382211

Quyết định 18/2018/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó đơn vị trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

382211
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 18/2018/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó đơn vị trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Số hiệu: 18/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 09/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 18/2018/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu
Người ký: Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 09/05/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2018/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 09 tháng 05 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH ĐỐI VỚI CẤP TRƯỞNG, PHÓ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VĂN PHÒNG UBND TỈNH; CHÁNH VĂN PHÒNG, PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-VPCP-BNV ngày 23/10/2015 của Liên Bộ: Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bnhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyn, từ chức, min nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Theo đề nghị của Văn phòng UBND tỉnh tại Tờ trình số 103/TTr-VPUBND ngày 29/3/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra VB - Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- UBMTTQ VN tỉnh Lai Châu;
- Sở Tư pháp;
- Báo Lai Châu;
- Đài PTTH tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Ngọc An

 

QUY ĐỊNH

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH ĐỐI VỚI CẤP TRƯỞNG, PHÓ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VĂN PHÒNG UBND TỈNH; CHÁNH VĂN PHÒNG, PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh Lai Châu)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp Phó các đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố Lai Châu thuộc tỉnh Lai Châu cụ thể như sau:

a) Cấp Trưởng các đơn vị và tương đương thuộc Văn phòng UBND tỉnh gồm: Trưởng các phòng chuyên môn, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân, Giám đốc Trung tâm trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

b) Cấp Phó các đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh gồm: Phó Trưởng các phòng chuyên môn, Phó Giám đốc Trung tâm trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

c) Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố Lai Châu thuộc tỉnh Lai Châu (sau đây gọi chung là Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện).

2. Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đối với các chức danh quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng các tiêu chuẩn

1. Công chức, viên chức khi được xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại giữ chức vụ Trưởng, Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng ban, Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện thuộc tỉnh Lai Châu phải đảm bảo các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh theo quy định về điều kiện, tiêu chuẩn tại Quy định này và các quy định của Đảng, pháp luật có liên quan.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn nêu trong Quy định này là căn cứ để Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, đánh giá, luân chuyển, điều động và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý theo từng chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng ban, Giám đốc, Phó Giám đốc trung tâm trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện thuộc tỉnh Lai Châu.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Tiêu chuẩn chung và điều kiện bổ nhiệm

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống

a) Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, với chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

b) Gương mẫu trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, có tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình; tinh thần tận tụy, trách nhiệm, nói đi đôi với làm, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có khả năng đoàn kết nội bộ, quy tụ cán bộ, phát huy sức mạnh của tập th, động viên công chức, viên chức và người lao động làm việc có hiệu quả.

c) Gương mẫu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư; có lối sống giản dị, lành mạnh, trong sáng; có phương pháp làm việc khoa học. Không vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước về những điều đảng viên, công chức, viên chức không được làm.

d) Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy ước, hương ước của phố, phường nơi cư trú.

2. Hiểu biết

a) Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thuộc lĩnh vực công tác và các lĩnh vực khác liên quan đến công việc được phân công đảm nhiệm.

b) Nắm vững mục tiêu, chủ trương, định hướng của ngành, địa phương để vận dụng vào chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

c) Am hiểu tình hình chính trị và kinh tế - xã hội trong nước, của tỉnh, địa phương; có kinh nghiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

3. Năng lực

a) Có khả năng tổ chức thực hiện các hoạt động của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao; phân công, giao việc cho công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm, khả năng và yêu cầu công việc.

b) Có khả năng soạn thảo và xử lý văn bản; đề xuất ý kiến về kế hoạch, biện pháp công tác trong phạm vi được phân công để tham mưu cho lãnh đạo xem xét giải quyết.

c) Có khả năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, phối hợp xây dựng hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công;

d) Có các kỹ năng cần thiết trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành

4. Về trình độ

a) Chuyên môn:

- Tốt nghiệp đại học trở lên;

- Chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực được giao phụ trách.

b) Lý luận chính trị: Tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị trở lên.

c) Quản lý nhà nước: Có chứng chỉ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên trở lên.

d) Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc.

đ) Tin học: Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

e) Có chứng nhận bồi dưỡng kiến thức kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng.

5. Điều kiện để bổ nhiệm

a) Là công chức, viên chức được tuyển dụng vào biên chế, được hưởng lương từ ngân sách nhà nước và được bổ nhiệm ngạch từ chuyên viên hoặc tương đương trở lên.

b) Trong quy hoạch chức danh bổ nhiệm của cơ quan, đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Về tuổi bổ nhiệm: Công chức, viên chức được bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải có đủ tuổi để công tác ít nhất đủ một nhiệm kỳ; trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đã thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý sau một thời gian công tác nếu được xem xét để bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì điều kiện về tuổi thực hiện như quy định khi bổ nhiệm lần đầu.

d) Hồ sơ lý lịch cá nhân rõ ràng và được cơ quan có thẩm quyền thẩm định tiêu chuẩn chính trị nội bộ theo quy định.

đ) Có đủ sức khoẻ, được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận.

e) Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xoá án tích.

g) Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

h) Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 3 năm liên tiếp tính đến thời điểm được xem xét bổ nhiệm (không kthời gian tập sự).

i) Bổ nhiệm trong các trường hợp đặc biệt

Theo yêu cầu luân chuyển, điều động của cơ quan có thẩm quyền.

6. Điều kiện bổ nhiệm lại

a) Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

b) Đạt tiêu chuẩn của chức vụ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý đang đảm nhiệm tại thời điểm xem xét bổ nhiệm lại.

c) Đủ sức khoẻ, được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận.

d) Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể đối với chức danh cấp trưởng các đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh

1. Có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm quy định tại Điều 3.

2. Về nghiệp vụ:

a) Có khả năng tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực chuyên môn.

b) Có khả năng quy tụ, đoàn kết công chức, viên chức trong thực hiện tốt nhiệm vụ và phối hợp trong công tác hoàn thành nhiệm vụ được giao.

c) Có khả năng hoạch định chiến lược trong lĩnh vực được phân công phụ trách. Thành thạo việc xây dựng phương án, đề án quản lý nghiệp vụ và thủ tục hành chính Nhà nước. Nắm rõ quy trình, thủ tục trong lĩnh vực được phân công.

3. Tiêu chuẩn khác

a) Đã qua chức vụ từ cấp Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Văn phòng UBND tỉnh ít nhất 2 năm trở lên.

b) Đối với những trường hợp được điều động, luân chuyển từ nơi khác đến nhận nhiệm vụ và bổ nhiệm giữ chức vụ cấp trưởng các đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh phải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định hiện hành và có ý kiến thống nhất của Văn phòng UBND tỉnh.

Điều 5. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể đối với chức danh cấp Phó các đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh

1. Có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm quy định tại Điều 3.

2. Về nghiệp vụ:

a) Nắm vững các kiến thức cơ bản về quản lý Nhà nước, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật thuộc lĩnh vực chuyên môn được giao.

b) Có năng lực xây dựng phương án, đề án nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và khả năng tham mưu, tổng hợp tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.

c) Có năng lực quản lý điều hành, có khả năng quy tụ, đoàn kết, tập hợp công chức, viên chức.

3. Tiêu chuẩn khác

a) Đã có ít nhất 03 năm công tác tại cơ quan Văn phòng (không kể thời gian tập sự).

b) Đối với những trường hợp được điều động, luân chuyển từ nơi khác đến nhận nhiệm vụ và bổ nhiệm giữ chức vụ cấp phó các đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh phải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định hiện hành và có ý kiến thống nhất của Văn phòng UBND tỉnh.

Điều 6. Tiêu chuẩn cụ thể đối với chúc danh Chánh Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện thuộc tỉnh Lai Châu

1. Có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm quy định tại Điều 3.

2. Về nghiệp vụ

a) Có khả năng tổ chức, quản lý điều hành; tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

b) Có khả năng điều hành, quy tụ, đoàn kết, tổ chức để công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị thực hiện và phối hợp trong công tác để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

c) Am hiu tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương.

d) Hiểu sâu về quản lý Nhà nước, về nghiệp vụ chuyên môn thuộc chuyên ngành được giao phụ trách. Có khả năng tham mưu, tổng hợp, nghiên cứu đề xuất xây dựng phương án, đề án quản lý Nhà nước trên từng lĩnh vực.

3. Tiêu chuẩn khác

a) Có thời gian công tác ở Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện ít nhất là 5 năm (không kể thời gian tập sự).

b) Có thời gian giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện từ 02 năm trở lên.

c) Đối với những trường hợp được điều động, luân chuyển từ nơi khác đến nhận nhiệm vụ và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện phải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định hiện hành và có ý kiến thống nhất của Văn phòng UBND cấp huyện.

Điều 7. Tiêu chuẩn cụ thể đối với chức danh Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện thuộc tỉnh Lai Châu

1. Có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm quy định tại Điều 3.

2. Về chuyên môn

a) Nắm chắc đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

b) Nắm vững các kiến thức cơ bản về quản lý Nhà nước, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật thuộc lĩnh vực chuyên môn được giao.

c) Có năng lực tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ.

d) Am hiểu tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương.

đ) Có khả năng tham mưu tổng hợp, khả năng xây dựng phương án, đề án trong lĩnh vực được phân công; có năng lực quản lý điều hành và phối hợp công tác, có khả năng quy tụ, đoàn kết, tập hợp công chức, viên chức.

3. Tiêu chuẩn khác

a) Có thời gian công tác tại Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện ít nhất 03 năm (không kể thời gian tập sự).

b) Đối với những trường hợp được điều động, luân chuyển từ nơi khác đến nhận nhiệm vụ và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện phải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định hiện hành và có ý kiến thống nhất của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Điều khoản chuyển tiếp

Công chức, viên chức đã được bổ nhiệm vào chức danh Trưởng, Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng ban, Giám đốc, Phó Giám đốc trung tâm đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện trước khi Quy định này có hiệu lực, nếu chưa đáp ứng các tiêu chuẩn theo chức danh thì tiếp tục được giữ chức vụ đến hết thời hạn bổ nhiệm và được tạo điều kiện để hoàn thiện các tiêu chuẩn khi bổ nhiệm lại.

Điều 9. Trách nhiệm thi hành

1. Chánh Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy định này.

2. Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc chưa phù hợp cần sửa đổi, bổ sung, Chánh Văn phòng UBND tỉnh báo cáo về UBND tỉnh để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản