326345

Quyết định 1110/QĐ-UBND năm 2011 quy định về thực hiện, theo dõi ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

326345
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1110/QĐ-UBND năm 2011 quy định về thực hiện, theo dõi ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 1110/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 01/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1110/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 01/06/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1110/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 6 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN, THEO DÕI Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Chương trình công tác năm 2011 của UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về thực hiện, theo dõi ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Hương Thủy, thành phố Huế và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

QUY ĐỊNH

CHẾ ĐỘ THỰC HIỆN, THEO DÕI Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định thống nhất trình tự, thời gian, trách nhiệm theo dõi, thực hiện, báo cáo tổng hợp việc thực hiện ý kiến chỉ đạo và văn bản ban hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh (gọi tắt là ý kiến chỉ đạo).

2. Đối tượng áp dụng

Quy định này được áp dụng đối với Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Huế, thị xã Hương Thủy và Thủ trưởng các cơ quan được giao nhiệm vụ thực hiện ý kiến chỉ đạo.

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện và theo dõi ý kiến chỉ đạo

1. Các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh được thể hiện tại các quyết định, chỉ thị, công văn, thông báo kết luận, chương trình, kế hoạch công tác hoặc ý kiến chỉ đạo trực tiếp đều phải được cập nhật thông tin, tổ chức thực hiện và theo dõi kiểm soát quá trình thực hiện để đảm bảo được thực hiện đúng về: thẩm quyền, trình tự, nội dung và thời gian;

2. Chế độ thực hiện, theo dõi thực hiện ý kiến chỉ đạo là trách nhiệm của Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Huế, thị xã Hương Thủy; Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh thực hiện ý kiến chỉ đạo và cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao.

3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh tham mưu giúp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đôn đốc, theo dõi và tổng hợp báo cáo việc thực hiện ý kiến chỉ đạo.

Chương II

CẬP NHẬT, TỔ CHỨC VÀ THEO DÕI THỰC HIỆN Ý KIẾN CHỈ ĐẠO

Điều 3. Cập nhật ý kiến chỉ đạo

Chánh Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm phân công lãnh đạo phụ trách và chuyên viên theo dõi cập nhật ý kiến chỉ đạo theo các tiêu chí sau:

a) Thông tin văn bản:

- Số/ký hiệu;

- Ngày ban hành;

- Loại văn bản;

- Trích yếu;

- Người ký;

- Người dự thảo;

b) Nội dung giao nhiệm vụ:

- Nội dung;

- Ngày, tháng yêu cầu thực hiện;

- Đơn vị thực hiện;

- Tình trạng thực hiện;

Thời hạn cập nhật ý kiến chỉ đạo không quá 20 giờ làm việc kể từ thời gian phát hành văn bản.

Điều 4. Trách nhiệm thực hiện ý kiến chỉ đạo

1. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị được giao nhiệm vụ có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, đúng thẩm quyền và thời gian đối với ý kiến chỉ đạo.

2. Quá trình thực hiện ý kiến chỉ đạo có khó khăn, vướng mắc hoặc không đảm bảo về thời gian yêu cầu phải báo cáo UBND tỉnh bằng văn bản để xin ý kiến chỉ đạo.

3. Kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo định kỳ hàng tháng phải báo cáo bằng văn bản theo Biểu mẫu 1 - Phụ lục III (Trường hợp có quá 50% hoặc 05 ý kiến chỉ đạo thực hiện không đúng thời hạn quy định trong tháng, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị được giao nhiệm vụ phải báo cáo kiểm điểm trước Chủ tịch UBND tỉnh).

4. Phân công tổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo của các cơ quan đơn vị thực hiện theo hướng dẫn ở Phụ lục II.

Điều 5. Trách nhiệm theo dõi việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Văn phòng UBND tỉnh

Chánh Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm tổ chức theo dõi, đôn đốc việc thực hiện ý kiến chỉ đạo:

1. Tổ chức phân công chuyên viên chuyên ngành theo dõi từng nội dung cụ thể của văn bản ban hành. Đối với văn bản có nhiều ý kiến chỉ đạo cho nhiều đơn vị theo nhiều lĩnh vực, chuyên viên theo dõi đơn vị và lĩnh vực nào chịu trách nhiệm theo dõi ý kiến chỉ đạo đó;

2. Theo dõi, đôn đốc bằng văn bản (phiếu báo theo Biểu mẫu số 3 - Phụ lục III) việc thực hiện ý kiến chỉ đạo khi đến thời điểm thực hiện, quá 03 phiếu báo (01 phiếu báo cho 03 ngày) nếu chưa nhận được kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo thì báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để có ý kiến xử lý theo quy định;

3. Phối hợp với các đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện, đề xuất giải quyết các trường hợp vướng mắc trong quá trình thực hiện ý kiến chỉ đạo;

4. Theo dõi tình trạng và kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo định kỳ hàng tháng, quý, năm (tổng hợp theo Biểu mẫu số 4 - Phụ lục III);

5. Phân công tổ chức, cập nhật và theo dõi tình hình thực hiện ý kiến chỉ đạo của Văn phòng UBND tỉnh thực hiện theo hướng dẫn ở Phụ lục I.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6.

1. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Huế, thị xã Hương Thủy và Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh thực hiện ý kiến chỉ đạo căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị để tổ chức triển khai, theo dõi việc thực hiện ý kiến chỉ đạo đối với cơ quan đơn vị mình;

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh tổ chức quản lý việc theo dõi, thực hiện ý kiến chỉ đạo trên môi trường mạng; cập nhật công khai trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

3. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Huế, thị xã Hương Thủy và Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh có trách nhiệm sử dụng có hiệu quả phần mềm Theo dõi ý kiến chỉ đạo và Văn bản ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 7. Giao Trưởng ban Ban thi đua khen thưởng tỉnh chủ động phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh cập nhật tiêu chí việc hoàn thành các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh khi tham mưu khen thưởng các đơn vị, Thủ trưởng các đơn vị thuộc UBND tỉnh hàng năm.

Trong quá trình thực hiện, tùy theo tình hình thực tế hoặc yêu cầu công tác, Quy định này được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

PHỤ LỤC I

PHÂN CÔNG THEO DÕI Ý KIẾN CHỈ ĐẠO ĐỐI VỚI VĂN PHÒNG UBND TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2011)

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN

TRÁCH NHIỆM

1

Cập nhật các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh vào phần mềm.

Hàng ngày

Các chuyên viên dự thảo

2

Thông báo tổng hợp việc cập nhật các ý kiến chỉ đạo vào phần mềm của toàn bộ các chuyên viên.

15h thứ 6 hàng tuần

Bộ phận văn thư (thực hiện theo biểu mẫu 2 - Phụ lục III)

3

Cập nhật việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của các đơn vị được giao nhiệm vụ vào phần mềm.

Hàng ngày

Các chuyên viên theo dõi; thẩm định trên cơ sở báo cáo của đơn vị được giao nhiệm vụ để xác định trạng thái thực hiện

4

Tham mưu văn bản đôn đốc các đơn vị quá hạn thực hiện ý kiến chỉ đạo (trong vòng 03 ngày làm việc).

Hàng tuần

Các chuyên viên theo dõi

5

Theo dõi, đôn đốc việc cập nhật, tổng hợp thực hiện các ý kiến chỉ đạo vào báo cáo tháng; đồng thời gửi các Phó Chánh Văn phòng phụ trách.

20 - 24 hàng tháng

Trưởng phòng, Chuyên viên

6

Tổng hợp tình hình thực hiện các ý kiến chỉ đạo theo dõi trong báo cáo tháng, phối hợp các cơ quan được phân công xử lý những vướng mắc trong việc quá hạn thực hiện ý kiến chỉ đạo.

Trước 25 hàng tháng

Phó Chánh Văn phòng

7

Tổng hợp chung báo cáo tình hình thực hiện ý kiến chỉ đạo tại báo cáo chỉ đạo điều hành và giao ban hàng tháng của UBND tỉnh; đề xuất xử lý những vướng mắc.

Tháng, quý, năm

Chánh Văn phòng

 

PHỤ LỤC II

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN Ý KIẾN CHỈ ĐẠO ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2011)

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN

TRÁCH NHIỆM

1

Cập nhật các ý kiến chỉ đạo

Hàng ngày (khi nhận được văn bản giao nhiệm vụ)

Chánh Văn phòng hoặc Trưởng phòng HCTC

2

Tổ chức thực hiện

Chỉ đạo, phân công thực hiện theo yêu cầu về nội dung và thời gian

Thủ trưởng đơn vị

3

Báo cáo kết quả thực hiện (mẫu???)

Hàng ngày (khi báo cáo văn bản thực hiện nhiệm vụ)

Thủ trưởng đơn vị

4

Tổng hợp báo cáo chung gửi UBND tỉnh

Hàng tháng, quý, năm

Thủ trưởng đơn vị

 

PHỤ LỤC III

CÁC BIỂU MẪU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2011)

1. Biểu mẫu báo cáo kết quả thực hiện của các đơn vị (Biểu mẫu 1):

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
<TÊN ĐƠN VỊ>
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:        /YKCD- ....

Thừa Thiên Huế, ngày     tháng     năm 20...

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh

Đến ngày < / /20>, <Đơn vị được giao nhiệm vụ> đã nhận được <số lượng Nội dung theo dõi>; qua tổng hợp, tình hình thực hiện các nội dung theo dõi như sau:

I. TỔNG HỢP:

1. Chưa thực hiện: <tổng số>

Trong đó

Chưa đến hạn: <tổng số>

Đã quá hạn: <tổng số>

2. Đang thực hiện: <tổng số>

3. Đã hoàn thành: <tổng số>

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CỤ THỂ:

Stt

Văn bản

Thời gian thực hiện

Nội dung theo dõi

Tình hình thực hiện

Chưa thực hiện

 

Số hiệu
(Ngày ban hành)

 

 

(trường hợp quá hạn phải nêu rõ lý do)

 

 

 

 

 

Đang thực hiện

 

 

 

 

 

Đã hoàn thành

 

 

 

 

 

III. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

 

 

<THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN>
(ký, ghi rõ họ tên)

 

2. Biểu mẫu báo cáo kết quả theo dõi của Bộ phận Văn thư (Biểu mẫu 2):

VĂN PHÒNG UBND TỈNH
BỘ PHẬN VĂN THƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:        /YKCD- ....

Thừa Thiên Huế, ngày     tháng     năm 20...

 

BÁO CÁO

Tổng hợp việc cập nhật ý kiến chỉ đạo

(từ ngày      /    /20…. đến ngày     /    /20….)

STT

Họ và tên
(người dự thảo VB)

Tổng số VB cập nhật

Số VB
Đúng hạn

Số VB
Trễ hạn

Chưa cập nhật

Tỷ lệ đúng hạn

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

<kiến nghị và đề xuất (nếu có)>

 

 

Người lập
(ký, ghi rõ họ tên)

 

3. Biểu mẫu Phiếu báo đôn đốc thực hiện ý kiến chỉ đạo (Biểu mẫu 3):

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
VĂN PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:        /UB-<lĩnh vực>

Thừa Thiên Huế, ngày    tháng     năm 20...

 

Kính gửi: <đơn vị được giao nhiệm vụ>

Ngày <     /    /20>, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành văn bản số <số/ký hiệu> <trích yếu> trong đó giao <tổng số> nhiệm vụ cho <đơn vị>, qua tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo đến <đơn vị> <tổng số> nhiệm vụ chưa thực hiện như sau:

1. … /ngày yêu cầu thực hiện/tình trạng;

2. … /ngày yêu cầu thực hiện/tình trạng;

3. ...

Đề nghị <đơn vị> nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- VP: p. TH, p. HCTC;
- Lưu: VT.

CHÁNH VĂN PHÒNG
(ký, ghi rõ họ tên)

 

4. Biểu mẫu báo cáo tổng hợp của Văn phòng (Biểu mẫu 4):

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
VĂN PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:        /YKCD- ....

Thừa Thiên Huế, ngày     tháng     năm 20...

 

BÁO CÁO

Tổng hợp kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh

Đến ngày <    /   /20>, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành <tổng số> văn bản giao nhiệm vụ với <tổng số> ý kiến chỉ đạo; qua tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện như sau:

STT

Nội dung theo dõi

Đơn vị được giao nhiệm vụ

Thời gian thực hiện

Tình trạng

Tình hình thực hiện

Người theo dõi

1.

 

 

 

- Chưa thực hiện (Chưa đến hạn/Đã quá hạn);

- Đang thực hiện;

- Đã hoàn thành;

Mô tả tóm tắt tình hình thực hiện

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- VP: p. TH, p. HCTC;
- Lưu: VT.

CHÁNH VĂN PHÒNG
(ký, ghi rõ họ tên)

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản