8005

Nghị quyết số 15/2005/NQ-HĐND về phê chuẩn tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2006 của thành phố Hà Nội do Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

8005
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Nghị quyết số 15/2005/NQ-HĐND về phê chuẩn tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2006 của thành phố Hà Nội do Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 15/2005/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Phùng Hữu Phú
Ngày ban hành: 09/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 15/2005/NQ-HĐND
Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Phùng Hữu Phú
Ngày ban hành: 09/12/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 15/2005/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2005 

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN TỔNG BIÊN CHẾ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP NĂM 2006 CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ 5
(Từ ngày 07 đến ngày 09/12/2005)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19/6/2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước;
Xét tờ trình số 65/TTr-UB ngày 30/11/2005 của UBND Thành phố về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2006 của thành phố Hà Nội;
Căn cứ Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố
;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của thành phố Hà Nội năm 2006 là 55.148 người.

Tổng biên chế hành chính, sự nghiệp được phân bổ như sau:

+ Biên chế khối quản lý hành chính: 9.291 biên chế, trong đó:

- Biên chế quản lý hành chính cấp Thành phố: 3.049;

- Biên chế quản lý hành chính cấp quận, huyện: 2.178 biên chế;

- Biên chế cán bộ chuyên trách và công chức cơ sở: 4.026 biên chế;

+ Biên chế khối sự nghiệp: 45.857 biên chế, trong đó:

- Biên chế sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề: 32.068 biên chế;

- Biên chế sự nghiệp y tế: 7.573 biên chế;

- Biên chế sự nghiệp văn hóa - thông tin, phát thanh và truyềnhình: 1.286 biên chế;

- Biên chế sự nghiệp thể dục thể thao: 334 biên chế;

- Biên chế sự nghiệp khác: 4.348 biên chế;

- Biên chế sự nghiệp nghiên cứu khoa học: 248 biên chế.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố:

1/ Trên cơ sở tổng biên chế hành chính được Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua, Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo Bộ Nội vụ quyết định và phân bổ chi tiêu biên chế quản lý hành chính năm 2006 đối với các đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

2/ Hướng dẫn việc thực hiện định mức biên chế sự nghiệp và chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chịu trách nhiệm về tài chính, tổ chức bộ máy và biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp có thu thực hiện tự chủ tài chính theo quy định của Chính phủ.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, Ban Pháp chế HĐND Thành phố giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này;

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XIII kỳ họp thứ năm thông qua./.


Nơi nhận
:
- Ủy ban Thường vụ QH; (để b/c)
- Chính phủ; (để b/c)
- VPQH;VPCP; (để b/c)
- Bộ Nội vụ; (để b/c)
- Bộ tư pháp; (để b/c)
- Đoàn ĐBQHHN; (để b/c)
- Thường trực TU; (để b/c)
- UBND TP; (để thực hiện)
- Các vị đại biểu HĐNDTP; (để biết)
- Các Sở, ban, ngành TP; (để biết)
- TT HĐND-UBND các quận, huyện; (để biết)
- Các cơ quan thông tấn báo chí; (để biết)
VP HĐND, VP UBND, VP Đoàn ĐBQHHN; (để biết)
- Lưu.

CHỦ TỊCH
 Phùng Hữu Phú

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản