5647

Quyết định 2094/2002/QĐ-UB chuyển Công ty Dịch vụ du lịch Chợ Lớn thuộc ủy ban nhân dân quận 5 làm Doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

5647
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 2094/2002/QĐ-UB chuyển Công ty Dịch vụ du lịch Chợ Lớn thuộc ủy ban nhân dân quận 5 làm Doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2094/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 16/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2094/2002/QĐ-UB
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 16/05/2002
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2094/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY DỊCH VỤ DU LỊCH CHỢ LỚN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 LÀM DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP CỦA TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 20/4/1995 ;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản Doanh nghiệp Nhà nước và Nghị định số 38/CP ngày 28/4/1997 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP ;
Xét văn bản Thông báo số 66/ĐMDN ngày 10/4/2002 của Ban Đổi mới Quản lý Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh ;
Xét Tờ trình số 258/KHĐT-ĐKKD ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay chấp thuận cho Công ty Dịch vụ Du lịch Chợ Lớn (Doanh nghiệp Nhà nước thuộc ủy ban nhân dân quận 5 thành lập theo quyết định số 214/QĐ-UB ngày 11/12/1992 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh) được chuyển về làm Doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty Du lịch Sàigòn ; Vốn của Công ty Dịch vụ Du lịch Chợ Lớn (văn bản xác nhận số 190/TCDN ngày 09/4/2002 của Chi cục Tài chính Doanh nghiệp) là : 35.406.336.353 đồng, trong đó nguồn vốn nhận liên doanh : 13.242.194.996 đồng.

Điều 2.- ủy ban nhân dân quận 5, Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Du lịch Sàigòn và Công ty Dịch vụ Du lịch Chợ Lớn có trách nhiệm :

2.1- Thực hiện thủ tục giao nhận theo nguyên tắc nguyên trạng của Công ty Dịch vụ Du lịch Chợ Lớn.

2.2- Tổng Công ty Du lịch Sàigòn có trách nhiệm tiếp nhận vốn, tài sản của Công ty Dịch vụ Du lịch Chợ Lớn do Chi cục Tài chính Doanh nghiệp thành phố bàn giao.

2.3- Tổng Công ty Du lịch Sàigòn và Công ty Dịch vụ Du lịch Chợ Lớn tiến hành các thủ tục và đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Chi Cục trưởng Chi Cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận 5, Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Du lịch Sàigòn, Giám đốc Công ty Dịch vụ Du lịch Chợ Lớn và các Sở-ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 4
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Tài chính
- TTUB : CT, các PCT
- Các Ban Đảng : TC, VP/TU
- Sở Du lịch thành phố
- Cục Thuế, Công an TP
- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước TP
- VPHĐ-UB : các PVP, Tổ CNN
- Lưu (CNN)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH 
Mai Quốc Bình

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản