381020

Quyết định 1997/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2050

381020
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1997/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2050

Số hiệu: 1997/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 24/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1997/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội
Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 24/04/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1997/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2050

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13, ngày 21/6/2012;

Căn cứ Luật Thủ đô số 25/2012/QH13, ngày 21/11/2012;

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13, ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12, ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật Đường sắt số 35/2005/QH11, ngày 27/06/2005;

Căn cứ Luật Điện lực số 24/2012/QH13, ngày 20/11/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 28/2004/QH11;

Căn cứ Luật Đấu thu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, ngày 17/6/2009;

Căn cứ Luật số 32/2009/QH12, ngày 18/06/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa;

Căn cứ Luật số 38/2009/QH12, ngày 19/6/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo;

Căn cứ Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Quảng cáo;

Căn cứ Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Quảng cáo;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ về quy định quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện;

Căn cứ Nghị định số 109/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt;

Căn cứ Nghị định số 03/2012/NĐ-CP ngày 19/01/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời QCVN 17:2013/BXD;

Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP, ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 10/2013/TT-BVHTT&DL ngày 06/12/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 21/TTr-SVHTT ngày 21/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2050, với những nội dung chính sau:

1. Nguyên tắc chung:

- Tuân thủ các quy định pháp luật về: Quảng cáo, xây dựng, giao thông, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình di sản, di tích và các công trình quan trọng khác.

- Đảm bảo phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050, Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc chung toàn Thành phố và các Khu vực đặc thù: Khu phố cổ, Khu phố Cũ... đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Kế thừa Quy hoạch quảng cáo tấm lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 13/01/2012.

- Phù hợp, đồng bộ quy hoạch xây dựng và các quy hoạch liên quan, vị trí quy hoạch đảm bảo mỹ quan đô thị, an toàn giao thông, an toàn điện, an toàn về xây dựng và trật tự xã hội; có giải pháp thống nhất về mật độ, kích thước các bảng quảng cáo; đảm bảo an toàn về kết cấu công trình đối với tác động của thời tiết, khí hậu và môi trường; tạo bộ mặt kiến trúc đô thị khang trang, hiện đại.

- Tạo sự thống nhất giữa các Sở, ngành liên quan để phối hợp quản lý và là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện việc giải quyết và xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn Thành phố.

- Đảm bảo tính công khai, minh bạch và tính khả thi sau khi Quy hoạch được phê duyệt; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động quảng cáo ổn định và phát triển.

- Việc lắp đặt bảng quảng cáo, bảng tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, an sinh xã hội phải tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy hoạch liên quan.

- Những vị trí bảng quảng cáo, bảng tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, an sinh xã hội xác định trong quy hoạch, trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, ảnh hưng đến các dự án, công trình phát triển đô thị, hạ tầng cơ sở... Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì khảo sát để có phương án, giải pháp hủy bỏ hoặc điều chỉnh, thay thế theo điều kiện thực tế đảm bảo đúng quy định.

- Đối với những vị trí quảng cáo ngoài trời theo quy định phải tổ chức đấu thầu, thực hiện đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

2. Mục tiêu:

- Tạo cơ sở pháp lý để quản lý có hiệu quả và đồng bộ các hoạt động quảng cáo thương mại, tuyên truyền chính trị bằng bảng ngoài trời; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi tham gia hoạt động quảng cáo ngoài trời, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô theo hướng văn minh, hiện đại.

- Quy hoạch quảng cáo ngoài trời bám sát quy hoạch mặt bằng và kiến trúc đô thị của Hà Nội, nhất là các trục đường giao thông chính, các trục đường giao thông nội thành, các trung tâm thương mại, du lịch, vui chơi giải trí, các điểm tập trung đông dân cư, trung tâm văn hóa thể thao, khu dịch vụ công cộng, góp phần cải thiện diện mạo đô thị, phục vụ dân sinh.

3. Phạm vi, đối tượng nghiên cứu, các giải pháp thực hiện Quy hoạch:

3.1. Phạm vi nghiên cứu:

- Điều chỉnh Quy hoạch quảng cáo trên 7 tuyến đường đã sử dụng ổn định theo Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 13/01/2012 của UBND Thành phố bao gồm: Quốc lộ 18, đường Võ Văn Kiệt, Quốc lộ 5, Quốc lộ 1B, Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Quốc lộ 1A (Hà Nội - Bắc Ninh), đường vành đai I, II, III.

- Quy hoạch quảng cáo trên 15 tuyến đường mới bao gồm:

+ Đường Võ Nguyên Giáp, Đại lộ Thăng Long.

+ Đường cao tốc: Nội Bài - Lào Cai, Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Thái Nguyên, Cầu Giẽ - Ninh Bình.

+ Quốc lộ: 2; 3 (cũ); 5 (kéo dài); 6; 21; 21B; 32; Tuyến đường Cenco 5 (Hà Đông - Phú Xuyên); Đường 414 (Thị xã Sơn Tây - Đá Chông, Ba Vì).

- Quy hoạch quảng cáo khu vực nội đô gồm:

+ Bảng quảng cáo gắn tại các công trình, nhà ở riêng lẻ.

+ Bảng quảng cáo trên dải phân cách.

+ Bảng quảng cáo đứng độc lập trong khuôn viên trung tâm thương mại, siêu thị, bãi đỗ xe, nhà ga, sân bay...

+ Màn hình chuyên quảng cáo.

+ Banzon dọc.

+ Bảng tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị và an sinh xã hội.

3.2. Đối tượng nghiên cứu:

- Bảng tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị và chính sách xã hội.

- Quảng cáo Thương mại bao gồm:

+ Bảng quảng cáo đứng độc lập có diện tích từ 40m2 trở lên.

+ Bảng quảng cáo đứng độc lập có diện tích dưới 40m2.

+ Bảng quảng cáo gắn tại các công trình, nhà ở riêng lẻ dải phân cách, nhà chờ xe buýt.

+ Màn hình chuyên quảng cáo.

+ Banzon

3.3. Đánh giá tác động môi trường:

- Các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng bảng quảng cáo.

- Các giải pháp khống chế và giảm thiểu ô nhiễm.

+ Giải pháp khống chế ô nhiễm môi trường đất.

+ Giải pháp khống chế ô nhiễm môi trường không khí.

+ Giảm thiểu tác động của tiếng ồn và chấn động.

+ Giám sát môi trường.

3.4. Các giải pháp thực hiện Quy hoạch:

- Nâng cao nhận thức chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động quảng cáo.

- Phổ biến công khai quy hoạch.

- Giải pháp về tăng cường sự lãnh đạo của UBND các quận, huyện, thị xã và sự phối hợp của các Sở, ngành liên quan.

- Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị và chính sách xã hội.

- Mở rộng giao lưu, hợp tác với các nước trong khu vực và quốc tế.

Điều 2. Tổ chức thực hiện quy hoạch:

Giai đoạn 1: Công bố quy hoạch sau khi được phê duyệt.

Giai đoạn 2: Từ nay đến năm 2020 (triển khai thực hiện Quy hoạch và bổ sung theo điều kiện thực tế phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố).

Giai đoạn 3: Từ năm 2021 đến năm 2050 (thực hiện Quy hoạch và bổ sung theo điều kiện thực tế phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố).

Căn cứ Quyết định được phê duyệt, Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu UBND Thành phố Kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Thành phố; Chủ trì phối hợp Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức công bố công khai Quyết định phê duyệt và niêm yết đề án quy hoạch quảng cáo ngoài trời và bản vẽ chi tiết quy hoạch quảng cáo tại trụ sở UBND các cấp và công bố trên các phương tiện thông tin của Thành phố; đồng thời, triển khai các nội dung công việc theo đề án Quy hoạch được phê duyệt; đôn đốc, kiểm tra các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân triển khai thực hiện đúng quy hoạch, quy định hiện hành; định kỳ báo cáo UBND Thành phố về tiến độ thực hiện đề án Quy hoạch và đề xuất những biện pháp bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đảm bảo phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô; kịp thời đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, các quy định khác của Thành phố có nội dung trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Văn hóa và Thể thao, Giao thông vận tải, Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Thường trực Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Các PCT
UBND Thành phố;
- Các báo, đài thuộc Thành phố;
- VPUB: Các PCVP; KGVX, ĐT, KT, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Chung

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản