128466

Quyết định 1486/QĐ-TTg năm 2011 về thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

128466
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1486/QĐ-TTg năm 2011 về thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1486/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 29/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1486/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 29/08/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1486/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CẤP NHÀ NƯỚC XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2010 (Danh sách kèm theo).

Điều 2. Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2010 (sau đây gọi là Hội đồng) có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ lựa chọn những công trình, cụm công trình khoa học và công nghệ để đề nghị Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ.

Điều 3. Hội đồng hoạt động theo nguyên tắc sau đây:

1. Các phiên họp xét tặng giải thưởng của Hội đồng phải có ít nhất 3/4 số thành viên Hội đồng tham dự, trong đó có Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng.

2. Những công trình được đề nghị xét tặng giải thưởng phải được ít nhất 3/4 tổng số thành viên Hội đồng bỏ phiếu đồng ý.

3. Thành viên Hội đồng không tham gia thảo luận và bỏ phiếu đánh giá đối với công trình mà mình là tác giả, đồng tác giả hoặc có quyền, lợi ích liên quan hoặc có lý do khác ảnh hưởng đến tính khách quan của việc xét thưởng.

4. Hội đồng căn cứ kết luận, kiến nghị của các Hội đồng chuyên ngành và đối chiếu với các tiêu chuẩn của mỗi loại giải thưởng, tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín đối với từng công trình, lập danh sách các công trình đề nghị tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2010 theo từng lĩnh vực khoa học và công nghệ và thông báo công khai danh sách này trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ khi có kết quả xét tặng giải thưởng.

5. Hội đồng gửi Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổng hợp kết quả xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ, và tổng hợp ý kiến trên các phương tiện thông tin đại chúng (nếu có), để Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định.

Điều 4. Hội đồng có Tổ giúp việc do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập. Kinh phí hoạt động của Hội đồng được cân đối trong kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ giao về Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 5. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan và các thành viên Hội đồng có tên trong danh sách kèm theo tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các thành viên của Hội đồng Giải thưởng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng HCM và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN năm 2010;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TCCV, TH;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị, chức vụ, cơ quan công tác

Chức danh trong Hội đồng

1

Ông Nguyễn Quân

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Chủ tịch

2

Ông Đỗ Trung Tá

GS.TSKH. Chủ tịch Hội đồng Chính sách KH&CN Quốc gia

Phó Chủ tịch

3

Ông Vũ Minh Giang

GS.TS. Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Phó Chủ tịch

4

Ông Bùi Bá Bổng

GS.TS. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ủy viên

5

Ông Trương Hữu Chí

PGS.TS. Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH một thành viên - Viện Máy và dụng cụ công nghiệp

Ủy viên

6

Ông Vũ Đình Cự

GS.TSKH. Chuyên gia khoa học

Ủy viên

7

Ông Bùi Văn Ga

GS.TSKH. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ủy viên

8

Ông Nguyễn Văn Hiệu

GS.VS. Chuyên gia khoa học

Ủy viên

9

Ông Trần Trọng Hòa

PGS.TSKH. Viện Địa chất, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ủy viên

10

Ông Phạm Gia Khánh

GS.TS. Ủy viên Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư ngành Y

Ủy viên

11

Ông Lã Ngọc Khuê

GS.TSKH. Phó Chủ tịch Hội KHKT Tàu thủy Việt Nam

Ủy viên

12

Ông Phạm Thanh Kỳ

GS.TS. Ủy viên Hội đồng chức danh giáo sư ngành Dược

Ủy viên

13

Ông Nguyễn Thanh Liêm

GS.TS. Giám đốc Bệnh viện Nhi TW

Ủy viên

14

Ông Phạm Thế Long

GS.TSKH. Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự, Bộ Quốc phòng

Ủy viên

15

Ông Châu Văn Minh

GS.TS. Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ủy viên

16

Ông Đặng Vũ Minh

GS.VS. Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Ủy viên

17

Ông Đỗ Hoài Nam

GS.TS. Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

Ủy viên

18

Ông Lê Hữu Nghĩa

GS.TS. Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

Ủy viên

19

Ông Chu Tuấn Nhạ

PGS.TS. Chuyên gia khoa học

Ủy viên

20

Ông Bùi Cách Tuyến

PGS.TS. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy viên

21

Ông Nguyễn Đăng Vang

PGS.TS. Chuyên gia khoa học

Ủy viên

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản