Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 2002/QĐ-TTg năm 2016 thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2002/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trương Hòa Bình
Ngày ban hành: 20/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2002/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Trương Hòa Bình
Ngày ban hành: 20/10/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2002/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO, TỔ BIÊN TẬP XÂY DỰNG QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CÁN SỰ ĐẢNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XII;

Căn cứ Quy định số 172-QĐ/TW ngày 07 tháng 3 năm 2013 của Bộ Chính trị quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự ở Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 198-QĐ/TW ngày 18 tháng 9 năm 2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế về quan hệ công tác giữa Ban cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với các Đảng đoàn, Ban cán sự đảng, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Đảng ủy các đơn vị sự nghiệp Trung ương, các Ban Đảng Trung ương và các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Văn phòng Ban cán sự đảng Chính phủ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo xây dựng Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng Chính phủ gồm:

1. Ông Mai Tiến Dũng, y viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng Chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Trưởng ban.

2. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng Chính phủ - Phó Trưởng ban.

3. Ông Trần Lưu Kiên, Phó Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng Chính phủ - Phó Trưởng ban.

4. Ông Trần Anh Tiến, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Chính phủ - Thành viên.

5. Ông Trần Khả Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Chính phủ - Thành viên.

6. Bà Mai Thị Thơm, Phó Vụ trưởng Vụ Văn Thư Hành chính, Văn phòng Chính phủ - Thành viên.

7. Ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Hàm Vụ phó, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Chính phủ - Thành viên.

8. Ông Phạm Quang Tiến, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Văn phòng Chính phủ -Thành viên.

9. Bà Hoàng Thị Hiền, Chuyên viên Chính Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Chính phủ -Thành viên.

10. Bà Hoàng Thị Hà, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Chính phủ - Thành viên, Thư ký Ban soạn thảo.

Điều 2. Thành lập Tổ biên tập xây dựng Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng Chính phủ gồm:

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng Chính phủ - Tổ Trưởng.

2. Ông Trần Lưu Kiên, Phó Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng Chính phủ - Tổ phó.

3. Ông Phạm Thành Minh, Hàm Vụ phó, Vụ Tổng hợp, Văn phòng Chính phủ - Thành viên.

4. Bà Hoàng Mai Liên, Hàm Vụ phó, Vụ Văn thư Hành chính, Văn phòng Chính phủ - Thành viên.

5. Bà Phan Hải Anh, Hàm Vụ phó Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ, Văn phòng Chính phủ - Thành viên.

6. Ông Nguyễn Văn Vượng, Hàm Trưởng phòng Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Chính phủ - Thành viên.

7. Ông Nguyễn Văn Tiếc, Hàm Trưởng phòng Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Chính phủ - Thành viên.

8. Bà Nguyễn Thị Thanh, Hàm trưởng phòng Vụ Văn thư Hành chính, Văn phòng Chính phủ - Thành viên.

Điều 3. Ban soạn thảo, Tổ biên tập có nhiệm vụ giúp Bí thư Ban cán sự đảng Chính phủ nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Ban soạn thảo, Tổ biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, Trưởng ban và Tổ trưởng phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Kinh phí hoạt động của Ban soạn thảo, Tổ biên tập thực hiện theo quy định hiện hành và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng Chính phủ và các ông, bà có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Các đồng chí Thành viên BCSĐCP;
- VPCP: các PCN, các Vụ: TH, TCCV, TCCB HC; VPĐU, TGĐ Cổng TTĐT;
-
VPBCS: các PCVP;
- Lưu: VT, VPBCSĐCP (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trương Hòa Bình

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Nội dung Liên quan Văn bản
Tin tức Liên quan Văn bản