145435

Quyết định 1095/QĐ-UBND năm 2012 phân công thụ lý đơn khiếu nại do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

145435
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1095/QĐ-UBND năm 2012 phân công thụ lý đơn khiếu nại do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 1095/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Huỳnh Thế Năng
Ngày ban hành: 09/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1095/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang
Người ký: Huỳnh Thế Năng
Ngày ban hành: 09/07/2012
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1095/QĐ-UBND

An Giang, ngày 09 tháng 7 năm 2012.

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG THỤ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khiếu nại được Quốc hội thông qua ngày 11/11/2011;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 132/TTT-P3 ngày 29/5/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phân công thẩm quyền thụ lý đơn khiếu nại của công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang theo nguyên tắc sau:

1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân nhận và thụ lý các vụ việc khiếu nại đối với quyết định hành chính và hành vi hành chính chuyên ngành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân phát sinh trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo chuyên ngành.

2. Thanh tra huyện thị thành phố, Thanh tra tỉnh nhận và thụ lý đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cùng cấp đối với việc khiếu nại quyết định thu hồi đất; quyết định bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế theo Khoản 1 Điều 38 Luật Đất đai.

Điều 2.

1. Thủ trưởng cơ quan tham mưu giải quyết khiếu nại và người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải tuân thủ các quy định trong Luật Khiếu nại. Việc thụ lý, tiến hành thẩm tra, xác minh, kết luận và kiến nghị phương án giải quyết phải theo đúng trình tự thủ tục. Đơn thuộc thẩm quyền phải ra thông báo thụ lý, quyết định phân công vụ việc, tiến hành xác minh, báo cáo kết quả xác minh phải được thông qua người ký quyết định phân công.

2. Mỗi quyết định hành chính, hành vi hành chính khi có khiếu nại phải được giải quyết bằng một quyết định giải quyết khiếu nại.

3. Giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Giải quyết khiếu nại lần đầu:

Cơ quan chuyên môn được giao nhận và thụ lý đơn khiếu nại, sau khi có kết luận của thủ trưởng cơ quan:

Nếu xem xét quyết định hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh đúng pháp luật, lập tờ trình kèm theo dự thảo quyết định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành quyết định giải quyết.

Nếu xem xét quyết định hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh chưa phù hợp quy định pháp luật hoặc có tình tiết mới thì có báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Đăng ký báo cáo hồ sơ giải quyết khiếu nại với Phòng Nội chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trước khi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu cơ quan thụ lý phải báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đối thoại theo quy định tại Điều 30 Luật Khiếu nại. Đăng ký đối thoại với Phòng Tiếp Công dân thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Cơ quan thụ lý soạn thảo dự thảo văn bản giải quyết thông qua Phòng Tiếp Công dân thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành văn bản giải quyết.

b) Giải quyết khiếu nại lần hai:

Thủ trưởng cơ quan chuyên môn được giao nhận và thụ lý đơn khiếu nại:

Sau khi xác minh kết luận nội dung quyết định hành chính, hành vi hành chính là đúng, quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của cơ quan cấp dưới đã giải quyết đúng pháp luật, thì thủ trưởng cơ quan thụ lý đơn khiếu nại, lập tờ trình kèm theo dự thảo quyết định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành quyết định hoặc văn bản giải quyết khiếu nại. Ủy ban nhân dân tỉnh tham khảo ý kiến của Hội đồng tư vấn khi thấy cần thiết.

Trước khi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, văn bản giải quyết khiếu nại Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức đối thoại theo quy định tại Điều 39 Luật Khiếu nại.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định tại Điều 40 Luật Khiếu nại.

Xử lý trường hợp quyết định hành chính chưa phù hợp quy định pháp luật:

- Cơ quan chuyên môn được giao nhận và thụ lý đơn khiếu nại nếu xem xét thấy vụ việc của cơ quan cấp dưới đã giải quyết chưa phù hợp quy định pháp luật hoặc có tình tiết mới thì làm việc với cơ quan cấp dưới, nếu thống nhất kết luận sửa đổi quyết định thì Ủy ban nhân dân đã ban hành quyết định hành chính sửa đổi quyết định hành chính theo kết luận thống nhất đó.

- Đối với các vụ việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân đã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu chưa thống nhất sửa đổi hoặc vụ việc phức tạp thủ trưởng cơ quan thụ lý lập danh sách báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, P. TH, NC, TD.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thế Năng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản