124402

Quyết định 10453/QĐ-UBND năm 2010 về giảm nợ và thu nợ tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được giao quyền sử dụng đất ở do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

124402
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 10453/QĐ-UBND năm 2010 về giảm nợ và thu nợ tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được giao quyền sử dụng đất ở do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Số hiệu: 10453/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Võ Duy Khương
Ngày ban hành: 31/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 10453/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng
Người ký: Võ Duy Khương
Ngày ban hành: 31/12/2010
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10453/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢM NỢ VÀ THU NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐƯỢC GIAO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Theo chủ trương của UBND thành phố tại Công văn số 7287/UBND-QLĐTh ngày 18 tháng 11 năm 2010 về triển khai thực hiện Thông báo số 13/TB-TU ngày 10/11/2010 của Thành ủy Đà Nẵng;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND thành phố (trên cơ sở Báo cáo số 605/BC-STC-GCS ngày 09/12/2010 của Sở Tài chính),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 9878/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND thành phố về việc giảm nợ và thu nợ tiền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân được UBND thành phố giao quyền sử dụng đất ở và cho nợ tiền sử dụng đất quy ra vàng, cụ thể như sau:

1. Đối với các hộ gia đình, cá nhân đang còn nợ tiền sử dụng đất quy ra vàng 98% (kể cả những trường hợp đã quá hạn trả nợ trong hợp đồng, phụ lục hợp đồng), ký hợp đồng nợ tiền sử dụng đất kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2005 trở về trước:

a) Giảm 40% (Bốn mươi phần trăm) số lượng vàng đang nợ.

b) Trường hợp các hộ gia đình, cá nhân đến hạn trả nợ tiền sử dụng đất quy ra vàng mà chưa trả được thì các Ban Quản lý các dự án, các Công ty đang theo dõi công nợ tiền đất lập thủ tục chuyển tiếp cho nợ tiền đất thêm 5 năm không tính lãi với thời gian nợ tối đa là 15 năm (tổng thời gian được nợ không quá 15 năm); từ năm thứ 16, thực hiện tính lãi suất chậm trả trên số lượng vàng còn nợ tương ứng với thời gian chậm trả và theo mức lãi suất cho vay vàng ngắn hạn hiện hành do Sở Tài chính thông báo định kỳ sáu (06) tháng một (01) lần trên cơ sở mức lãi suất cho vay vàng ngắn hạn bình quân trên địa bàn do ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng cung cấp.

2. Đối với các hộ gia đình, cá nhân đang còn nợ tiền sử dụng đất quy ra vàng 98%, ký hợp đồng nợ tiền sử dụng đất kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2006 đến ngày 31 tháng 12 năm 2011: Giảm 10% (Mười phần trăm) số lượng vàng đang nợ.

3. Ngoài ra, các hộ gia đình, cá nhân thanh toán trước thời hạn cho nợ tại Hợp đồng hoặc phụ lục Hợp đồng thì được giảm thêm 2% (hai phần trăm) số lượng vàng trên tổng số vàng còn nợ cho mỗi năm trả trước hạn (kể cả thời gian gia hạn), tương ứng mỗi tháng trả trước hạn được giảm 0,17%. Trường hợp thời gian trả nợ trước khi đến hạn có lẻ ngày, trên 15 ngày thì tính một tháng, dưới 15 ngày thì không tính.

4. Số lượng vàng được giảm theo khoản 1, khoản 2 và khoản 3 của Điều này không vượt quá 50% trên tổng số lượng vàng đang nợ. Số lượng vàng sau khi giảm được tính ra bằng tiền để thu theo giá vàng tại thời điểm trả nợ do Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng thông báo hàng ngày, nhưng không được thấp hơn so với số tiền sử dụng đất còn nợ tại thời điểm ghi nợ quy vàng theo Hợp đồng hoặc phụ lục Hợp đồng.

Điều 2. Các trường hợp không áp dụng giảm nợ tiền sử dụng đất tại Điều 1 Quyết định này:

1. Các trường hợp nộp đủ tiền sử dụng đất trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng giao nhận đất và giảm 10% trên tổng số tiền sử dụng đất phải nộp, kể cả trường hợp đã ghi nợ tiền sử dụng đất, nhưng trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng người nhận đất đến nộp đủ tiền sử dụng đất.

2. Trường hợp giá vàng khi trả nợ thấp hơn giá vàng tại thời điểm ghi nợ dẫn đến số tiền trả nợ thấp hơn số tiền còn nợ thì không tính giảm theo các khoản 1, khoản 2 và khoản 3 tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Thời hạn các hộ gia đình, cá nhân thực hiện trả nợ để được hưởng tỷ lệ giảm nêu tại Điều 1 Quyết định này kể từ ngày 01/01/2011 cho đến khi có Quyết định mới thay thế.

Điều 4. Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan:

1. Các Ban Quản lý dự án, các Ban Giải tỏa đền bù, các Công ty có nhiệm vụ giao đất và thu tiền sử dụng đất thực hiện việc giảm nợ vàng theo đúng nội dung Điều 1, Điều 2 và Điều 3 Quyết định này.

2. Sở Tài chính phối hợp với Văn phòng UBND thành phố thường xuyên theo dõi, kiểm tra các đơn vị trong việc tổ chức thực hiện Quyết định này.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, các Ban Quản lý dự án, các Ban Giải tỏa đền bù, các Công ty tổng hợp báo cáo Sở Tài chính trình UBND thành phố xem xét, điều chỉnh.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2011.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; Giám đốc các Công ty, Trưởng ban các Ban Quản lý dự án, Trưởng ban các Ban Giải tỏa đền bù có nhiệm vụ giao đất và thu tiền sử dụng đất; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các hộ dân nợ tiền sử dụng đất căn cứ Quyết định này thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- TTTU, TT HĐND t/p (để b/c);
- CT, các PCT UBND t/p;
- Các sở, ban ngành, hội, đoàn thể;
- UBND các quận, huyện;
- Báo Đà Nẵng (để đưa tin);
- Trung tâm Truyền hình VN tại Đà Nẵng (để thông báo);
- Đài Phát thanh & Truyền hình ĐN (để thông báo);
- Các PCVP, CV VP UBND thành phố;
- Lưu: VT, QL ĐTh, QLĐB&GT, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Duy Khương

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản