6241

Quyết định 130/2003/QĐ-BN sửa đổi định mức chi kinh phí của Quy chế quản lý tài chính Dự án \"Trồng Rừng tại các Tỉnh Bắc Giang, Quảng Ninh và Lạng Sơn\" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

6241
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 130/2003/QĐ-BN sửa đổi định mức chi kinh phí của Quy chế quản lý tài chính Dự án \"Trồng Rừng tại các Tỉnh Bắc Giang, Quảng Ninh và Lạng Sơn\" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 130/2003/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 17/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 130/2003/QĐ-BNN
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 17/12/2003
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 130/2003/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐỊNH MỨC CHI KINH PHÍ CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DỰ ÁN “TRỒNG RỪNG TẠI CÁC TỈNH BẮC GIANG, QUẢNG NINH VÀ LẠNG SƠN”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năng 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 78/2000/BNN-TCCB ngày 19 tháng 7 năng 2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế tổ chức thực hiện và quy chế quản lý tài chính của dự án ''Trồng rừng ở các tỉnh Bắc Giang, Quảng Nính và Lạng Sơn'';
Xét đề nghị của Trưởng ban Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp (Tờ trình số 1151/TT/DALN-KfW3 ngày 26 tháng 9 năm 2003 và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi bổ sung định mức chi cho một số hoạt động của dự án “Trồng rừng ở các tỉnh Bắc Giang, Quảng Ninh và Lạng Sơn'' - Dự án KfW3 và KfW3 pha II, trong Phụ lục 04 ''Hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí tài trợ của Cộng hoà liên bang Đức'' thuốc Quy chế quản lý tài chính, ban hành theo Quyết định số 78/2000/BNN/TCCB ngày 19 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cụ thể như sau:

l. Định mức chi bổ sung:

a) Hoạt động quy hạch sử dụng đất: Bổ sung kinh phí chi mua văn phòng phẩm: 100.000 VND/1 xã.

b) Hoạt động xây dựng kế hoạch phát triển rừng thôn bản:

- Bổ sung kinh phí chi mua văn phòng phẩm: 150.000 đồng/1 thôn.

- Bổ sung kinh phí hỗ trợ cho nhóm nông dân chủ chốt tham gia trong quá trình xây dựng kế hoạch phát triển rừng thôn bản: 300.000 đồng/thôn

(15.000 đồng/1 người x 10 ngày x 2 người).

- Bổ sung kinh phí chi điều tra thu thập số liệu về trữ lượng, tăng trưởng của tài nguyên rừng: 250.000 đồng/thôn (50.000 đồng/công x 5 công).

c) Hoạt động khoanh nuôi tái sinh tự nhiên: Bổ sung hỗ trợ kinh phí cho việc mua sơn đánh dấu cây tái sinh: 30.000 đồng/ha.

2. Định mức chi sửa đổi:

Hoạt động giám sát đánh giá:

- Tăng kinh phí cho công tác phúc kiểm đo đạc diện tích khoanh nuôi tái sinh tự nhiên: 20.000 đồng/ha (từ /60.000 đồng/ha lên 180.000 đồng/ha)

- Tăng chi phí cho hoạt động phúc kiểm chăm sóc diện tích khoanh nuôi tái sinh tự nhiên: 20.000 đồng/ha (từ 80.000 đồng/ha lên 100.000 đồng/ha).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau mười lăm ngày, kể từ ngày ký.

Bãi bỏ quy định trước đây của Bộ trái với Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị /1cn quan thuộc Bộ, Trưởng ban Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp và Giám đốc dự án Trồng rừng ở các tỉnh Bắc Giang, Quảng Ninh và Lạng Sơn chịu trách nhiệm thị hành quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản