9317

Quyết định 07/2004/QĐ-BTNMT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Khoa học - Công nghệ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

9317
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 07/2004/QĐ-BTNMT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Khoa học - Công nghệ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 07/2004/QĐ-BTNMT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Mai Ái Trực
Ngày ban hành: 26/05/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 09/06/2004 Số công báo: 19-19
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 07/2004/QĐ-BTNMT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Mai Ái Trực
Ngày ban hành: 26/05/2004
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 09/06/2004
Số công báo: 19-19
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 07/2004/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VỤ KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Khoa học - Công nghệ là tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng giúp Bộ trưởng quản lý và chỉ đạo thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Bộ trưởng các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thông tin, tiêu chuẩn công nghệ thông tin ứng dụng, tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm và sở hữu trí tuệ; tổ chức, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện;

2. Trình Bộ trưởng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm về phát triển khoa học - công nghệ của Bộ; hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt;

3. Tổ chức thẩm định, trình Bộ trưởng các chương trình, đề tài, dự án, báo cáo nghiên cứu khoa học - công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ và sản xuất thử nghiệm thuộc phạm vi quản lý của Bộ; hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt;

4. Tổ chức thẩm định, đánh giá các sáng kiến, sáng chế, phát minh khoa học - công nghệ thuộc phạm vi quản lý của Bộ;5. Tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, đơn giá, định mức trong công tác nghiên cứu, điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường;

6. Tham gia thẩm định các chương trình, đề án, dự án, báo cáo kết quả điều tra cơ bản về tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thuỷ văn, đo đạc và bản đồ và các dự án đầu tư thiết bị khoa học - công nghệ thuộc phạm vi quản lý của Bộ;

7. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Bộ và Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiên cứu khoa học - công nghệ, hoạt động sáng kiến, sáng chế, phát minh, thông tin khoa học - công nghệ theo chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu về khoa học - công nghệ đã được Bộ giao;

8. Tổ chức triển khai hợp tác thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học - công nghệ với các tổ chức trong nước và nước ngoài theo nhiệm vụ được Bộ giao;

9. Tham gia thẩm định, đánh giá việc thành lập hoặc giải thể các tổ chức nghiên cứu khoa học - công nghệ thuộc Bộ; theo dõi tình hình đội ngũ cán bộ khoa học - công nghệ; đề xuất kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ khoa học - công nghệ thuộc phạm vi quản lý của Bộ;

10. Thường trực Hội đồng Khoa học - Công nghệ của Bộ;

11. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực công tác được giao;

12. Quản lý công chức thuộc Vụ;

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo Vụ Khoa học - Công nghệ có Vụ trưởng và một số Phó Vụ trưởng.

Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Vụ; xây dựng quy chế làm việc và điều hành hoạt động của Vụ; thừa lệnh Bộ trưởng ký các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ về khoa học - công nghệ thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Phó Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng về các lĩnh vực công tác được phân công.

Công chức của Vụ làm việc theo chế độ chuyên viên.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 11/2003/QĐ-BTNMT ngày 07 tháng 01 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 4,
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng,
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
(Bộ Tư pháp)
- Công báo,
- Văn phòng Đảng uỷ, Công đoàn,
Đoàn TNCS HCM cơ quan Bộ,
- Lưu: VT, TCCB (3).

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
Mai Ái Trực

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản