130619

Quyết định 148/QĐ-BTC năm 2007 về chế độ báo cáo thống kê tài chính theo hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

130619
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 148/QĐ-BTC năm 2007 về chế độ báo cáo thống kê tài chính theo hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 148/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 12/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 148/QĐ-BTC
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 12/01/2007
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 148/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ TÀI CHÍNH THEO HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Thống kê số 04/2003/QH11 ngày 17/6/2003;

Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;

Căn c ứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 305/2005/QĐ-TTg ngày 24/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Ðiều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Hệ thống chỉ tiêu thống kê tài chính, mẫu biểu báo cáo và báo cáo thuyết minh kèm theo để thu thập và cung cấp thông tin theo yêu cầu của Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và phục vụ công tác quản lý, điều hành của Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2007 và thay thế Quyết định số 616/QĐ-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê phục vụ công tác quản lý, điều hành trong cơ quan Bộ Tài chính.

Ðiều 3: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính và Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ,
- Tổng cục Thống kê,
- Các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính.
- Lưu VP, Cục Tin học và Thống kê TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ TÀI CHÍNH

THEO HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 148/QĐ- BTC Ngày 12 tháng 1 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính )

I. NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Hệ thống chỉ tiêu thống kê tài chính, mẫu biểu báo cáo và báo cáo thuyết minh kèm theo để thu thập và cung cấp thông tin phục vụ các cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển tài chính quốc gia đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê tài chính của các tổ chức, cá nhân khác.

Đối với các báo cáo khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này, các đơn vị thực hiện theo các qui định hiện hành của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ căn cứ Hệ thống chỉ tiêu thống kê tài chính và yêu cầu chức năng nhiệm vụ được giao để xây dựng chế độ thông tin báo cáo thống kê cơ sở nhằm thu thập và cung cấp thông tin cho Hệ thống chỉ tiêu thống kê tài chính và đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành tại đơn vị.

Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị được phân công thực hiện báo cáo, cung cấp số liệu chịu trách nhiệm về tính trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời của số liệu báo cáo. Khi số liệu trong kỳ báo cáo có biến động khác thường thì đơn vị phải có báo cáo thuyết minh và gửi Cục Tin học và Thống kê tài chính.

Điều 3. Thời hạn gửi báo cáo.

- Báo cáo ngày: chậm nhất vào 9h sáng ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày báo cáo.

- Báo cáo tháng: chậm nhất vào ngày 25 của tháng báo cáo (đối với báo cáo ước thực hiện).

- Báo cáo quý: chậm nhất sau 45 ngày kết thúc quý 4

- Báo cáo năm chậm nhất sau 90 ngày kết thúc năm

Đối với các báo cáo có đặc thù nghiệp vụ kỳ báo cáo được qui định với từng mẫu biểu.

Nếu ngày quy định cuối cùng của thời hạn gửi báo cáo trùng với ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết hoặc ngày nghỉ cuối tuần, thì ngày gửi báo cáo là ngày làm vi ệc tiếp theo ngay sau ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết hoặc ngày nghỉ cuối tuần đó.

Điều 4. Phương thức báo cáo.

Việc cung cấp thông tin được thực hiện qua mạng máy tính của Bộ Tài chính theo chương trình ứng dụng Thông tin báo cáo phục vụ Lãnh đạo trên Trang Điện tử của Bộ Tài chính; các đơn vị thực hiện việc gửi thông tin báo cáo bằng file điện tử theo qui định và hướng dẫn của Cục Tin học và Thống kê tài chính.

Điều 5. Trách nhiệm của Cục Tin học và Thống kê Tài chính

a. Làm đầu mối tổ chức, tiếp nhận các chỉ tiêu báo cáo dưới dạng file dữ liệu, sau đó có trách nhi ệm thực hiện việc cung cấp thông tin báo cáo theo yêu cầu của Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, đồng thời cung cấp trên Trang Điện tử của Bộ Tài chính và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác trong việc cung cấp số liệu theo đúng nội dung của các đơn vị gửi đến.

b. Có trách nhiệm trình Bộ sửa đổi, bổ sung Hệ thống chỉ tiêu thống kê tài chính và mẫu biểu báo cáo kèm theo cho phù hợp với Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và yêu cầu nhiệm vụ phát triển của ngành trong từng thời kỳ.

c. Làm đầu mối tổng hợp trình Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt quyền khai thác chỉ tiêu, mẫu biểu báo cáo của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và thực hiện phân quyền theo qui định của Bộ.

Điều 6. Khai thác chỉ tiêu, báo cáo.

- Các báo cáo về ước tình hình thực hiện ngân sách nhà nước, tình hình nợ của Chính phủ và tình hình dự trữ quốc gia được phân quyền khai thác tới Lãnh đạo các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ.

- Các báo cáo còn lại được phân quyền khai thác rộng rãi cho các cá nhân, đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Việc bổ sung, thay đổi quyền khai thác chỉ tiêu, mẫu biểu báo cáo của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định.

Điều 7. Bảo mật thông tin thống kê. 5

Những số liệu báo cáo thống kê và các tài liệu liên quan thuộc danh mục bí mật Nhà nước, bí mật của ngành Tài chính phải được quản lý, sử dụng và truyền tin theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước và của ngành Tài chính. Cụ thể:

Các cá nhân được khai thác thông tin báo cáo có trách nhi ệm tuân thủ các quy định về bảo mật trong quản lý mật khẩu truy nhập cũng như thông tin, dữ liệu được phép khai thác.

Điều 8. Tổ chức thực hiện.

Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính được phân công thực hiện báo cáo phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định trong chế độ báo cáo này;

Trong quá trình triển khai thực hiện chế độ này nếu còn vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ảnh kịp thời về Cục Tin học và Thống kê Tài chính để tổng hợp, báo cáo Bộ.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản