5973

Quyết định 10/2004/QĐ-BTS về việc thành lập Chi cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 6 do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

5973
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 10/2004/QĐ-BTS về việc thành lập Chi cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 6 do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Số hiệu: 10/2004/QĐ-BTS Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản Người ký: Nguyễn Thị Hồng Minh
Ngày ban hành: 20/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 10/05/2004 Số công báo: 8-8
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 10/2004/QĐ-BTS
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản
Người ký: Nguyễn Thị Hồng Minh
Ngày ban hành: 20/04/2004
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 10/05/2004
Số công báo: 8-8
Tình trạng: Đã biết

BỘ THUỶ SẢN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10/2004/QĐ-BTS

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN VỆ SINH VÀ THÚ Y THUỶ SẢN VÙNG 6

BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN

Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thuỷ sản.
Căn cứ Quyết định số 07/2003/QĐ-BTS ngày 05/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, An toàn vệ sinh & Thú y thuỷ sản và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Chi cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 6 (gọi tắt là Chi cục Chất lượng và Thú y thuỷ sản 6), trực thuộc Cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản, trên cơ sở giao thêm nhiệm vụ và đổi tên Chi nhánh Kiểm tra chất lượng và Vệ sinh thuỷ sản VI - Cần Thơ.

Chi cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 6 có tên giao dịch quốc tế là “The National Fisheries Quality Assurance and Veterinary Directorate - Branch 6” viết tắt là "NAFIQAVED - Branch 6", có trụ sở tại 386 Cách mạng tháng Tám - Phường An Thới - Thành phố Cần Thơ, có tài khoản tại kho bạc và ngân hàng, có con dấu tiếng Việt và tiếng Anh để giao dịch.

Điều 2: Chi cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 6 có nhiệm vụ giúp Cục trưởng Cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thủy sản thực hiện nhiệm vụ quản lý về chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản tại địa bàn các tỉnh Kiên Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang.

Nhiệm vụ cụ thể, quyền hạn, mối quan hệ và cơ cấu tổ chức của Chi cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 6 do Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản quyết định theo đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thủy sản.

Điều 3: Chi cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 6 có 01 Giám đốc phụ trách chung và không quá 2 Phó giám đốc giúp việc. Giám đốc Chi cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 6 do Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản bổ nhiệm theo đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản. Phó giám đốc Chi cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 6 do Cục trưởng Cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Chi cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 6 sau khi có ý kiến thoả thuận của Bộ Thuỷ sản.

Ngoài số biên chế hưởng lương do ngân sách Nhà nước cấp, Chi cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 6 được tuyển dụng thêm lao động hợp đồng hưởng lương từ nguồn thu phí, lệ phí và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chỉ tiêu biên chế công chức và lao động hợp đồng của Chi cục do Cục trưởng Cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản phân bổ sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Thuỷ sản.

Điều 4:Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo, thay thế Quyết định số 722/1998/TS - QĐ ngày 10/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản.

Điều 5:Các ông Chánh Văn phòng, thủ trưởng các Cục, Vụ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thủy sản và Giám đốc Chi cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 6 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như điều 5
- VP Chính phủ
- Bộ trưởng, các T.trưởng
- Bộ Tư pháp
- UBND các tỉnh trong vùng 6
- Các Sở TS, Sở NN&PTNT có quản lý T.sản
- Công báo
- Lưu VT, TCCB

KT/ BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Hồng Minh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản