257354

Quyết định 1506/QĐ-BNG năm 2013 về Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Bộ Ngoại giao đến năm 2015

257354
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1506/QĐ-BNG năm 2013 về Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Bộ Ngoại giao đến năm 2015

Số hiệu: 1506/QĐ-BNG Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao Người ký: Hồ Xuân Sơn
Ngày ban hành: 17/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1506/QĐ-BNG
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao
Người ký: Hồ Xuân Sơn
Ngày ban hành: 17/06/2013
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1506/QĐ-BNG

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC CỦA BỘ NGOẠI GIAO ĐẾN NĂM 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO

Căn cứ Nghị định số 15/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao;

Căn cứ Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Bộ Ngoại giao đến năm 2015.

Điều 2. Giao các thành viên Ban chỉ đạo phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Phạm Bình Minh;
- Lãnh đạo Bộ.
- Các đơn vị trong Bộ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Xuân Sơn

 

KẾ HOẠCH

ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC CỦA BỘ NGOẠI GIAO ĐẾN NĂM 2015.
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1506/QĐ-BNG ngày 17 tháng 6 năm 2013)

TT

NỘI DUNG

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian

1

Thành lập Ban chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Bộ Ngoại giao.

Vụ TCCB

VPB, Cục QTTV, Vụ LPQT, TTTT, HVNG, , Thanh tra Bộ

Tháng 3/2013

2

Thành lập Tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Bộ Ngoại giao.

Vụ TCCB

VPB, Cục QTTV, Vụ LPQT, TTTT, HVNG, , Thanh tra Bộ

Tháng 4/2013

3

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế về chế độ công vụ, công chức

 

Các đơn vị trong Bộ

 

 

- Ban hành Nghị định 58/2013/NĐ-CP ngày 11/06/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao.

Vụ TCCB

Các đơn vị liên quan

Tháng 6/2013

 

- Ban hành các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trong Bộ trên cơ sở Nghị định 58/2013/NĐ-CP được Chính phủ ban hành.

Vụ TCCB

Các đơn vị mới thành lập hoặc có thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức được quy định tại Nghị định mới.

Tháng 8/2013

 

- Ban hành Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 08/5/2013 của Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 48/2012/NĐ-CP ngày 04/6/2012 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 157/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Vụ TCCB

Bộ Tài Chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Tháng 5/2013

 

- Nghiên cứu, xây dựng và trình cấpthẩm quyền ban hành quy định về chức danh, tiêu chuẩn công chức ngành ngoại giao (theo hàm ngoại giao) gắn với chế độ phụ cấp.

Vụ TCCB

 

Năm 2014-2015

 

- Xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 157/2006/NĐ-CP ngày 27/12/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ngoại giao và Thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định nêu trên.

TTB

VPB, Vụ LPQT, TCCB và các đơn vị liên quan

Năm 2013

4

Triển khai xác định vị trí việc làm.

 

 

 

 

- Xây dựng Đề án mẫu về xác định vị trí, việc làm, định biên và cơ cấu chức vụ ngoại giao tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Vụ TCCB

 

Tháng 4/2013

 

- Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài xây dựng Đề án xác định vị trí, việc làm, định biên và cơ cấu tổ chức của từng địa bàn cụ thể, làm cơ sở để từng bước kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các CQĐD.

Các CQĐD VN ở NN

 

Tháng 5/2013

 

- Triển khai xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm tại các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ ngoại giao

Vụ TCCB

18 đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ

Tháng 7/2013 báo cáo Bộ Nội vụ

 

- Triển khai thực hiện việc xác định vị trí việc làm tại các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Ngoại giao

Vụ TCCB

18 đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ

Sau khi Chính phủ phê duyệt Đề án do Bộ Nội vụ trình.

 

- Triển khai xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm tại các đơn vị hành chính của Bộ ngoại giao sau khi có Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức.

Vụ TCCB

Các đơn vị trong Bộ

Sau khi có Thông tư hướng dẫn

 

- Triển khai thực hiện việc xác định vị trí việc làm tại các đơn vị hành chính của Bộ Ngoại giao.

Vụ TCCB

Các đơn vị trong Bộ

Sau khi Chính phủ phê duyệt Đề án do Bộ Nội vụ trình.

 

- Tổ chức giới thiệu, hướng dẫn (mời chuyên gia của Bộ Nội vụ) phổ biến và tập huấn nghiệp vụ xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch tại các đơn vị hành chính.

Vụ TCCB

 

Sau khi có Thông tư hướng dẫn

5

Đưa chế độ báo cáo thống kê vào nề nếp. Xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu đội ngũ công chức

 

 

 

 

- Thực hiện đầy đủ các quy định của Chính phủ, Bộ Nội vụ về chế độ báo cáo thống kê về công tác quản lý đội ngũ cán bộ công chức.

Vụ TCCB

Các đơn vị trong Bộ

Định kỳ

 

- Xây dựng hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu công chức viên chức Bộ Ngoại giao (hồ sơ điện tử)

TTTT

Vụ TCCB

Đã thực hiện từ năm 2012

 

- Cập nhật cơ sở dữ liệu hồ sơ đội ngũ cán bộ công chức viên chức của Bộ trên cơ sở phần mềm đã được xây dựng.

Vụ TCCB

TTTT

Năm 2013 và thường xuyên.

 

- Xây dựng quy định về việc khai thác, sử dụng hệ thống quản lý thông tin cán bộ, công chức Bộ Ngoại giao.

Vụ TCCB

VPB, TTTT

Cuối năm 2013

 

- Xây dựng báo cáo hoạt động và đề xuất bảo trì, nâng cấp hệ thống phần mềm.

Vụ TCCB

TTTT

Định kỳ

 

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sớm triển khai ứng dụng phần mềm cơ sở dữ liệu công chức viên chức thống nhất của Bộ Nội vụ

TTTT

Vụ TCCB

Sau khi Bộ Nội vụ ban hành

6

Đổi mới và nâng cao chất lượng thi tuyển, thi nâng ngạch công chức.

 

 

 

 

- Xây dựng bộ các câu hỏi và đáp án thi tuyển (ngân hàng đề thi) công chức đối với từng môn thi đáp ứng yêu cầu về trình độ và năng lực của cán bộ ngành ngoại giao.

Vụ TCCB

HVNG, Cục QTTV, Vụ CSĐN, Vụ LPQT, THKT, KTĐP, các Vụ khu vực, Trung tâm biên phiên dịch và các đơn vị khác.

Năm 2014

 

- Xây dựng phần mềm chấm thi chuyên ngành ngoại giao.

TTTT

 

Năm 2014

 

- Xây dựng quy định về khai thác, sử dụng, nâng cấp phần mềm quản lý ngân hàng đề thi và chấm thi chuyên ngành.

Vụ TCCB

VPB, TTTT

Năm 2014

 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất cho kỳ thi tuyển dụng đầu vào có ứng dụng công nghệ thông tin.

Cục QTTV

Vụ TCCB, TTTT, HVNG

Năm 2014

7

Đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo cấp Vụ, cấp phòng.

 

 

 

 

- Xác định các vị trí lãnh đạo, quản lý đưa vào tuyển chọn.

- Xây dựng quy trình tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý của Bộ Ngoại giao

- Xây dựng quy chế Hội đồng tuyển chọn lãnh đạo cấp Vụ, cấp Phòng của Bộ Ngoại giao.

- Tổ chức tuyển chọn lãnh đạo cấp Vụ, cấp phòng định kỳ.

Vụ TCCB

 

Năm 2014-2015 sau giai đoạn thí điểm.

 

- Hoàn thiện các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo cấp Vụ, cấp phòng theo quy định chung và phù hợp với đặc thù công tác của Bộ Ngoại giao.

Vụ TCCB

 

Năm 2014, sau khi TTgCP ban hành “Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong các tổ chức thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ”

 

- Tiếp tục thực hiện chế độ tập sự, thực tập lãnh đạo quản lý theo quy chế Tập sự Phó Vụ trưởng và đề bạt Phó Vụ trưởng của Bộ Ngoại giao, cập nhật các quy định liên quan mà Chính phủ sẽ ban hành

Vụ TCCB

 

Thường xuyên

8

Quy định chế độ tiến cử và chính sách thu hút, phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ

 

 

 

 

- Thực hiện chế độ xét tuyển công chức đối với những sinh viên thủ khoa hoặc tốt nghiệp loại giỏi các trường đại học trong và ngoài nước.

Vụ TCCB

 

Hàng năm

 

- Thực hiện Quy chế Chuyên gia Bộ Ngoại giao và thông tư số 04/2011/TT-BNG quy định thực hiện thí điểm chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với chuyên gia Bộ Ngoại giao.

Vụ TCCB

Các đơn vị trong Bộ

Định kỳ

 

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo cán bộ nguồn.

Vụ TCCB

Các đơn vị trong Bộ

Thường xuyên

9

Chú trọng và nâng cao chế độ kỷ luật trong hoạt động công vụ để duy trì trật tự kỷ cương và phát huy tinh thần trách nhiệm trong hoạt động công vụ

 

 

 

 

- Xây dựng chế độ sát hạch/đánh giá định kỳ/kiểm tra đối với công chức lãnh đạo, quản lý theo quy định của Chính phủ, phù hợp với đặc thù của Bộ Ngoại giao.

Vụ TCCB

 

Năm 2014-2015, sau khi có hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định, quy chế liên quan đến trách nhiệm công vụ, công tác khen thưởng, kỷ luật cho toàn thể cán bộ, công chức

VPB

Vụ TCCB, Thanh tra Bộ, Công đoàn Bộ, VP Đảng ủy - đoàn thể.

Định kỳ

 

- Xây dựng khẩu hiệu ngắn gọn về trách nhiệm nghề nghiệp của cán bộ, công chức ngành ngoại giao (niêm yết tại phòng làm việc và trụ sở)

VPB

Vụ TCCB và các đơn vị trong Bộ

Năm 2013

 

- Đẩy mạnh việc công khai thông tin về các cán bộ, công chức được khen thưởng, kỷ luật.

VPB

Vụ TCCB và các đơn vị trong Bộ

Định kỳ

 

- Đổi mới tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Thi đua khen thưởng và Hội đồng kỷ luật của Bộ Ngoại giao cho phù hợp với tình hình, yêu cầu của cải cách chế độ công vụ, công chức.

VPB, Vụ TCCB

Các đơn vị là thành viên của Hội đồng Thi đua Khen thưởng của Bộ.

Năm 2014

 

- Sửa đổi, bổ sung nội dung công tác khen thưởng theo hướng chú trọng việc thực hiện trách nhiệm của cán bộ, công chức trong đạo đức công vụ và chấp hành nghiêm chỉnh sự điều động, phân công công việc của cấp trên, phù hợp với quy định; tăng cường lượng hóa các tiêu chí khen thưởng cho tập thể và cá nhân, chú trọng việc khen thưởng cho công chức là chuyên viên.

VPB

Vụ TCCB, Thanh tra Bộ, Công đoàn

Năm 2014

 

- Duy trì và thường xuyên hoàn thiện quy trình xét duyệt thi đua, khen thưởng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

VPB

TCCB

Từ nay đến năm 2015

 

- Thiết lập cơ chế kiểm tra định kỳ và đột xuất việc thực hiện trách nhiệm công vụ của công chức.

Thanh tra Bộ

VPB, TCCB

Từ nay đến năm 2015

 

- Cải tiến chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức được khen thưởng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

TCCB

VPB, QTTV

Từ nay đến năm 2015

 

- Đẩy mạnh các biện pháp nhằm nâng cao kỷ luật lao động, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý hoạt động công vụ, đặc biệt là giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức.

VPB

TTTT, TCCB

Từ nay đến năm 2015

 

- Xây dựng Quy định về chế độ miễn nhiệm, từ chức đối với công chức lãnh đạo, quản lý Bộ Ngoại giao theo quy định chung của Chính phủ và phù hợp với đặc thù công tác của Bộ Ngoại giao

Vụ TCCB

 

Năm 2014-2015, sau khi có hướng dẫn của Bộ Nội vụ

 

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra Ngành Ngoại giao có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ, năng lực và phẩm chất thi hành công vụ: xây dựng, bổ sung, hoàn thiện chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thanh tra.

Thanh tra Bộ

 

 

 

- Đào tạo, bồi dưỡng công chức thanh tra, phấn đấu đến năm 2015, 90% cán bộ công chức làm công tác thanh tra ngành ngoại giao được bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra theo quy định, đồng thời được xét bổ nhiệm vào ngạch thanh tra tương đương.

Thanh tra Bộ

Vụ TCCB

Đến năm 2015

10

Quy định chính sách tinh giản biên chế để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

 

 

 

 

- Tuyển chọn đội ngũ công chức có trình độ chuyên môn cao thông qua thi tuyển.

TCCB

HVNG, các đơn vị liên quan

Hàng năm

 

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn cho cán bộ công chức.

TCCB

HVNG, các đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

- Cử cán bộ, công chức tham dự các khóa học dài hạn và ngắn hạn về các lĩnh vực nhằm nâng cao trình độ chuyên môn.

TCCB

HVNG, các đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản