190542

Quyết định 17/2011/QĐ-UBND về một số cơ chế đối với thành phố tỉnh lỵ Tam Kỳ đến năm 2015 do tỉnh Quảng Nam ban hành

190542
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 17/2011/QĐ-UBND về một số cơ chế đối với thành phố tỉnh lỵ Tam Kỳ đến năm 2015 do tỉnh Quảng Nam ban hành

Số hiệu: 17/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Phước Thanh
Ngày ban hành: 06/07/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 17/2011/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam
Người ký: Lê Phước Thanh
Ngày ban hành: 06/07/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2011/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 06 tháng 7 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỘT SỐ CƠ CHẾ ĐỐI VỚI THÀNH PHỐ TỈNH LỴ TAM KỲ ĐẾN NĂM 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 191/2010/NQ-HĐND ngày 20/4/2011 của HĐND tỉnh về một số cơ chế đối với thành phố Tam Kỳ đến năm 2015;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 229/TTr- SKHĐT ngày 27/6/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành một số cơ chế đối với thành phố tỉnh lỵ Tam Kỳ đến năm 2015, với các nội dung chính sau:

1. Về quy hoạch và đầu tư xây dựng đô thị

- Căn cứ quy hoạch chung được cấp có thẩm quyền phê duyệt, UBND thành phố Tam Kỳ tổ chức lập, lấy ý kiến, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, đầu tư xây dựng và quản lý quy hoạch theo đúng Luật Quy hoạch đô thị và các quy định hiện hành.

- Tập trung thực hiện định hướng mở rộng không gian đô thị theo hướng phát triển hài hòa gắn với quy hoạch và đầu tư xây dựng trung tâm hành chính thành phố về phía Đông. Đồng thời các chủ đầu tư thuộc tỉnh đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình trên địa bàn thành phố để phát triển đồng bộ về kết cấu hạ tầng.

2. Về phân cấp cho UBND thành phố Tam Kỳ và Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ

a) Phê duyệt các dự án từ nguồn khai thác quỹ đất của thành phố không giới hạn mức vốn, đồng thời chịu trách nhiệm về quyết định của mình đối với khả năng thanh toán nợ phát sinh từ những dự án trên; đối với nguồn vốn khác, thực hiện theo quy định phân cấp chung của tỉnh.

b) Giới thiệu, thỏa thuận địa điểm, cấp phép xây dựng trong các khu vực đã có quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết xây dựng. Quản lý hồ sơ quy hoạch theo đúng quy định của pháp luật.

c) Cấp phép xây dựng đối với công trình nhà ở tư nhân và các công trình công cộng khác trong khu vực đã có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; trừ các công trình cấp 1, cấp đặc biệt, công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử - văn hoá, công trình tượng đài, quảng cáo, tranh hoành tráng và các công trình trong khu vực đặc biệt, trên các tuyến đường cấp đô thị được xác định trong quy hoạch chung và quy hoạch quản lý theo hồ sơ quy hoạch được duyệt

3. Về cơ chế tài chính

a) Hằng năm, ngân sách tỉnh bố trí 20 tỷ đồng để bổ sung có mục tiêu nguồn vốn kiến thiết thị chính cho thành phố.

b) Cấp lại 100% cho thành phố Tam Kỳ từ tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố do tỉnh quản lý và bổ sung có mục tiêu cho thành phố Tam Kỳ tương ứng 70% tiền thuê đất nộp một lần cho toàn bộ thời gian thuê; tiền sử dụng đất khi giao đất sản xuất kinh doanh cho các đơn vị, tổ chức doanh nghiệp thu tiền sử dụng đất một lần, hoặc chuyển từ cho thuê sang giao đất thu tiền sử dụng đất một lần phát sinh trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, sau khi trích nộp để hình thành Quỹ phát triển đất theo quy định (trừ số thu phát sinh trong Khu kinh tế mở Chu Lai).

c) Giao UBND thành phố quản lý các công trình, trụ sở của các Sở, Ban ngành của tỉnh trên địa bàn không còn sử dụng khi xây dựng trụ sở mới hoặc không có nhu cầu sử dụng nhằm tạo điều kiện cho thành phố tạo quỹ đất, bố trí phát triển thương mại - dịch vụ.

d) Căn cứ tình hình cân đối ngân sách và danh mục công trình đề xuất của thành phố Tam Kỳ, UBND tỉnh xem xét quyết định bố trí vốn hằng năm để đầu tư xây dựng từ 01 đến 02 công trình quan trọng trên địa bàn thành phố.

đ) Ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% nguồn vốn đối ứng các dự án ODA do UBND thành phố làm chủ đầu tư.

4. Về xây dựng khu dân cư

Cho phép UBND thành phố Tam Kỳ đầu tư xây dựng một số khu dân cư để bố trí đất ở cho người có thu nhập thấp và cán bộ, công chức, viên chức có thu nhập thấp chưa có nhà ở trên địa bàn thành phố Tam Kỳ với mức thu tiền sử dụng đất đảm bảo trang trải chi phí đầu tư của dự án khu dân cư (ngân sách nhà nước không bổ sung).

5. Về thu hút đầu tư

Cho phép UBND thành phố lập các dự án để kêu gọi các nhà doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp - thương mại - dịch vụ, khu đô thị, khu dân cư được trả lại bằng quỹ đất, đồng thời thực hiện hình thức đấu thầu xây dựng và đấu giá nhận quyền sử dụng đất để hoàn trả vốn đầu tư trong cùng một gói thầu của một dự án.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, UBND thành phố Tam Kỳ, các đơn vị liên quan theo dõi thực hiện Điểm a, Khoản 2, Điều 1 và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, quyết định thực hiện các nội dung: Điểm d, Điểm đ, Khoản 3, Điều 1.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Tam Kỳ, các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, quyết định thực hiện các nội dung: Điểm a, Điểm b, Điểm c, Khoản 3, Điều 1.

3. Giao UBND thành phố Tam Kỳ thực hiện và phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, quyết định thực hiện các nội dung: Khoản 1, Khoản 2, Khoản 4, Khoản 5, Điều 1.

Riêng nội dung tại Khoản 4, Điều 1: UBND thành phố Tam Kỳ chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí cụ thể trong việc xác định đối tượng được bố trí đất ở tại các khu dân cư do thành phố xây dựng báo cáo Thường trực HĐND thành phố để quyết định và công khai thực hiện.

4. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Tam Kỳ tham mưu về các vấn đề về công tác quy hoạch xây dựng đô thị, xây dựng khu dân cư và các vấn đề khác liên quan tại Điều 1 theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao

5. Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Các cơ quan, đơn vị căn cứ thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao và các quy định tại Nghị quyết số 191/2010/NQ-HĐND ngày 20/4/2011 của HĐND tỉnh, các quy định tại Điều 1 quyết định này để nghiên cứu, tham mưu trình UBND tỉnh chỉ đạo, quyết định việc triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ, thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Phước Thanh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản