326201

Quyết định 1490/QĐ-BCĐ năm 2016 phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển Kinh tế tập thể tỉnh Bắc Kạn

326201
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1490/QĐ-BCĐ năm 2016 phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển Kinh tế tập thể tỉnh Bắc Kạn

Số hiệu: 1490/QĐ-BCĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Đỗ Thị Minh Hoa
Ngày ban hành: 19/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1490/QĐ-BCĐ
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn
Người ký: Đỗ Thị Minh Hoa
Ngày ban hành: 19/09/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH BẮC KẠN
BCĐ ĐỐI MỚI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1490/QĐ-BCĐ

Bắc Kạn, ngày 19 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ TỈNH BẮC KẠN

BAN CHỈ ĐẠO ĐỐI MỚI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển Kinh tế tập thể tỉnh Bắc Kạn;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 90/TTr-SKHĐT ngày 09 tháng 8 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển Kinh tế tập thể tỉnh Bắc Kạn kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban TĐKT - Sở Nội vụ (p/h);
- Các Sở, ngành liên quan;
- Các thành viên BCĐ (t/h);
- Tổ chuyên viên giúp việc(t/h);
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN, KT.

TRƯỞNG BAN
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Đỗ Thị Minh Hoa

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ TỈNH BẮC KẠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1490/QĐ-BCĐ ngày 19/9/2016 của Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển Kinh tế tập thể tỉnh Bắc Kạn)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này quy định nguyên tắc hoạt động, chế độ làm việc và mối quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển Kinh tế tập thể tỉnh Bắc Kạn (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo) với cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương.

Điều 2. Ban Chỉ đạo là tổ chức hoạt động phối hợp liên ngành có nhiệm vụ tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo kiểm tra, giám sát các cấp, các ngành thực hiện kế hoạch đổi mới, phát triển kinh tế tập thể của tỉnh.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Chỉ đạo

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, kết hợp trách nhiệm của tập thể với việc đề cao quyền hạn và trách nhiệm cá nhân của các thành viên Ban Chỉ đạo.

Phó Trưởng Ban và các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm về công tác tổ chức, phối hợp và triển khai thực hiện kế hoạch đổi mới, phát triển kinh tế tập thể của tỉnh tại đơn vị mình và lĩnh vực được phân công.

Tổ chức hướng dẫn chỉ đạo thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.

Khi tham dự cuộc họp, ý kiến tham gia của các thành viên Ban Chỉ đạo là ý kiến chính thức của cơ quan mà thành viên đó đang công tác.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Điều 4. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

1. Tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện luật HTX năm 2012, các văn bản hướng dẫn thực hiện luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Xây dựng các chương trình, chính sách, giải pháp phát triển kinh tế tập thể trong tỉnh và hướng dẫn các huyện, thành phố, các Sở, ngành xây dựng kế hoạch, nội dung phát triển kinh tế tập thể của từng địa phương, từng ngành phù hợp với kế hoạch chung của tỉnh.

2. Nghiên cứu đề xuất chủ trương, chính sách nhằm khuyến khích phát triển kinh tế tập thể. Tổng hợp tình hình triển khai Luật Hợp tác xã năm 2012, chuẩn bị báo cáo theo yêu cầu của cơ quan cấp trên.

3. Xây dựng kế hoạch hàng năm về củng cố phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn trình UBND tỉnh phê duyệt. Tổ chức chỉ đạo thực hiện Luật HTX năm 2012 và các chủ trương chính sách về phát triển kinh tế tập thể của Đảng và Nhà nước.

4. Tăng cường hỗ trợ hoạt động của các Hợp tác xã (HTX), khuyến khích tạo điều kiện thành lập mới các tổ hợp tác, HTX. Lựa chọn và tổ chức chỉ đạo điểm các loại hình tổ hợp tác, HTX trên địa bàn, thực hiện luật HTX năm 2012 và các quy định của Nhà nước nhằm rút kinh nghiệm và triển khai trên diện rộng ở địa phương.

5. Hàng năm xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện Luật HTX năm 2012, các chính sách khuyến khích phát triển tổ hợp tác, HTX ở các huyện, thành phố.

Chương III

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHUYÊN VIÊN GIÚP VIỆC

Điều 5. Nhiệm vụ của Trưởng Ban, Phó Ban Chỉ đạo và các thành viên khác.

1. Nhiệm vụ của Trưởng Ban Chỉ đạo

- Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong lĩnh vực Đổi mới, phát triển Kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.

- Phụ trách chung, Lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động và chủ trì các phiên họp của Ban Chỉ đạo.

2. Nhiệm vụ của các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo

a) Phó Trưởng Ban thường trực (Sở Kế hoạch và Đầu tư).

- Thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng Ban phân công và ủy quyền.

- Thực hiện quản lý nhà nước về kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh, kiến nghị với HĐND tỉnh và UBND tỉnh về cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các thành viên xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm, quý, tháng; xây dựng kinh phí hàng năm của Ban Chỉ đạo trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ cho hoạt động của Ban Chỉ đạo, các hội nghị do Ban Chỉ đạo tổ chức và một số nhiệm vụ khác do Trưởng Ban phân công.

b) Phó Trưởng Ban (Liên minh HTX tỉnh).

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về chỉ đạo thực hiện chương trình đổi mới, phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn toàn tỉnh.

- Chủ trì, tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả hoạt động các loại hình HTX của tỉnh, chỉ đạo tổng hợp báo cáo sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện Luật HTX năm 2012, báo cáo cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xuất bản, phát hành “Bản tin kinh tế tập thể”.

- Hướng dẫn, giúp đỡ và tổ chức đi kiểm tra nắm tình hình thực hiện Luật HTX năm 2012 ở các huyện, thành phố và tình hình hoạt động của các tổ hợp tác, HTX... do ngành mình phụ trách; tổng hợp báo cáo theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban phân công.

c) Phó Trưởng Ban (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng Ban phân công, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về chỉ đạo, thực hiện chương trình đổi mới kinh tế tập thể thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy sản.

d) Phó Trưởng Ban (Sở Công Thương)

- Thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng Ban phân công, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về phát triển Kinh tế tập thể thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp (đặc biệt là chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp phụ trợ và cụm công nghiệp).

- Tạo điều kiện để các HTX tham gia hội chợ, triển lãm, các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ trên thị trường thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh.

- Phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh và UBND các huyện, thành phố phát triển các HTX thương mại - dịch vụ, các HTX, Tổ hợp tác tiểu thủ công nghiệp từ các hộ kinh doanh cá thể và hộ sản xuất kinh tế tập thể công nghiệp nhỏ.

- Nghiên cứu, đề xuất sử dụng các chính sách của chương trình Khuyến công, xúc tiến thương mại hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban phân công.

3. Trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo

- Thực hiện nhiệm vụ chung của Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tổ chức, phối hợp và triển khai thực hiện kế hoạch hàng năm về đổi mới, phát triển kinh tế tập thể thuộc lĩnh vực được phân công.

- Phản ánh đầy đủ ý kiến chính thức của sở, ngành mình về những vấn đề có liên quan đến kế hoạch đổi mới, phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh để tập thể Ban Chỉ đạo thảo luận, xem xét và quyết định, truyền đạt ý kiến kết luận các phiên họp của Ban Chỉ đạo đến cơ quan, đơn vị theo lĩnh vực phụ trách.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất của Ban Chỉ đạo; tham gia có hiệu quả vào công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban phân công.

4Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo:

- Thường trực Ban Chỉ đạo đặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Thường trực Ban Chỉ đạo là cơ quan đầu mối, phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo; đồng thời chịu trách nhiệm quản lý khoản kinh phí do ngân sách cấp cho Ban Chỉ đạo hoạt động theo đúng quy định.

Điều 6. Tổ chuyên viên giúp việc cho Ban Chỉ đạo

Sở Kế hoạch và Đầu tư cử một Lãnh đạo phòng tham gia tổ chuyên viên giúp việc cho Ban Chỉ đạo và làm Tổ trưởng; có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên trong tổ về các lĩnh vực công tác được phân công, đồng thời làm nhiệm vụ tổng hợp số liệu giúp Ban Chỉ đạo xây dựng các kế hoạch, báo cáo định kỳ của Ban Chỉ đạo; chuẩn bị nội dung, chương trình cho các kỳ họp của Ban Chỉ đạo, làm thư ký các kỳ họp Ban Chỉ đạo và chuẩn bị các văn bản cần thiết khác theo yêu cầu. Có trách nhiệm kiểm tra đôn đốc các địa phương, các HTX thực hiện luật HTX năm 2012, về đăng ký kinh doanh, chế độ báo cáo tài chính, tham mưu công tác, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX; tổng hợp số liệu HTX trên địa bàn tỉnh.

Các tổ viên có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và cung cấp số liệu, tài liệu có liên quan đến hoạt động của tổ hợp tác, HTX trong lĩnh vực địa phương được phân công theo dõi, phụ trách.

Các thành viên tổ chuyên viên có nhiệm vụ:

Tham mưu đề xuất và xây dựng kế hoạch về đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (Tổ hợp tác, HTX...) địa phương tham mưu cho lãnh đạo xây dựng các báo cáo, kế hoạch gửi Ban Chỉ đạo tỉnh.

Hướng dẫn, giúp đỡ và tổ chức đi kiểm tra nắm tình hình thực hiện luật HTX năm 2012 ở các huyện, thành phố và tình hình hoạt động của các tổ hợp tác, HTX... do ngành mình phụ trách; tổng hợp báo cáo theo quy định.

Các nhiệm vụ cụ thể khác của các tổ viên do Tổ trưởng phân công.

Điều 7. Quan hệ của Ban Chỉ đạo với tổ chuyên viên và các cơ quan của thành viên Ban Chỉ đạo.

Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo giao; tổ viên, tổ chuyên viên thực hiện nhiệm vụ do tổ và Ban Chỉ đạo giao coi đây là nhiệm vụ của cơ quan giao cho cá nhân các thành viên Ban Chỉ đạo; mức độ hoàn thành của từng cá nhân đại diện cho các ngành được coi là mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan giao và là một trong những tiêu chuẩn xét thi đua của từng cá nhân, từng ngành.

Hàng năm Ban Chỉ đạo nhận xét kết quả công tác của từng cá nhân thành viên Ban Chỉ đạo, tổ viên, tổ chuyên viên gửi về các cơ quan và gửi cho thường trực Ban Thi đua khen thưởng - Sở Nội vụ để làm căn cứ xét các danh hiệu thi đua.

Điều 8. Quy định về sử dụng con dấu của Ban Chỉ đạo

- Trưởng Ban Chỉ đạo ký các văn bản của Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Các Phó trưởng Ban Chỉ đạo ký các văn bản của Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của đơn vị đang công tác.

Chương IV

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

Điều 9. Ban Chỉ đạo định kỳ 6 tháng họp một lần.

Tại các buổi họp các thành viên Ban Chỉ đạo phải có báo cáo về tình hình số lượng và tình hình hoạt động của các tổ hợp tác, HTX thuộc ngành, địa phương phụ trách.

Các buổi họp Ban Chỉ đạo được thông báo trước 3-5 ngày để các thành viên Ban Chỉ đạo, tổ chuyên viên sắp xếp thời gian dự họp, nếu thành viên nào vắng mặt ủy quyền cho người khác đi thay, ý kiến của người được ủy quyền là ý kiến của thành viên Ban Chỉ đạo và chịu trách nhiệm về các vn đề thuộc lĩnh vực, địa phương thành viên phụ trách.

Địa điểm họp Ban Chỉ đạo và các hội nghị do Ban Chỉ đạo mời; mọi báo cáo của các thành viên gửi về Thường trực Ban Chỉ đạo để thư ký của Ban Chỉ đạo tổng hợp.

Chương V

KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Điều 10. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách tỉnh cấp theo quy định của luật ngân sách (kinh phí được hoạch toán, quyết toán riêng theo các chương trình hoạt động của Ban Chỉ đạo và công bố tài chính do Sở Kế hoạch và Đầu tư công khai hàng năm). Khi triển khai thực hiện các chương trình kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo phải có dự toán và được Trưởng Ban phê duyệt. Các thành viên Ban Chỉ đạo đi cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công tự bố trí phương tiện đi lại, các chi phí cho công tác phải được thanh toán theo quy định của Nhà nước tại cơ quan công tác.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh quy chế này. Trong quá trình thực hiện, triển khai có vướng mắc, thay đổi cần điều chỉnh, bổ sung đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo phản ánh về cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (Sở kế hoạch và Đầu tư) để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản