381395

Quyết định 1357/QĐ-UBND năm 2017 về Danh mục loài cây trồng thuộc loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn tỉnh Kon Tum

381395
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1357/QĐ-UBND năm 2017 về Danh mục loài cây trồng thuộc loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Số hiệu: 1357/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Đức Tuy
Ngày ban hành: 14/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1357/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum
Người ký: Nguyễn Đức Tuy
Ngày ban hành: 14/12/2017
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1357/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 14 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC LOÀI CÂY TRNG THUỘC CÁC LOẠI CÂY LÂU NĂM ĐƯC CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 22/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hu;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 258/TTr-SNN ngày 01 tháng 12 năm 2017 về việc ban hành Danh mục loài cây trồng thuộc các loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hu trên địa bàn tỉnh Kon Tum,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục loài cây trồng thuộc các loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn tnh Kon Tum.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện cấp Giy chng nhn quyền sử dụng đt, quyền sở hu nhà ở và tài sản khác gn liền với đất cho chsở hu cây lâu năm.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ quy định hiện hành hàng năm rà soát đề xuất bổ sung Danh mục loài cày trồng thuộc các loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn theo quy định.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Kon Tum tuyên truyền, ph biến việc đăng ký, chng nhận quyền sở hu cây lâu năm trên địa bàn theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Kon Tum và Thủ trưởng các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ NN và PTNT (Cục Trồng trọt);

- TT HĐND tnh;
- Đo
àn Đại biểu Quốc hội tnh:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
-
CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin
điện tử tỉnh:
- Lưu: VT, NN5
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Tuy

 

DANH MỤC

LOÀI CÂY LÂU NĂM ĐƯỢC CHNG NHẬN QUYỀN SỞ HU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

STT

Danh mục loài cây lâu năm

I

Cây công nghiệp lâu năm

1

Cây Cao su - Vườn đầu dòng cây cao su

2

Cây Cà phê vối - Vườn đầu dòng cây cà phê vi

3

Cây Cà phê chè

4

Cây Hồ tiêu

5

Cây Dâu tm

6

Cây Điu

7

Cây Cari

8

Cây Chè

9

Cây Mắc ca

10

Cây Ca cao

II

Cây ăn qu lâu năm

1

Cây Nhãn

2

Cây Vải

3

Cây Xoài

4

Cây Chôm chôm

5

Cây Cam, Chanh, Quýt, Bưởi, Phật th

6

Cây Mận, Lê, Hồng

7

Cây Thanh long

8

Cây Sầu riêng

9

Cây Cóc

10

Cây Khế

11

Cây i

12

Cây Táo

13

Cây Bơ

14

Cây Mít

15

Cây Me

16

Cây Lựu

17

Cây Nhót

18

Cây Sơ ri

19

Cây Dừa

20

Cây Măng cụt

21

Cây Vú sữa

22

Cây Hồng xiêm

23

Cây Mãng cu

24

Cây Na

III

Cây lấy gỗ, cây bóng mát và cây cảnh quan lâu năm

1

Cây Bời lời

2

Cây Bạch đàn, Keo lá tràm, Keo lai

3

Cây thông

4

Cây Thầu dầu

5

Cây Đa, Bồ đề, Xanh(si)

6

Cây Gòn, Dong (vông)

7

Cây muồng

8

Cây Bằng lăng

9

Cây Xoan

10

Cây Xà cừ

11

Cây Sao

12

Cây Hương

13

Cây Tếch

14

Cây Lồ ô, Tầm vong

15

Cây Gió (Trầm)

16

Cây Huỳnh đàn đỏ (gỗ Sưa)

17

Cây long não

18

Cây bồ kết

19

Cây Tre lấy măng (Điền trúc, lục trúc, bát độ)

20

Cây Mai

IV

Cây dược liệu lâu năm

1

Cây Quế

2

Cây Sơn tra (mật độ 1,660 cây/ha)

3

Cây Đinh lăng

4

Cây Ngũ vị tử

5

Cây Chè dây (Ampelopsis cantoniensis (Hook & Arn.) Planch.)

6

Cây Hồi (Illicium verum Hook. F.)

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản