

- Gói thầu số 19: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu hạng mục xây lắp.

- Gói thầu số 20: Tư vấn giám sát thi công phần lõi tượng bê tông cốt thép, móng tượng và chống sét.

- Gói thầu số 21: Tư vấn giám sát thi công phần phóng đất tỷ lệ 1/1, đổ khuôn thạch cao âm bản tỷ lệ 1/1, ghép khuôn âm bản và hoàn thiện tác phẩm tỷ lệ 1/1.

- Gói thầu số 22: Bảo hiểm hạng mục xây lắp.

- Gói thầu số 23: Thi công phần phóng đất tỷ lệ 1/1, đổ khuôn thạch cao âm bản tỷ lệ 1/1, ghép khuôn âm bản, hoàn thiện tác phẩm tỷ lệ 1/1, phần lõi tượng bê tông cốt thép, móng tượng và chống sét.

2. Giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu, hình thức hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng của các gói thầu:

Tên gói thầu

Ước giá gói thầu (triệu đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Gói số 18

65

Chỉ định thầu

Quy trình rút gọn

Tháng 10/2016

Trọn gói

45 ngày

Gói số 19

57

Chỉ định thầu

Quy trình rút gọn

Tháng 10/2016

Trọn gói

45 ngày

Gói số 20

131

Chỉ định thầu

Quy trình rút gọn

Tháng 10/2016

Trọn gói

Theo tiến độ thi công

Gói số 21

92

Chỉ định thầu

Quy trình rút gọn

Tháng 10/2016

Trọn gói

Theo tiến độ thi công

Gói số 22

44

Chỉ định thầu

Quy trình rút gọn

Tháng 10/2016

Trọn gói

Theo tiến độ thi công

Gói số 23

26.461 (trong đó dự phòng: 606)

Chỉ định thầu

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Tháng 10/2016

Trọn gói

12 tháng

Tng cộng

26.850

 

 

 

 

 

3. Các nội dung khác, thực hiện theo kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt tại Quyết định số 625/QĐ-UBND ngày 17/3/2011, Quyết định số 2170/QĐ-UBND ngày 15/10/2014, Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày 20/7/2015, Quyết định số 2550/QĐ-UBND ngày 27/11/2015 và Quyết định số 685/QĐ- UBND ngày 30/3/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm căn cứ các quy định hiện hành có liên quan của nhà nước để triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên, chủ đầu tư và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, KH, VX2, XD2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Đa

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản