9614

Quyết định 111/2005/QĐ-UBND thành lập Công ty Quản lý, sửa chữa công trình giao thông Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

9614
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 111/2005/QĐ-UBND thành lập Công ty Quản lý, sửa chữa công trình giao thông Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Số hiệu: 111/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành: 18/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 111/2005/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng
Người ký: Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành: 18/08/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 111/2005/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 08 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY QUẢN LÝ, SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐÀ NẴNG

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 64/2005/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2005 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Công chính thành phố tại Tờ trình số 459/GTCC-TT ngày 31 tháng 3 năm 2005 (kèm theo đề án) và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Công ty Quản lý, sửa chữa công trình giao thông Đà Nẵng, trực thuộc Sở Giao thông Công chính thành phố Đà Nẵng.

Công ty Quản lý, sửa chữa công trình giao thông Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp có thu, chịu sự quản lý, chỉ đạo của Giám đốc Sở Giao thông Công chính thành phố, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu theo quy định và được mở tài khoản để giao dịch.

Trụ sở đặt tại: Khu quy hoạch Nam cầu Trần Thị Lý, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Công ty Quản lý, sửa chữa công trình giao thông Đà Nẵng có nhiệm vụ:

1. Quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa, khai thác hệ thống đường bộ, đường thuỷ nội địa (kể cả công trình cầu, cống qua đường và các trang, thiết bị kỹ thuật liên quan) trên địa bàn thành phố theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và uỷ quyền quản lý của Trung ương;

2. Quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống vỉa hè đường phố và hệ thống cống thoát nước theo đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

3. Xây dựng các công trình giao thông thuỷ, bộ có quy mô phù hợp; sửa chữa các công trình giao thông thuỷ, bộ;

4. Sản xuất, cung ứng vật tư, sản phẩm cơ khí, thiết bị chuyên ngành phục vụ cho các công trình giao thông công chính;

5. Thực hiện các hoạt động kinh doanh và dịch vụ khác liên quan đến lĩnh vực giao thông công chính;

6. Quản lý, sử dụng biên chế, lao động, tài sản, tài chính được giao cho Công ty theo đúng quy định của Nhà nước;

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố và Giám đốc Sở Giao thông Công chính giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Công ty Quản lý, sửa chữa công trình giao thông Đà Nẵng

1. Cơ cấu tổ chức bộ máy:

1.1 Công ty Quản lý, sửa chữa công trình giao thông Đà Nẵng có Giám đốc phụ trách, Phó Giám đốc, Kế toán và các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ giúp việc.

- Giám đốc Công ty do Chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Giao thông Công chính và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Công ty;

- Phó Giám đốc và Kế toán Công ty do Giám đốc Sở Giao thông Công chính bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khi có ý kiến thoả thuận bằng văn bản của Giám đốc Sở Nội vụ, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty và trước pháp luật về lĩnh vực được phân công phụ trách;

1.2 Việc thành lập, quy định nhiệm vụ, bổ nhiệm, miễn nhiệm cấp trưởng, cấp phó các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Công ty do Giám đốc Sở Giao thông Công chính quyết định theo phân cấp quản lý;

2. Biên chế:

- Biên chế của Công ty là biên chế sự nghiệp, do Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn sử dụng theo đúng các quy định của Nhà nước.

Điều 4. Công ty Quản lý, sửa chữa công trình giao thông Đà Nẵng thực hiện chế độ tài chính theo quy định tại Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu, các văn bản hướng dẫn của các cơ quan chức năng có liên quan và của Sở Tài chính thành phố.

Công ty Quản lý, sửa chữa công trình giao thông Đà Nẵng được tiếp nhận tài sản hình thành từ nguồn vốn ngân sách hiện có và một phần lao động có liên quan tại Xí nghiệp Quản lý, sửa chữa công trình giao thông thuỷ bộ Đà Nẵng, trực thuộc Công ty Công trình Đô thị Đà Nẵng (được thành lập theo thoả thuận tại Công văn số 584/UB-TCCQ ngày 11 tháng 3 năm 2002 của UBND thành phố Đà Nẵng). Công ty được đầu tư trang bị ban đầu và hỗ trợ các chi phí cần thiết từ ngân sách thành phố để bảo đảm hoạt động.

Điều 5. Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Giao thông Công chính chủ trì, phối hợp với Giám đốc các Sở: Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai việc bàn giao, tiếp nhận tài sản, lao động từ Công ty Công trình đô thị Đà Nẵng sang Công ty Quản lý, sửa chữa công trình giao thông Đà Nẵng theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 7. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Giao thông Công chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Giám đốc Công ty Công trình Đô thị Đà Nẵng và Giám đốc Công ty Quản lý, sửa chữa công trình giao thông Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- TT HĐND TP;
- CT, PCT UBND TP;
- Sở Tư pháp;
- CA TP;
- Lưu VP UBND TP,
Sở Nội vụ.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH 
Hoàng Tuấn Anh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản