326423

Quyết định 1578/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án “Nâng cấp Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng, giai đoạn 2017-2020” do tỉnh Bắc Giang ban hành

326423
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1578/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án “Nâng cấp Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng, giai đoạn 2017-2020” do tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 1578/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Dương Văn Thái
Ngày ban hành: 30/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1578/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang
Người ký: Dương Văn Thái
Ngày ban hành: 30/09/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1578/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 30 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “NÂNG CẤP TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG, GIAI ĐOẠN 2017 - 2020”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013;

Căn cứ Quyết định số 317/QĐ-TTg ngày 15/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực của trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ Thông tư số 22/2012/TT-BKHCN ngày 22/11/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án nâng cao năng lực của trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2;

Căn cứ Kế hoạch số 2922/KH-UBND ngày 13/10/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc thực hiện chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 (giai đoạn 2016 - 2020);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 72/TTr-KHCN ngày 23/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Nâng cấp Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng, giai đoạn 2017 - 2020”, với những nội dung sau:

I. Mc tiêu của Đề án:

1. Mục tiêu chung:

Đầu tư đồng bộ trang thiết bị và cơ sở vật chất để nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng, đáp ứng được nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng và thực hiện dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, thử nghiệm chất lượng hàng hóa trên địa bàn tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể:

Đến năm 2020, năng lực Phòng Thử nghiệm - Tư vấn chất lượng của Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng đạt:

- Được Bộ Công thương chỉ định Phòng thử nghiệm phân bón;

- Được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ định Phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi; Phòng thử nghiệm thuốc bảo vệ thực vật.

II. Nội dung Đề án:

1. Đầu tư trang thiết bị nâng cao năng lực thử nghiệm chất lượng hàng hóa:

Đầu tư thiết bị thử nghiệm phục vụ công tác quản lý về chất lượng các nhóm hàng hóa: phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, trong đó phân kỳ:

- Năm 2017: Đầu tư các thiết bị thử nghiệm để phân tích các hợp chất: chất sơ thô, phốt pho và các thiết bị phụ trợ phá mẫu để phục vụ các máy AAS, Hệ thống sắc ký phân tích các mẫu hàng hóa phân bón, thức ăn chăn nuôi.

- Năm 2018: Đầu tư 02 thiết bị thử nghiệm hóa để phân tích, thử nghiệm hp chất khó bay hơi, dư lượng kháng sinh và các thiết bị phụ trợ phục vụ cho hoạt động của Hệ thống máy sắc ký khí, Hệ thống sắc ký lỏng cao áp phân tích mẫu và trang thiết bị cần thiết cho phòng thí nghiệm.

- Năm 2019: Đầu tư 02 thiết bị thử nghiệm hóa để phân tích, thử nghiệm các chất dễ bay hơi và các thiết bị phụ trợ phục vụ cho hoạt động các máy Hệ thống sắc ký phân tích mẫu và trang thiết bị cần thiết cho phòng thí nghiệm.

- Năm 2020: Đầu tư các thiết bị phụ trợ còn lại hoàn chỉnh phòng thử nghiệm và phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật. Hệ thống kiểm định, hiệu chuẩn lĩnh vực đo độ dài.

(Chi tiết danh mục thiết bị thử nghiệm tại Phụ lục 1),

2. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực:

2.7. Đào tạo nguồn nhân lực:

- Lĩnh vực kiểm định, hiệu chuẩn: Đào tạo 04 lượt kiểm định viên.

- Lĩnh vực thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa: Đào tạo 12 lượt thử nghiệm viên.

(Chi tiết các nội dung đào tạo tại Phục lục 2).

2.2. Phát triển nguồn nhân lực:

Tổ chức sắp xếp bộ máy hợp lý, đảm bảo nhân lực đủ điều kiện tiếp nhận và vận hành khai thác tốt các trang thiết bị được đầu tư. Dự kiến tổng số nhân lực đảm bảo hoạt động của Trung tâm gồm 20 người: Ban Giám đốc Trung tâm (03 người), quản lý cấp phòng (03 người), kiểm định viên (06 người), thử nghiệm viên (05 người), các vị trí chức danh phụ trợ (03 người).

(Chi tiết vị trí việc m, số lượng nhân lực của Trung tâm tại Phụ lục 3).

3. Nguồn vốn thực hiện Đề án:

3.1. Nguồn vốn:

Nguồn vốn thực hiện Đề án: Kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ tỉnh.

3.2. Tổng mức kinh phí thực hiện Đề án:

Tổng kinh phí thực hiện Đề án: 10.007.252.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ, không trăm linh bảy triệu, hai trăm năm mươi hai nghìn đng)

Trong đó:

- Chi phí đầu tư thiết bị: 9.891.652.000 đồng

- Chi phí đào tạo: 115.600.000 đồng

Kinh phí đầu tư được phân kỳ đầu tư trong 04 năm 2017 - 2020, cụ thể:

* Năm 2017:

Tổng kinh phí: 2.498.708.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm chín mươi tám triệu, bảy trăm linh tám nghìn đồng).

Trong đó:

- Chi phí đầu tư thiết bị: 2.451.108.000 đồng

- Chi phí đào tạo: 47.600.000 đồng

(Chi tiết danh mục thiết bị đầu tư trong năm 2017 tại Phụ lục 4).

* Năm 2018:

Tổng kinh phí: 2.502.938.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, năm trăm linh hai triệu, chín trăm ba mươi tám nghìn đồng).

Trong đó:

- Chi phí đầu tư thiết bị: 2.478.938.000 đồng

- Chi phí đào tạo: 24.000.000 đồng

(Chi tiết danh mục thiết bị đầu tư trong m 2018 tại Phụ lục 5).

* Năm 2019:

Tổng kinh phí: 3.590.200.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, năm trăm chín mươi triệu, hai trăm nghìn đồng).

Trong đó:

- Chi phí đầu tư thiết bị: 3.566.200.000 đồng

- Chi phí đào tạo: 24.000.000 đồng

(Chi tiết danh mục thiết bị đầu tư trong năm 2019 tại Phụ lục 6).

* Năm 2020:

Tổng kinh phí: 1.415.406.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm mười lăm triệu, bn trăm linh sáu nghìn đồng).

Trong đó:

- Chi phí đầu tư thiết bị: 1.395.406.000 đồng

- Chi phí đào tạo: 20.000.000 đồng

(Chi tiết danh mục thiết bị đầu tư trong năm 2020 tại Phụ lục 7).

4. Tiến độ thực hiện Đề án:

Tiến độ triển khai thực hiện Đề án từ năm 2017 đến 2020 từng bước đầu tư trang thiết bị nâng cao năng lực kiểm định, thử nghiệm của Trung tâm.

5. Hiệu quả của Đề án:

Đề án giúp Trung tâm thực hiện tốt nhiệm vụ phục vụ quản lý Nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh, giúp các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành hoạt động hiệu quả, kịp thời hơn trong việc giám sát, thanh tra, kiểm tra về đo lường và chất lượng hàng hóa.

Năng lực phục vụ quản lý nhà nước của Trung tâm được nâng cao trong lĩnh vực thử nghiệm chất lượng hàng hóa phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật (Chi tiết một snội dung kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm của Trung tâm sau khi được đầu tư trang thiết bị tại Phụ lục 8).

III. Tổ chức thc hiện:

1. Sở Khoa học và Công nghệ:

Chủ trì, phối hợp vi các Sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án.

2. Sở Tài chính:

Tham mưu cho UBND tỉnh bố trí cân đối nguồn vốn ngân sách để đảm bảo kinh phí thực hiện Đề án; tham gia kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn kinh phí nhà nước đầu tư cho Đề án.

3. Các cơ quan, đơn vị khác:

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân liên quan phi hợp thực hiện Đ án.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu: VT, Nam.CN (2).
Bản điện tử:
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TKCT, TH, KT, TPCNN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Văn Thái

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CÁC THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM
(Kèm theo
Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)

TT

Tên thiết bị

Xuất x

Số Iượng

I

Lĩnh vực thử nghiệm hóa

 

 

1

Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao

G7/Châu Âu

1

2

Hệ thống sắc ký khí ghép khi phổ GC/MS

G7/Châu Âu

1

3

Máy quang phổ UV-VIS

G7/Châu Âu

1

4

Máy xác định chất sơ thô

 

1

5

Hệ thống lọc nước siêu sạch

 

1

6

Máy cất nước 2 lần

 

1

7

Lò vi sóng phá mẫu

G7/Châu Âu

1

8

Bộ chiết pha rắn 12 vị trí

G7

1

9

Máy cất quay chân không nâng hạ bằng tay

G7

1

10

Bộ giao diện điều khiển chân không

 

1

11

Bơm chân không

 

1

12

Bình cô quay 01 bộ gồm: 250 ml, 150 ml, 50 ml

 

1

13

Bộ làm lạnh tun hoàn LUARA

 

1

14

Bàn trung tâm chuyên dụng cho phòng thí nghiệm hóa

Việt Nam

1

15

Bàn, ghế

Việt Nam

20

16

Máy li tâm

Châu á

1

17

Máy lắc Voltex

Châu á

1

 

PHỤ LỤC 2

NỘI DUNG ĐÀO TẠO KIỂM ĐỊNH VIÊN, THỬ NGHIỆM VIÊN
(Kèm theo
Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)

TT

Nội dung đào tạo

1

Quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) ứng dụng trong phân tích kim loại trong nước, nông sản, thủy sản và thực phẩm

2

Kỹ thuật sắc ký lỏng (HPLC) - ứng dụng một số kỹ thuật tiến bộ mới của HPLC trong phân tích thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm và môi trường

3

Kỹ thuật sắc ký khí (GC) với các đầu dò FID, ECD, NPD và MS ứng dụng trong phân tích thực phẩm, môi trường và thuốc bảo vệ thực vật

4

Kỹ thuật quan phổ hấp thu phân tử (UV-VIS) - áp dụng trong phân tích dược phẩm, thực phẩm và môi trường

 

PHỤ LỤC 3

VỊ TRÍ VIỆC LÀM, SỐ LƯỢNG NHÂN LỰC
(Kèm theo Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)

STT

Vị trí việc làm

Số vị trí việc làm

I

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

6

1

Giám đc

1

2

Phó Giám đc

2

3

Trưởng phòng kim định

1

4

Trưởng phòng thử nghiệm - tư vấn chất lượng

1

5

Trưng phòng Hành chính tổng hp

1

II

Tên vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

11

1

Vị trí việc làm kim định viên

6

1.1

Kiểm định viên lĩnh vực dung tích, lưu lượng

1

1.2

Kim định viên, hiệu chuẩn lĩnh vực độ dài; lĩnh vực nhiệt, độ m

1

1.3

Kiểm định viên lĩnh vực khối lượng, áp suất

1

1.4

Kiểm định viên lĩnh vực điện

2

1.5

Kim định viên lĩnh vực XQ, đo kiểm xạ phòng XQ

1

2

Vị trí việc thử nghiệm viên, tư vấn chất lượng

5

2.1

Thử nghiệm viên về lĩnh vực hóa phân tích

2

2.2

Thử nghiệm viên về lĩnh vực hóa thực phm

1

2.3

Thử nghiệm viên về lĩnh vực than

1

2.4

Chuyên gia tư vấn hệ thống quản lý và công cụ cải tiến

1

III

Tên vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

3

1

Kế toán

1

2

Văn thư - Thquỹ

1

3

Lái xe

1

 

Tổng số

20

 

PHỤ LỤC 4

DANH MỤC THIẾT BỊ ĐẦU TƯ NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)

TT

Tên thiết bị

Xuất x

Số lượng

Mục đích sử dụng

 

Thiết bị thử nghiệm

 

 

 

1

Máy quang phổ UV-VIS

G7/Châu Âu

1

Phá mẫu và thử nghiệm phốt pho, hàm lượng sơ thô

2

Máy xác định chất sơ thô

 

1

3

Lò vi sóng phá mẫu

G7/Châu Âu

1

4

Máy li tâm

Châu á

1

Thiết bị phụ trợ

5

Máy lắc Voltex

Châu á

1

6

Máy ct nước 2 ln

 

1

7

Bộ chiết pha rắn 12 vị trí

G7

1

8

Bơm chân không

 

1

 

PHỤ LỤC 5

DANH MỤC THIẾT BỊ ĐẦU TƯ NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)

TT

Tên thiết bị

Xuất xứ

Số lượng

Mc đích sử dụng

 

Thiết bthử nghiệm

 

 

 

1

Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao

G7/Châu Âu

1

Phân tích, thử nghiệm hp chất khó bay hơi, phục vụ pha mẫu thử nghiệm

2

Hệ thống lọc nước siêu sạch

G7/Châu Âu

1

3

Máy ct quay chân không nâng hạ bằng tay

G7

1

 

 

PHỤ LỤC 6

DANH MỤC THIẾT BỊ ĐẦU TƯ NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)

TT

Tên thiết bị

Xuất xứ

Số lượng

Mc đích sử dụng

 

Thiết bị thử nghiệm

 

 

 

1

Hệ thống Sắc ký khí ghép khối phổ GC/MS

G7/Châu Âu

1

Thử nghiệm các chất dễ bay hơi

 

PHỤ LỤC 7

DANH MỤC THIẾT BỊ ĐẦU TƯ NĂM 2020
(Kèm theo
Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)

TT

Tên thiết bị

Xuất xứ

Số lượng

Mc đích sử dụng

I

Thiết bị thử nghiệm

 

 

 

1

Bộ làm lạnh tuần hoàn LUARA

 

1

Thiết bị phụ trợ

2

Bộ giao diện điều khiển chân không

 

1

3

Bình cô quay 01 bộ gm: 250 ml, 150 ml, 50 ml

 

1

4

Bàn trung tâm chuyên dụng cho phòng thí nghiệm hóa

Việt Nam

1

Hệ thống bàn ghế để trang thiết bị theo tiêu chuẩn Phòng thử nghiệm

5

Bàn, ghế

Việt Nam

20

6

- Bàn mặt đá, khung inox. Kích thước: dài 1,2m, rộng 0,7m. Ghế xoay inox

 

 

II

Thiết b đo độ dài

 

 

 

7

Thước mét chuẩn

G7/Châu Âu

1

Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo độ dài: Panme, thước cặp, thước lá, thước mét, thước đo góc, thước đo khe hở

8

Bộ căn lá: dải đo từ 0,05mm tới 1mm

G7/Châu Âu

1

9

Eke chuẩn: kt 200x300mm

G7/Châu Âu

1

10

Mặt phẳng chuẩn + bàn máp Cấp 00

G7/Châu Âu

1

11

Thước cuộn

G7/Châu Âu

1

12

Bộ căn mu song phng: Gm 122 miếng, Cấp 1

G7/Châu Âu

1

13

Bộ đồ gá căn mẫu

G7/Châu Âu

1

14

Bộ tấm kính song phẳng

G7/Châu Âu

1

 

PHỤ LỤC 8

MỘT SỐ NỘI DUNG KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN VÀ THỬ NGHIỆM ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
(Kèm theo Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)

I. Về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn:

Thực hiện các phép kiểm định, hiệu chuẩn theo quy trình kiểm định đo lường Việt Nam

1. Lĩnh vực đo khối lượng:

- Kiểm định và hiệu chuẩn cân phân tích, cân kỹ thuật dùng trong phòng thí nghiệm, trong kinh doanh vàng bạc;

- Kiểm định cân ô tô đến 150 tấn;

- Kiểm định các loại cân tự động và bán tự động;

- Kiểm định các loại cân đĩa, cân treo, cân đồng hồ, cân bàn đến 10.000 kg.

2. Lĩnh vực đo Dung tích - Lưu lượng:

- Kiểm định phương tiện đo dung tích thông dụng phạm vi đo dung tích danh định đến 200 lít, cấp chính xác tới 0,5;

- Kiểm định các cột đo xăng dầu đến 120 l/ph;

- Kim định đồng hồ đo nước lạnh các loại đến 25 mm, CCX A, B.

3. Lĩnh vực đo Điện - Điện từ:

- Kiểm định, hiệu chuẩn Công tơ điện 1 pha, 3 pha.

4. Lĩnh vực đo áp suất:

- Kiểm định các loại đồng hồ áp suất trong các dây chuyền sản xuất có sai số đến 1%.

- Kiểm định các loại huyết áp kế trong khám và chữa bệnh, áp kế ô xy.

5. Lĩnh vực đo độ dài:

- Kiểm định taxi mét.

- Kiểm định, hiệu chuẩn các loại phương tiện đo độ dài: Panme, thước cặp, thước lá, thước đo góc, đồng hồ đo độ sâu, bộ căn mẫu sử dụng trong kiểm tra chất lượng sản phẩm.

II. Lĩnh vực thử nghiệm Hóa:

- Các mẫu thử thức ăn chăn nuôi, rượu, bia, than, nước mắm, nước chấm, mì chính, xăng dầu, và các loại phân bón, khoáng sản, (quặng kim loại, …)

- Phương pháp thử áp dụng: Theo TCVN, ISO, Codex, FAO/FNP…

Danh mục các phép thử về hóa:

Tên sản phẩm

Tên chỉ tiêu

Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng

Nước Chấm

Hàm lượng Nitơ tng s

TCVN 3705 : 1990

Hàm lượng Muối

TCVN 1764:2008

Hàm lượng axit

TCVN 1764:2008

Xác định hàm lượng đồng (Cu), chì Pb, Kẽm (Zn)

AOAC986.15:2011

Nước mm

Hàm lượng Nitơ tổng số

TCVN 3705:1990

Hàm lượng Muối

TCVN 3702:2009

Hàm lượng axit

TCVN 3701:2009

Xác định hàm lượng đng (Cu), chì Pb, Kẽm (Zn)

AOAC986.15:2011

Phân Bón

Hàm lượng P tổng số

TCVN 8563:2010

Hàm lượng P thô

TCVN 8559:2010

Hàm lượng kali

TCVN 8562:2010

Hàm lượng nitơ tổng

TCVN 8557:2010

Xác định hàm lượng kim loại Si, Ca, Mg, Ca, Cu, Fe, Mg, Mn, Zn, Cd, Pb, Co, Ni, Si, B, Mo, Fe, Pb, Cd, Cr, Hg

AOAC 965.09 :2011 đo bằng máy AAS

Hàm lượng axit Humic và axit Fulvic

đo bằng LCMS/MS

Độ m

 

Thức ăn chăn nuôi

Hàm lượng Prôtein thô

TCVN 4328-1 : 2007

Hàm lượng Lipit (Cht béo)

TCVN 4331 : 2001

Xác định độ m

TCVN 4326:2001 (AOAC930. 15:2011)

Xác định hàm lượng tro thô

TCVN 4327:2001

Hàm lượng xơ thô

TCVN 4329 : 2007

Xác định hàm lượng Clorua hòa tan

TCVN 4806:2007

Xác định hàm lượng kim loại Ca, Cu, Fe, Mg, Mn, Ka, Na, Zn, P

TCVN 1537:2007

Xác định hàm lượng photpho

TCVN 1525:2001

Xác định chỉ số axit (độ axit)

TCVN 6127 :2010

Lysine tổng số

Đo bằng HPLC

Methionine tổng s

Đo bng HPLC

Threonine tng số

Đo bằng HPLC

Khoáng tng số (Hoặc tro thô)

 

Mu Than

Nhiệt trị

TCVN 200-2011

Thuc bảo vệ thực vật

TBVTV chứa hoạt chất Isoprothiolane

TCVN 8749-2014

TBVTV chứa hoạt chất alpha-cypermethrin

TCVN 8752-2014

TBVTV chứa hoạt chất thiophanate methyl

TCVN 8751-2014

TBVTV chứa hoạt chất abamectin

TCVN 9475-2012

TBVTV chứa hoạt chất paraquat dichloride

TCVN 9476-2012

TBVTV chứa hoạt cht buprofezin

TCVN 9477-2012

TBVTV chứa hoạt chất zineb

TCVN 9478-2012

TBVTV chứa hoạt chất propargite

TCVN 9479-2012

TBVTV chứa hoạt chất propineb

TCVN 9480-2012

TBVTV chứa hoạt chất Pencycuron

TCVN 9481-2012

TBVTV chứa hoạt chất tebuconazoIe

TCVN 9482-2012

TBVTV chứa hoạt chất isoprothiolane

TCVN 8749-2011

TBVTV chứa hoạt chất deltamethrin

TCVN 8750-2014

TBVTV chứa hoạt chất thiophanate methyl

TCVN 8751-2011

TBVTV chứa hoạt cht fenobucarb

TCVN 8983-2011

TBVTV chứa hoạt chất đồng oxyclorua

TCVN 10158-2013

TBVTV chứa hoạt chất đng sunfat

TCVN 10159-2013

TBVTV chứa hoạt chất atrazine

TCVN 10161-2013

TBVTV chứa hoạt chất propanil

TCVN 10162-2013

TBVTV chứa hoạt chất phenthoate

TCVN 10163-2013

TBVTV chứa hoạt chất oxolinic acid

TCVN 10164-2013

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản