134247

Quyết định 116/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Dự án: “Điều tra, đánh giá tích hợp và dự báo biến động điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường và tai biến thiên nhiên vùng biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận phục vụ phát triển kinh tế biển” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

134247
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 116/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Dự án: “Điều tra, đánh giá tích hợp và dự báo biến động điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường và tai biến thiên nhiên vùng biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận phục vụ phát triển kinh tế biển” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 116/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 20/01/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 116/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 20/01/2012
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 116/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ TÍCH HỢP VÀ DỰ BÁO BIẾN ĐỘNG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ TAI BIẾN THIÊN NHIÊN BIỂN TỪ THANH HÓA ĐẾN BÌNH THUẬN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 47/2006/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung một số dự án vào “Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020”;

Xét đề nghị của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội và ý kiến của các Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án: “Điều tra, đánh giá tích hợp và dự báo biến động điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường và tai biến thiên nhiên vùng biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận phục vụ phát triển kinh tế biển” với các nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu của Dự án:

a) Mục tiêu tổng quát: Xác lập hệ thống tài liệu cơ bản về điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường và tai biến thiên nhiên vùng biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận ở độ sâu từ 60 đến 100 mét nước phục vụ yêu cầu phát triển bền vững các ngành kinh tế biển.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Xác lập hiện trạng, đánh giá và dự báo biến động điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường và tai biến thiên nhiên vùng biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận ở độ sâu từ 60 đến 100 mét nước nhằm quy hoạch phát triển kinh tế biển tại khu vực này.

- Đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên, ứng phó với tai biến thiên nhiên và bảo vệ môi trường biển.

2. Phạm vi thực hiện Dự án:

Vùng biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận ở độ sâu từ 60 đến 100 mét nước.

3. Nhiệm vụ:

a) Thu thập tài liệu có liên quan và lập đề cương, nhiệm vụ của Dự án;

b) Điều tra khảo sát về trắc địa, địa vật lý, địa chất và hệ sinh thái, tài nguyên biển, môi trường và tai biến thiên nhiên;

c) Gia công và phân tích mẫu, quan trắc môi trường, xây dựng mô hình;

d) Xây dựng cơ sở dữ liệu về điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường và tai biến thiên nhiên; đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên môi trường, ứng phó tai biến thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

4. Cơ quan chủ trì thực hiện:

Đại học Quốc gia Hà Nội

5. Tổng dự toán kinh phí thực hiện Dự án là 92.351 triệu đồng (chín mươi hai tỷ ba trăm năm mươi mốt triệu đồng chẵn), được bố trí từ nguồn sự nghiệp kinh tế.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm bảo đảm nguồn vốn để triển khai dự án theo đúng tiến độ thực hiện.

6. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2011 đến năm 2015.

Điều 2. Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội chịu trách nhiệm phê duyệt nội dung, dự toán chi tiết dự án; phân kỳ nguồn kinh phí hàng năm theo tiến độ triển khai, bảo đảm thực hiện có hiệu quả dự án; thanh quyết toán kinh phí đúng chế độ quy định; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện dự án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, các Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo;
- UBND các tỉnh, TP: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận;
- Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Văn phòng BCĐ Đề án 47 (Bộ TN-MT);
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, NC, ĐP;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản