124979

Quyết định 1131/QĐ-BNN-KH năm 2011 về phê duyệt đề cương, dự toán khảo sát, lập dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng cảng cá Cửa Hội tỉnh Nghệ An do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

124979
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1131/QĐ-BNN-KH năm 2011 về phê duyệt đề cương, dự toán khảo sát, lập dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng cảng cá Cửa Hội tỉnh Nghệ An do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1131/QĐ-BNN-KH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 31/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1131/QĐ-BNN-KH
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 31/05/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1131/QĐ-BNN-KH

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG, DỰ TOÁN KHẢO SÁT LẬP DỰ ÁN NÂNG CẤP, MỞ RỘNG CẢNG CÁ CỬA HỘI, TỈNH NGHỆ AN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu, lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 7/5/2008 hướng dẫn lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng; Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 hướng dẫn lập và quản lý chi phí xây dựng công trình của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 2533/QĐ-BNN-KH ngày 21/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư Nâng cấp, mở rộng cảng cá Cửa Hội tỉnh Nghệ An;
Công văn số 8208/UBND.CN ngày 12 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về đơn giá công trình tỉnh Nghệ An phần khảo sát, xây dựng;
Công văn số 4112/UBND-NN ngày 12/7/2010; Công văn số 1660/UBND-NN ngày 6 tháng 4 năm 2011 về đầu tư và thỏa thuận địa điểm đầu tư xây dựng cảng cá Cửa Hội tỉnh Nghệ An của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An;
Xét Tờ trình số 2917/TTr-SNN ngày 14 tháng 12 năm 2010 và số 538/TTr-SNN ngày 5/4/2011 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch kèm báo cáo thẩm định số 233 ngày 27 tháng 5 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương, dự toán khảo sát, lập dự án đầu tư Nâng cấp, mở rộng cảng cá Cửa Hội tỉnh Nghệ An với nội dung sau:

1. Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng cảng cá Cửa Hội tỉnh Nghệ An.

2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An.

3. Địa điểm xây dựng: Phường Nghi Hải thị xã Cửa Lò tỉnh Nghệ An.

4. Hình thức đầu tư: Nâng cấp, mở rộng.

5. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư các hạng mục của cảng cá đồng bộ, hiện đại đúng tiêu chí cảng cá loại I, đáp ứng nhu cầu lên xuống hàng hóa cho tàu thuyền khai thác và dịch vụ hậu cần khai thác hải sản hoạt động ngư trường vịnh Bắc Bộ, phục vụ nhu cầu phát triển nghề cá của tỉnh Nghệ An và các tỉnh lân cận.

6. Quy mô đầu tư: Các công trình được đầu tư xây dựng đáp ứng cho 120 lượt tàu công suất tối đa 800 CV cập cảng/ ngày và lượng hàng thủy sản qua cảng đạt 15.000 tấn/năm. Hạng mục công trình đầu tư chính gồm có:

- Xây dựng bến đứng liền bờ và trụ neo tàu hạ lưu cảng hiện tại;

- Xây dựng 100 mét cầu cảng, trụ neo buộc tàu thượng lưu cảng hiện tại;

- Nạo vét luồng vào và khu vực trước cảng cá đảm bảo tàu cá và tàu hậu cần nghề cá có 800 CV/tàu vào cập cảng lên xuống hàng hóa;

- Xây dựng hệ thống khu và xử lý nước thải, phao báo hiệu và hệ thống thông tin liên lạc phục vụ hoạt động của cảng cá;

- Các thiết bị chuyên dùng khác phục vụ hoạt động của cảng cá;

7. Nội dung khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình:

7.1. Quy mô khảo sát:

Khảo sát khu vực cảng cá hiện hữu, vùng phụ cận, khu vực đổ đất nạo vét với tổng diện tích đất và mặt nước 5 ha (trên cạn 2,35 ha, dưới nước 2,65 ha) trên cơ sở sử dụng tối đa kết quả khảo sát đã thực hiện khi xây dựng cảng cá Cửa Hội và tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn khảo sát hiện hành phục vụ xây dựng công trình.

7.2. Nội dung khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình:

Thu thập, phân tích số liệu kinh tế xã hội vùng dự án, khảo sát địa hình, địa chất, quan trắc thủy triều, thu thập, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và lập dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng cảng cá Cửa Hội tỉnh Nghệ An.

7.3. Dự toán khảo sát, lập dự án:

Tổng dự án khảo sát, lập dự án được duyệt: 996.744.690 đồng, gồm:

- Khảo sát địa hình (Cả VAT): 57.088.223 đồng.

- Khảo sát địa chất (Cả VAT): 395.284.416 đồng.

- Lập, thẩm định dự án (TT): 324.828.038 đồng.

- Khảo sát, lập báo cáo môi trường: 200.000.000 đồng.

- Quản lý giai đoạn chuẩn bị đầu tư: 19.544.014 đồng.

Dự toán chi tiết công tác khảo sát, lập dự án giao chủ đầu tư phê duyệt theo đúng định mức, đơn giá hiện hành trên nguyên tắc không vượt tổng kinh phí chuẩn bị đầu tư được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.

8. Nguồn vốn chuẩn bị đầu tư: Ngân sách Nhà nước giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trực tiếp quản lý.

9. Thời gian chuẩn bị đầu tư: Năm 2011.

Điều 2. Căn cứ nội dung, dự toán được duyệt tại điều 1, chủ đầu tư chịu trách nhiệm phê duyệt dự toán chi tiết, kế hoạch đấu thầu khảo sát, lập dự án, tổ chức đấu thầu lựa chọn và thương thảo hợp đồng với nhà thầu tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định về đầu tư, xây dựng và đấu thầu.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng cục Quản lý xây dựng công trình, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Thủ trưởng các đơn vị chức năng liên quan và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- UBND tỉnh Nghệ An;
- Kho bạc Nhà nước Trung ương;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An;
- Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Hoàng Văn Thắng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản