380364

Quyết định 1607/QĐ-UBND năm 2016 về phê duyệt Đề án “Phát triển du lịch tỉnh Kon Tum đến năm 2020”

380364
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1607/QĐ-UBND năm 2016 về phê duyệt Đề án “Phát triển du lịch tỉnh Kon Tum đến năm 2020”

Số hiệu: 1607/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Đức Tuy
Ngày ban hành: 28/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1607/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum
Người ký: Nguyễn Đức Tuy
Ngày ban hành: 28/12/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KONTUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1607/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 28 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH KON TUM ĐẾN NĂM 2020”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Du lịch năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 ca Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 581/QĐ-TTg, ngày 20/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2473/QĐ-TTg, ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tng thể phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 18/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2013-2020;

Căn cứ Quyết định số 2162/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tng thể phát triển du lịch vùng Tây Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Thông báo số 308-TB/TU ngày 07/12/2016 của Tnh y Kon Tum thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tnh ủy về Đề án "Phát triển du lịch tỉnh Kon Tum đến năm 2020";

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt "Đề án phát triển du lịch tỉnh Kon Tum đến năm 2020" (Đề án kèm theo), với những nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu chung:

- Đến năm 2020, tạo hình ảnh đim đến, thương hiệu du lịch mang đặc trưng riêng của Kon Tum. Giữ gìn và khai thác tốt tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn; xây dựng sn phẩm du lịch, dịch vụ du lịch đa dạng, có chất lượng đáp ứng nhu cầu du khách trong nước và quốc tế.

- Phát triển du lịch Kon Tum theo hướng du lịch xanh dựa vào thiên nhiên, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa vật thvà phi vật thể, bảo vệ môi trường và phát triển bn vng, có sự tham gia tích cực của cộng đồng.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020:

- Tốc độ tăng trưng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 tổng lượt khách đạt 24,3%. Đến năm 2020, tổng lượng khách du lịch đạt 727.000 lượt, trong đó: khách quốc tế: 322.000 lượt; khách nội địa: 405.000 lượt. Doanh thu du lịch tăng hơn 3 lần so với doanh thu năm 2015. Tạo việc làm cho 2.860 lao động.

- Tăng cơ sở lưu trú lên 235 cơ sở, số lượng cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn 4 sao gấp 2 ln so với năm 2015. Công suất sử dụng phòng đạt 73,5%.

- Công nhận ít nhất 02 khu du lịch địa phương, 03 - 05 điểm du lịch địa phương; đầu tư và phát triển ít nhất 03 làng du lịch cộng đồng.

3. Nhiệm vụ và giải pháp

3.1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò phát triển du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội

- Các cấp, các ngành phải nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của du lịch là ngành kinh tế tng hợp, mang nội dung văn hóa sâu sc, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao, đem lại hiệu quả tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần chuyn dịch cơ cấu kinh tế, tạo nhiều việc làm, giảm nghèo; tạo điều kin thuận lợi và bảo đảm môi trường cho phát triển du lịch bền vững. Các huyện ủy, thành ủy phải xem nhiệm vụ phát triển du lịch của địa phương là nhiệm vụ chính trị quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mình, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân.

- Tổ chức tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của du lịch đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; về ý thức và trách nhiệm trong bảo vệ môi trường du lịch bền vững, đm bảo chất lượng dịch vụ du lịch; xây dựng phong cách ứng xử văn minh, thái độ cởi mở, chân thành đi với khách du lịch.

- Thường xuyên đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền, kịp thời nhm tạo đột phá trong việc nâng cao nhận thức của xã hội về phát triển du lịch và hiệu quả hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch của địa phương.

3.2. Nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch du lịch

- Tăng cường công tác điều tra, đánh giá thực trạng, tiềm năng tài nguyên du lịch của địa phương; đy mạnh hoạt động phn biện xã hội nhm nâng cao chất lượng và tính khả thi của các quy hoạch, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch.

- Tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Kon Tum giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 phù hợp với tình hình thực tế. Tiếp tục lựa chọn, triển khai công tác quy hoạch chi tiết các khu, đim du lịch có tiềm năng từ nguồn vốn ngân sách và xã hội hóa; tổ chức công bố quy hoạch các khu, đim du lịch đã được phê duyệt (Quy hoạch chi tiết Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum, Quy hoạch Trung tâm thdục thể thao và các công trình phụ trợ.

- Chuyển đổi, điều chnh quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai gắn kết với Khu du lịch sinh thái hồ Đắk Yên để quy hoạch thành Tổ hợp sân golf và du lịch nghdưỡng thành phố Kon Tum. Nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chnh quy hoạch sân golf tại huyện Kon Plông thành Thợp sân golf và du lịch nghỉ dưỡng thành phố Kon Tum.

3.3. Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng du lịch

- Đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tng kỹ thuật phục vụ cho phát triển du lịch tại các khu, đim du lịch trọng điểm của tnh như: Thành phố Kon Tum, Khu du lịch sinh thái Măng Đen Kon Plông, Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y huyện Ngọc Hồi... Trong đó chú trọng đầu tư đường giao thông, hệ thống xử lý rác, nước thi, hệ thống điện, nước, bãi đỗ xe, công viên, cây xanh tạo cảnh quan...

- Từ nay đến năm 2020, tập trung nguồn lực và có cơ chế huy động nguồn lực để triển khai các dự án trọng điểm về đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng các khu, điểm du lịch sau:

+ Đầu tư cơ sở hạ tầng các làng du lịch cộng đồng tại Thành phố Kon Tum, huyện Kon Plông, huyện Ngọc Hi. Trong đó, ngân sách nhà nước tham gia đầu tư hệ thống hạ tầng thiết yếu như đường giao thông vào các làng du lịch cộng đồng, giao thông nội bộ, nhà đón tiếp và trưng bày, bãi đxe, nhà vệ sinh công cộng, bãi cha rác, hệ thống điện, nước...; có chính sách hỗ trợ lãi suất cho Nhân dân vay vốn cải tạo, sửa chữa nhà ở truyền thống và mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu phục vụ du lịch.

+ Đầu tư hoàn thành Khu du lịch văn hóa lịch sử ngục Kon Tum trong năm 2018. Trong đó: Ngân sách tỉnh bố trí đầu tư các công trình hạ tầng chủ yếu như: Bảo tàng ngoài trời, tôn tạo, phục dựng di tích lịch sử Ngục Kon Tum, Nhà văn hóa kết hợp triển lãm, hệ thng các nhà rông...; kêu gọi doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh hạ tầng du lịch khu m thực, khu vui chơi thanh thiếu nhi, khu đô thị ven sông...

+ Thu hút đầu tư Thợp sân golf và du lịch nghng gn kết với Khu du lịch sinh thái hồ Đắk Yên thành phố Kon Tum; thu hút đầu tư khu khách sạn nghng và thương mại cao cấp tại thành phố Kon Tum để tạo điểm nhấn cho thành phố Kon Tum.

- Thu hút các Tập đoàn, Công ty có tiềm lực tài chính, đồng thời có cơ chế tạo quỹ đất và giá thuê đất để giới thiệu đầu tư phát triển hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị; phát triển hệ thống khách sạn cao cấp từ 3 - 5 sao tại thành phố Kon Tum, Kon Plông và Ngọc Hồi. Tập trung phát triển hệ thống cơ sở lưu trú theo hình thức nhà có phòng cho thuê (homestay), phát triển các khu du lịch, điểm du lịch, đặc biệt tại một số làng đng bào dân tộc thiu s.

Nghiên cứu xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách đặc thù về đất đai (giá thuê đất, hình thức giao đt, cho thuê đất; thời gian miễn, giảm tiền sdụng đất...) đthu hút đầu tư các dự án đầu tư kinh doanh du lịch quy mô lớn, cần sử dụng diện tích đất lớn để tạo không gian cảnh quan như du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, sân golf...

- Đầu tư chỉnh trang đô thị thành phố Kon Tum (hạ tầng giao thông, cây xanh, va hè, điện công lộ ...) nhằm tạo thân thiện cho du khách. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tnh, ngân sách thành phố và đầu tư theo hình thức đi tác công tư; kêu gọi xã hội hóa đầu tư hiện đại hóa điện công lộ, trang trí đèn hoa trên các tuyến đường của thành phố Kon Tum.

- Đầu tư chnh trang đô thị thành phố Kon Tum (hạ tầng giao thông, cây xanh, va hè, điện công lộ ...) nhằm tạo thân thiện cho du khách. Nguồn vn đầu tư từ ngân sách tnh, ngân sách thành phố và đầu tư theo hình thức đối tác công tư; kêu gọi xã hội hóa đầu tư hiện đại hóa điện công lộ, trang trí đèn hoa trên các tuyến đường của thành phố Kon Tum.

3.4. Phát triển sản phẩm, thị trường du lịch

3.4.1. Nghiên cứu thị trường mục tiêu của du lịch Kon Tum nhằm định hướng xây dựng các sản phm du lịch phù hợp, phát huy được tài nguyên du lịch, lợi thế của Kon Tum

- Xây dựng và phát triển đa dạng các sn phẩm du lịch biên giới, phục vụ thị trường khách du lịch khu vực Tam giác phát triển và các địa phương trên trục hành lang kinh tế Đông - Tây từ Đông Bắc Thái Lan - Nam Lào - các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải Min Trung Việt Nam qua cửa khẩu Bờ Y (Kon Tum, Việt Nam) - Phu Cưa (Attapư - Lào).

- Thiết lập quan hệ hợp tác phát triển du lịch, giao lưu văn hóa với một số địa phương trong khu vực Asean, Pháp và các nước Âu - Mỹ. Chú trọng nghiên cu tâm lý du lịch của các nhóm khách đến từ thị trường Âu Mỹ nhằm tăng khả năng chi trả, số ngày lưu trú của khách quốc tế đến Kon Tum.

3.4.2. Phát triển đa dạng sản phẩm du lịch trên cơ s khai thác tt tài nguyên du lịch, phát huy lợi thế của tnh, tập trung vào các sn phm du lịch sau:

- Phát triển sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử, du lịch tâm linh: Triển khai đầu tư tôn tạo, phục dựng và khai thác các giá trị di tích lịch sử cách mạng như: Khu di tích lịch sử Ngục Kon Tum; khu di tích lịch sử Ngục Đăk Glei; khu di tích lịch sử cách mạng căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum; khu di tích lịch sử Chiến thắng Đk Tô - Tân Cảnh; Khu di tích lịch sử và danh thắng Măng Đen... để phục vụ phát trin du lịch. Lựa chọn một số lhội đặc trưng, tổ chức thường niên nhằm quảng bá, tạo thương hiệu riêng cho du lịch Kon Tum như: Đua thuyn độc mộc; Tun Văn hóa, Ththao và Du lịch hàng năm; Lhội m thực dân gian. Phối hợp tổ chức Tuần Văn hóa Kon Tum tại các thành phố lớn; tổ chức biểu diễn các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống tại các Khu, điểm du lịch lớn trong nước để quảng bá, giới thiệu và thu hút du khách đến với Kon Tum; khai thác tốt sản phẩm du lịch văn hóa - tâm linh.

- Phát triển du lịch thể thao: Phát triển các sản phẩm du lịch ththao chinh phục núi, ththao trên sông, thể thao mạo hiểm, săn bn dựa trên thế mạnh về địa hình đồi núi, nhiều sông suối, lòng hồ thủy điện. Trước mắt, xây dựng và triển khai dự án phát triển du lịch “Chinh phục đỉnh núi Ngọc Linh" gn với tham quan cơ sở sản xuất và nơi trưng bày các sn phẩm Sâm Ngọc Linh.

- Phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng, sản phẩm nghề truyn thống:

+ Phấn đấu từ nay đến năm 2020, đầu tư xây dựng và phát triển ít nhất 3 làng du lịch cộng đồng tại Thành phố Kon Tum, huyện Kon Plông, huyện Ngọc Hồi từ nguồn vốn cân đối ngân sách tnh, ngân sách huyện, vốn tài trợ của các tổ chức và Nhân dân.

y ban nhân dân huyện Kon Plông, Ngọc Hồi và thành phố Kon Tum chịu trách nhiệm chính trong việc đầu tư phát triển các làng du lịch cộng đồng tại địa phương. Ngành Văn hóa, thể thao và du lịch hướng dẫn về nghiệp vụ, nội dung đầu tư để giữ gìn bản sắc văn hóa các làng đồng bào dân tộc thiểu số.

+ Xây dựng tour du lịch cộng đồng tại huyện Tu Mơ Rông, huyện Đăk Glei, huyện Kon Plông gắn với tour du lịch "Chinh phục đnh núi Ngọc Linh".

+ Triển khai Đề án bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ; xây dựng các khu trưng bày, không gian văn hóa các dân tộc thiểu snhư khu vườn tượng gỗ...

- Phát triển sản phẩm du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo và du lịch khác tại ba vùng kinh tế động lực: Tổ chức và đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo, triển lãm, hội chợ quốc gia và quốc tế; đăng cai tổ chức các giải thi đấu thể thao của khu vực, giải ththao của các ngành và giải quốc gia tại 03 vùng kinh tế động lực.

- Phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái: Chú trọng phát triển sản phẩm du lịch sinh thái bao gồm các loại hình du lịch như dã ngoại, nghiên cứu sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với du lịch nông nghiệp công nghệ cao tại Măng Đen; Khu bảo tn thiên nhiên Chư Mom Ray; Khu Bảo tn thiên nhiên Ngọc Linh.

Đu tư, nâng cấp rừng đặc dụng Đăk Uy thành Khu bảo tồn rừng đặc dụng Đăk Uy vào năm 2020 theo Quy hoạch Bo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020 đã được phê duyệt; đồng thời thu hút đầu tư, kinh doanh khu du lịch rừng đặc dụng Đăk Uy theo hướng cho thuê rừng đặc dụng đkinh doanh du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, Safari và nghiên cứu khoa học rừng đặc dụng.

3.5. Quảng bá, xúc tiến du lịch và liên kết hợp tác

- Định vị thương hiệu du lịch Kon Tum, hoàn thành công tác tổ chức Cuộc thi sáng tác biu tượng (logo) và khu hiệu (slogan) du lịch Kon Tum; tuyên truyền, phổ biến, thông tin, quảng bá du lịch.

- ng cường ngân sách nhà nước cho hoạt động xúc tiến, đặc biệt cho công tác mời chuyên gia xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch Kon Tum, xúc tiến thị trưng quốc tế.

3.6. Đào tạo nguồn nhân lực du lịch

- Nâng cao chất lượng lao động du lịch; chất lượng đào tạo của các cơ sở có chức năng đào tạo chuyên ngành du lịch.

- Huy động nguồn kinh phí, nguồn tài trợ và tìm đối tác tư vấn, cơ sở nghiên cứu, đào tạo thực hiện các khóa đào tạo ở trong và ngoài nước cho cán bộ công chức. Tranh thủ sự giúp đtài trợ của Dự án EU trong việc tổ chức các lớp tập huấn và các hội nghị, hội thảo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

- Tun truyền nâng cao nhận thức về du lịch cho doanh nghiệp du lịch, ngưi lao động và cộng đồng; khuyến khích doanh nghiệp, người lao động tự đào tạo, bồi dưng nâng cao năng lực phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

- Khuyến khích phát triển và hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của các nghệ nhân, các hoạt động văn hóa cộng đồng, làng nghề truyền thống và các lễ hội văn hóa phục vụ du lịch.

3.7. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và đảm bảo môi trường du lịch

- Kiện toàn sp xếp tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý và xúc tiến du lịch đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Hướng dẫn các doanh nghiệp, hộ kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch thực hin đúng, đủ các quy định về điều kiện kinh doanh, an ninh trật tự, xây dựng, ngoại hối, thuế, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, niêm yết giá... Triển khai chương trình du lịch có trách nhiệm với môi trường gn với kiểm tra, kiểm soát việc bo vệ môi trường tại các khu, tuyến đim, cơ sở dịch vụ du lịch; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về môi trường du lịch; khuyến khích và hỗ trợ các mô hình tiết kiệm năng lượng, sử dụng nguyên vật liệu địa phương, ứng dụng công nghệ sạch; đánh giá, tôn vinh những thương hiệu du lịch “xanh” tỉnh.

- Hướng dẫn các doanh nghiệp, hộ kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch thực hiện đúng, đủ các quy định về điều kiện kinh doanh, an ninh trật tự, xây dựng, ngoại hi, thuế, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, niêm yết giá...

- Triển khai chương trình du lịch có trách nhiệm với môi trường gắn với kiểm tra, kim soát việc bo vệ môi trường tại các khu, tuyến điểm, cơ sở dịch vụ du lịch; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về môi trường du lịch; khuyến khích và hỗ trợ các mô hình tiết kiệm năng lượng, sử dụng nguyên vật liệu địa phương, ứng dụng công nghệ sạch; đánh giá, tôn vinh những thương hiệu du lịch “xanh” tnh.

4. Kinh phí thực hiện Đề án:

Ngân sách Trung ương, ngân sách tnh và các ngun huy động của các tổ chức, cá nhân và đóng góp của Nhân dân.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Là cơ quan đầu mối theo dõi đôn đốc và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai có hiệu quả Đề án; xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Đề án, trong đó xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã xác định tại Đề án. Định kỳ hàng năm, tng hợp tình hình, kết quả thực hin Đề án, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Nghiên cu, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum, trong đó có chính sách hỗ trợ lãi suất cho Nhân dân vay vốn cải tạo, sửa chữa nhà ở truyền thống và mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu đphát triển du lịch cộng đồng.

2. Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể triển khai thực hiện đạt hiệu quả Đề án (hoàn thành trong quý I năm 2017). Định kỳ hàng năm (trước ngày 15/12), báo cáo kết quả thực hiện Đề án về Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch để tng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (b/c);
- Tổng cục Du lịch (b/c);
- Thường trực T
nh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND t
nh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTT
QVN tỉnh và các đoàn th;
- Ban Tuy
ên giáo Tỉnh ủy;
- CVP UBND tỉnh, PVP phụ trách
;
- Lưu: VT, KGVX3.

TM ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Tuy

 

ĐỀ ÁN

PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH KON TUM ĐẾN NĂM 2020
(Theo Quyết định số 1607/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Phần thứ nhất

SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 xác định: “Đến năm 2020, du lịch cả nước cơ bn trthành ngành kinh tế mũi nhọn...; sn phm du lịch đạt chất lượng cao, đa dạng; có thương hiệu, mang đậm bn sắc văn hóa dân tộc, cạnh tranh được với các nước trong khu vực và thế giới".

Tại Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 8/12/2014 về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Vit Nam trong thời kỳ mới, Chính phủ yêu cầu: “Các cấp, các ngành cần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò ca du lịch là ngành kinh tế tng hợp, mang nội dung văn hóa sâu sắc, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao, đem lại hiệu qutích cực cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, to nhiều việc làm, xóa đói gim nghèo; tạo điều kiện thuận lợi và bảo đảm môi trường cho phát triển du lịch”.

Tỉnh Kon Tum có nhiều tiềm năng phát triển du lịch. Tuy nhiên thời gian qua, việc tổ chức khai thác các tiềm năng du lịch của tỉnh còn nhiều hạn chế, chưa tạo ra được những sản phẩm du lịch đặc trưng, có chất lượng; đóng góp của ngành du lịch trong tổng thể kinh tế - xã hội của tnh chưa cao.

Đại hội tnh Đảng bộ lần thứ XV nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015 - 2020 đạt trên 9%/năm. Trong đó, thương mại - dịch vụ chiếm 35-36% trong cơ cấu kinh tế.

Vì vậy, việc xây dựng "Đề án phát triển du lịch tỉnh Kon Tum đến năm 2020" là yêu cầu cấp thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực nhm khai thác có hiệu qutiềm năng du lịch của tnh, tiếp tục phát triển du lịch một cách bền vững trong giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tnh.

II. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Căn cứ pháp lý

- Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

- Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch;

- Quyết định số 581/QĐ-TTg, ngày 20/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum đến năm 2020;

- Quyết định số 2473/QĐ-TTg, ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 18/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2013-2020;

- Quyết định số 2162/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Tây Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Thông báo số 263/TB-VPCP ngày 30/8/2016 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tưng Chính phủ Nguyn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch;

- Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/7/2011 của Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và các sản phẩm chủ lực;

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV;

- Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 26/9/2011 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chlực của tnh đến năm 2020;

- Quyết định 22/2013/QĐ-UBND ngày 10/4/2013 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt quy hoạch phát triển văn hóa, ththao và du lịch tỉnh Kon Tum đến năm 2020, đnh hướng đến năm 2025.

2. Căn cứ thực tiễn

Cùng với các yếu tố đặc thù về địa hình, thnhưỡng, khí hậu, hệ thảm thực vật rừng đã tạo cho Kon Tum có nguồn tài nguyên du lịch phong phú, độc đáo, có hệ thống cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn như Vườn Quốc gia Chư Mom Ray với hệ sinh thái đa dạng và độc đáo, Khu bảo tn thiên nhiên Ngọc Linh với loại sâm quý được ghi vào sách đViệt Nam. Đặc biệt, việc Thủ tướng Chính ph phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng du lịch sinh thái Măng Đen và Quy hoạch chung đô thị huyện Kon Plông đến năm 2030 cho thy trong tương lai không xa, khu du lịch sinh thái Măng Đen sẽ là đim nhấn của con đường xanh Tây Nguyên, gia các tnh duyên hải min Trung và Tây Nguyên với vùng tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia qua cửa khu quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi và khu kinh tế lớn Dung Quất của Quảng Ngãi, khu kinh tế m Chu Lai của Quảng Nam.

Hệ thống các di tích lịch sử cách mạng đã được xếp hạng cấp quốc gia như: Di tích lịch sử Ngục Kon Tum (thành phố Kon Tum), di tích lịch sử Ngục Đăk Glei (huyện Đăk Glei); di tích lịch sử, danh thắng Măng Đen (huyện Kon Plông), di tích lịch sử Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh (huyện Đăk Tô), di tích Chiến thắng Plei Kần (huyện Ngọc Hồi)... hiện đang được bảo quản, tôn tạo. Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia đã thống nhất chủ trương lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét công nhận di tích Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh là di tích quốc gia đặc biệt1.

Trên địa bàn tỉnh còn bo tn nhiều giá trị văn hóa độc đáo như: phong tục tập quán, lễ hội được tổ chức thường xuyên, nhiều loại hình âm nhạc dân gian, ngữ văn dân gian. Các điểm du lịch Cột mc Quốc giới ba biên Việt Nam - Lào - Campuchia, suối nước nóng Đăk Tô - Thác Đăk Lung, lòng hồ Yaly, Khu du lịch Đăk Bla... Các công trình kiến trúc văn hóa, nghệ thuật như: Nhà thờ Gỗ, Chùa Bác Ái, Tòa Giám mục Kon Tum đã thu hút lượng lớn khách khi đến Kon Tum.

Với lợi thế địa lý là đim trung chuyn quan trọng trên trục hành lang kinh tế Đông - Tây qua Ca khẩu quc tế Bờ Y; đường mòn Hồ Chí Minh có hạ tầng giao thông đảm bảo rất thuận lợi nối các tnh Tây Nguyên, Duyên hải Miền Trung, Đông Nam Bộ với các tỉnh Đông Bắc Thái Lan, Đông Bắc Campuchia và các tỉnh Nam Lào, tạo cơ hội cho ngành Du lịch Kon Tum có thể phát huy tối đa tiềm lực phát triển du lịch, đặc biệt loại hình du lịch Caravan nhằm mở rộng hành trình du lịch Con đường di sản miền Trung và Tây Nguyên sang các tỉnh Nam Lào, Đông Bc Thái Lan và Campuchia.

Tuy nhiên, phát triển du lịch chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; tiến độ quy hoạch chi tiết các khu, điểm du lịch còn chậm; hệ thng cơ sở hạ tầng du lịch còn thiếu; cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch quy mô còn nhỏ, thiếu đồng bộ, chất lượng dịch vụ chưa chuyên nghiệp; các doanh nghiệp lhành du lịch, cơ sở mua sắm phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng được yêu cầu; việc xây dựng và khai thác các sản phẩm du lịch là thế mạnh của tnh còn thiếu tính sáng tạo, sức hp dn chưa cao, chưa tạo dựng được thương hiệu; công tác xúc tiến, quảng bá du lịch tuy đã có đi mới song còn thiếu tính chun nghiệp; công tác liên kết, phát triển du lịch chưa tạo được sự đột phá; việc thu hút nhà đầu tư chiến lược đầu tư vào lĩnh vực du lịch chưa nhiều; chất lượng nguồn nhân lực du lịch có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu; việc huy động các thành phần kinh tế, đặc bit là người dân tham gia hoạt động du lịch chưa đạt hiệu quả cao.

Phần thứ hai

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH CỦA TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Kết quthực hiện các mục tu phát triển du lịch của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015

Tc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trong giai đoạn 2011 - 2015 đạt 9,1%. Tng doanh thu du lịch đạt 32,5%. Tổng lượt khách và tng số ngày khách lưu trú năm 2015 tăng gấp 1,4 ln so với năm 2011. Tổng doanh thu du lịch năm 2015 tăng gp 3,1 lần so với năm 2011 (Phụ lục 1,2).

* Đóng góp GDP của Du lịch vào GDP của tnh:

Cơ cấu GDP theo nhóm ngành: Dịch vụ lưu trú và ăn ung

TT

Nội dung

ĐVT

Năm

2010

2012

2013

2014

2015

1

Cơ cấu GDP theo nhóm ngành: Dịch vụ u trú và ăn uống

%

1,73

1,56

1,64

1,68

1,72

Nguồn: Niên giám Thống kê tỉnh Kon Tum năm 2015.

2. Kết quả cụ thể triển khai quy hoạch phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh

Thời gian qua, công tác quy hoạch phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm phê duyệt. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án hạ tầng du lịch, các dự án của các nhà đầu tư.

2.1. Công tác lập quy hoạch

- Thành phố Kon Tum: Triển khai lập quy hoạch chi tiết Khu tái định cư, dãn dân các làng đồng bào dân tộc thiu số nội thành, thành phố Kon Tum gắn công tác phát triển du lịch; phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) thuộc Dự án Thợp Khu du lịch nghng sinh thái hĐăk Yên xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum của Công ty cổ phần du lịch Pơ Lang Kon Tum; Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum (đã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua tại Thông báo số 219-TB/TU ngày 11/8/2016).

- Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi: Đã tiến hành lập quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng của Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y; hiện đang tiếp tục điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức công bố và cm mốc giới ra thực địa 04 đồ án quy hoạch chi tiết tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

- Huyện Kon Plông: Đã lập và trình phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp thuộc đô thị KonPlông, Quy hoạch phân khu khu vực phía Đông bắc đô thị KonPlông, Quy hoạch chi tiết điểm dân cư khu vực ngã tư đường Trường Sơn Đông - xã Hiếu, Đề án đầu tư xây dựng vùng du lịch sinh thái Măng Đen, huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 298/QĐ-TTg ngày 05/02/2013; tiếp tục hoàn thiện quy hoạch phân khu chức năng một số khu vực Khu vực phía Đông Nam đô thị KonPlông, khu khai thác du lịch dịch vụ chất lượng cao phía Tây Bắc đô thị KonPlông, khu trung tâm hành chính đô thị và thương mại du lịch, khu du lịch sinh thái Kon Tu Rng, điểm du lịch Thác Pa Sĩ; quy hoạch chi tiết xây dựng (tlệ 1/500) khu vui chơi gii trí và du lịch sinh thái Măng Đen của Công ty TNHH Hoàng Tùng (đã được UBND huyện Kon Plông phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch) vào danh mục quy hoạch xây dựng đã và đang triển khai lập dự án chi tiết,

- Huyện Đăk Tô: Quy hoạch khu di tích lịch sChiến thắng Đăk Tô-Tân Cảnh; Sân bay phượng Hoàng; Khu du lịch sinh thái suối nước nóng Đăk Tô, Thác Đăk Lung; Làng Văn hóa truyền thống dân tộc Xê Đăng, xã Văn Lem; Rừng thông sinh thái phía Đông thị trấn Đăk Tô; Khu chứng tích chiến tranh nhà thờ Kon Hring.

2.2. Về thực hiện các dự án, đề án

- Các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch và phát triển du lịch:

Những dự án đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch đã đầu tư giai đoạn 2011 - 2015 gồm: huyện Kon Plông, Dự án đường vào thác Đăk Ke; thác Lô Ba; dự án đầu tư tôn tạo, bảo tồn và phát triển làng văn hóa du lịch Kon Tu Rằng, xã Măng Cành; dự án xây dựng đường vào hồ Toong Đam- Toong Jơ Ri; Huyện Đăk Tô: Dự án xây dựng đường vào thác Đăk Lung; Dự án khu du lịch sinh thái rừng thông thị trn Đăk Tô; Dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, tm bùn suối khoáng thác Đăk Lung; Dự án sa chữa nhà trưng bày di tích lịch sử Chiến thắng Đăk Tô-Tân Cảnh; Huyện Ngọc Hồi đã xây dựng Đề án phát triển du lịch huyện đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025; Kế hoạch phát triển du lịch cộng đồng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; thành phố Kon Tum Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển du lịch cộng đồng làng Kon Kơ Tu, xã Đăk Rơ Wa;

- Các dán Chương trình mục tiêu quốc gia văn hóa: Những dự án trùng tu, tôn tạo được thực hiện theo kế hoạch: Dự án trùng tu tôn tạo di tích Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh (huyện Đăk Tô); Bảo tàng tnh và Trạm vệ tinh Ngân hàng dữ liệu di sản văn hóa phi vật thtại Kon Tum; Dự án tôn tạo, phục hồi, xây dựng di tích lịch sử cách mạng Khu căn cứ Tỉnh ủy (huyện Tu Mơ Rông); Dự án tôn tạo, sa cha di tích Plei Kần (huyện Ngọc Hồi); Dự án tu b, tôn tạo di tích lịch sử Ngục Đăk GIei (huyện Đăk Glei).

3. Kết quđầu tư xây dựng cơ sở lưu trú phục vụ du lịch

- Tính đến ngày 31/12/2015, cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh có: 113 đơn vị, trong đó xếp hạng 4 sao: 01 đơn vị; xếp hạng 3 sao: 01 đơn vị; xếp hạng 2 sao: 07 đơn vị; xếp hạng 01 sao: 42 đơn vị; nhà nghdu lịch: 62 đơn vị, với tổng số 1675 phòng, tăng 708 phòng so với năm 2011. Có 81/113 cơ sở đăng ký kinh doanh trong giai đoạn 2011-2015, với tng s vn theo đăng ký là 230.235 tỷ đồng (Phụ lục 3).

- Số đơn vị kinh doanh lhành 08 đơn vị, trong đó có 04 đơn vị kinh doanh lữ hành quốc tế và 04 đơn vị kinh doanh lữ hành nội địa, tăng 05 đơn vị so với năm 2011 (03 đơn vị kinh doanh lữ hành quốc tế và 02 đơn vị kinh doanh lhành nội địa).

Số lượng các Công ty lhành du lịch quá ít so với tiềm năng của du lịch tnh. Hiện nay lượng khách du lịch đến Kon Tum hầu như là khách quốc tế thông qua các Công ty lữ hành quốc tế với thị trường Inboud (hồi hương) đa phần là khách Pháp, Đức, Canada, Lào... trung bình 70.000 lượt/năm; khách nội địa được khai thác ở các Công ty lữ hành là khách du lịch Kon Tum đi du lịch tại các vùng bin duyên hải miền Trung, các khu du lịch lớn ở hai đầu đất nước. Khách du lịch nội địa đến Kon Tum hầu như phần lớn là khách tham quan hội họp kết hợp du lịch, trong đó có một phần là khách đến với khu du lịch sinh thái Măng Đen. Hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành du lịch tại Kon Tum hiệu quả chưa cao, đón khách chưa nhiều so với tiềm năng du lịch của tnh. Đầu tư cơ sở vật chất và công tác quảng bá còn ít. Thiếu kinh phí đầu tư cho xúc tiến, đầu tư. Chưa tham gia được nhiều Hội chợ quốc tế lớn; chưa thật sự liên kết, hợp tác quảng bá du lịch với các tỉnh thành trong cnước; chưa cùng với các đoàn Famtrip, Presstrip tạo nên hình ảnh của du lịch Kon Tum để quảng bá rộng rãi với thị trường trong nước và quốc tế.

Nguyên nhân của những hạn chế trên một phn là do trước đây hệ thng giao thông đến Kon Tum còn khó khăn, sân bay Plei Ku cách thành phố Kon Tum 45 km; phương tiện đưa đón từ sân bay đến Kon Tum chưa nhiều; các loại hình giao thông không đa dạng. Vấn đề đặc biệt quan tâm là sản phẩm du lịch chưa đa dạng, những sản phẩm mà các Công ty du lịch l hành Kon Tum đang khai thác hu như là sản phẩm thô, chưa qua đầu tư, nâng cấp mà thị trường khách du lịch nội địa thì cần có các sản phẩm được đầu tư kỹ, dịch vụ đa dạng. Trong khi bản thân các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành tại tỉnh hiện nay không đủ sức bức phá để tạo nên sức hút đối với du khách đến Kon Tum.

4. Kết quả thực hiện quảng bá, xúc tiến du lịch

- Thường xuyên tổ chức các sự kiện về văn hóa, thể thao, du lịch như: Tun lễ văn hóa du lịch hàng năm; kniệm các Ngày lễ lớn của quốc gia và của tỉnh Kon Tum; đăng cai tổ chức các giải bóng đá quốc tế khu vực Tây Nguyên và các tỉnh Atapeu -Lào, Ratanakiri - Campuchia tại tỉnh Kon Tum; đăng cai tổ chức hội nghị Hợp tác phát triển ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam năm 2012; tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, hội chợ để qung bá xúc tiến du lịch tại tnh Kon Tum.

- Xây dựng các trang thông tin điện tử, cẩm nang hướng dẫn du lịch, bản đồ du lịch, đĩa VCD, DVD về tiềm năng và địa chđiểm đến du lịch hấp dẫn của tnh Kon Tum. Từ năm 2011 - 2015, đã hoàn thành và phát hành các ấn phẩm du lịch: “Chào mừng Quý khách đến Kon Tum”; “Bn đồ du lịch Kon Tum; “Du lịch Kon Tum - Huyền thoại đại ngàn”; Tờ rơi “Kon Tum - Đại ngàn vẫy gọi” ; m thực Kon Tum; n phẩm Du lịch Kon Tum trên đường phát trin... nhằm giới thiệu những nét đặc trưng nhất của Kon Tum đến với du khách và các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

- Qung bá ẩm thực và đặc sản Kon Tum đã được Tổ chức Klục Việt Nam xác lập klục cho: Sâm Ngọc Linh; Gỏi lá Kon Tum. Cá tầm Kon Plông được công nhận vào Top 50 món ăn đặc sản nổi tiếng Việt Nam. Sâm Ngọc Linh được tổ chức klục châu Á xác lập là quà tặng đạt kỷ lục châu Á. Kỷ lục được công bvà giới thiệu trên website Kỷ lục Việt Nam www.kyluc.vn, TOP Việt Nam www.topvietnam.vn, các ấn phẩm “Công bố kỷ lục Việt Nam”, niên giám “Kỷ lục Việt Nam”.

- Tham gia các đợt Hội chợ du lịch và giao lưu văn hóa trong và ngoài nước nhằm quảng bá hình ảnh Kon Tum và thực hiện công tác xúc tiến du lịch: Tham gia hoạt động “Nhng ngày Văn hóa Tây Nguyên tại Hà Nội lần thII năm 2012”; Liên hoan m thc Quốc tế Huế 2014; Triển lãm giới thiệu tour, tuyến, sn phẩm du lịch đặc trưng Năm Du lịch quốc gia 2014 trong “Tuần văn hóa du lịch Đà Lạt” 2013; Ngày Hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần VII-2011, lần VIII- 2012 và năm 2015. Tham gia các đợt Hội chợ triển lãm quốc gia, khu vực và quốc tế như: Triển lãm Quốc tế Du lịch ITE Hồ Chí Minh năm 2011, 2014; “Lhội Văn hóa Việt Nam” tại Cộng hòa Pháp năm 2013; Hội chợ Thương mại và Du lịch khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam tại tnh Attapeu; Festival Bin Nha Trang - Khánh Hòa, Hội chợ Du lịch quốc tế VITM Hà Nội; Hội thảo, triển lãm du lịch quốc tế tại tnh Bình Thuận năm 2015; các hoạt động văn hóa và du lịch tại Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam các năm 2011 đến 2015.

- Phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1, VTV2, VTV9...); Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV), các di khu vực và của tnh Kon Tum thực hiện nhiều chương trình truyền hình, phóng sự giới thiệu, quảng bá văn hóa và du lịch Kon Tum, nhằm tuyên truyền, quảng bá du lịch Kon Tum tới cả nước và quốc tế.

Các hoạt động xúc tiến nêu trên đã từng bước đem lại hiệu quả cho việc thu hút du khách đến với thị trường Kon Tum thông qua số lượng tăng trưởng khách hàng năm (đã thể hiện trong đề án). Thông qua các Hội chợ du lịch trong nước và quốc tế, du khách tìm hiểu và đến với Khu du lịch sinh thái nghng Măng Đen nhiều hơn và cảm nhận thật sự về tiềm năng du lịch Kon Tum. Thị trường khách quốc tế, nhất là khách Lào và Thái Lan trong những năm gần đây qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y, dừng chân tại Kon Tum và đến các tỉnh duyên hải miền Trung cũng tăng nhiều thông qua các đợt khảo sát, ký kết và sự quảng bá của ngành du lịch Kon Tum tại các tnh Nam Lào và Đông bắc Thái Lan.

Các sự kiện lhội văn hóa, du lịch, thương mại, đầu tư trong những năm gần đây do UBND tỉnh tổ chức, cử các đoàn của tnh tham gia các lễ hội Nhng ngày văn hóa Tây Nguyên tại Hà Nội, Ngày di sn Việt Nam..., hoạt động trưng bày các sản phẩm đặc trưng của tnh, hình ảnh, hiện vật giới thiệu về văn hóa các dân tộc tnh Kon Tum, các ấn phẩm về du lịch tại Bảo tàng dân tộc học Việt Nam và các Hội chợ VITM tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa... qua các năm đã tạo nên một hiệu ứng tốt cho khách du lịch biết và đến Kon Tum nhiều hơn đặc biệt là lượng khách của duyên hải miền Trung đến với khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Măng Đen. Đồng thời qua thống kê cho thấy, lượng khách du lịch tại các tnh phía bắc nhất là địa bàn Thành phố Hà Nội cũng đang đến với Kon Tum ngày một tăng vì nhu cầu tìm hiểu, trải nghiệm văn hóa Tây Nguyên, du lịch về nguồn.

Nhìn chung công tác quảng bá xúc tiến nhng năm qua đã phát huy hiệu quả nhất định nhưng chưa được rõ nét, để lượng khách du lịch đến Kon Tum nhiu hơn cn quan tâm nâng cao chất lượng cho công tác xúc tiến du lịch, mở rộng xúc tiến du lịch ở các thị trường khách tiềm năng các trung tâm kinh tế lớn của đất nước, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và tăng cường công tác liên kết, quảng bá với các thị trường trọng điểm trong và ngoài nước.

5. Kết quả nguồn vốn thực hiện

- Đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch: Tng số 239,618 tỷ đồng. Trong đó:

+ Ngân sách Trung ương: 153,437 tỷ đồng.

+ Ngân sách địa phương: 48,953 tỷ đồng (chưa tính các nguồn vốn lồng ghép để đầu tư hạ tầng du lịch).

(Phụ lục 4)

- Đầu tư các dự án pt triển du lịch: Tổng số 99,257 tỷ đồng. Trong đó:

+ Ngân sách Trung ương: 24,736 tỷ đồng.

+ Ngân sách địa phương: 17,738 tỷ đồng;.

+ Nguồn đầu tư của các tổ chức, cá nhân: 47,6 tỷ đồng.

+ Nguồn xã hội hóa: 9,183 tỷ đồng.

(Phụ lục 5)

- Đầu tư cho hoạt động xúc tiến, qung bá du lịch: Tổng số 885 triệu đồng.

(Phụ lục 6, 7)

6. Thực trng nguồn nhân lực và kết quả đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch

Tính đến ngày 31/12/2015, nhân lực làm việc trong ngành Du lịch của tỉnh Kon Tum là 1532 người. Trong đó, số lao động thường xuyên là 955 người, số lao động mùa vụ là 577 người; số cán bộ, công chức quản lý nhà nước về du lịch là 17 người. Số lao động có trình độ Đại học và trên Đại học: 295 người, chiếm khoảng 19,2% trên tng số lao động; lao động có trình độ cao đẳng và trung cấp nghề: 592 người, chiếm 38,6%, tỷ lệ lao động khác chiếm 20%. Số lao động biết ngoại ngữ: 565 người; độ tui từ 35-50 tui chiếm hơn 70%. Chia theo chuyên ngành đào tạo, chuyên ngành du lịch: 452 người; được đào tạo chuyên ngành khác làm việc trong ngành du lịch: 1080 người.

Trong giai đoạn 2011 - 2015, đã tổ chức Hội thi lễ tân khách sạn năm 2013 cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum; tổ chức Hội thi Hướng dẫn viên, Thuyết minh viên tỉnh Kon Tum lần thứ 1 - năm 2014; Năm 2015 mở lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch cho lái xe và nhân viên phục vụ khách du lịch và bồi dưỡng kiến thức quản lý khách sạn vừa và nhỏ tại Kon Tum; tổ chức lớp đào tạo bồi dưng của Dự án Eu tài trợ như: Lớp tập hun xây dựng chính sách và quy hoạch du lịch có trách nhim tại làng Kon Tu Rằng huyện Kon Plông và lớp tập huấn nâng cao nhận thức về du lịch có trách nhiệm cho cơ sở lưu trú tại Thành phố Kon Tum.

(Phụ lục 8)

7. Kết quphát triển sản phẩm du lịch; liên kết, hợp tác về du lịch

7.1. Về sn phẩm du lịch

- Giai đoạn 2011-2015, tnh đã tiến hành xây dựng các sản phẩm du lịch chủ đạo gồm: 68 điểm du lịch về văn hóa, lịch sử; 10 điểm du lịch về lịch sử cách mạng; 21 điểm du lịch về sinh thái nghng.

- Phát triển tương đối đa dạng các loại hình du lịch như:

+ Du lịch sinh thái: Chủ yếu phát triển loại hình du lịch tham quan, dã ngoại (Suối nước nóng Đăk Tô - Thác Đăk Lung; Rừng đặc dụng Đăk Uy; Vườn quốc gia Chư Mom Ray, đim du lịch thác Pa S - Măng Đen, đim du lịch Hồ Đăk Ke - Măng Đen, Khu Bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh...); du lịch sinh thái - cộng đồng (thưng ngoạn thiên nhiên và trải nghiệm đời sống người dân ở làng Kon Kơ Tu, thành phố Kon Tum).

+ Du lịch văn hóa: Trên cơ sở khai thác lợi thế của Không gian Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại Kon Tum, hệ thống di tích lịch sử cách mạng, kiến trúc tôn giáo và một số lễ hội truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc tỉnh Kon Tum, ngành du lịch Kon Tum đã phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa đặc sc như: Du lịch văn hóa - tâm linh; Du lịch văn hóa - cộng đồng; Du lịch văn hóa - lịch sử cách mạng; với hệ thống các điểm du lịch độc đáo như: Bảo tàng tnh Kon Tum, Khu di tích lịch sử Ngục Kon Tum; Khu di tích lịch sử Ngc ĐăkGlei; Khu di tích lịch sChiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh; Khu di tích lịch svà danh thắng Măng Đen...; Nhà thờ gỗ Kon Tum, Tòa Giám mục Kon Tum, cầu treo Kon Klor và hệ thống nhà mồ tại các làng đồng bào dân tộc tại chỗ trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Các loại hình Du lịch thương mại - công vụ, Du lịch thăm thân, Du lịch m thực... đang từng bước định hình.

- Tập trung chỉ đạo xây dựng các sản phẩm đặc trưng của Kon Tum, quy hoạch, trồng và xây dựng thương hiệu quốc gia Sâm Ngọc Linh tại các huyện Tu Mơ Rông và Đăk Glei; phát triển các sản phẩm rượu Sim Măng Đen, cá Tầm, các loại dược liệu khác, khuyến khích phát triển nghề dệt thủ công tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số, phục vụ nhu cầu mua sắm của khách du lịch.

7.2. Về liên kết, hp tác phát triển du lịch

- Trong giai đoạn 2011 - 2015, tỉnh Kon Tum đã phối hợp quảng bá, xúc tiến du lịch, hỗ trợ kết nối các chương trình, tuyến, đim tham quan du lịch với Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

- Phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các lớp đào tạo nâng cao nguồn nhân lực phục vụ du lịch cho các tỉnh, thành nói chung và Kon Tum nói riêng.

- Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch Kon Tum đã ký kết, hợp tác với một số doanh nghiệp các tỉnh đưa khách du lịch đến với các địa phương ln nhau, đặc biệt các doanh nghiệp của tnh Attapeu, Chămpasak- Lào; Ubon - Thái Lan đã phối hợp với tnh Kon Tum đưa khách du lịch từ Lào, Thái Lan đến Kon Tum qua cửa khu Quốc tế Bờ Y.

8. Công tác thanh tra, kiểm tra

Công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động du lịch đã được chú trọng. Từ 2011 đến 2015, đã tổ chức 19 đợt thanh tra, kiểm tra với 1754 cơ sở kinh doanh các dịch vụ văn hóa, ththao và du lịch, trong đó đã ban hành 80 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch, tổng số tiền xử phạt là 150 triệu đồng, nhằm tạo môi trường kinh doanh lành mạnh và bình đẳng trong lĩnh vực du lịch.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

Sau hơn 05 năm thực hiện, cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch ngày càng được cải thiện, hệ thống giao thông kết nối các đim du lịch đã được xây dựng, các cơ sở lưu trú du lịch ngày càng tăng về số lượng và chất lượng, một số dự án phát triển du lịch đã được triển khai trên địa bàn các huyện, thành phố.

Hầu hết các khu, đim du lịch tiêu biểu trên địa bàn tỉnh đều có bảng chỉ dẫn vị trí cụ thể, rõ ràng trên các tuyến giao thông. Tại một số khu, đim tham quan như: Điểm du lịch Thác Pa Sỹ, Vườn hoa Thanh Niên, Tượng Đức mẹ Măng Đen (huyện Kon Plông), Tòa Giám mục Kon Tum (thành phố Kon Tum)... người dân địa phương đã trưng bày và bán các sản phẩm lưu niệm, đặc sản địa phương, góp phần thu hút khách du lịch và tăng nhu cầu chi tiêu của du khách. Đối với các điểm văn hóa - di tích lịch sử như Bảo tàng tỉnh, Ngục Kon Tum... đã bố trí đội ngũ thuyết minh viên am hiểu lịch s, văn hóa và có kinh nghiệm.

Với lợi thế về vị trí địa lý tiếp giáp với Lào, Campuchia, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh và huyện Ngọc Hồi đang nâng cấp và xây dựng các hạng mục bổ sung tại Cột mốc Quốc giới chung 3 nước Việt Nam - Lào và Campuchia, Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, từng bước trở thành điểm du lịch của Quốc gia.

Công tác phát triển các sản phẩm du lịch; công nhận các tuyến đim du lịch được trin khai, cơ bản đáp ứng nhu cầu của khách du lịch; công tác tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch của tnh được tăng cường thông qua việc tổ chức các sự kiện tại địa phương, tham gia các hoạt động trong và ngoài nước, trên các phương tiện thông tin đại chúng. Công tác xúc tiến du lịch của Khu du lịch sinh thái Măng Đen được chú trọng đầu tư, đặc biệt là các tờ rơi, ấn phm du lịch được thiết kế hấp dẫn và đầy đủ nội dung, trang website du lịch Măng Đen hiện đã thu hút nhiều lượt xem của du khách.

Hiệp hội Du lịch của tỉnh đã được thành lập, tăng cường các mối liên kết với Hiệp hội du lịch của các địa phương thuộc khu vực miền Trung, Tây Nguyên, các trung tâm kinh tế lớn như: Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, từng bước khẳng định vai trò là cầu nối, tập hợp, đoàn kết của các doanh nghip trong tnh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, chất lượng dịch vụ và uy tín của ngành Du lịch Kon Tum.

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhất là các doanh nghiệp tư nhân, trong những năm gần đây có sự đu tư mạnh mẽ cho phát triển du lịch, đặc biệt là đầu tư cơ sở lưu trú du lịch, dịch vụ ăn uống, dịch vụ mua sm, nghỉ dưỡng, tham quan.

2. Hn chế

- Tốc độ tăng trưởng bình quân về lượt khách đến Kon Tum đạt thấp 9,1%, so với mức tăng trưng bình quân chung của khu vực Tây Nguyên là 13,8%/ năm. Số ngày lưu trú bình quân chung của khách đến Kon Tum tuy có tăng nhưng không đáng k, năm 2011 đạt 1,55 ngày/lượt khách đến năm 2015 đạt 1,57 ngày/lượt khách.

- Các dịch vụ giải trí, văn hóa, thể thao của các khu, điểm du lịch tại các địa phương trên toàn tỉnh chưa phát triển một cách đồng bộ, thiếu các dịch vụ mua sm, các điểm vui chơi để thu hút du khách ở lại lâu hơn, tăng số ngày lưu trú. Tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tnh, một số đã được đầu tư xây dựng như Bảo tàng tnh, các di tích lịch sử cách mạng Ngục Kon Tum, Ngục Đăk Glei, di tích Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh, di tích Chư Tan Kra, các đim du lịch thác Pa Sỹ, Vườn hoa Thanh Niên, Hồ Đăk Ke, các làng du lịch cng đồng... còn thiếu các dịch vụ phụ trợ phục vụ du khách.

- Vấn đ cnh quan môi trường tại một số đim du lịch trên địa bàn tnh chưa được chú trọng đúng mc, đặc biệt là công trình vệ sinh công cộng và hệ thống thu gom và xlý rác thải chưa được đầu tư, xây dựng.

- Việc tuyên truyền, khuyến khích và hỗ trợ cho cộng đồng dân cư - nơi có tài ngun du lịch tham gia vào các hoạt động du lịch ở Kon Tum hiện đã được chú trọng nhưng còn ít, chưa tạo thành phong trào để người dân tham gia bảo vệ và phát huy tài nguyên và môi trường du lịch.

- Các doanh nghiệp kinh doanh lhành còn ít, thiếu quy mô, đặc biệt là tiềm lực tài chính còn yếu để mở rộng quy mô, tăng khả năng cạnh tranh.

- Các doanh nghiệp kinh doanh lưu trú du lịch chưa nhiều, cơ sở đạt tiêu chun 3 - 5 sao, đảm bảo các tiêu chuẩn để đón các đoàn khách quốc tế còn quá ít. Toàn tnh chỉ có 01 cơ sở đạt tiêu chuẩn xếp hạng hạng 4 sao (Khách sạn BMC Ngọc Hồi); 01 cơ sở xếp hạng 3 sao (Khách sạn Đông Dương), 07 khách sạn xếp hạng 2 sao; còn lại là khách sạn 1 sao và nhà nghỉ du lịch, chưa có cơ sở nào đạt tiêu chuẩn hạng 5 sao.

- Phân bố các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh không đng đều, phần lớn tập trung ở khu vực thành phố Kon Tum, huyện Kon Plông và huyện Ngọc Hi, cụ thể: tại thành phố Kon Tum có 80 đơn vị, chiếm 66,1%; huyện Ngọc Hồi có 18 đơn vị, chiếm 14,9%; huyện Kon Plông có 8 đơn vị, chiếm 6,6%, còn lại là các huyện Đăk Tô, Đăk Hà, Đăk Glei. Một số cơ sở lưu trú du lịch chưa chú trọng đến việc thường xuyên duy tu, bảo dưng, nâng cấp các trang thiết bị phục vụ khách du lịch dẫn đến tình trạng vẫn còn cơ sở chưa đạt tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn xếp hạng theo quy định.

- Xác định 2 sn phẩm du lịch chính của Kon Tum là du lịch sinh thái và du lịch văn hóa nhưng xét về mặt tổng thể, ngành du lịch Kon Tum chưa tạo nên một sản phẩm du lịch hoàn chỉnh. Du lịch sinh thái đa phần còn dựa hn vào thiên nhiên, từ rừng, thác, thồ... chưa tận dụng thiên nhiên đxây dựng nên một sản phẩm hoàn chỉnh, hấp dẫn du khách.

Đối với sản phẩm du lịch văn hóa, được xác định là địa phương còn lưu giữ nhiều nét văn hóa đặc trưng cả về phong tục tập quán, lễ hội, kiến trúc truyền thống, các loại nhạc cụ dân gian, không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên... là một sản phẩm đã thu hút nhiu khách du lịch trong nước và quốc tế đến với Kon Tum. Tuy nhiên, chưa quan tâm làm mới các sản phẩm này qua từng năm, chưa huy động được các chủ thcủa cộng đồng tham gia vào các hoạt động du lịch để hấp dẫn và thu hút khách, sự liên kết trong khâu tổ chức các hoạt động chưa được thường xuyên và tổ chức một cách bài bản, có hệ thống. Hiện tượng mất dần các nét văn hóa truyền thống như xây dựng mới nhà lợp tôn, vách xi măng tại các đim khách du lịch thích đến tham quan đã phần nào gây phn cảm cho du khách yêu thích văn hóa Kon Tum. Việc xây dựng các điểm du lịch cộng đồng tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số triển khai còn chậm. Công tác tổ chức các dịch vụ đi kèm tại các đim tham quan du lịch còn hạn chế (bố trí thuyết minh viên, bán hàng lưu niệm...), do đó phần nào gây tâm lý nhàm chán của du khách nghiên cu về văn hóa Kon Tum.

- Mặc dù được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, nhưng tỷ trọng đóng góp nguồn thu từ các hoạt động du lịch các năm qua vào GDP của tnh còn quá khiêm tốn, chỉ đạt mức 1,56 đến 1,73%.

3. Ngun nhân hn chế

- Công tác tuyên truyền, quảng bá về du lịch Kon Tum tuy có thực hiện nhưng còn nhỏ lẻ, chưa có chiến lược xây dựng thương hiệu du lịch Kon Tum. Việc hợp tác, kết nối du lịch với các tỉnh, thành trong cnước chưa mang lại hiệu quả cao.

- Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông một số nơi chưa đồng bộ. Tiềm năng, cnh quan và môi trường thiên nhiên ngày càng bị suy giảm nhất là rừng tự nhiên... ảnh hưởng rất lớn cho sản xuất, đời sống, đảm bảo cho sự phát triển du lịch bền vững. Bản sắc văn hóa truyền thống, một số các lễ hội dân gian truyền thống đang có xu hướng bị mai một, do tác động tiêu cực của kinh tế thị trường.

- Kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn nguồn nhân lực còn hạn chế, nhu cầu của khách du lịch ngày càng cao nên chưa đáp ứng kịp thời. Tlệ lao động qua đào tạo chuyên ngành du lịch còn thấp, lao động có chuyên môn nghiệp vụ và tay nghề còn ít, thiếu lao động có chuyên môn kỹ thuật cao và đặc biệt là thiếu cán bộ gii về qun lý và điều hành kinh doanh du lịch. Đội ngũ lao động đang làm việc trong ngành Du lịch chưa được bồi dưỡng cập nhật kiến thức thường xuyên, có nơi chưa quan tâm đến công tác bồi dưng, chưa có cơ chế thỏa đáng để khuyến khích nhân viên học thêm nghiệp vụ, ngoại ng và tin học. Đặc biệt là knăng giao tiếp tiếng Anh, tiếng Pháp và một số ngoại ngthông dụng khác của lực lượng nhân viên trực tiếp phục vụ khách còn nhiều hạn chế.

- Do đặc điểm khí hậu (đặc trưng hai mùa mưa - khô rõ rệt), tính mùa vụ cao trong du lịch Kon Tum, nên một số lao động trong ngành du lịch không n định có xu hướng dịch chuyn sang những ngành nghề khác.

- Việc phát triển các sản phẩm hàng hóa đặc trưng của Kon Tum (từ khâu sản xuất, chất lượng bao bì sn phẩm, công tác tiếp thị trên thị trường) còn nhỏ l, thiếu đồng bộ, thiếu tính hp dn chưa xây dựng được thương hiệu và mẫu mã hàng hóa theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, do đó chưa kích thích được nhu cầu chi tiêu mua sắm của du khách. Hầu hết các điểm du lịch còn thiếu các điểm vui chơi giải trí, tri nghiệm nên chưa thu hút được du khách đến Kon Tum.

- Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong tnh chưa thật sự có mi quan hệ hợp tác, phần lớn hoạt động riêng lẻ chưa có phối hợp trong việc trao đổi kinh nghiệm, tổ chức các hoạt động nâng cao tay nghề, xây dựng thương hiệu chung của du lịch Kon Tum. Một số nhà hàng, khách sạn và các đim có khách du lịch ghé qua như các cây xăng trên các trục giao thông chính chưa chú ý đến công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, gây phản cảm cho du khách.

- Công tác quản lý nhà nước về du lịch còn nhiều bất cập, công tác tham mưu của các cơ quan, nhất là cơ quan chuyên ngành du lịch còn nhiều thiếu sót.

4. Những vấn đề đặt ra

- Phát triển du lịch là nhiệm vụ quan trọng, có liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, địa phương, đơn vị và các doanh nghiệp du lịch, do đó phải đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền và sự vào cuộc của doanh nghiệp; phải xác định là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên; tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm, sự thống nhất và quyết tâm cao trong cả h thng.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp và cộng đồng về vị trí, vai trò của du lịch đối với việc phát triển kinh tế - xã hội ca tỉnh nói riêng và của đất nước nói chung.

- Phát triển du lịch đòi hỏi phải có nguồn lực và chính sách ưu đãi; trước hết là đầu tư cơ sở hạ tầng, thu hút các dự án đầu tư phát triển du lịch; đu tư phát triển sản phẩm du lịch, xúc tiến du lịch; nâng cao chất lượng nhân lực du lịch... Vì vậy, cần tăng tỷ lệ tích lũy nội bộ nền kinh tế, tiết kiệm chi ngân sách đdành ưu tiên cho đầu tư phát triển, trong đó có du lịch, đồng thời phải có chính sách ưu đãi nhm thu hút các dự án đầu tư, trong đó có dự án đầu tư phát triển du lịch.

- Hoạt động du lịch gắn liền với môi trường sinh thái tự nhiên và con người, do đó phát triển du lịch cần gắn với mục tiêu phát triển bền vững và ổn định nguồn tài nguyên môi trường sinh thái, con người và đảm bảo an ninh quốc phòng.

Phần thứ ba

PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH KON TUM ĐẾN NĂM 2020

I. ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN

1. Cơ hi, điều kin thun li

1.1. Ở Việt Nam

- Chính sách đổi mới, mcửa và hội nhập của Đảng và Nhà nước tiếp tục phát huy có hiệu qu, kinh tế tăng trưởng, đất nước hội nhập với khu vực và thế giới ngày càng sâu và toàn diện với chính sách ngoại giao rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa, muốn làm bạn và đối tác tin cậy của các nước; vị thế của Việt Nam trên trưng quốc tế luôn được cải thiện, nhận được sự hợp tác, hỗ trợ tích cực của cộng đồng quốc tế, nhất là hợp tác trong khối ASEAN, đã tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế đối ngoại, trong đó có du lịch phát trin. Đảng và Nhà nước đã khẳng định “Du lịch là một ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước” và đã quan tâm đầu tư, ban hành cơ chế chính sách; chỉ đạo sâu sát, kịp thời tháo g khó khăn tìm gii pháp cho du lịch phát triển.

- Theo đánh giá của các tổ chức có uy tín về du lịch, Việt Nam là một trong những điểm du lịch an toàn và thân thiện nhất của châu Á.

- Nn kinh tế nước ta những năm qua đã phát triển nhanh và ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao, nhu cầu đi du lịch của người dân ngày càng cao.

1.2. Đối với tnh

Kon Tum là tỉnh nằm ở Bắc Tây Nguyên Việt Nam, thuộc vùng lõi khu vực Tam giác phát triển ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia(2), nơi có địa danh độc đáo và trở thành biểu tượng cho tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa ba nước Đông Dương “Cột mốc biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia” (đã được quy hoạch đ xây dựng thành đim du lịch Quốc gia theo Quyết định số 2162/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Tây Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”).

Tnh Kon Tum có đường biên giới trên bộ dài 280,7 km với cửa khu quốc tế Bờ Y thông thương với Nước CHDCND Lào (142,4 km) và Vương quốc Campuchia (138,3 km). Diện tích tự nhiên gần một triệu ha, với 10 đơn vị hành chính thuộc tnh (01 thành phố và 09 huyện). Dân shơn 50 vạn người. Là nơi giao thoa của nhiều tuyến giao thông đường bộ quan trọng của Việt Nam (đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 24, Quốc lộ 40...).

Với lịch sử hơn 100 năm hình thành và phát triển, cùng với các yếu tố đặc thù về địa hình, thổ nhưng, khí hậu, hệ thảm thực vật rừng đã tạo cho Kon Tum có nguồn tài nguyên du lịch phong phú, độc đáo:

(1) Tài nguyên du lịch là cnh quan thiên nhiên

- Vùng du lịch sinh thái Măng Đen đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 298/QĐ-TTg ny 05/02/2013 về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng du lịch sinh thái Măng Đen và Quy hoạch chung, đô thị Kon Plông, huyện Kon Plông, tnh Kon Tum đến năm 2030. Với tính chất là vùng bảo tồn sinh thái, rừng quốc gia; là vùng du lịch nằm trong Quy hoạch tổng thphát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đây cũng là vùng sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phục vụ phát triển sinh thái và là vùng trọng đim phát triển kinh tế phía Đông của tỉnh Kon Tum.

- Vườn quốc gia Chư Mom Ray với hệ sinh thái đa dạng và độc đáo, Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh với loại sâm quý được ghi vào sách đỏ, Khu du lịch sinh thái Rừng đặc dụng Đăk Uy.... Các đim suối nước nóng Đăk Tô - Thác Đăk Lung, lòng hồ Yaly, Khu du lịch Đăk Bla.

- Địa hình của Kon Tum chủ yếu là đồi núi ngắn, dốc, phong cảnh tự nhiên còn hoang sơ rất thuận lợi cho việc phát triển du lịch sinh thái, du lịch leo núi, du lịch mạo him, du lịch nghỉ dưỡng, phát triển rau hoa xứ lạnh, trồng sâm Ngọc Linh...

(2) Tài nguyên du lịch là các di tích lịch sử, công trình tôn giáo

Các di tích lịch sử, cách mạng đã được xếp hạng cấp quốc gia như: Di tích lịch sử Ngục Kon Tum (thành phố Kon Tum), di tích lịch sử ngục Đăk Glei (huyện Đăk Glei); di tích lịch s, danh thắng Măng Đen (huyện Kon Plông), di tích lịch sử chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh (huyện Đăk Tô), di tích Chiến thắng Plei Kần (huyện Ngọc Hồi) với các dữ liệu lịch sử sinh động, hấp dẫn, hiện đang được tôn tạo, bảo quản giúp nhiều cho du khách muốn tìm hiểu về chiến trường Tây Nguyên, vtruyền thống đấu tranh, truyền thống văn hóa của nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum.

Các công trình tôn giáo có kiến trúc, nghệ thuật độc đáo như: Nhà Thờ G, Tòa Giám Mục, Chùa Bác Ái... là điểm đến hấp dẫn của du khách tham quan.

(3) Tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng

Tỉnh Kon Tum có hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thrất phong phú, độc đáo, thhiện bản sắc văn hóa dân gian truyền thống của đồng bào các dân tộc thiu s, như: văn hóa luật tục, văn hóa cư trú, văn hóa lễ hội, văn hóa cồng chiêng và nhạc cụ dân tộc, các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống, văn hóa ẩm thực, văn hóa trang phục, dệt thổ cẩm, đan lát... là điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch cộng đồng, nhằm mang lại lợi ích thiết thực về vật chất và tinh thần cho người dân và cộng đồng xã hội góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Hiện công tác phát triển du lịch cộng đồng đang được chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện, bước đầu đã nhận được sự hỗ trợ của một số tổ chức trong nước và quốc tế, sự phối hợp năng động của các doanh nghiệp và sự tham gia nhiệt tình của cộng đồng dân cư.

(4) Li thế từ Khu kinh tế cửa khu quốc tế Bờ Y

Ni bật trong tiềm năng và thế mạnh của tnh Kon Tum là lợi thế từ Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y- một địa điểm trung chuyn quan trọng trên trục hành lang kinh tế Đông Tây, có vị trí rất thuận lợi đối với sự giao lưu phát triển với các vùng kinh tế trọng điểm của cả nước và giao lưu quốc tế. Đây là con đường ngắn nhất, thuận lợi nhất ni các tnh Tây Nguyên, Duyên Hải miền Trung, Đông Nam Bộ với các tnh Đông Bắc Thái Lan, Nam Lào qua ca khu Quốc tế Bờ Y. Lộ trình từ các tnh Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh với các tnh Đông Bắc Thái Lan, Đông Bắc Campuchia, các tỉnh Nam Lào qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y ngn hơn lộ trình khác khoảng gần 1.000 km. Từ Khu kinh tế cửa khu quốc tế Bờ Y đến biên giới phía Bc Thái Lan là 340 km, đến thành phố Hồ Chí Minh 650 km (tuyến quốc lộ 14). Đây là điều kiện hết sức thuận lợi để ngành du lịch Kon Tum phát huy tối đa tiềm lực phát triển du lịch, đặc biệt là loại hình du lịch Caravan đang trở nên phổ biến như hiện nay, mở rộng hành trình du lịch giữa các tnh Tây Nguyên sang các tnh Nam Lào; Đông Bắc Thái Lan và Campuchia.

Ngã ba Đông Dương và đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào huyền thoại lịch sCách mạng Vit Nam, đang có sức hút rất lớn đối với loại hình du lịch tưng niệm, thăm chiến trường xưa. Đặc biệt là “Cột mốc biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia thu hút đông đo du khách đến tham quan.

(5) Sản phẩm và loại nh du lịch đặc trưng của tỉnh

Trong những năm gần đây, tỉnh Kon Tum đã xác định các sn phm và loại hình du lịch đặc trưng của tỉnh là du lịch sinh thái như tham quan, nghiên cứu các hệ sinh thái điển hình, đa dạng sinh học (Vườn quốc gia Chư Mom Ray, Khu bo tồn thiên nhiên Ngọc Linh, Khu du lịch sinh thái rừng đặc dụng Đăk Uy); tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí ở các vùng cảnh quan (Suối nước nóng Đăk Tô, Vùng lòng hồ thủy điện Ya Ly, Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen). Ngoài ra, du lịch văn hóa và du lịch cộng đồng cũng là một trong nhng loại hình riêng của tỉnh nhà như tham quan nghiên cu các giá trị văn hóa hướng về cội nguồn; du lịch kết hợp vi hoạt động công vụ; du lịch thể thao mạo hiểm và du lịch Caravan qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y- Ngọc Hồi.

2. Thách thức, khó khăn

2.1. Ở Việt Nam

Sự suy gim của nn kinh tế ở một số nước đã dẫn đến những thay đổi trong nhu cầu của khách du lịch (đi du lịch ở nhng nơi gần hơn, ngắn ngày hơn, chi tiêu ít hơn...); chiến tranh, khủng bố, thiên tai, dịch bệnh diễn biến rất phức tạp đã hạn chế các luồng khách đến một số quốc gia, tác động mạnh tới quy mô và tính chất của các thị trường khách đến Việt Nam.

Du lịch trong khu vực và trên thế giới ngày càng cạnh tranh gay gắt, đặc biệt s đy lên ở mức cao trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập nền kinh tế thế giới. Trong khi đó, khả năng cạnh tranh của du lịch nước ta còn nhiều hạn chế.

2.2. Đối với tnh

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Kon Tum còn nhiều khó khăn. Việc đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch có chất lượng cao; công tác bảo tồn, phát triển các nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường du lịch; công tác tuyên truyền quảng bá và xúc tiến phát triển du lịch; đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch có chất lượng cao... đòi hỏi phải có nguồn lực đầu tư lớn trong khi tỉnh phải cân đi cho nhiều mục tiêu phát triển khác.

Nhận thức xã hội về ngành kinh tế du lịch của người dân còn nhiều hạn chế; việc khuyến khích và hỗ trợ cho cộng đồng dân cư - nơi có tài nguyên du lịch tham gia vào các hoạt động du lịch của tỉnh hiện gặp nhiu khó khăn. Do đó chưa khuyến khích được cộng đồng tham gia bảo vệ tài nguyên, môi trường du lịch.

Trình độ, chất lưng nguồn nhân lực du lịch còn thấp; ý thức pháp luật không nghiêm và các vấn đề khác như an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, tác động của biến đổi khí hậu... là thách thức lớn đối với du lịch của tnh.

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1. Quan điểm

- Phát triển du lịch là một trong nhng nhiệm vụ trọng tâm trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội tnh Kon Tum, là nhiệm vụ ca cả hệ thống chính trị cần sự vào cuộc từ cấp ủy, chính quyền địa phương từ tnh đến cơ sở.

- Phát triển du lịch trthành ngành kinh tế mũi nhọn, nâng cao tỷ trọng đóng góp trong nền kinh tế của tnh; phát triển du lịch góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo nhiều việc làm và giảm nghèo bền vững.

- Phát triển du lịch tnh Kon Tum phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phát triển theo chiều rộng lẫn chiu sâu; chú trọng đến các loại hình du lịch có tiềm năng và lợi thế; hướng tới mục tiêu kinh tế, song vẫn đảm bo các mục tiêu về xã hội, an ninh quốc phòng, văn hóa và sinh thái, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu tổng quát

- Đến năm 2020, tạo hình ảnh đim đến, thương hiệu du lịch mang đặc trưng riêng của Kon Tum. Giữ gìn và khai thác tốt tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn; xây dựng sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch đa dạng, có chất lượng đáp ng nhu cu du khách trong nước và quốc tế.

- Phát triển du lịch Kon Tum theo hướng du lịch xanh dựa vào thiên nhiên, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật th, bảo vệ môi trường và phát trin bền vững, có sự tham gia tích cực của cộng đồng.

- Phát huy rõ nét vai trò của ngành kinh tế mũi nhọn, đến 2020, du lịch Kon Tum có các sản phẩm du lịch chủ lực, thu hút tối đa nguồn lực đầu tư, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tnh.

2.2. Mục tiêu c th đến năm 2020

- Lượng khách du lịch: Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 tổng lượt khách đạt 24,3%. Đến năm 2020, tổng lượng khách du lịch đạt 727.000 lượt, trong đó: khách quốc tế: 322.000 lượt; khách nội địa: 405.000 lượt, số ngày lưu trú bình quân đối với khách quốc tế là 2,3 ngày, khách nội địa là 2,1 ngày.

- Doanh thu du lịch: Tăng hơn 3 lần so với doanh thu năm 2015.

- Về hệ thống cơ s lưu trú: Tăng mức cơ sở lưu trú lên 235 cơ sở, tăng slượng cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn 4 sao gp 2 ln so với năm 2015. Công suất sử dụng phòng đạt 73,5%.

- Vlao động ngành du lịch: Tạo việc làm cho 2860 lao động. Trong đó, 50% lao động trực tiếp làm việc trong lĩnh vực du lịch đạt trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp nghề trở lên, 20% số lao động còn lại được đào tạo ngắn hạn về du lịch (phục vụ du lịch cộng đồng, phục vụ buồng, bàn..., lái xe du lịch).

- Về công nhận các điểm, khu du lịch địa phương: Công nhận ít nhất 02 khu du lịch địa phương, 03 - 05 điểm du lịch địa phương; đầu tư và phát triển ít nht 03 làng du lịch cộng đồng.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nâng cao vai trò của cấp ủy trong phát triển du lịch

1.1. Nhiệm vụ: Du lịch được xác định là ngành kinh tế tổng hợp, là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh trong nhng năm tới. Do đó, các cấp ủy đảng nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội, xem đây phát triển du lịch là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm đlãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch, đề ra những nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể của từng địa phương để triển khai thực hiện.

1.2. Giải pháp: Các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nội dung về:

- Tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của du lịch đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ca tỉnh; về ý thức và trách nhiệm trong bảo vệ môi trường du lịch bền vững, đảm bảo chất lượng dịch vụ du lịch; xây dựng phong cách ứng xử văn minh, thái độ cởi mở, chân thành đối với khách du lịch. Huy động hệ thống chính trị tham gia tích cực trong công tác vận động khai thác tiềm năng phát triển du lịch.

- Công tác thông tin, quảng bá hình ảnh về miền đất, văn hóa và con người Kon Tum, về tiềm năng, thế mạnh du lịch của tnh trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, các phương tiện thông tin đại chúng. Từng bước chuyên nghiệp hóa công tác xúc tiến quảng bá du lịch. Chú trọng tổ chức, đăng cai tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch cấp quốc gia và quốc tế trên địa bàn tỉnh; các chương trình khảo sát, xây dựng tua, tuyến, đim du lịch cho các doanh nghiệp lhành, các cơ quan thông tấn, báo chí có uy tín trong và ngoài nước quảng bá tiềm năng du lịch của tỉnh.

- Rà soát, triển khai thực hiện quy hoạch tng thể phát triển du lịch của tnh, phấn đấu xây dựng Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Kon Plông trở thành Khu du lịch Quốc gia; từng bước xây dựng đim du lịch cột mốc Quốc giới chung 03 nước: Việt Nam - Lào - Campuchia trở thành điểm du lịch Quốc gia; ưu tiên kêu gọi đầu tư và có chính sách khuyến khích, hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện các dự án khai thác các thế mạnh tiềm năng du lịch của tnh như: Khu du lịch suối nước nóng Đăk Tô; Khu du lịch rừng đặc dụng Đăk Uy, huyện Đăk Hà; Khu du lịch hồ Đăk Yên thành phố Kon Tum; thác Đăk Sơ Nghé huyện Kon Ry... trở thành các khu, điểm du lịch nghng, sinh thái đặc sắc, hấp dẫn nhằm thu hút và đáp ứng nhu cầu của khách du lịch, xây dựng các tour du lịch mới gắn với phát triển thương hiệu Sâm Ngọc Linh tại huyện Đăk Glei và Tu Mơ Rông, đhình thành các tour, tuyến du lịch.

- Ưu tiên đầu tư xây dựng một số thương hiệu du lịch riêng có, đặc trưng của tnh, như: Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Măng Đen - Kon Plông, phát triển mạnh loại hình du lịch cộng đồng gn với khai thác và bảo tồn các giá trị văn hóa, tài nguyên thiên nhiên và nhân văn trên địa bàn các huyện, thành phố, nhất là tại thành phố Kon Tum, huyện Kon Plông, huyện Đăk Glei, huyện Tu Mơ Rông và huyện Ngọc Hồi.

2. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò phát triển du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội

2.1. Nhiệm vụ

Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của du lịch là ngành kinh tế tng hợp, mang nội dung văn hóa sâu sắc, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao, đem lại hiệu quả tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần chuyn dịch cơ cấu kinh tế, tạo nhiều việc làm, xóa đói giảm nghèo; tạo điều kiện thuận lợi và bảo đảm môi trường cho phát triển du lịch bền vững.

2.2. Giải pháp

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong cấp ủy, chính quyền địa phương, đông đảo nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh du lịch, dịch vụ về vị trí, vai trò của du lịch.

- Thường xuyên đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền, kịp thời nhằm tạo đột phá trong việc nâng cao nhận thức của xã hội về phát triển du lịch và hiệu quả hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch của địa phương.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, vận động nhân dân tự giác và tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; thực hiện nếp sống văn minh, lịch sự, tôn trọng pháp luật; luôn có thái độ cởi mở, chân thành đối với khách du lịch.

3. Nâng cao hiệu qucông tác quy hoạch, quản lý quy hoạch phát triển du lịch

3.1. Nhiệm v

- Đánh giá thực trạng, tiềm năng tài nguyên du lịch của địa phương để điều chnh, bổ sung Quy hoạch tng thphát triển du lịch tỉnh Kon Tum giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

- Hoàn thiện quy hoạch và triển khai đầu tư Khu du lịch văn hóa lịch sử ngục Kon Tum; quy hoạch các khu, điểm du lịch tại Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Măng Đen, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các điểm du lịch trên địa bàn các huyện, thành phố.

- Chuyển đi, điều chỉnh quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai gn kết với Khu du lịch sinh thái hồ Đắk Yên để quy hoạch thành Thợp sân golf và du lịch nghỉ dưỡng thành phố Kon Tum. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào thời điểm thích hợp để điều chỉnh quy hoạch sân golf tại Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 tSân golf Công ty cổ phần Sài Gòn -Măng Đen” thành “Thợp sân golf và du lịch nghỉ dưỡng” để thuận lợi trong quá trình thu hút đầu tư.

- Công bố rộng rãi quy hoạch các khu du lịch, điểm du lịch đã được phê duyệt; nâng cao chất lượng và tính khả thi của các quy hoạch phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

3.2. Giải pháp

- Tăng cường công tác điều tra, đánh giá thực trạng, tiềm năng tài nguyên du lịch của địa phương; đẩy mạnh hoạt động phn biện xã hội nhằm nâng cao chất lượng và tính khả thi của các quy hoạch.

- Đẩy mạnh hoạt động phối hợp liên ngành trong công tác lập và triển khai quản lý quy hoạch phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch.

- Nâng cao trình độ nhận thức, qun lý lĩnh vực du lịch cho các đối tượng trực tiếp tham gia các hoạt động du lịch của các cấp, các ngành và địa phương.

4. Đầu tư phát triển cơ shạ tầng du lịch

4.1. Nhiệm vụ

- Đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho phát triển du lịch tại các khu, điểm du lịch trọng điểm của tnh như: Thành phố Kon Tum, Khu du lịch sinh thái Măng Đen Kon Plông, Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y huyện Ngọc Hồi... Trong đó chú trọng đầu tư đường giao thông, hệ thống x lý rác, nước thải, hệ thống điện, nước, bãi đỗ xe, công viên, cây xanh...

- Từ nay đến năm 2020, tập trung nguồn lực và có cơ chế huy động nguồn lực đtriển khai các dự án trọng đim về đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng các khu, điểm du lịch sau:

+ Đầu tư hạ tầng các làng du lịch cộng đồng tại Thành phố Kon Tum, huyện Kon Plông, huyện Ngọc Hồi. Trong đó ngân sách nhà nước tham gia đầu tư hệ thống hạ tầng thiết yếu như đường giao thông vào các làng du lịch cộng đồng, giao thông nội bộ, nhà đón tiếp và trưng bày, bãi đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng, bãi cha rác, hệ thống điện, nước...; có chính sách hỗ trợ lãi suất cho nhân dân vay vốn cải tạo, sửa chữa nhà ở truyền thống và mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu.

+ Đầu tư hoàn thành Khu du lịch văn hóa lịch sử ngục Kon Tum trong năm 2018. Trong đó: ngân sách tnh bố trí đầu tư các công trình hạ tầng chủ yếu như: Bo tàng ngoài trời, tôn tạo, phục dựng di tích lịch sử Ngục Kon Tum, Nhà văn hóa kết hợp trin lãm, hệ thống các nhà rông...; kêu gọi doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh du lịch như: Khu ẩm thực, khu vui chơi thanh thiếu nhi, khu đô thị ven sông...

+ Thu hút đu tư Thợp sân golf và du lịch nghỉ dưng tại khu vực quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai gn kết với Khu du lịch sinh thái h Đk Yên thành phố Kon Tum; Đầu tư khu khách sạn nghỉ dưỡng và thương mại cao cấp tại thành phố Kon Tum đtạo điểm nhn cho thành phố Kon Tum. Cần nghiên cứu có cơ chế, chính sách để tạo quỹ đất, chính sách về giá thuê đất để thu hút đầu tư dự án này.

- Thu hút các Tập đoàn, Công ty có tiềm lực tài chính như VinGroup, Sài Gòn Co.op ..., đồng thời có cơ chế tạo quỹ đất và giá thuê đất đgiới thiệu đầu tư phát triển hệ thng trung tâm thương mại, siêu thị; phát triển hệ thống khách sạn cao cấp từ 3 - 5 sao tại thành phố Kon Tum, Kon Plông và Ngọc Hồi. Tập trung phát triển hệ thống cơ sở lưu trú theo hình thức nhà có phòng cho thuê (homestay), phát triển các khu du lịch, đim du lịch, đặc biệt tại một số làng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Đu tư chỉnh trang đô thị thành phố Kon Tum (hạ tầng giao thông, cây xanh, va hè, điện công lộ ...) nhm tạo thân thiện cho du khách. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh, ngân sách thành phố và đầu tư theo hình thức đối tác công tư; kêu gọi xã hội hóa đầu tư đin công lộ, trang trí đèn hoa trên các tuyến đường của thành phố Kon Tum.

- Từng bước hoàn thiện các thiết chế văn hóa, ththao gắn với du lịch: Trung tâm biểu din văn hóa, nghệ thuật, Trung tâm văn hóa...

4.2. Giải pháp

- Tăng cường đáp ứng nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng du lịch theo thứ tự ưu tiên.

- Tập trung rà soát theo dõi tiến độ, tháo gỡ vướng mắc, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh du lịch đã được cấp giấy chứng nhận.

- Kêu gọi đầu tư và hỗ trợ nguồn lực để đầu tư, phục hồi các khu, điểm du lịch đã đầu tư nhưng kinh doanh không đạt hiệu quả như điểm du lịch suối nước nóng Đăk Tô...

- Kiên quyết thu hồi hoặc chuyển nhượng các dự án đầu tư kinh doanh du lịch không đảm bảo tiến độ, quy hoạch được duyệt và các quy định khác về đầu tư;

- Tăng cường xã hội hóa công tác đầu tư phát triển du lịch, có cơ chế chính sách khuyến khích các dự án đầu tư kinh doanh sản phẩm du lịch cao cấp, sản phẩm du lịch mới, gồm: Dự án đầu tư kinh doanh khu, đim du lịch; dự án có quy mô lớn, đồng bộ, hiện đại và chất lượng cao; trung tâm mua sm; khu phức hợp thương mại, vui chơi giải trí; làng du lịch; các loại hình giải trí; loại hình du lịch mới.

- Huy động các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương như nguồn vốn hạ tầng du lịch, nguồn vốn ODA cùng với nguồn vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác đđầu tư xây dựng các công trình giao thông, thiết chế văn hóa, thể thao, tôn tạo các di tích văn hóa, lịch sử phục vụ du lịch.

- Nghiên cứu xây dựng các chính sách cụ thể để hỗ trợ phát triển du lịch ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng còn nhiều khó khăn của tỉnh:

+ Chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để phát triển hạ tầng du lịch, đặc biệt là hệ thống giao thông nhằm nâng cao khả năng tiếp cận các khu vực có tiềm năng phát triển du lịch các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

+ Chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để đào tạo nâng cao trình độ quản lý và kỹ năng nghiệp vụ trong phát triển du lịch cho cộng đồng.

+ Chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với hoạt động nghiên cứu thị trường và xúc tiến quảng bá các sản phẩm du lịch đến các thị trường, đặc biệt là các thị trường tiềm năng.

+ Chính sách hỗ trợ kinh phí và tăng khnăng tiếp cận các nguồn tín dụng cho cộng đồng có mong muốn và tình nguyện tham gia hoạt động du lịch cộng đồng.

+ Chính sách hỗ trợ hoạt động bo tồn và phát triển cộng đồng từ nguồn thu du lịch nói chung và du lịch cộng đồng nói riêng.

- Khuyến khích các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng, vốn tín dụng nhà nước để đầu tư nâng cấp, mrộng dự án du lịch, đầu tư hạ tầng phục vụ hoạt động kinh doanh du lịch. Khuyến khích góp vốn đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình thông qua các mô hình du lịch cộng đồng, homestay, khai thác giá trị văn hóa, làng nghề truyền thống. Khuyến khích việc đóng góp từ thu nhập du lịch cho hoạt động bảo tồn, phục hồi các giá trị về sinh thái, văn hóa và phát trin du lịch xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu.

5. Phát triển sản phẩm, thị trường du lịch

5.1. Nhiệm vụ

5.1.1. Thực hiện nghiên cứu thị trường mục tiêu của du lịch Kon Tum nhằm định hướng xây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp, phát huy được tài nguyên du lịch, lợi thế của Kon Tum:

Trên cơ sở xây dựng và phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch biên giới, phục vụ thị trường khách du lịch khu vực Tam giác phát triển và các địa phương trên trục hành lang kinh tế Đông - Tây từ Đông Bắc Thái Lan - Nam Lào - các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải Miền Trung Việt Nam qua cửa khẩu Bờ Y (Kon Tum, Việt Nam) - Phu Cưa (Attapeu - Lào). Nghiên cứu thiết lập quan hệ hợp tác phát triển du lịch, giao lưu văn hóa với một số địa phương của Pháp và các nước Âu - Mỹ có điều kiện kinh tế xã hội, tài nguyên du lịch tương đồng với Kon Tum. Chú trọng nghiên cứu tâm lý du lịch của các nhóm khách đến từ thị trường Âu Mỹ nhằm tăng khả năng chi trả, số ngày lưu trú của khách quốc tế đến Kon Tum trong thời gian tới.

Hướng tới đảm bảo tạo cơ hội bình đng cho mọi đối tượng xã hội được tham gia vào hoạt động du lịch từ khâu hoạch định chính sách, quy hoạch đến xây dựng sản phẩm, quyết định tham gia cung cấp dịch vụ và hưởng lợi từ hoạt động du lịch. Qua đó, phát huy tối đa vai trò chủ động, tích cực của cộng đồng, tạo việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần và tăng cường trách nhiệm với quê hương.

5.1.2. Phát triển đa dạng sản phẩm du lịch trên cơ sở khai thác tốt tài nguyên du lịch, phát huy li thế của tỉnh

(1) Phát triển sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử, du lịch tâm linh

- Xây dựng và triển khai thực hiện các đán, dự án tôn tạo và khai thác giá trị di tích lịch sử, danh thắng phục vụ du lịch:

+ Dự án Nghiên cứu, lựa chọn một số lễ hội đặc trưng, tổ chức thường niên nhm quảng bá, tạo thương hiệu riêng cho du lịch Kon Tum như: Đua thuyền độc mộc; Tuần Văn hóa, Th thao và Du lịch hàng năm; Lhội m thực dân gian. Phối hợp tổ chức Tuần Văn hóa Kon Tum tại các thành phố lớn; hợp tác tổ chức biểu diễn các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống tại các Khu, đim du lịch lớn trong nước đquảng bá, giới thiệu và thu hút du khách đến với Kon Tum.

+ Dự án Tu b, tôn tạo khai thác, phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng như: Khu di tích lịch sử Ngục Kon Tum; khu di tích lịch sNgục Đăk Glei; khu di tích lịch sử Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh; Khu di tích lịch sử và danh thắng Măng Đen... phục vụ khách du lịch.

+ Hoàn thành Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận di tích lịch sử Ngục Kon Tum trở thành Di tích cấp Quốc gia đặc biệt.

+ Dự án Bảo tàng ngoài trời; Dự án khu du lịch văn hóa lịch sử Ngục Kon Tum phục vụ tổ chức lễ hội đáp ứng nhu cầu tham quan của khách du lịch.

+ Tiến hành kho sát, sưu tầm tư liệu, các chứng ckhoa học Lập hồ sơ xây dựng Đề án "Di tích lịch scách mạng Căn cứ B3", xã Mô Ray huyện Sa Thầy, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích cấp Quốc gia.

- Xây dựng và triển khai thực hiện các đán thành phần nhằm mục tiêu phát triển du lịch:

+ Đề án Hỗ trợ tổ chức khai thác dịch vụ tại các thiết chế văn hóa, thể thao: Bo tàng tỉnh, Trạm vệ tinh Ngân hàng dliệu văn hóa vật thể, phi vật thtại Bảo tàng tỉnh; Thư viện tnh phục vụ khách du lịch.

+ Đề án Htrợ tổ chức biu diễn các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống tại các làng du lịch cộng đồng; khu, điểm du lịch trọng đim của tỉnh phục vụ khách du lịch.

- Khai thác tốt sản phẩm du lịch văn hóa - tâm linh: Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cơ sở tôn giáo từ bước lập quy hoạch đến xây dựng hoàn chnh các cơ sở thờ tự đã và đang triển khai như Chùa Khánh Lâm, khu đồi Đức mẹ, tại Măng Đen Kon Plông; khuyến khích việc tổ chức các dịch vụ, bán hàng lưu niệm tại các điểm tham quan Nhà thờ gỗ, Tòa Giám mục, Chùa Tô đình Bác Ái... ; đảm bảo tình hình an ninh trật tự đcác tôn giáo tổ chức hành lễ trong các ngày lễ lớn (của từng tôn giáo) theo đúng các quy định của pháp luật; triển khai xây dựng các quy định và hướng dẫn cho du khách, nhất là du khách nước ngoài khi tham quan các di tích lịch sử, cơ sở tôn giáo đảm bảo thuần phong mỹ tục Việt Nam, đảm bảo các quy định nơi thờ tự của từng tôn giáo, gắn kết đời sống tâm linh của đồng bào có đạo với mục tiêu phát triển kinh tế, hài hòa và phát triển bền vững.

(2) Phát triển du lịch thể thao:

+ Phát triển các sản phẩm du lịch thể thao chinh phục núi, ththao trên sông, thể thao mạo hiểm, săn bắn dựa trên thế mạnh về địa hình đồi núi, nhiều sông suối, lòng hồ thủy điện...

+ Đầu tư cơ sở hạ tầng và xây dựng dựng sản phẩm du lịch chinh phục đnh núi Ngọc Linh gắn với tham quan cơ sở sản xuất và nơi trưng bày các sn phẩm Sâm Ngọc Linh.

(3) Phát triển sn phẩm du lịch cộng đồng, sản phẩm nghề truyền thống

- Dự án phát triển du lịch cộng đồng tại: Thành phố Kon Tum, huyện Kon Plông, huyện Ngọc Hồi; huyện Kon Ry, huyện Đăk Glei và huyện Tu Mơ Rông. Trước mắt, trong giai đoạn 2016-2020, đầu tư xây dựng và phát triển thành công 03 làng du lịch cộng đồng tại Thành phố Kon Tum, huyện Kon Plông, huyn Ngọc Hồi theo Đề án Đầu tư, liên kết và quảng bá phát triển du lịch tỉnh Kon Tum đến năm 2020 đã được phê duyệt tại Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 12/05/2015 của UBND tỉnh. UBND các huyện, thành phố phải là cơ quan ch trì, chịu trách nhiệm chính trong việc đầu tư phát triển các làng du lịch cộng đồng tại địa phương.

UBND các huyn, thành phố phải là cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính trong việc đầu tư phát triển các làng du lịch cộng đồng tại địa phương. Ngành Văn hóa, th thao và du lịch hướng dẫn về nghiệp vụ, nội dung đầu tư để giữ gìn bản sắc văn hóa các làng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Triển khai Đề án bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của các dân tộc thiu số tại chỗ; xây dựng các khu trưng bày, không gian văn hóa các dân tộc thiểu số như khu vườn tượng gỗ ...

- Khai thác tốt sản phẩm du lịch văn hóa - tâm linh: Chùa Khánh Lâm, Thác Pa sỹ, khu đồi Đức mẹ, Nhà thờ gỗ, Tòa Giám mục...

(4) Phát triển sản phẩm du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo và du lịch khác tại thành phố Kon Tum và huyện Kon Plông

- Tổ chức và đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo, triển lãm, hội chợ quốc gia và quốc tế; đăng cai tổ chức các giải thi đấu ththao của khu vực, giải thể thao của các ngành và giải quốc gia tại Kon Tum.

- Xây dựng các khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp với các dịch vụ vui chơi giải trí cao cấp theo Quy hoạch phát triển du lịch khu đô thị Măng Đen

- Khuyến khích đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút các hội nghị, hội thảo quốc gia, quốc tế tổ chức tại Kon Tum, đặc biệt là tại khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Măng Đen - Kon Plông.

- Xây dựng các tour hướng dẫn nghệ thuật chế biến món ăn đậm nét văn hóa truyền thng, tạo sự mi lạ cho du khách, đặc biệt là khách quốc tế.

(5) Phát triển sản phẩm du lịch sinh thái và du lịch nông nghiệp

- Chú trọng phát triển sản phẩm du lịch sinh thái bao gồm các loại hình du lịch như dã ngoại, nghiên cứu sinh thái, nghỉ dưỡng gn với du lịch nông nghiệp công nghệ cao tại Măng Đen.

- Xây dựng và triển khai các đán:

+ Xây dựng tour du lịch cộng đồng tại huyện Tu Mơ Rông, huyện Đăk Glei gắn với "Chinh phục đỉnh Ngọc Linh".

+ Xây dựng tour du lịch "Vườn Quốc gia Chư Mom Ray", Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh.

+ Triển khai trồng hoa Anh Đào Nht bn tại Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Măng Đen - Kon Plông, với mục tiêu tăng cường mối hợp tác quốc tế, đồng thời tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch đến Kon Plông ngày một nhiều hơn.

+ Tổ chức trồng hoa đặc trưng theo các trục giao thông chính, đường đến khu du lịch Măng Đen - Kon Plông, đường đến các khu di tích trên địa bàn các huyện, thành phố nhằm tạo cảnh quan môi trường chung.

+ Đầu tư, nâng cấp rừng đặc dụng Đăk Uy thành Khu bảo tồn rừng đặc dựng Đăk Uy vào năm 2020 theo Quy hoạch Bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020 đã được phê duyt, đồng thời thu hút đầu tư, cho thuê rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghiên cứu rừng đặc dụng và nghỉ dưỡng.

- Xây dựng các khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp với các dịch vụ vui chơi giải trí cao cấp tại huyện Kon Plông theo Đề án đầu tư xây dựng vùng du lịch sinh thái Măng Đen, huyện Kon Plông, tnh Kon Tum.

(6) Phát triển khu, tuyến, điểm du lịch

- Đề nghị công nhận khu, điểm du lịch, tuyến du lịch địa phương

+ Lập hồ sơ công nhận tuyến du lịch địa phương (tăng 3 - 5 tuyến so với hiện nay).

+ Tổ chức kết nối các khu, điểm du lịch; các dịch vụ du lịch và các doanh nghiệp lữ hành, các cơ quan báo chí đtriển khai đưa vào hoạt động có hiệu quả các tuyến du lịch đã được công nhận.

- Đnghị cấp có thẩm quyền công nhận: 1 - 3 điểm du lịch, khu du lịch địa phương (Thợp khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng hồ Đăk Yên, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, đim du lịch cột mốc Quốc giới ba biên...).

- Nghiên cứu xác định nơi tiếp giáp giữa Đông và Tây Trường Sơn để bổ sung vào quy hoạch và xây dựng thành đim du lịch mới của tỉnh với các điểm đặc trưng về địa lý, địa hình, khí hậu (Đường Trường Sơn, di tích cấp quốc gia đặc biệt), các câu chuyện lịch sử gắn liền với địa danh... để thu hút khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm.

(7) Phát triển các sản phẩm đặc trưng phục vụ du lịch

- Phát triển văn hóa m thực địa phương gắn với những đặc sản ni tiếng của Kon Tum phục vụ phát triển du lịch như: Gỏi lá Kon Tum, Bò nướng kiến vàng, Gà nướng Kon Plông, Cá tầm Kon Plông... tạo ra nhiều món ăn độc đáo và khác biệt.

- Phát triển sản phẩm rượu Sâm Ngọc Linh, Sâm dây, Sâm đương quy; Rượu vang sim Măng Đen, cà phê Đăk Hà, mật ong rng, Chuối rừng Măng Đen, các loại dược liệu (ct toái bồ, sơn trà, mật nhân) tại các huyện Kon Plông, Tu Mơ Rông và Đăk Glei thành sn phẩm đặc trưng phục vụ du lịch.

- Phát triển các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ, hàng dệt thcẩm của các dân tộc tại ch. Xây dựng các tour hướng dẫn nghệ thuật chế biến món ăn đậm nét văn hóa truyền thống, tạo sự mới lạ cho du khách, đặc biệt là khách quốc tế.

5.2. Giải pháp

- Xây dựng và triển khai hiệu quả các đề án, dự án phát trin sản phẩm du lịch đã xác định. Các địa phương, đặc biệt là các địa phương trọng điểm phát triển du lịch cần chủ động xây dựng và bố trí, huy động nguồn lực đtriển khai thực hiện hiệu qucác đề án, dự án phát triển du lịch trên địa bàn.

- Có chính sách thu hút các dự án đầu tư du lịch chất lượng cao (khu vui chơi giải trí, các tổ hợp nhà hàng, khách sạn cao cấp); loại hình du lịch mi hấp dẫn khách du lịch (du lịch thể thao - mạo hiểm, du lịch nghiên cứu sinh thái).

- Tập trung chỉ đạo công tác lập hồ sơ công nhận các khu, tuyến, điểm du lịch địa phương.

- Tổ chức đa dạng các buổi hội thảo, tọa đàm, hội nghị, hội thi ... chia skinh nghiệm, nhân rộng mô hình, nâng cao năng lực cho nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch.

6. Qung bá, xúc tiến du lịch và liên kết hợp tác

6.1. Nhiệm vụ

(1) Định vị thương hiệu du lịch Kon Tum; tuyên truyền, phổ biến, thông tin, quảng bá du lịch

- Cơ bản đến năm 2020, xây dựng được hình ảnh điểm đến du lịch Kon Tum:

+ Là một điểm đến ni bật với loại hình du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái và du lịch văn hóa, cộng đồng.

+ Là một điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện và tin cậy.

- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị, xã hội, nghnghiệp và cộng đồng đối vi sự phát triển du lịch của địa phương.

- Xây dựng và triển khai Bộ phận Hỗ trợ khách du lịch tại thành phố Kon Tum và huyn Kon Plông đcung cấp thông tin miễn phí cho khách du lịch.

- Tổ chức các đoàn phóng viên báo, đài trong nước và quốc tế đến tham quan Kon Tum đ tuyên truyền quảng bá về sản phẩm và hình ảnh Kon Tum.

- Xây dựng hệ thống bảng giới thiệu về di tích, danh thng tại khu, điểm du lịch trọng điểm của tnh.

- Nghiên cứu, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin và truyền thông trong xây dựng và quảng bá thương hiệu du lịch Kon Tum; khuyến khích xã hội hóa để đy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch.

- Xây dựng Website du lịch Kon Tum (02 thtiếng Anh - Việt); cập nhật đầy đủ thông tin; cung cấp các dịch vdu lịch trực tuyến; có thtương tác với du khách để thực hiện các dịch v du lịch trực tuyến.

- Mở rộng hợp tác với các tổ chức quốc tế, các đại sứ, lãnh sự quán Việt Nam ở nước ngoài, lãnh sự quán nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các cơ quan truyền thông quốc tế đến Việt Nam đgiới thiệu, quảng bá du lịch Kon Tum đến các thị trường du lịch quốc tế.

- Ban hành cơ chế huy động nguồn lực ca doanh nghiệp du lịch cùng ngân sách nhà nước bảo đảm các hoạt động xây dựng, phát triển thương hiệu du lịch, tổ chức các sự kiện và các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch chung của tnh.

- Liên kết xây dựng và hợp tác khai thác tour, tuyến điểm du lịch; liên kết phát triển du lịch cộng đồng; liên kết qung bá, khai thác các sn phm đặc thù về du lịch, tạo ra các sn phẩm du lịch mang tính đặc trưng vùng miền.

(2) Tổ chức nghiên cứu thị trường, xây dựng cơ sdữ liệu, ấn phẩm xúc tiến, quảng bá

- Thống kê, nghiên cứu, xác định thị trường khách trong nước và quốc tế; thị trường tiềm năng, thị trường trọng đim và thị trường mục tiêu đxây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp với sở thích, tâm lý và nhu cầu ca từng đối tượng khách và xây dựng các chương trình xúc tiến phù hợp với từng thị trường.

- Xây dựng cơ sở dliệu song ngViệt - Anh về các doanh nghiệp, khu, điểm du lịch của tỉnh, từng bước hình thành dịch vụ cung cấp thông tin du lịch số cho du khách trong và ngoài nước.

- Đẩy mạnh phát triển maketing điện tử phc vụ quảng bá du lịch Kon Tum. Tổ chức thông tin, quảng bá tại các nơi công cộng như: Cảng hàng không Pleiku, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nng...; trên các phương tiện giao thông như taxi, máy bay, xe khách để quảng bá, giới thiệu hình ảnh du lịch Kon Tum.

- Tập trung tuyên truyền cho các ấn phẩm, sản phẩm du lịch trọng tâm đã được xác định: Cẩm nang, bn đồ, sách ảnh, đĩa DVD du lịch, brochure, bản tin, tạp chí, sách chuyên đề về khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Măng Đen - Kon Plông, thành phố Kon Tum; điểm du lịch tại Khu kinh tế cửa khu Quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi.

- Đầu tư nâng cấp Trang thông tin địa lý du lịch Kon Tum; Trang thông tin du lịch huyện Kon Plông, trang thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch; Cổng Thông tin điện tử của tnh; từng bước xây dựng các Website du lịch bằng nhiều ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp...

- Triển khai xây dựng thương hiệu du lịch Kon Tum.

(3) Xúc tiến thị trường du lịch

- Đăng cai tổ chức hội tho, hội nghị trong nước và quốc tế để thu hút khách du lịch.

- Tiếp tục triển khai kế hoạch liên kết các tnh có điều kiện tương đồng: Đk Lắk - Đk Nông - Gia Lai và Lâm Đồng và các thị trường khách du lịch tiềm năng (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh....) để nối tuyến thu hút khách du lịch cũng như các thị trường khách quốc tế tiềm năng khác.

- Đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch với các tnh biên gii của Tam giác phát triển du lịch Việt Nam - Lào - Campuchia.

- Tham gia các hội chợ, hội nghị quốc tế do các Bộ, ngành tổ chức và tham gia các sự kiện du lịch do ngành, các tnh, thành tổ chức để quảng bá sản phẩm du lịch và hình ảnh Kon Tum.

- Tổ chức đ các hãng lhành du lịch và các đơn vị truyền thông, báo chí trong và ngoài nước đến khảo sát điểm đến, sản phẩm và dịch vụ du lịch Kon Tum.

6.2. Giải pháp

- Xây dựng cơ chế, chính sách và bố trí nguồn tài chính đảm bảo cho công tác thông tin xúc tiến du lịch được triển khai thuận lợi, có hiệu quả.

- Huy động các nguồn kinh phí từ các ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, đóng góp của các doanh nghiệp và các nguồn hợp pháp khác... đảm bảo tổ chức triển khai có hiệu qucác nhiệm vụ đã xác định. Tăng cường ngân sách nhà nước cho hoạt động xúc tiến, đặc biệt cho công tác mời chuyên gia xây dựng và triển khai đề án chiến lược phát triển thương hiệu du lịch Kon Tum, xúc tiến thị trường quốc tế.

- Đa dạng và nâng cao chất lượng công tác xúc tiến du lịch; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại vào hoạt động tuyên truyền quảng bá du lịch; vận động các trang báo điện tử bo trợ thông tin và xây dựng các chuyên đề về du lịch Kon Tum; tăng cường hợp tác liên kết vùng, miền trong xúc tiến du lịch.

- Mở các chuyên trang, chuyên mục về du lịch Kon Tum trên Đài Phát thanh Truyền hình tnh, Báo Kon Tum, Tạp chí Văn hóa, ấn phẩm của các cơ quan, đơn vị có liên quan. Tăng cường chất lượng chuyên mục du lịch và tần suất phát sóng trên truyền hình.

- Liên kết các website của các tỉnh, thành phố để cung cấp thông tin và quảng bá du lịch Kon Tum, đặc biệt là các địa phương đã ký kết hợp tác phát triển du lịch như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Phú Yên, Bình Định, Đk Lk, Gia Lai, Lâm Đồng...

- Tổ chức các chương trình xúc tiến du lịch gắn liền với các sự kiện văn hóa, lễ hội, thể dục ththao, hội chợ, hội nghị, hội thảo; đặc biệt là các hoạt động gắn với Tuần Văn hóa - Du lịch của tnh.

- Khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, xây dựng thương hiệu của đơn vị nói riêng cũng như của địa phương nói chung; tiến tới thành lập các chi nhánh, văn phòng đại diện du lịch tại các thị trường trọng đim như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nng... nhằm tiếp cận, quảng bá, thu hút khách du lịch đến với Kon Tum.

- Mrộng liên kết vùng với các tnh Tây Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Nam, Qung Ngãi, Bình Định, Phú Yên... các tỉnh đồng bằng sông Cu Long, nghiên cứu, tiếp cận và mrộng hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh trong Tam giác phát trin du lịch Việt Nam - Lào - Campuchia.

- Đối với thị trường khách du lịch châu Âu (Pháp, Hà Lan, Đức..) và bắc Mỹ (Mỹ và Canada), tranh thủ các kênh tuyên truyền của Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch, có chính sách kêu gọi đầu tư và thu hút khách du lịch đến Kon Tum.

7. Đào tạo nguồn nhân lực du lịch

7.1. Nhim v

(1) Nâng cao chất lưng lao động du lịch

- Nâng cao trình độ cán bộ lãnh đạo, quản lý, tham mưu từ cấp tnh đến cơ sở nhằm trong công tác quản lý, xúc tiến phát triển du lịch.

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ trực tiếp làm công tác phục vụ du lịch và người dân như: giao tiếp; lớp thuyết minh viên du lịch; lớp bồi dưng du lịch cộng đồng, các lớp tập huấn nâng cao nhận thức về du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội cho cộng đồng làm du lịch...

- Chú trọng đào tạo người tại chỗ tham dự các lớp bồi dưng nâng cao nhận thức về văn hóa giao tiếp, ngoại ng, hướng dẫn viên phục vụ cho phát triển du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm và phát triển du lịch cộng đồng.

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên sâu cho giám đốc quản lý khách sạn vừa và nhỏ; giám đốc lữ hành, các khóa đào tạo điều hành tour...; các khóa bồi dưng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản, các khóa tin học, ngoại ngữ cho lao động trong các doanh nghiệp du lịch.

- Tổ chức định kỳ (02 năm/lần) các cuộc thi tay nghề cho nhân viên các doanh nghiệp du lịch; tổ chức đa dạng các bui giao lưu, trao đổi kinh nghim, nâng cao năng lực cho hệ thống khách sạn nhà hàng; xét tặng giải thưởng du lịch cho các cá nhân, đơn vị có đóng góp tích cực, xuất sắc trong kinh doanh du lịch.

(2) Nâng cao chất lượng đào tạo các cơ scó chức năng đào tạo chuyên ngành du lịch

- Xây dựng và triển khai dự án liên kết hợp tác trong và ngoài nước đào tạo du lịch, ngoại ngdu lịch, kỹ năng nghề du lịch; triển khai văn bn đã ký kết với ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, hàng năm gửi các thực tập sinh đến thực tập tại các cơ sở du lịch lớn ca thành phố để nâng cao kỹ năng nghề du lịch.

- Phân hiệu Đại học Đà Nng tại Kon Tum, đảm bảo điều kiện và đăng ký với Tng Cục Du lịch mở các khóa bồi dưỡng Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch và tổ chức các kthi cấp chứng chỉ Tiếng Anh, Tiếng Pháp chuyên ngành du lịch cho các hướng dẫn viên du lịch trên địa bàn tỉnh, các tỉnh lân cận và tỉnh Atapư - Lào;

- Chủ động tổ chức tham gia các chương trình đào tạo nâng cao trình độ, chuyên môn cho giảng viên các trường có chức năng đào tạo chuyên ngành du lịch.

7.2. Giải pháp

- Huy động nguồn kinh phí, nguồn tài trợ và tìm đối tác tư vấn, cơ sở nghiên cứu, đào tạo thực hiện các khóa đào tạo ở trong và ngoài nước cho cán bộ công chức.

- Tranh thủ sự giúp đỡ tài trợ của các cơ quan đi diện của ớc ngoài tại Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ, các định chế tài chính quốc tế(Quỹ tiền tệ quc tế (IMF), Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB),... các bộ, ngành Trung ương trong việc tổ chức các lớp tập huấn và các hội nghị, hội thảo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thc về du lịch cho doanh nghiệp du lịch, người lao động và cộng đồng; khuyến khích doanh nghiệp, người lao động tự đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

- Tổ chức các lớp bồi dưng, tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu cho các doanh nghiệp du lịch ; tổ chức cho các doanh nghiệp tham gia chương trình đào tạo và dự thi nhận Chứng chnghề du lịch Việt Nam do Hội đồng cấp Chứng chỉ nghiệp vụ du lịch Việt Nam cấp.

- Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch cần có chính sách thu hút lao động có tay nghề, chuyên môn cao nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng và dịch vụ du lịch để đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

- Khuyến khích phát triển và hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của các nghệ nhân, các hoạt động văn hóa cộng đồng, làng nghề truyền thống và các lễ hội văn hóa phục vụ du lịch. Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng kiến thức giao tiếp, ứng xử cho nhân dân ở các khu, điểm du lịch; tập huấn về nghiệp vụ quản lý du lịch cho cán bộ các phòng, ban liên quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Các cơ sở đào tạo chủ động thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao nghiệp vụ cho nghiên cứu viên, giáo viên, giảng viên, đào tạo viên du lịch đạt tiêu chuẩn quốc tế.

8. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch, đảm bảo môi trưng du lịch

8.1. Nhiệm v

- Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả qun lý nhà nước về du lịch từ cấp tỉnh tới cấp cơ sở; phát huy hiệu quả hoạt động Ban chđạo phát triển du lịch tỉnh.

- Kiện toàn sp xếp tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý và xúc tiến du lịch đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Nghiên cứu thành lập "Trung tâm thông tin và xúc tiến du lịch" trực thuộc trường Cao đng Cộng đồng Kon Tum sau khi sắp xếp, tổ chức lại các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh3 đchuyên làm công tác quảng bá, xúc tiến và tổ chức các sự kiện về du lịch trên địa bàn tỉnh, đồng thời nhằm tăng cường chức năng qun lý nhà nước về du lịch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Nghiên cứu xây dựng chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào các khu du lịch, đim du lịch trên địa bàn tnh Kon Tum, nhất là tại Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Măng Đen - Kon Plông, Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, địa bàn thành phố Kon Tum và các huyện; có chính sách khuyến khích và hỗ trợ cộng đồng tham gia đầu tư phát triển du lịch ở chính nơi họ sinh sống.

- Hướng dẫn các doanh nghiệp, hộ kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch thực hiện đúng, đủ các quy định về điều kiện kinh doanh, an ninh trật tự, xây dựng, ngoại hối, thuế, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, niêm yết giá... Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đảm bảo môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh, chuyên nghiệp.

- Kim tra, giám sát và xử lý các vi phạm trong hoạt động quy hoạch, đầu tư, kinh doanh du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn toàn tnh, đặc biệt tại các địa bàn trọng đim phát triển du lịch; các địa phương có tiềm năng phát triển du lịch chủ động xây dựng và triển khai Chương trình, Kế hoạch phát triển du lịch địa phương.

- Triển khai chương trình du lịch có trách nhiệm với môi trường gắn với kiểm tra, kiểm soát việc bảo vệ môi trường tại các khu, tuyến điểm, cơ sở dịch vụ du lịch; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về môi trường du lịch; khuyến khích và hỗ trợ các mô hình tiết kiệm năng lượng, sử dụng nguyên vật liệu địa phương, ứng dụng công nghệ sạch; đánh giá, tôn vinh những thương hiệu du lịch “xanh” ở tỉnh. Đảm bảo môi trường du lịch Kon Tum xanh - sạch - an toàn - thân thiện - hấp dẫn. Phấn đấu đến năm 2020, 100% các khu, điểm du lịch không có tình trạng ăn xin, hàng rong đeo bám và chèo kéo, ép giá, ép khách du lịch; 100% khu, điểm du lịch có nhà vệ sinh đạt chuẩn.

8.2. Giải pháp

- Kiện toàn lãnh đạo phụ trách du lịch tại Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch, tiến tới thành lập "Trung tâm thông tin và xúc tiến du lịch" khi đủ điều kiện về biên chế4 đchuyên làm công tác quảng bá, xúc tiến và tổ chức các sự kiện về du lịch trên địa bàn tỉnh; trước mắt nghiên cứu đề xuất mô hình đơn vị sự nghiệp làm nhiệm vụ xúc tiến du lịch phù hợp.

- Đẩy mạnh việc quản lý chặt chẽ các cơ sở dịch vụ du lịch đạt chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phm, đảm bảo trình độ nghiệp vụ phục vụ. Xây dựng hệ thống thông tin quản lý du lịch; đẩy mạnh ng dụng công nghệ thông tin vào quản lý cơ sở lưu trú du lịch và công tác thống kê du lịch.

- Củng cố vai trò và nâng cao chất lượng hoạt động của Hiệp hội Du lịch; khuyến khích hình thành các hiệp hi, mạng lưới nghề nghiệp (mạng lưới du lịch cộng đồng, đầu bếp ẩm thực, du lịch sinh thái, vận chuyn du lịch...) nhằm tăng cường trao đi, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kinh doanh, giảm thiểu tối đa xung đột lợi ích và các mâu thuẫn khác thông qua các kênh liên lạc hữu hiệu.

- Hỗ trợ các huyện, thành phố trọng điểm triển khai thực hiện đề án, chương trình phát triển du lịch địa phương.

- Đẩy mạnh công tác liên kết ngành, các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp trong tỉnh; liên kết vùng trên cả nước, đặc biệt là vùng Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ; liên kết địa phương trong cả nước; liên kết với các quốc gia trong khu vực; liên kết nhà nước và doanh nghiệp...

- Nghiên cứu kiện toàn các cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý về du lịch: Bổ sung biên chế quản lý du lịch cho Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thành phố trọng điểm về du lịch; thành lập các Ban quản lý du lịch tại các điểm du lịch cộng đồng; điểm du lịch địa phương tại các địa phương trọng điểm du lịch.

- Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý; công khai, minh bạch cơ chế chính sách ưu tiên trong lĩnh vực đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực du lịch như: chính sách đất đai, giải phóng mặt bng, thuế sử dụng đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, vay ưu đãi, mức hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch từ nguồn vốn nhà nước, thủ tục hành chính đơn giản thông thoáng đối với các dự án đầu tư theo danh mục đã được xây dựng, các dự án đầu tư vào các vùng còn nhiều khó khăn. Đặc biệt ưu đãi đối với hình thc kinh doanh du lịch mới có quy mô và trọng điểm, có khả năng kéo dài thời gian lưu trú của khách.

- Có cơ chế chính sách khuyến khích và hỗ trợ ban đầu, tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia vào các hoạt động du lịch (cả gián tiếp và trực tiếp) nhằm sử dụng có hiệu quả các nguồn lực (vốn đầu tư, lao động, kinh nghiệm) trong cộng đồng dân cư để đa dạng hóa các dịch vụ như hướng dẫn du lịch, sản xuất và bán các sản phẩm thủ công truyền thống, cung cấp lương thực, thực phẩm.

- Tăng cường triển khai thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP, Chỉ thị s14/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh cho du khách trên địa bàn tỉnh. Chủ động xây dựng và tổ chức phương án quản lý các dịch vụ du lịch tại địa phương, đặc biệt là các địa phương trọng điểm phát triển du lịch nhằm tạo môi trường du lịch an toàn - thân thiện - hấp dẫn.

- Hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, xử phạt nghiêm túc việc thực hiện các quy định về chất lượng dịch vụ du lịch: xếp hạng, phân loại cơ sở lưu trú du lịch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết... Đặc biệt, đy nhanh tiến độ thẩm định công nhận loại hạng cơ sở lưu trú, dịch vụ đạt chuẩn du lịch; chấn chỉnh việc treo biển hiệu không đúng loại hạng được công nhận.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Tổng nhu cầu vốn thực hiện: 7.434.738 triệu đồng. Trong đó:

- Dự án ưu tiên đầu tư:

477.175 triệu đồng. Trong đó:

+ Ngân sách Trung ương:

460.705 triệu đồng.

+ Ngân sách địa phương:

15.470 triệu đồng.

+ Nguồn vốn huy động khác:

1.000 triệu đồng (vốn xã hội hóa, vốn đầu tư tư nhân và nguồn vốn ADB...)

(Phụ lục 9)

- Nhu cầu vốn cần huy động, kêu gọi đầu tư: 6.957.563 triệu đồng.

(Phụ lục 10)

2. Nguồn kinh phí sự nghiệp:

7.000 triệu đồng.

+ Ngân sách tỉnh:

5.000 triệu đồng.

+ Nguồn khác:

2.000 triệu đồng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình phát triển du lịch của tỉnh; kế hoạch phát triển du lịch, kế hoạch đu tư cơ sở vật chất kỹ thuật và cơ sở hạ tầng du lịch trên địa bàn tỉnh, kế hoạch đào tạo đội ngũ lao động trong ngành du lịch.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng quy hoạch các khu, điểm du lịch; tổ chức thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch được phê duyệt; tham mưu Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch tăng cưng đầu tư trong bảo tồn và tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa; các di sản văn hóa vật thvà phi vật thể nhm góp phần giữ gìn và phát huy bn sắc văn hóa của các dân tộc trong tỉnh, nghiên cứu xây dựng các đề tài về sản phẩm du lịch, loại hình du lịch đặc trưng của tnh.

- Hàng năm tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, cuộc thi tay nghề nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; tăng cường công tác thẩm định, phân loại, xếp hạng, công nhận các cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ du lịch; triển khai các chương trình liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các tnh, thành phố trong nước và nước ngoài.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh cơ chế chính sách phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch để giới thiệu hình ảnh du lịch Kon Tum đến với du khách trong và ngoài nước; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hệ thống cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư phát triển du lịch, tổ chức xúc tiến, kêu gọi đầu tư du lịch từ các công ty có tiềm lực trong nước và quốc tế đđầu tư các dự án du lịch trọng điểm của tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các đoàn công tác liên ngành, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động du lịch tại các địa phương vào thời điểm lễ hội, ngày lễ tết tại các khu, điểm du lịch tập trung đông khách du lịch; thiết lập đường dây nóng tại các điểm du lịch. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định trong lĩnh vực hoạt động du lịch của các thành phần kinh tế.

- Chịu trách nhiệm tng hợp, đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án; định kỳ hàng năm, tng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

2. Sở Tài chính

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành liên quan tham mưu cấp có thm quyền bố trí kinh phí hoạt động sự nghiệp du lịch hàng năm theo Đề án; tham gia, góp ý, xây dựng các giải pháp, biện pháp huy động các nguồn lực tài chính ngoài ngân sách phục v phát triển du lịch.

- Hướng dẫn các sở, ngành liên quan và các địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh phí sự nghiệp du lịch được giao.

- Hàng năm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên dành ngân sách đphân bổ cho công tác quy hoạch, xây dựng sản phẩm đặc thù, dự án xúc tiến quảng bá, dự án xây dựng và phát triển du lịch cộng đồng và dự án đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực trong phát triển du lịch.

3. SKế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Đề án. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trương đầu tư các dự án hạ tầng du lịch trong Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch của tnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; bố trí nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư vào lĩnh vực du lịch.

- Ch trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch, các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ưu tiên kêu gọi đầu tư cho lĩnh vực du lịch; tiếp tục thực hiện việc đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư. Rà soát các dự án đầu tư kinh doanh du lịch, qua đó có giải pháp đẩy nhanh tiến độ dự án, tham mưu rút giấy chứng nhận đầu tư những dự án vi phạm quy định, cam kết đầu tư

4. SGiao thông Vận tải:

- Triển khai các dự án giao thông trong đó ưu tiên phát triển các dự án kết cấu hạ tầng giao thông đến các khu, đim du lịch đvừa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, vừa tạo điều kiện cho phát triển du lịch.

- Xây dựng kế hoạch đầu tư, mở rộng thêm các tuyến xe buýt đến các đim du lịch, khu du lịch nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách và nhân dân địa phương đi lại, tham quan du lịch, cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển khách du lịch cho các cá nhân, doanh nghiệp hội đủ các điều kiện, nhanh hiệu quả.

5. SXây dựng: Tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn các đơn vị, địa phương trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý, quy hoạch xây dựng các khu vực có liên quan đến du lịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

6. S Công Thương:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương liên quan triển khai thực hiện tốt công tác khuyến công, xây dựng thương hiệu các sản phẩm đặc trưng, quảng bá và xúc tiến thương mại.

- Phát triển sản phẩm hàng hóa phục vụ phát triển du lịch, tạo điều kiện, hỗ trợ cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ trong tổ chức các hội chợ, hội thảo, các lễ hội nhằm giới thiệu, qung bá các thương hiệu, sản phẩm của các doanh nghiệp cũng như các địa phương tới nhân dân và du khách trong và ngoài nước.

7. STài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch đã được ban hành trong quá trình hoạt động, đầu tư kinh doanh.

- Hướng dẫn các nhà đầu tư lập hồ sơ đề nghị giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án đúng quy định và thuận lợi về mặt thời gian.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước vmôi trường tại các khu, đim du lịch. Tổ chức quản lý, kim tra, hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường tại các khu, đim du lịch, các làng nghề đảm bảo sự phát triển du lịch một cách bền vững.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

Hướng dẫn định hướng các cơ quan báo chí của tnh cần tăng thời lượng phát sóng, mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, quảng bá vdu lịch Kon Tum. Qung bá các nguồn lực, tài nguyên du lịch của tnh.

9. SY tế: Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tnh trong việc hướng dẫn các nhà hàng, cơ sở lưu trú, các khu du lịch, điểm du lịch thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Thường xuyên kim tra và xử lý kịp thời các vi phạm trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm.

10. SGiáo dục và Đào tạo: Phối hợp với các Sở, ban, ngành tham mưu UBND tỉnh công tác đào tạo nâng cao nguồn nhân lực cho phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

11. SNông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch đầu tư triển khai các làng nghề gắn với du lịch; thực hiện tốt việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, giữ gìn và tôn tạo cảnh quan môi trường sinh thái tại các khu du lịch, điểm du lịch, vườn quốc gia, khu bảo tồn; thực hiện tốt việc qun lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên.

12. SNgoại vụ:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tnh giới thiệu, mời, thu hút các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam và các đoàn khách quốc tế đến tham quan và tham dự các hoạt động xúc tiến, đầu tư, quảng bá du lịch.

- Ch trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn phóng viên báo chí nước ngoài đến tác nghiệp tại tnh; tranh thủ sự quan tâm của giới báo chí nước ngoài để quảng bá nhng nét văn hóa đặc trưng, các danh lam thng cảnh, các cơ sở làng nghề truyền thng và các điểm tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh để kêu gọi, thu hút đu tư.

13. Công an tnh: Phối hợp với các sở, ngành liên quan đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội trong các hoạt động tại các khu, điểm du lịch. Đảm bảo an toàn cho du khách trong các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh. Kim tra, hướng dẫn các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh du lịch theo các quy định của pháp luật.

14. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh

- Chtrì phối hợp với các cơ quan chức năng đơn giản thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho du khách qua lại ca khu quốc tế Bờ Y.

- Tạo điều kiện cho các nhà đầu tư du lịch tham gia vào các dự án của Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, đồng thời phối hợp với sở Văn hóa, Ththao và Du lịch tham gia qung bá và thực hiện công tác xúc tiến du lịch nhất là thị trường khách du lịch Caravan Lào, Thái Lan qua ca khẩu quốc tế Bờ Y - Ngọc Hi.

15. Hiệp hội Du lịch Kon Tum: Phối hợp với các hội, hiệp hội, tổ chức chính trị xã hội tổ chức cho các hội viên tham gia tích cực thực hiện Đán phát triển Du lịch tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 - 2020.

16. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Triển khai khảo sát, xây dựng và thực hiện các dự án quy hoạch cụ thể về du lịch của địa phương, làm cơ sở lập dự án đầu tư và kêu gọi đầu tư phát triển du lịch cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng trên địa bàn.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức thực hiện quy hoạch, đề án, dự án đu tư phát triển du lịch trên địa bàn; thường xuyên tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm đtổ chức thực hiện có hiệu quả.

- Đối với thành phố Kon Tum:

+ Tập trung xây dựng và phát trin thành phố Kon Tum "Văn minh, xanh, sạch, đẹp", cụ thể: Tuyên truyền, vận động người dân thể hiện phong cách văn minh, lịch sự, thân thiện trong giao tiếp, ứng xử; đảm bảo vệ sinh và tạo cảnh quan môi trường; nâng cao ý thực tự giác chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ và bảo vệ môi trường. Xây dựng khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội; không vi phạm pháp luật. Xây dựng khu dân cư, tuyến đường, tuyến hẻm, nơi công cộng sạch đẹp; chnh trang làm đẹp đường phố và giữ gìn vệ sinh sạch sẽ nhà ở, công sở, trường học, bệnh viện, cơ sở tín ngưỡng tôn giáo, di tích lịch sử văn hóa, đim kinh doanh, nơi công cộng. Xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ.

- Hoàn thiện mô hình du lịch cộng đồng tại làng Kon Kơ Tu và các làng đồng bào dân tộc thiểu số đthu hút khách du lịch. Đối với việc thực hiện dự án bố trí lại dân cư các làng đồng bào dân tộc thiu số gắn với phát triển du lịch đặc biệt chú ý đến các giải pháp nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống (về phong tục, tập quán sinh hoạt, kiến trúc nhà ở của từng hộ dân và cộng đồng làng đng bào dân tộc thiu s...), qua đó phát huy nét văn hóa truyền thống, giữ gìn và bảo tồn bản sc văn hóa địa phương, giữ gìn cnh quan môi trường; phát triển bền vững và tạo công ăn việc làm cho người lao động, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiu số tại địa phương.

+ Phát triển du lịch đường thủy tại lòng hồ Ya Ly (đầu tư các phương tiện giao thông vui chơi và các dịch vụ phục vụ du khách tham gia du lịch đường thủy tại lòng hồ Ya Ly)...

- Đối với huyện Kon Plông:

+ Tiếp tục thực hiện có kết qukết luận của đồng chí Nguyn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh về phát triển khu du lịch sinh thái Măng Đen gắn với phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Kế hoạch số 829/KH-UBND ngày 26/4/2016 của UBND tỉnh.

+ Đu tư hoàn thiện mô hình du lịch cộng đồng tại làng Kon Bring xã Đăk Long, tạo ra nhng mô hình du lịch dựa vào thiên nhiên hấp dẫn và phù hợp với cộng đng.

+ Tăng cường công tác chăm sóc và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên nhất là tài ngun rừng.

+ Xây dựng và tạo thêm nhng điểm đến mang nét riêng của Khu du lịch Măng Đen là khí hậu, văn hóa và cảnh quan (rừng, hồ, thác, các sản phẩm lưu niệm...).

- Đối với huyện Ngọc Hồi:

+ Đầu tư xây dựng điểm du lịch tại Cột mốc quốc giới chung 03 nước: Việt Nam - Lào - Campuchia hấp dẫn với các dịch vụ hoàn hảo để phục vụ khách nội địa.

+ Mở rộng, khai thác mô hình du lịch Caravan qua cửa khu quốc tế Bờ Y, bằng việc tạo sự thông thoáng trong các thủ tục tại cửa khẩu và tăng cường nhân lực làm công tác lữ hành, đặc biệt là lữ hành Caravan.

+ Tạo điều kiện đ phát huy và bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc tại chỗ tại làng văn hóa Đăk Răng như các loại nhạc cụ và những nét văn hóa truyền thống dân tc Giẻ Triêng tại đây.

- Đối với huyện Tu Mơ Rông và huyện Đăk Glei:

+ Tập trung công tác đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ nhm phát triển du lịch cộng đồng, khuyến khích xây dựng các mô hình trồng sâm dây, sâm Ngọc Linh, các loại dược liệu khác và phát triển các ngành nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiu số gắn với phát triển du lịch, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

+ Phối hợp với Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch thể thao, mạo hiểm núi Ngọc Linh.

17. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức nghề nghiệp

Phối hợp tham gia và hỗ trợ các ngành, đơn vị liên quan và chính quyn các cấp trong công tác phát trin du lịch trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, đoàn th, các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh tích cực hưng ng, tham gia thực hiện Đề án.

Quá trình thực hiện, các đơn vị, địa phương chủ động đề xuất, tham mưu thay đổi, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp tình hình thực tế; nếu có khó khăn, vướng mc, kịp thời phản ánh về Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch để tng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tnh xem xét./.

 

PHỤ LỤC 1

TỔNG HỢP SỐ LIỆU 2011-2015 & KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2020

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Năm

Dkiến KH năm 2020

Tốc độ tăng trưởng B hàng năm GĐ (%)

2011

2012

2013

2014

2015

KH năm 2016

Thực hiện 2011-2015

Dkiến 2016-2020

1

Tng lượt khách

Lượt khách

167,801

176,902

193,540

208,887

238,154

304,650

727,000

9,1

24,3

1.1

Khách quốc tế

||

53,696

60,147

66,403

72,029

78,911

106,950

322,000

10,1

31,7

1.2

Khách nội địa

||

114,105

116,755

127,137

136,858

159,243

197,700

405,000

8,7

19,6

2

Tng s ngày khách u trú

Ngày khách

260,894

277,274

306,177

333,830

372,866

495,750

1,591,100

9,3

33,8

2.1

Khách Quốc tế

||

84,406

94,273

105,300

116,207

125,115

176,340

740,600

10,3

43,2

2.2

Khách nội địa

||

176,488

183,001

200,877

217,623

247,606

319,410

850,500

8,8

27,7

3

Tng doanh thu

Triệu đồng

82,162,000

93,896,000

104,572,000

222,331,000

253,549,000

347,025,000

1,193,325,000

32,5

36,2

4

Công suất

%

69,5

69,9

69,9

66,4

64,8

71,5

73,5

-1,7

0,7

(Nguồn: S VHTT&DL)

PHỤ LỤC 2

TỔNG HỢP CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH DU LỊCH & LAO ĐỘNG NGÀNH DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2011-2015; KẾ HOẠCH ĐẾN NĂM 2020

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Năm

Dự kiến KH năm 2020

Tốc độ tăng trưởng BQ hàng năm GĐ (%)

2011

2012

2013

2014

2015

KH năm 2016

Thực hiện 2011-2015

Dkiến 2016-2020

1

Tổng số CSLTDL

Cơ sở

51

63

78

92

113

135

235

22.0

14.9

2

Tổng số phòng

Phòng

967

1102

1330

1397

1675

2115

3625

14.7

14.4

3

Tổng số CSKD L hành

Cơ sở

3

5

6

7

8

9

18

27.8

18.9

4

Tổng số Lao động

Người

1297

1357

1407

1452

1532

1615

2860

4.3

15.4

 

PHỤ LỤC 3

TỔNG HỢP VỐN ĐẦU TƯ CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2011-2015

(Theo giấy CN đăng ký kinh doanh)

(Theo giấy CN đăng ký kinh doanh)

TT

Tên doanh nghiệp

Địa ch

Năm hoạt động

 

2011

2012

2013

2014

2015

đăng ký

1

KS Đông Dương

30 Bạch Đằng, TP.Kon Tum, tnh Kon Tum

28/1/2011

 

 

 

 

100,000

2

KS Trúc Hoàng Hà

38 Ngô Quyn, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 

13/11/2012

 

 

 

1,800

3

KS Bích Phương

433 Trần Hưng Đạo, TP.Kon Tum, tnh Kon Tum

15/8/2011

 

 

 

 

5,000

4

KS Thịnh Vượng

16B - Nguyễn Trãi, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 

 

1/7/2013

 

 

3,700

5

KS Tây Nguyên

53 Trần Hưng Đạo.TP. Kon Tum, tnh Kon Tum

 

11/6/2012

 

 

 

3,600

6

KS Hội An

734 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 

28/09/2012

 

 

 

1,250

7

KS Tân Phú

01 Nguyễn Tri Phương, P. Lê Lợi, TP. Kon Tum, tnh Kon Tum

 

 

22/3/2013

 

 

300

8

KS Tân Đức Bình

122A Phan Đình Phùng, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum

24/11/2011

 

 

 

 

2,000

9

KS Hồng My

09 Ngô Quyền, TP KonTum, tnh Kon Tum

5/5/2011

 

 

 

 

5,000

10

KS Tây Đô

263A Phạm Văn Đồng, TP Kon Tum, tnh Kon Tum

 

6/4/2012

 

 

 

4,500

11

KS Toàn Thịnh 2

131 Thi Sách, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum

20/01/2011

 

 

 

 

6,000

12

KS Toàn Thịnh 1

71B Phan Đình Phùng, TP Kon Tum, tnh Kon Tum

20/01/2011

 

 

 

 

4,000

13

KS Thành Thu 1

188B Phan Đình Phùng, TP Kon Tum, tnh Kon Tum

7/9/2012

 

 

 

6,722

14

KS Bình Minh

204B Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum

14/08/2013

 

 

 

200

15

KS Lam Hồng

Thôn KonTu2. Xã ĐăkBlà. TP Kon Tum, tnh Kon Tum

2012

 

 

 

4,000

16

NN Thịnh Quý

215 Phan Đình Phùng,TP. Kon Tum, tnh Kon Tum

21/11/2011

 

 

 

 

1,000

17

KS Phượng Hồng

28 Yết Kiêu, TP KonTum, tnh KonTum

20/8/2011

 

 

 

 

700

18

NN Trúc Quỳnh

118 Ngô Quyền, TP Kon Tum, tnh Kon Tum

 

 

 

25/3/2014

 

200

19

NN Quang Minh

33 Nguyễn Sinh Sc, TP KonTum, tnh Kon Tum

 

15/06/2012

 

 

 

1,000

20

NN Mười Đức

152 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 

18/10/2012

 

 

 

1,000

21

NN Như Quỳnh

07 Nguyễn Công Trứ, TP Kon Tum, tnh Kon Tum

 

2/3/2012

 

 

 

100

22

NN Bảo Nhi

402 Đào Duy Từ, TP Kon Tum, tnh Kon Tum

 

23/11/2012

 

 

 

800

23

NN Thúy Ngân

Thôn Plei Rơ Hai 2. P.Lê Lợi, TP Kon Tum, tnh Kon Tum

31/10/2011

 

 

 

 

200

24

NN Thanh Lịch

218 Đào Duy Từ, TP.Kon Tum, tnh Kon Tum

 

7/1/2012

 

 

 

500

25

NN Qung Nam

247 Bà Triệu, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

20/01/2011

 

 

 

 

3,000

26

KS Kon Kơlor

Thôn Kon Klor, P. Thắng Lợi, TP. Kon Tum, tnh Kon Tum

 

 

18/6/2013

 

 

2,000

27

NN Hồng yến 2

29 Bắc Kạn, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 

2012

 

 

 

300

28

KS n Hoa

384 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum, tnh Kon Tum

 

30/5/2012

 

 

 

1,500

29

KS Xanh

192 Bắc Kạn,TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 

29/8/2012

 

 

 

1,500

30

NN Đại Phát

Đường quy hoạch số 1, Khu quy hoạch Tây Bắc, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 

 

15/5/2013

 

 

1,000

31

NN Tân Phú II

Nguyễn Tri Phương, TP Kon Tum, tnh Kon Tum

 

12/11/2012

 

 

 

300

32

NN Quang Minh

92 Đồng Nai. P. Lê Lợi,TP. Kon Tum, tnh Kon Tum

 

 

29/5/2013

 

 

2,000

33

NN BDân Mỹ Lai

606 Phan Đình Phùng,TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum

21/11/2011

 

 

 

 

100

34

NN Bình Dân

T 5,P. Trường Chinh,TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

11/5/2011

 

 

 

 

500

35

NN Thanh Xuân

38/3 Hoàng Thị Loan.TP Kon Tum, tnh Kon Tum

 

 

10/7/2013

 

 

1,000

36

NN Thanh Vy

31 Phạm Ngọc Thạch, TP Kon Tum, tnh Kon Tum

 

 

 

20/1/2014

 

800

37

NN Hạ Trắng cơ sở 2

01 Ngô Mây,TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 

 

 

18/2/2014

 

200

38

NN Thiên Nga

42 Phan Đình Phùng. TP Kon Tum, tnh Kon Tum

 

11/6/2012

 

 

 

600

39

NN Bình Yên

Đường Lê Hoàng. TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 

 

 

24/6/2014

 

100

40

KS Đăng Minh

287 Phan Đình Phùng,TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 

 

 

8/9/2014

 

1,900

41

NN Hương Quê

22 Mai Xuân Thưởng,TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 

 

 

19/9/2014

 

30

42

NN Phượng Hồng 2

89 Hoàng Diệu. TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 

 

 

 

28/01/2015

300

43

NN Kim Tâm

18 Bắc Cạn,TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 

 

 

24/11/2014

 

1,000

44

NN Sơn Trà

445 Trn Văn Hai,TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 

 

 

 

25/03/2015

120

45

NN Romance

225 Trần Văn Hai,TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 

 

 

9/9/2014

 

200

46

NN Thùy Linh

21 Hoàng Thị Loan,TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 

 

29/05/2013

 

 

3,000

47

NN Chăm Pa

201 Hà Huy Tập,TP Kon Tum, tnh Kon Tum

 

 

 

19/9/2014

 

2,500

48

NN Hồng Vân

Thôn Kon Tu 2, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum

7/7/2011

 

 

 

 

100

49

NN Hồng Trúc

76/2 Trần Cao Vân,TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 

 

 

 

8/1/2015

890

50

NN BD Hoàng Trang

Đường QII số 4,tổ 1,TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 

 

 

26/11/2014

 

90

51

KS Hà An

17 Thi sách,TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 

 

2/10/2013

 

 

3,000

52

KS My

48 Hoàng Văn Thụ, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 

 

7/11/2013

 

 

400

53

KS Hùng Tín

172 Nguyễn Huệ, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 

 

 

 

24/09/2015

1,990

54

KS An Thái

58 Đoàn Thị Đim,TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 

 

2/8/2013

 

 

3,500

55

KS Hưng Yên II

01 Hùng Vương,TT PleiKần, H. Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

5/12/2011

 

 

 

 

2,843

56

KS Xổ Số

11 Hùng Vương,TT PleiKần, H. Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

21/3/2011

 

 

 

 

9,000

57

KS Phương Dung

Thôn 4,TT Pleikần, H. Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

20/1/2011

 

 

 

 

3,000

58

KS Đông Dương Ngọc Hi

95 Hùng Vương,TT PleiKần, H. Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

 

 

27/12/2013

 

 

150

59

KS Hồng Hi

56 Hoàng Thị Loan,TT PleiKần, H. Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

26/07/2011

 

 

 

 

700

60

KS Long Bình

734 Hùng Vương, TT PleiKần, H. Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

 

 

 

15/9/2014

 

2,000

61

NN Hoàng Long

908 Hùng Vương, TT PlêiKần, H. Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

 

 

15/08/2013

 

 

300

62

NN Gia Tuệ Nhi

Đinh Tiên Hoàng, TT PlêiKần, H.Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

 

 

 

12/8/2014

 

1,500

63

NN Mỹ L

Thôn Kon Khôn, xã Bờ Y, H.Ngc Hồi, tỉnh Kon Tum

 

 

 

 

10/6/2015

150

64

NN M Loan

167 Trần Phú, TT PleiKần, H. Ngọc Hồi, tnh Kon Tum

 

6/3/2012

 

 

 

1,000

65

NN TM Đăk Tô

11 Hùng Vương, TT Đăk Tô, tỉnh Kon Tum

 

 

 

16/5/2014

 

1,700

66

KS Phú Gia

289 Hùng Vương,TT Đăk Tô, tỉnh Kon Tum

 

 

31/10/2013

 

 

3,000

67

KS Trung Hiếu

Thôn Măng Đen, xã Đăk Long, H. Kon Plông, tỉnh Kon Tum

12/1/2011

 

 

 

 

1,000

68

KS Hưng Yên III

Thôn Măng Đen, xã Đăk Long, H. Kon Plông, tỉnh Kon Tum

5/12/2011

 

 

 

 

7,300

68

KS Đồi Thông

Thôn Măng Đen, xã Đăk Long, H. Kon Plông, tỉnh Kon Tum

 

 

25/9/2013

 

 

3,000

69

NN Nhân Quyền

Thôn Măng Đen,Đăk Long, H. Kon Plông, tỉnh Kon Tum

 

 

21/1/2013

 

 

200

70

NN Vân Tân

Thôn Măng Đen, xã Đăk Long, H. Kon Png, tỉnh Kon Tum

 

 

11/1/2013

 

 

300

71

NN Nam Dông

Thôn Măng Đen, xã Đăk Long, H. Kon Plông, tỉnh Kon Tum

 

 

27/5/2013

 

 

300

72

NN Hoàng Gia

28 ng Vương, H. Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

 

 

22/4/2013

 

 

500

73

NN Quang Thắng

Thôn 5 xã Hà Mòn, H. Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

 

5/12/2012

 

 

 

500

74

NN Tuấn Tú

Tổ dân ph 2, TT Đăk Hà, H. Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

 

 

 

20/6/2014

 

500

75

NN Thanh xuân

Thôn 5, xã Hà Mòn, H. Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

 

 

30/05/2013

 

 

1,500

76

NN Tây Nguyên

150 Hùng Vương, TT Đăk Glei, H. ĐăkGlei, tỉnh Kon Tum

 

 

26/9/2013

 

 

300

77

NN Thanh Bình

Thôn 14 A, xã Đăk Pet, H. Đăk Glei, tỉnh Kon Tum

18/2/2011

 

 

 

 

300

78

NN Ngọc Linh

Thôn 14 A, xã Đăk Pet, H. Đăk Glei, tỉnh Kon Tum

 

9/1/2012

 

 

 

300

79

KS Tun Lan

377 Hùng Vương, TT Đăk Glei, H. Đăk Glei, tỉnh Kon Tum

 

9/1/2012

 

 

 

1,000

80

NN Gia Hưng

Thôn Đăk Dung, TT Đăk Glei, H. Đăk Glei, tỉnh Kon Tum

 

 

11/12/2013

 

 

200

81

NN Quỳnh Tú

544 Hùng Vương, TT Đăk Glei, H Đăk Glei, tỉnh Kon Tum

 

 

 

 

2/2/2015

200

Tổng cộng

 

 

 

 

 

230,235

 

PHỤ LỤC 4

BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2011-2015

ĐVT: Triệu đồng

TT

Đơn vị - địa phương

Tổng vốn đầu tư

Trong đó chia ra

Ghi chú

NSNN

Do tư nhân đầu tư

Nguồn xã hội hóa

Nguồn khác

Trung ương

Địa phương

I.

Huyện Đăk Tô

8,153

1,079

7,074

 

 

 

 

1

Trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử chiến thng Đăk Tô - Tân Cnh

1,079

1,079

 

 

 

 

 

2

Sửa chữa Khu chng tích Kon Hring, xã Diên Bình

393

 

393

 

 

 

 

3

Sa chữa Bia tưng nim Chiến thng Đăk Tô - Tân Cảnh

147

 

147

 

 

 

 

4

Cải to nâng cp khuôn viên tượng đài chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh

4,040

 

4,040

 

 

 

 

5

Đường vào thác Đăk Lung

2,494

 

2,494

 

 

 

 

II.

Huyện Kon Plông

134,397

75,800

36,369

 

 

22,228

 

1

Đường vào thác Lô Ba

47,854

31,489

16,365

 

 

 

 

2

Tôn tạo, sa cha Di tích Măng Đen

174

174

 

 

 

 

 

3

Đường vào hồ Toong Đam -Toong Ri

49,396

27,168

 

 

 

22.228

 

4

Đường vào thác Đăk Ke

36,973

16,969

20,004

 

 

 

 

III.

TP Kon Tum

11,761

9,251

2,510

 

 

 

 

5

Bo tàng tỉnh ( Kho lưu trữ hiện vật - Bo tàng tổng hợp )

11,761

9,251

2,510

 

 

 

 

IV

Huyện Tu Mơ Rông

57,721

54,721

3,000

 

 

 

 

1

Tôn tạo, phục hi, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum

57,721

54,721

3,000

 

 

 

 

V

Huyện Ngọc Hồi

15,193

193

 

 

15,000

 

 

1

Tôn tạo, sửa chữa di tích Plei Kần

193

193

 

 

 

 

 

2

Đài tưng nim các Anh Hùng liệt sĩ

15,000

 

 

 

15.000

 

 

VI

Huyện Đăk Glei

12,393

12,393

 

 

 

 

 

1

Tu b, tôn tạo di tích lịch sNgục Đăk Glei

12,393

12,393

 

 

 

 

 

VII

Các cơ s lưu trú trên địa bàn tnh

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG

239,618

153,437

48,953

47,600

15,000

22,228

 

Nguồn: Sở Kế hoạch - Đầu tư; UBND các huyện, TP

Công n: 358/UBND ngày 01/7/2016 của UBND huyện Đăk Tô

Công văn: 760/UBND-VHTT ngày 28/6/2016 của UBND huyện Kon Plong

Công văn: 301/UBND-DM ngày 30/6/2016 của UBND tp Kon Tum

Công văn: 1729/UBND-KGVX ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh Kon Tum

 

PHỤ LỤC 5

BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2011-2015

ĐVT: Triệu đng

TT

Đơn vị - địa phương

Tng vốn đầu tư

Trong đó chia ra

Ghi chú

NSNN

Do tư nhân đầu

Nguồn xã hội hóa

Nguồn khác

Trung ương

Địa phương

I

Huyện Kon Plông

85,906

24,736

13,570

47,600

 

 

 

1

Khu du lịch sinh thái thác Pa Sỹ

18,000

14,800

600

2,600

 

 

 

2

Dự án bảo tồn lan rừng và phát triển nguồn

5,000

 

 

5,000

 

 

 

3

Đầu tư khu sản xuất rau, hoa, quvà các loại cây có giá trị kinh tế cao

3,000

 

 

3,000

 

 

 

4

Dự án trồng lan và các loại hoa xứ lạnh

12,000

 

 

12,000

 

 

 

5

Dự án nuôi cá tầm, cá hồi thương phẩm và kết hợp du lịch sinh thái

25,000

 

 

25,000

 

 

 

6

Dự án đầu tư tôn tạo, bo tồn và phát triển làng văn hóa - du lịch Kon Tu Rằng, xã Măng Cảnh, huyện Kon Plông

17,800

9,770

8,030

 

 

 

 

7

Dự án đầu tư đường bộ thuộc dự án đầu tư tôn tạo, bo tồn và phát trin làng văn hóa, du lịch Kon Tu Rng, xã Măng Cnh, huyện Kon Plong. Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình thoát nước

4,940

 

4,940

 

 

 

 

8

Đường vào thác Lô Ba

0

 

 

 

 

 

 

9

Khu vui chơi giải trí tại Khu du lịch sinh thái cnh quan hồ và thác Đăk Ke, thác Lô

166

166

 

 

 

 

 

III.

TP Kon Tum

13,351

 

4,168

 

9,183

 

 

1

Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phát trin du lịch cộng đồng làng Kon KTu, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum

9,858

 

675

 

9,183

 

 

2

Mrộng vườn hoa Đình Trung Lương (P.Quyết Thng)

1,417

 

1,417

 

 

 

 

3

Sửa chữa nhà bia tưng niệm 81 liệt sĩ

2,076

 

2,076

 

 

 

 

CỘNG

99,257

24,736

17,738

47,600

9,183

 

 

Nguồn: Sở Kế hoch - Đầu tư; UBND các huyện, TP

Công văn: 760/UBND-VHTT ngày 28/6/2016 của VBND huyện Kon Plong

Công văn: 301/UBND-DM ngày 30/6/2016 ca UBND tp Kon Tum

Công văn: 1729/UBND-KGVX ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh Kon Tum

 

PHỤ LỤC 6

BẢNG TỔNG HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN DU LỊCH QUA CÁC NĂM 2011-2015

ĐVT: Triệu đồng

TT

Thi gian

Nội dung

Kinh phí

I

Năm 2011

Biên soạn, in n, phát hành sách "Du lịch Kon Tum trên đường phát triển"

60.4

Ngày Hội Du lịch TP.HCM ln th 7

32.84

II

Năm 2012

Thực hiện DVD hai thứ tiếng Anh -Việt: "Du lịch Kon Tum - Huyền thoại đại ngàn"

60.4

Ngày Hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần VIII

35

Ngày Văn hóa Tây Nguyên tại Hà Nội lần thứ 2

50.012

Hội chợ hợp tác phát trin vùng tam giác Campuchia - Lào - Việt Nam

50

III

Năm 2013

Tuần văn hóa du lịch di sn xanh - nơi gặp gỡ con người và thiên nhiên

25.0

Diễn đàn hợp tác kinh tế Đng bng sông Cu Long- Vĩnh Long 2013

70.0

Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam ln thứ IX tại Hà Nội

90.844

Triển lãm tour, tuyến, sản phm du lịch đặc trưng năm Du lịch quốc gia tại Đà Lạt

49.386

Biên soạn, in ấn, phát hành sách "m thực Kon Tum"

70

IV

Năm 2014

tham gia Liên hoan m thực Quốc tế Huế - 2014

36.3

Hội chDu lịch, Thương mại, Làng nghề Đà Lạt

79.285

V

Năm 2015

Hội chợ Biên giới Ngọc Hồi 2015

50

Phối hợp Đài truyền hình TP.HCM thực hiện DVD "Ký sự Du lịch Kon Tum"

78

Trin lãm trưng bày Hội chợ Du lịch quốc tế Bình Thuận

48

TNG CỘNG

885

 

PHỤ LỤC 7

KẾ HOẠCH KINH PHÍ XÚC TIẾN DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2016-2020

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Nội dung

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

I

Tuyên truyn, phổ biến, thông tin, quảng bá du lịch

100

150

200

250

300

II

Tổ chức nghiên cứu thị trường, xây dựng cơ sở dữ liệu, n phẩm công cụ xúc tiến

150

200

250

300

350

III

Xây dựng và triển khai thực hiện đề án: “Chiến lược xây dựng thương hiệu du lịch Kon Tum”

 

150

150

200

250

IV

Xúc tiến thị trường du lịch

100

150

200

250

300

 

Tổng cộng (I)+(II)+(III)+(IV)

400

650

800

1000

1200

 

PHỤ LỤC 8

BẢNG TỔNG HỢP NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM ĐẾN NĂM 2015

Tổng số

Loại hình hoạt động

Chia theo đào tạo

Các đơn vị sự nghiệp công

Trong các cơ sở lưu trú

Các đơn vị kinh doanh l hành

Các hội, hiệp hội

Chuyên ngành du lịch

Chuyên ngành khác làm việc trong ngành du lịch

Số nhân viên sử dụng thành thạo t01 ngoại ngữ

Số lượng

%

Số lượng

%

Số lượng

%

1532

35

1318

152

27

452

29,5

1080

70,5

565

36,9

Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

PHỤ LỤC 9

BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2016- 2020

ĐVT: Triệu đồng

STT

Đơn vị - địa phương

Địa điểm xây dựng

Tng vốn đầu tư

Kế hoạch vốn

Ghi chú

Trung ương

Địa phương

khác

1

Đưng vào h Toong Đam - Toong Ri

Kon Plông

49,396

49,396

 

 

CT chuyn tiếp, đã có trong KHĐT công

2

Đầu tư xây dựng h thng nhà v sinh công cộng, hthống xử lý rác thải tại Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Măng Đen

Kon Plong

8,000

6,000

1,000

1,000

Chưa có trong KH ĐT công

3

Đường vào Khu DTLS quốc gia Ngục Kon Tum và điểm du lịch hồ Ya Ly

Kon Tum

99,470

85,000

14,470

 

Tnh đề nghị nhưng Bộ KHĐT chưa thống nhất: đã có trong dự tho KHĐT

4

Đường từ quốc lộ 24 đi Khu nghỉ dưỡng Nam Đông - huyện Kon Plông

Kon Plông

80,198

80,198

 

 

Đã được đưa vào dự tho KHĐT công, đã QĐ phê duyệt chtrương đầu tư

5

Htầng Du lịch sinh thái Đông Nam (đường giao thông trục chính, kè chng sạt lvà nạo vét hồ Kon Plong

Kon Plông

200,000

200,000

 

 

Chưa có trong KHDT

6

Đường lên cột mc biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia

Ngọc Hồi

15,089

15,089

 

 

Trnợ đọng XDCB, có trong KHĐT

7

Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sNgục Đăk Glei

Đăk Glei

8,100

8,100

 

 

CT chuyn tiếp, đã có trong KHĐT công

8

Đường D4 (khu đô thị Đông Bắc)

Ngọc Hồi

2,347

2,347

 

 

Trnợ đọng XDCB, có trong KT

9

Dường N24 (đường vào khu công nghệ cao)

Ngọc Hồi

905

905

 

 

Trnđọng XDCB, có trong KHĐT

10

Đường N13 (Đoạn Km7-243 đến ngã tư thị trn Plei Kần ) Khu cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Ngọc Hi

1,223

1,223

 

 

Trả nợ đọng XDCB, có trong KHĐT

11

Đưng vào Khu công nghiệp - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế B Y

Ngọc Hi

351

351

 

 

Trnợ đọng XDCB, có trong KT

12

Khu nghĩa trang Bờ Y

Ngọc Hồi

71

71

 

 

Trnợ đọng XDCB, có trong KHĐT

13

Htầng khu du lịch Đông Bắc (đường giao thông trục chính, ci tạo hồ đập)

Kon PLông

12,025

12,025

 

 

Chưa có trong KMĐT công

 

Cộng

 

477,175

460,705

15,470

1,000

 

Nguồn: S Kế hoch - Đầu tư; UBND các huyện, TP

Công văn: 760/UBND-VHTT ngày 28/6/2016 của UBND huyện Kon Plong

Công văn: 301/UBND-DM ngày 30/6/2016 của UBND tp Kon Tum

Công văn: 1729/UBND-KGVX ngày 26/1/2016 của UBND tỉnh Kon Tum

 

PHỤ LỤC 10

BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC CÁC DỰ ÁN NHU CẦU ĐẦU TƯ VỀ DU LỊCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2016-2020

ĐVT: Triệu đồng

STT

Đơn vị - địa phương

Địa đim xây dựng

Tng vn đu tư

Kế hoạch vốn

Ghi chú

Trung ương

Địa phương

Vốn HĐ khác

A

Dự án nhu cầu đầu tư của S, doanh nghiệp và các huyện đăng ký thu hút đầu

 

1,811,993

100,000

50,470

1,761,523

 

1

Sa cha nhà tng bày di tích lịch sử chiến thắng Đăk Tô- Tân Cảnh

Đăk Tô

470

 

470

 

 

2

Khu du lịch sinh thái rừng thông thị trấn Đăk Tô

Đăk Tô

100,000

 

 

100,000

 

3

Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, tm bùn, suối khoáng, thác Đăk Lung

Đăk Tô

90,000

 

 

90,000

 

3

Bến xe kết hợp thương mại dịch vụ (gồm cvốn doanh nghiệp và XHH)

Kon Plông

22,487

 

 

22,487

 

4

Thợp nuôi cá Tầm kết hợp du lịch sinh thái ven suối (gồm c vn doanh nghiệp và XHH)

Kon Plông

119,346

 

 

119,346

 

5

Công viên hoa theo chuyên đ(gồm c vốn doanh nghiệp và XHH)

Kon Plông

9,595

 

 

9,595

 

6

Làng văn hóa du lịch thôn KonPring

Kon Plông

9,720

 

 

9,720

Ngân hàng ADB đầu tư

7

Khu phức hợp thương mại, dịch vụ, gii trí 5 tầng (gồm cvốn doanh nghiệp và XHH)

Kon Plông

121,036

 

 

121,036

 

8

Công viên trung tâm (gồm cả vn doanh nghiệp XHH)

Kon Plông

25,504

 

 

25,504

 

9

Nhà hát đa năng

Kon Plông

29,108

 

 

29,108

 

10

Tổ hp văn phòng thương mại cho thuê 12 tầng (gm cvốn doanh nghiệp và XHH)

Kon Plông

80,440

 

 

80,440

 

11

Khách sạn hội nghị 04 sao (gm c vn doanh nghiệp và XHH)

Kon Plông

102,872

 

 

102,872

 

12

Tổ hợp dân cư kết hợp du lịch văn hóa cộng đồng

Kon Plông

106,757

 

 

106,757

 

13

Dự án sn xuất sn phẩm nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái

Kon Plông

20,000

 

 

20,000

 

14

Xây dựng nhà máy chế biến rượu vang sim và trưng bày sn phẩm

Kon Plông

28,758

 

 

28,758

 

15

Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Epic Spa

Kon Ry

10,000

 

 

10,000

 

16

Đim du lịch khu vực cột mốc quốc gia 3 nước Việt Nam - Lào - Camphuchia

Ngọc Hồi

593,000

 

 

593,000

 

17

Quốc môn

Ngọc Hồi

32,900

 

 

32,900

 

18

Chợ Cửa khẩu

Ngc Hồi

16,000

 

 

16,000

 

19

Khu vực cửa khẩu ( Hệ thống đường nội bộ)

Ngọc Hồi

20,000

 

 

20,000

 

2

Dự án Khu trưng bày Bo tàng ngoài trời

Kon Tum

19,000

 

 

19,000

 

21

Tổ hợp KDL sinh thái, nghỉ dưỡng hồ Đăk Yên, xã Hoà Bình, thành phố Kon Tum

Kon Tum

143,000

 

 

143,000

 

22

Trang trại hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc tế và kết hợp khu nghỉ dưỡng du lịch sinh thái cộng

Kon Tum

12,000

 

 

12,000

 

23

Hạ tầng du lịch sinh thái Kon Tu Rằng

Kon Rẫy

200,000

100,000

50,000

50,000

 

B

Dự án phát trin CSHTDL h tr cho tăng trưng toàn diện khu vực tiu vùng Mê

 

5,145,570

3,096

 

5,142,474

 

1

T hp khu vui chơi, âm thực lòng hồ Toong Po (gm c vn doanh nghiệp XHH)

Kon Plông

53,630

 

 

53,630

 

2

Xây dựng Trung m thương mại, dịch vụ, gii trí (gồm cả vốn doanh nghiệp và XHH)

Kon Plông

44,520

 

 

44,520

 

3

Thợp dịch vụ du lịch, thương mại, gii trí hồ Đăk Ke

Kon Plông

199,510

 

 

199,510

 

4

Công viên vườn thú du lịch mở, kết hợp trò chơi giải trí (gồm c vn doanh nghiệp và XHH)

Kon Plông

357,780

 

 

358,780

 

5

Nâng cấp ci tạo khu du lịch sinh thái thác Pa Sỹ

Kon Plông

51,860

3,096

 

48,764

 

6

Thợp  dịch vụ, gii trí nghỉ dưỡng cáp treo "trung tâm Konplong - Đăk Long - Măng

Kon Plông

297,270

 

 

297,270

 

7

Sân bay Kon Plong

Kon Plông

1,000,000

 

 

1,000,000

 

8

Đầu tư đim du lịch cộng đồng làng Kon Bring, xã Đăk Long

Kon Plông

60,000

 

 

60,000

 

9

DA đầu tư hạ tầng Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen

Kon Plông

1,000,000

 

 

1,000,000

 

10

Săn bn, điểm nuôi thú tại huyện Kon Plong

Kon Plông

100,000

 

 

100,000

 

11

Khu du lịch sinh thái Đăk Snghe

Kon Ry

130,000

 

 

130,000

 

12

DA khu du lịch tổng hợp làng Kon Tu Rằng

Kon Ry

1,200,000

 

 

1,200,000

 

14

DA đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa Ngục Kon Tum

Kon Tum

200,000

 

 

200,000

 

15

Khu du lịch h YaLy

Khu vực lòng hồ

100,000

 

 

100,000

 

16

Khu du lịch sinh thái vườn Quốc gia Chư Mom Ray

Sa Thầy

200,000

 

 

200,000

 

17

Khu du lịch làng Chờ

Sa Thầy

100,000

 

 

100,000

 

 

Cộng

 

6,957,563

3,096

50,470

6,903,997

 

Nguồn: Sở Kế hoạch - Đầu tư; UBND các huyện, TP

Công văn: 760/UBND-VHTT ngày 28/6/2016 của UBND huyện Kon Plong

Công văn: 301/UBND-DM ngày 30/6/2016 của UBND tp Kon Tum

 1 Công văn số 1598/BVHTTDL-DSVH ngày 06/5/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

(2) Gồm 13 tnh vi 04 tnh của Campuchia (Stung Treng, Rattanakiri, Mondulkiri, Kratie), 04 tỉnh của Lào (Se Kong, Attapeu, Saravan, Champasak) và 05 tnh của Việt Nam (Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lk, Đắk Nông, Bình Phước)

3 Theo hưng dẫn của Liên bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch - Nội vụ tại Thông tư s 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì có thành lp Trung tâm thông tin và xúc tiến du lịch trực thuộc Sở, tuy nhiên hin nay chưa thành lập do chưa đủ điều kiện về biên chế.

4 Theo hướng dẫn của Liên Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch - Nội vụ tại Thông tư s 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV vchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của SVăn hóa, Thể thao và Du lịch thì có thành lập Trung tâm thông tin và xúc tiến du lịch trực thuộc Sở, tuy nhiên hin nay chưa thành lập do chưa đủ điều kiện về biên chế.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản