9455

Quyết định 1362/1998/QĐ-UBTDTT T về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia I do Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

9455
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1362/1998/QĐ-UBTDTT T về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia I do Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

Số hiệu: 1362/1998/QĐ-UBTDTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Thể dục Thể thao Người ký: Hà Quang Dự
Ngày ban hành: 05/12/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1362/1998/QĐ-UBTDTT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Thể dục Thể thao
Người ký: Hà Quang Dự
Ngày ban hành: 05/12/1998
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1362/1998/QĐ-UBTDTT

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 1998 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN THỂ THAO QUỐC GIA I

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO 

Căn cứ Nghị định15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ,cơ quan ngang Bộ:
Căn cứ nghị định số 03/1998/NĐ -CP ngày6/1/1998 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Thể dục thể thao"
Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia I và Vụ trưởng Vụ tổ chức Cán bộ và Đào tạo"

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Trung tâm Huấn luyệnThể thao Quốc gia I là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Uỷ ban Thể dục thể thao, có chức năng tổ chức, thực hiện kế hoạch do Uỷ ban Thể dục thể thao giao về tập huấn và đào tạo vận động viên đội tuyển Quốc gia.

Điều 2: Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia I có nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1 Xây dựng kế hoạch , chương trình hoạt động dài hạn vàt ngắn hạn của Trung tâm phù hợp yêu cầu phát triển sự nghiệp thể dục thể thao trình Uỷ ban Thể dục thể thao phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2.2Theo dõi, giám sát việc thực hiện chương trình, kế hoạch chuyên môn của các đội dự tuyển, đội tuyển Quốc gia được Uỷ ban Thể dục thể thao

2.3 Tổ chức đào tạo vận động viên trẻ của một số môn thể thao để bổ sung cho đội tuyển Quốc gia theo chương trình, kế hoạch được Uỷ ban Thể dục thể thao giao.

2.4 Quản lý toàn diện đối với các vận động viên tập huấn tại Trung tâm; là thông báo triệu tập tập huấn hoặc trả về cở sở các vận động viên, huấn luyện viên sau khi có quyết định của Uỷ ban thể dục thể thao và luôn nắm chắc số người về tập huấn; tiến hành công tác giáo dục chính trị - tư tưởng tổ chức học tập chuyên môn, văn hoá ngoại ngữ, đảm bảo sinh hoạt văn hoá, nghĩ ngơi viu chơi, giải trí thực hiện các chế độ, chính sách cho người về tập huấn.

2.5 Cung cấp các điều kiện cho người về tập huấn sinh sống, tập luyện, thi đấu tại Trung tâm, đảm bảo cơ sở vật chất- kỹ thuật trang thiết bị dụng cụ và có kế hoạch bảo dưỡng, nâng cấp cần thiết để phục vụ ăn, ở, tập luyện, thi đấu, bảo đảm kiểm tra y học và phục hồi chức năng vận động viên, chăm lo việc ăn, ở, nuôi dưỡng, sinh hoạt tại Trung tâm.

2.6 Đảm bảo điều kiện cho các chuyên gia làm việc theo hợp đồng tại Trung tâm cho các Đoàn thể thao nước ngoài đến Trung tâm tập huấn thi đấu theo kế hoạch của Uỷ ban thể dục thể thao.

27 Giúp các địa phương, ngành tập huấn nâng cao thành tích cho vận động viên các môn thể thao tại Trung tâm khi có yêu cầu và thoả thuận.

2.8 Phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Uỷ ban thể dục thể thao và các đơn vị liên quan tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ, huấn luyện viên, trọng tài,gắn liền quá trình tập huấn, đào tạo,bồi dưỡng vận động viên, huấn luyện viên vào nghiên cứu, ứng dụng khoa học - kỹ thuật.

Điều 3: Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia I.

3.1 Trung tâm có giám đốc, các Phó giám đốc, các Phòng chức năng.

3.2 Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, CHủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

- Các Phó Giám đốc giúp việc Gíam đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công.

- Các Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc về thực hiện toàn bộ nhiệm vụ của Phòng.

- Cán bộ - Công chức chịu trách nhiệm trước các Trưởng phòng và lãnh đạo Trung tâm về công việcđược giao.

3.Trong trung tâm có:

- Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị;

- Phòng Quản lý Huấn luyện viên;

- Phòng Y học thể thao;

- Phòng Nuôi dưỡng;

- Phòng Tài chính - Kế toán;

-Phòng Quản lý Công trình, Thiết bị Thể thao;

3.4 Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia I có trụ sở chính tạ xã Xuân Phương - Huyện Từ Liêm - Hà Nộ, có con dấu và tài khoản tại Kho Bạc Nhà nước

3. 5 Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ- công chức,quản lý hồ sơ tài sản, sử dụng ngân sách được cấp và các nguồn thu kháccủa trung tâm theo quy định hiện hànhcủa Nhà nước.

3.6 Giám đôc strung tâm Huấn luyện Thể thoa Quốc gia I có trach snhiệm xây dựng Quy chế là việc của Trung tâm trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao duyệt và điều hành công việc cuả Trung tâm theo Quy chế được duyệt.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 5: Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia I , Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ tổ chức Cán bộ - Đào tạo, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Uỷ ban Thể dục thể thao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 5
- Các đồng chí lãnh đạo uỷ ban
- Lưu VT, TC, TK Bộ trưởng.
                                                                    

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO
 Hà Quang Dự

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản