269474

Quyết định 08/2008/QĐ-UBND Quy định về cơ chế quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác do tỉnh Lai Châu ban hành

269474
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 08/2008/QĐ-UBND Quy định về cơ chế quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác do tỉnh Lai Châu ban hành

Số hiệu: 08/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Lò Văn Giàng
Ngày ban hành: 27/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 08/2008/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu
Người ký: Lò Văn Giàng
Ngày ban hành: 27/02/2008
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2008/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 27 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 184/2007/QĐ-TTg ngày 30/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 103/2007/TT-BTC ngày 29/8/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc sở Tài chính tại Tờ trình số: 30/TTr-STC ngày 22 tháng 02 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về cơ chế quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh; Giám đốc sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lò Văn Giàng

 

QUY ĐỊNH

CƠ CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC
(Kèm theo Quyết định số 08 /2008/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

I. Chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại phục vụ công tác cho các chức danh (quy định tại Khoản 2 Điều 6 Quyết định 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ) bao gồm:

- Bí thư Tỉnh uỷ;

- Phó Bí thư Tỉnh uỷ;

- Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh;

- Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách.

1. Được sử dụng xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và đưa đón khi đi công tác.

2. Nếu các chức danh trên có điều kiện và tự nguyện đăng ký tự túc phương tiện phục vụ thì được thực hiện như sau:

2.1. Trường hợp đăng ký khoán kinh phí đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc hàng ngày thì mức khoán được xác định như sau:

Mức khoán đưa đón (MKđđ) = Đơn giá khoán x số km khoán x 4 lượt/ngày x 22 ngày/tháng, trong đó:

- Số km khoán là khoảng cách từ nơi ở đến nơi làm việc.

- Đơn giá khoán là đơn giá thuê xe theo giá thị trường do sở Tài chính thông báo.

2.2. Trường hợp các chức danh đăng ký khoán đi công tác thì mức khoán được xác định như sau:

Mức khoán đi công tác (MKct) = Đơn giá khoán x Số km thực tế đi công tác hàng tháng.

Đơn giá khoán là đơn giá thuê xe theo giá thị trường do sở Tài chính thông báo.

2.3. Trường hợp các chức danh nhận khoán toàn bộ đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và đi công tác thì mức khoán như sau:

Mức khoán toàn bộ (MKtb) = MKđđ + MKct.

2.4. Số tiền khoán được chi trả cùng kỳ với kỳ trả lương của đơn vị cho từng chức danh đã đăng ký nhận khoán.

II. Chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại phục vụ công tác cho các chức danh (quy định tại khoản 2 Điều 8 Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Các chức danh được sử dụng xe ô tô phục vụ công tác (không thực hiện đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc) bao gồm:

- Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

- Trưởng, phó các sở, ban, ngành và tương đương thuộc tỉnh; Bí thư, Phó bí thư huyện, thị uỷ (gọi chung là cấp huyện); Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện; Chủ tịch và Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện và cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,7 đến dưới 1,25.

2. Chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại phục vụ công tác:

Các chức danh nêu tại mục 1.II trên chỉ được sử dụng xe ô tô đi công tác từ trụ sở cơ quan bằng số xe hiện có; trường hợp cơ quan chưa được trang bị xe hoặc không bố trí được xe cho các chức danh này thì được thuê các tổ chức dịch vụ trên thị trường hoặc đăng ký nhận khoán theo quy định sau:

2.1. Sử dụng số xe hiện có của cơ quan:

Thực hiện theo khung giá sử dụng xe:

STT

Loại xe

Khung giá sử dụng xe

Mức tối thiểu cho 1km sử dụng (đồng)

Mức tối đa cho 1km sử dụng (đồng)

1

4 chỗ ngồi

3.600

5.600

2

Từ 5 đến dưới 16 chỗ ngồi

4.000

6.300

Căn cứ khung giá trên, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quy định đơn giá khoán cho từng xe để làm cơ sở thanh toán chi phí sử dụng xe theo quãng đường (tính bằng km) thực tế sử dụng cho các đối tượng có tiêu chuẩn.

2.2. Chế độ thuê xe:

Trường hợp do cơ quan không bố trí được xe (bằng số xe hiện có của cơ quan), hoặc chưa được trang bị xe thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chọn phương thức thuê xe của các tổ chức cung ứng dịch vụ phương tiện đi lại trên thị trường để phục vụ công tác cho các chức danh có tiêu chuẩn, việc thanh toán chi phí sử dụng xe theo hợp đồng kinh tế ký kết với tổ chức cung cấp dịch vụ theo hoá đơn; song giá thuê xe được thanh toán không cao hơn đơn giá thuê xe theo giá thị trường do sở Tài chính thông báo.

2.3. Chế độ nhận khoán đi công tác:

Trường hợp cá nhân có điều kiện và tự nguyện đăng ký tự túc phương tiện không sử dụng xe hiện có của cơ quan, thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị căn cứ vào khung giá sử dụng xe và chi phí khấu hao xe tối đa không quá 10%/năm để quy định đơn giá khoán, làm cơ sở thanh toán chi phí sử dụng xe theo số Km thực tế sử dụng cho các đối tượng có tiêu chuẩn nhưng đơn giá khoán công tác được thanh toán không cao hơn đơn giá thuê xe theo giá thị trường do sở Tài chính thông báo.

Trong trường hợp do cơ quan không bố trí được xe, hoặc chưa được trang bị xe thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chọn phương thức khoán kinh phí để các cá nhân tự túc phương tiện đi công tác:

Mức khoán đi công tác (MKct) = Đơn giá khoán x Số km thực tế đi công tác, trong đó đơn giá khoán là đơn giá thuê xe theo giá thị trường do sở Tài chính thông báo.

III. Tổ chức thực hiện

1. Quyết định này quy định cơ chế quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác áp dụng cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

2. Căn cứ quy định trên và các quy định khác của pháp luật, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm:

- Xây dựng nội quy, quy chế quản lý và sử dụng phương tiện đi lại của cơ quan, đơn vị mình theo quy định.

- Bố trí sử dụng phương tiện đi lại phục vụ công tác theo đúng tiêu chuẩn, định mức do nhà nước quy định đảm bảo sử dụng xe đúng mục đích, hiệu quả và tiết kiệm.

- Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng phương tiện đi lại theo quy định.

3. Sở Tài chính:

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện việc quản lý, sử dụng phương tiện đi lại theo đúng quy định.

- Thông báo đơn giá thuê xe trên thị trường theo thời điểm làm căn cứ tính toán mức chi trả cho các chức danh.

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện cơ chế quản lý, sử dụng xe của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Đề nghị với UBND tỉnh thu hồi phương tiện đi lại đối với các trường hợp sử dụng không đúng tiêu chuẩn, định mức quy định.

- Khi các yếu tố chi phí có biến động làm chi phí sử dụng xe tăng hoặc giảm 20% thì sở Tài chính trình UBND tỉnh quyết định điều chỉnh khung giá sử dụng xe cho phù hợp.

4. Các nội dung khác thực hiện theo quy định tại Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 103/2007/TT-BTC ngày 29/8/2007 của Bộ Tài chính./.

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản