118134

Quyết định 1859/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt Kế hoạch triển khai rà soát đối tượng bảo trợ xã hội của tỉnh Vĩnh Long do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

118134
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1859/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt Kế hoạch triển khai rà soát đối tượng bảo trợ xã hội của tỉnh Vĩnh Long do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

Số hiệu: 1859/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Lê Thanh Xuân
Ngày ban hành: 17/09/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1859/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long
Người ký: Lê Thanh Xuân
Ngày ban hành: 17/09/2007
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1859/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 17 tháng 9 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI RÀ SOÁT ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI CỦA TỈNH VĨNH LONG.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số:873/QĐ-LĐTBXH ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Bộ Trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt phương án rà soát đối tượng bảo trợ xã hội;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 46/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH, ngày 11 tháng 5 năm 2007 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định 239/2006/QĐ-TTg ngày 24/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp người tàn tật giai đoạn 2006 - 2010;
Xét tờ trình của các ông Giám đốc Lao động Thương binh và Xã hội và Giám đốc Sở Tài Chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê duyệt Kế hoạch triển khai rà soát đối tượng bảo trợ xã hội của tỉnh Vĩnh Long với ước tổng kinh phí là 402,4 triệu đồng (bốn trăm lẻ hai triệu, bốn trăm ngàn đồng chẵn, trong đó:

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ: 47 triệu đồng.

- Ngân sách địa phương: 355, 4 triệu đồng; Sở Lao động Thương binh và Xã hội tạm thời sử dụng kinh phí sự nghiệp xã hội năm 2007 của Ngành. Nếu khó khăn về kinh phí, UBND sẽ bổ sung và bố trí trong dự toán năm 2008.

(Kèm Kế hoạch triển khai rà soát đối tượng bảo trợ xã hội của tỉnh Vĩnh Long).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này; Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích và các quy định của Nhà nước; báo cáo kết quả tổ chức thực hiện về UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBT;
- Như điều 3;
- Các phòng NC;
- Lưu:3.13.2.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Xuân

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản