Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 178/QĐ-VKSTC

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ TRANG PHỤC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN NĂM 2020

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 522b/NQ-UBTVQH13 ngày 16/8/2012; Nghị quyết số 973/2015/NQ-UBTVQH13 ngày 14/7/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-VKSTC-BTC ngày 12/8/2013 giữa Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 522b/NQ-UBTVQH13;

Xét đề nghị của Cục Kế hoạch - Tài chính tại Tờ trình số 597/TTr-C3 ngày 24/9/2020 về việc đề nghị phê duyệt giá trang trang phục Viện kiểm sát nhân dân năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá trang phục Viện kiểm sát nhân dân năm 2020 theo 02 Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Cục Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị dự toán trong toàn Ngành ký hợp đồng mua sắm và cấp phát trang phục cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đúng giá được phê duyệt theo Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính; Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Đại diện Văn phòng VKSND tối cao tại TP Hồ Chí Minh; Viên trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, TP trực thuộc TW; Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật; Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát; Thủ trưởng Cơ quan Điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; Hiệu trưởng Trường đào tạo bồi dưỡng NVKS tại TPHCM và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Lê Minh Trí-Viện trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Phó Viện trưởng VKSTC;
- Cổng thông tin điện tử VKSTC;
- Lưu: VT, C3 (VT, P.TS&TP).M-20b

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Nguyễn Duy Giảng

 

PHỤ LỤC 01

BẢNG GIÁ VẢI, GIA CÔNG MAY TRANG PHỤC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 178/QĐ-VKSTC ngày 25/9/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao)

STT

Danh mục hàng hóa

Đơn vị tính

Tiền vải 1 bộ (chiếc)

Tiền gia công may 1 bộ (chiếc)

Cộng thành tiền (đồng)

1

Áo khoác chống rét nam vải Gabadin pha len (Polyester/Wool 20/80) màu xanh đen

Chiếc

1.212.300

490.000

1.702.300

2

Áo khoác chống rét nữ vải Gabadin pha len (Polyester/Wool 20/80) màu xanh đen

Chiếc

1.212.300

480.000

1.692.300

3

Bộ quần áo thu đông nam vải Gabadin pha len (Polyester/Wool 20/80) màu xanh đen

Bộ

1.385.400

490.000

1.875.400

4

Bộ quần áo thu đông nữ vải Gabadin pha len (Polyester/Wool 20/80) màu xanh đen

Bộ

1.385.400

490.000

1.875.400

5

Quần xuân hè nam vải Gabadin pha len (Polyester/Wool 20/80) màu xanh đen

Chiếc

559.100

144.000

703.100

6

Quần xuân hè nữ vải Gabadin pha len (Polyester/Wool 20/80) màu xanh đen

Chiếc

559.100

143.000

702.100

7

Áo xuân hè nam (áo chít gấu) vải Polyester/visco (Pes/vi 60/40) màu xanh hòa bình

Chiếc

143.800

140.000

283.800

8

Áo xuân hè nữ vải Polyester/visco (Pes/vi 60/40) màu xanh hòa bình

Chiếc

143.800

148.000

291.800

9

Áo sơ mi dài tay nam vải Polyester/visco (Pes/vi 60/40) màu xanh hòa bình

Chiếc

165.400

142.000

307.400

10

Áo sơ mi dài tay nữ vải Polyester/visco (Pes/vi 60/40) màu xanh hòa bình

Chiếc

165.400

149.000

314.400

11

Calavat nam, nữ vải Gabadin pha len (Polyester/Wool 20/80) màu xanh đen

Chiếc

 

38.000

38.000

12

Bộ lễ phục đông nam vải Gabadin pha len 40/60 màu vàng tơ

Bộ

1.254.900

490.000

1.744.900

13

Bộ lễ phục đông nữ vải Gabadin pha len 40/60 màu vàng tơ

Bộ

1.254.900

480.000

1.734.900

14

Bộ lễ phục hè nam vải Gabadin Pêvi 65/35 màu vàng tơ

Bộ

544.200

470.000

1.014.200

15

Bộ lễ phục hè nữ vải Gabadin Pêvi 65/35 màu vàng tơ

B

544.200

395.000

939.200

16

Áo sơ mi dài tay lễ phục nam vải Popolin Pes/vi 65/35 màu trắng

Chiếc

158.100

163.000

321.100

17

Áo sơ mi dài tay lễ phục nữ vải Popolin Pes/vi 65/35 màu trắng

Chiếc

158.100

158.000

316.100

18

Mũ kê pi thường phục vải Gabadin pha len (Polyester/Wool 20/80) màu xanh đen

Chiếc

 

255.000

255.000

19

Mũ kê pi Lễ phục vải Gabadin pha len 40/60 màu vàng tơ

Chiếc

 

255.000

255.000

 

PHỤ LỤC 02

BẢNG GIÁ GIÀY DA, DÉP QUAI HẬU, THẮT LƯNG, BÍT TẤT, ÁO MƯA, CẶP ĐỰNG TÀI LIỆU VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 178/QĐ-VKSTC ngày 25/9/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao)

STT

Danh mục hàng hóa

Đơn vị tính

Đơn giá (đồng)

1

Giày da nam cao cấp

Đôi

1.100.000

2

Giày da nữ cao cấp

Đôi

770.000

3

Giày da nam, nữ CC, VC, NLĐ

Đôi

605.000

4

Dép quai hậu nam, nữ

Đôi

346.000

5

Thắt lưng nam, nữ

Chiếc

242.000

6

Cặp đựng tài liệu

Chiếc

737.000

7

Áo mưa

Chiếc

258.500

8

Bít tất nam, nữ

Đôi

34.650

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản