381666

Quyết định 1053/QĐ-BTP năm 2018 về Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế cho công chức, viên chức làm công tác pháp luật, pháp chế do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

381666
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1053/QĐ-BTP năm 2018 về Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế cho công chức, viên chức làm công tác pháp luật, pháp chế do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 1053/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Đặng Hoàng Oanh
Ngày ban hành: 10/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1053/QĐ-BTP
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp
Người ký: Đặng Hoàng Oanh
Ngày ban hành: 10/05/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1053/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG NÂNG CAO KIẾN THỨC, KỸ NĂNG VỀ PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ CHO CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÀM CÔNG TÁC PHÁP LUẬT, PHÁP CHẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 2707/QĐ-BTP ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Học viện Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế cho công chức, viên chức làm công tác pháp luật, pháp chế của Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Học viện Tư pháp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thi hành);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, HVTP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Hoàng Oanh

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG NÂNG CAO KIẾN THỨC, KỸ NĂNG VỀ PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ CHO CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÀM CÔNG TÁC PHÁP LUẬT, PHÁP CHẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1053/QĐ-BTP ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Lớp học được tổ chức nhằm mục đích bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế cho công chức, viên chức làm công tác pháp luật, pháp chế của Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Nội dung chương trình bồi dưỡng phải đảm bảo người tham gia bồi dưỡng lĩnh hội được các kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ nâng cao về pháp luật quốc tế để phòng ngừa tranh chấp rủi ro liên quan đến đầu tư quốc tế và kỹ năng tham gia giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; trao đổi kinh nghiệm, giải quyết được những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác pháp luật quốc tế, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung bồi dưỡng

1.1. Đối với Lớp bồi dưỡng cho công chức, viên chức làm công tác pháp luật, pháp chế của Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành Trung ương

Nội dung cơ bản các cam kết của Việt Nam trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (Hiệp định EVFTA, CPTPP...);

Hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng quá trình hội nhập kinh tế quốc tế (hiểu, phân tích, nội luật hóa và thực thi tại Việt Nam; những bất lợi và rủi ro khi thực hiện các cam kết quốc tế - giải pháp hạn chế và phòng tránh rủi ro);

Kỹ năng đàm phán, ký kết các điều ước, thỏa thuận quốc tế;

Kỹ năng thẩm định tính pháp lý đối với các dự án, hợp đồng, giao dịch đầu tư có yếu tố nước ngoài;

Cơ chế phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế (kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn ở Việt Nam);

Cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giữa nhà đầu tư nước ngoài với chính quyền Việt Nam theo pháp luật quốc tế và thực tiễn áp dụng;

Cơ chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế theo quy định của pháp luật Việt Nam;

Thực hành tình huống về soạn thảo, đàm phán, ký kết hợp đồng dự án đầu tư quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế;

Tọa đàm, trao đổi, giải đáp thắc mắc và chia sẻ kinh nghiệm trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

1.2. Đối với Lớp bồi dưỡng cho công chức, viên chức làm công tác pháp luật, pháp chế của địa phương

Nội dung cơ bản các cam kết của Việt Nam trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (Hiệp định EVFTA, CPTPP...);

Thực hiện cam kết về mở cửa thị trường, bảo hộ đầu tư của các cơ quan quản lý nhà nước địa phương đối với các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia;

Nội dung cơ bản của pháp luật liên quan đến ký kết, thực hiện hợp đồng, dự án đầu tư quốc tế;

Kỹ năng tham gia thương lượng, đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng dự án, đầu tư quốc tế;

Kỹ năng phân tích, đọc, hiểu hợp đồng và tiên liệu các rắc rối, đề phòng rủi ro trong thương mại, đầu tư quốc tế;

Cơ chế phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế (kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn ở Việt Nam).;

Cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giữa cơ quan nhà nước với nhà đầu tư nước ngoài theo pháp luật và thực tiễn áp dụng;

Thực hành tình huống về soạn thảo, đàm phán, ký kết hợp đồng, dự án đầu tư quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế;

Tọa đàm, trao đổi, giải đáp thắc mắc và chia sẻ kinh nghiệm trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

2. Đối tượng tham gia bồi dưỡng: Công chức, viên chức làm công tác pháp luật, pháp chế của Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương

3. Giảng viên tham gia giảng dạy

Giảng viên tham gia giảng dạy cho lớp học là các nhà nghiên cứu, luật sư, trọng tài viên, chuyên gia trong nước và ngoài nước có kiến thức, uy tín, kinh nghiệm trong thực tiễn giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

4. Số lượng bồi dưỡng: 140 người/2 lớp (70 người/ lớp).

5. Chiêu sinh

Bộ Tư pháp sẽ gửi Công văn chiêu sinh tới các đơn vị thuộc Bộ, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương đề nghị cử công chức, viên chức tham gia lớp học.

6. Cấp Chứng chỉ bồi dưỡng

Để nâng cao chất lượng tổ chức lớp học, Học viện Tư pháp sẽ cấp Chứng chỉ bồi dưỡng cho những học viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng. Điều kiện để được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng là:

(i) Tham gia học tập và thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu theo quy định của chương trình bồi dưỡng.

(ii) Thực hiện đúng nội quy và quy chế lớp học.

7. Thời lượng, thời gian, địa điểm tổ chức

Thời lượng bồi dưỡng: 5 ngày/lớp;

Thời gian, địa điểm tổ chức lớp học:

- Lớp bồi dưỡng cho công chức, viên chức làm công tác pháp luật của Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành Trung ương dự kiến tổ chức vào cuối tháng 6 đầu tháng 7 năm 2018 tại thành phố Hà Nội.

- Lớp bồi dưỡng cho công chức, viên chức làm công tác pháp luật của địa phương dự kiến tổ chức vào cuối tháng 8 đầu tháng 9 năm 2018 tại thành phố Đà Nẵng.

III. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Học viện Tư pháp chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp luật quốc tế và các đơn vị khác có liên quan thực hiện, triển khai tổ chức và quản lý lớp học, cụ thể:

1. Học viện Tư pháp

- Tổ chức khảo sát các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp về những khó khăn, vướng mắc và nội dung chương trình cần được bồi dưỡng;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng nội dung chương trình, biên soạn tài liệu lớp học, điều phối giảng viên tham gia giảng dạy, tổ chức và quản lý lớp học;

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trong công tác chiêu sinh, tổ chức quản lý lớp học và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng cho học viên hoàn thành khóa học.

2. Vụ Tổ chức cán bộ

Chịu trách nhiệm phối hợp với Học viện Tư pháp trong công tác xây dựng nội dung chương trình; chiêu sinh, cử công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp tham gia lớp học; tổ chức quản lý lớp học, cấp Chứng chỉ bồi dưỡng cho học viên hoàn thành khóa học.

3. Vụ Pháp luật quốc tế

Chịu trách nhiệm phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Học viện Tư pháp và các đơn vị khác có liên quan trong công tác xây dựng nội dung chương trình, tài liệu; cử, giới thiệu giảng viên tham gia giảng dạy.

4. Cục Kế hoạch - Tài chính

Cục Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm xem xét, thẩm định dự toán kinh phí tổ chức lớp học; theo dõi, hướng dẫn Học viện Tư pháp trong công tác thu, chi tài chính theo đúng chế độ và đúng quy định hiện hành.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí tổ chức lớp học được cấp theo Quyết định số 2707/QĐ-BTP ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2018.

- Kinh phí đi lại, lưu trú và chi phí khác cho các học viên do cơ quan, đơn vị cử công chức, viên chức tham gia lớp học thanh toán;

- Việc thanh, quyết toán thực hiện theo chế độ hiện hành.

 

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHI TIẾT

Tổ chức Lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế cho công chức, viên chức làm công tác pháp luật, pháp chế

STT

Nội dung công việc

Chịu trách nhiệm triển khai

Tham gia phối hợp

Dự kiến thời gian thực hiện

Ghi chú

Bắt đầu

Kết thúc

1.

Khảo sát các đơn vị dự kiến cử người tham gia lớp học về nội dung chương trình và nhu cầu bồi dưỡng

Học viện Tư pháp

Các đơn vị thuộc Bộ

01/02/2018

26/3/2018

Đã triển khai

2.

Tổng hợp ý kiến của các các đơn vị dự kiến cử người tham gia lớp học về nội dung chương trình và nhu cầu bồi dưỡng

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức cán Bộ

26/3/2018

10/4/2018

Đã triển khai

3.

Xây dựng dự thảo chương trình bồi dưỡng

Học viện Tư pháp

Các đơn vị thuộc Bộ

 

Trước 15/4/2018

 

4.

Họp góp ý kiến về dự thảo chương trình và bàn về kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ và một số đơn vị có liên quan

 

Trước 20/4/2018

 

5.

Hoàn thiện nội dung chương trình bồi dưỡng

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ và một số đơn vị có liên quan

 

Trước 30/4/2018

 

6.

Xây dựng dự toán kinh phí tổ chức lớp học

Học viện Tư pháp

Cục Kế hoạch-Tài chính

 

Trước 20/4/2018

 

7.

Báo cáo và trình Lãnh đạo Bộ ban hành kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ và một số đơn vị có liên quan

 

Trước 10/5/2018

 

8.

Ký hợp đồng với tác giả tham gia viết, chỉnh sửa tài liệu bồi dưỡng

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ và một số đơn vị có liên quan

 

Trước 20/5/2018

 

9.

Biên tập và chỉnh sửa kỹ thuật tài liệu bồi dưỡng

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ và một số đơn vị có liên quan

 

Trước 10/6/2018

 

10.

Chuẩn bị cơ sở vật chất và liên hệ nơi tổ chức lớp bồi dưỡng

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ

 

Trước 10/6/2018

 

11.

Chiêu sinh lớp bồi dưỡng

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ

 

Trước 10/6/2018

 

12.

Đọc thẩm định, nhận xét tài liệu bồi dưỡng

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức các bộ và các đơn vị có liên quan

 

Trước 15/6/2018

 

13.

Chỉnh sửa tài liệu theo ý kiện nhận xét, thẩm định và nhân bản tài liệu

Học viện Tư pháp

Tác giả viết bài

 

Trước 30/6/2018

 

14.

Họp ban tổ chức, giảng viên tham gia giảng dạy cho lớp bồi dưỡng

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức các bộ và các đơn vị có liên quan

 

Trước 30/6/2018

 

15.

Tổ chức, quản lý lớp học và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng cho học viên

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan

 

Trước 20/7/2018

 

16.

Họp rút kinh nghiệm về tổ chức lớp học

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức các bộ và các đơn vị có liên quan

 

Trước 30/8/2018

 

17.

Báo cáo lãnh đạo Bộ về tổng kết lớp bồi dưỡng

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức các bộ và các đơn vị có liên quan

 

Tháng 9/2018

 

18.

Quyết toán kinh phí tổ chức lớp học

Học viện Tư pháp

 

 

Tháng 10/2018

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản