137613

Nghị quyết liên tịch 02/NQLT-NHNN-HND năm 2010 phối hợp thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn theo Nghị định 41/2010/NĐ-CP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Hội Nông dân Việt Nam ban hành

137613
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Nghị quyết liên tịch 02/NQLT-NHNN-HND năm 2010 phối hợp thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn theo Nghị định 41/2010/NĐ-CP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Hội Nông dân Việt Nam ban hành

Số hiệu: 02/NQLT-NHNN-HND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Hội Nông dân Việt Nam Người ký: Nguyễn Văn Giàu
Ngày ban hành: 30/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 02/NQLT-NHNN-HND
Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Hội Nông dân Việt Nam
Người ký: Nguyễn Văn Giàu
Ngày ban hành: 30/06/2010
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM - HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/NQLT-NHNN-HND

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH

VỀ VIỆC PHỐI HỢP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 41/2010/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Luật sửa sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội Nông dân Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 17/1998/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy định trách nhiệm của các Bộ, các cấp chính quyền trong việc tạo điều kiện để các cấp Hội Nông dân hoạt động có hiệu quả.

Để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn và từng bước nâng cao đời sống của nhân dân, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam thống nhất ban hành Nghị quyết liên tịch về việc thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 41/2010/NĐ-CP.

I. Mục đích

1. Nhằm tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức tín dụng và Hội Nông dân Việt Nam trong việc cho vay đối với nông dân theo Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ để phục vụ phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nông dân và xây dựng nông thôn mới.

2. Bảo đảm các hội viên của Hội Nông dân Việt Nam ở cơ sở có nhu cầu vốn sản xuất, kinh doanh, phục vụ đời sống được tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng một cách thuận lợi và hiệu quả.

II. Nội dung phối hợp

1. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng và các cấp Hội Nông dân Việt Nam thực hiện thỏa thuận hợp tác trong việc cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định của Nghị định số 41/2010/NĐ-CP.

2. Chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách cho vay của Chính phủ và các quy định của ngành ngân hàng trong việc cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

3. Chỉ đạo công tác giám sát việc phối hợp giữa tổ chức tín dụng và tổ chức Hội Nông dân trong việc vay vốn và sử dụng vốn vay của hội viên đúng mục đích, hiệu quả.

III. Tổ chức thực hiện

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Hướng dẫn các tổ chức tín dụng triển khai thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;

- Chỉ đạo các tổ chức tín dụng phối hợp với Hội Nông dân các cấp trong việc tuyên truyền, phổ biến chính sách cho vay nông nghiệp, nông thôn; phối hợp trong việc tổ chức cho vay đối với hội viên nông dân và tổ chức tập huấn cho cán bộ Hội về nghiệp vụ cho vay.

2. Hội Nông dân Việt Nam

- Hướng dẫn Hội Nông dân các cấp phối hợp với các tổ chức tín dụng trong việc tuyên truyền, phổ biến chính sách và các quy định về thu tục cho vay nông nghiệp, nông thôn và tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho vay vốn đối với cán bộ Hội các cấp.

- Chỉ đạo Hội Nông dân các cấp thực hiện tín chấp cho hội viên của Hội vay vốn tại tổ chức tín dụng theo quy định và thỏa thuận với tổ chức tín dụng thực hiện toàn bộ hoặc một số khâu của nghiệp vụ tín dụng.

3. Trách nhiệm chung

Hàng năm, Ngân hàng Nhà nước và Hội Nông dân Việt Nam tổ chức giám sát, trao đổi thông tin và định kỳ đánh giá tỉnh hình thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết liên tịch này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ngân hàng Nhà nước, Hội Nông dân Việt Nam và các tổ chức tín dụng có trách nhiệm thi hành./.

 

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Cường

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Giàu

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản