221101

Quyết định 113/QĐ-BXD về Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 của Bộ Xây dựng

221101
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 113/QĐ-BXD về Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 của Bộ Xây dựng

Số hiệu: 113/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 24/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 113/QĐ-BXD
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 24/01/2014
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 113/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2014 CỦA BỘ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân và Ủy ban nhân dân số 31/2004/QH11;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/ 4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 của Bộ Xây dựng”.

Điều 2. Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này bảo đảm kịp thời, chất lượng và hiệu quả.

Các đơn vị thuộc Bộ, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế thực hiện việc tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật.

Văn phòng Bộ có trách nhiệm bố trí kinh phí cho công tác kiểm tra văn bản theo Kế hoạch này từ dự toán ngân sách chi thường xuyên của Bộ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17/8/2011 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và các quy định hiện hành khác.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2014 CỦA BỘ XÂY DỰNG
( Ban hành kèm theo Quyết định số: 113/QĐ-BXD ngày 24 / 01/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

STT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

I. TỰ KIỂM TRA VĂN BẢN

 

Kiểm tra theo quy định tại Nghị định số 40/2010/NĐ-CP

Từ 01/01đến 31/12/2014

Đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản

Vụ Pháp chế

II. KIỂM TRA VĂN BẢN DO CƠ QUAN, NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN BAN HÀNH VĂN BẢN GỬI ĐẾN BỘ XÂY DỰNG

 

Kiểm tra theo quy định tại Nghị định số 40/2010/NĐ-CP

Từ 01/01đến 31/12/2014

Đơn vị chuyên môn theo dõi lĩnh vực.

Vụ Pháp chế, các đơn vị liên quan.

III. TỔ CHỨC CÁC ĐOÀN KIỂM TRA TẠI CÁC CƠ QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN

1

Tỉnh Đắc Nông

Tháng 6/2014

Vụ Pháp chế

Bộ Xây dựng

HĐND, UBND, SXD, Sở Tư pháp tỉnh Đắc Nông và các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản

2

Tỉnh Bình Phước

Tháng 6/2014

HĐND, UBND, SXD, Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước và các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản

3

Tỉnh KonTum

Tháng 6/2014

HĐND, UBND, SXD, Sở Tư pháp tỉnh KonTum và các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản

4

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tháng 7/2014

HĐND, UBND, SXD, Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản

5

Tỉnh Kiên Giang

Tháng 7/2014

HĐND, UBND, SXD, Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang và các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản

6

Tỉnh Đồng Tháp

Tháng 7/2014

HĐND, UBND, SXD, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp và các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản

7

Tỉnh Cao Bằng

Tháng 10/2014

HĐND, UBND, SXD, Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng và các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản

8

Tỉnh Bắc Kạn

Tháng 10/2014

HĐND, UBND, SXD, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn và các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản

9

Tỉnh Yên Bái

Tháng 10/2014

HĐND, UBND, SXD, Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái và các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản

10

Tỉnh Tuyên Quang

Tháng 10/2014

HĐND, UBND, SXD, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang và các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản