220471

Nghị quyết 21/2012/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2011

220471
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Nghị quyết 21/2012/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2011

Số hiệu: 21/2012/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Lê Hữu Phúc
Ngày ban hành: 19/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 21/2012/NQ-HĐND
Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị
Người ký: Lê Hữu Phúc
Ngày ban hành: 19/12/2012
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2012/NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày 19 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3841/TTr-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh về việc đề nghị phê chuẩn Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2011 với các nội dung như sau:

I. TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC: 6.294.245.043.532 đồng

Trong đó ngân sách địa phương được hưởng: 5.695.067.938.980 đồng

1. Thu ngân sách trên địa bàn: 1.490.683.767.382 đồng

a) Thu nội địa: 927.698.794.190 đồng

Trong đó ngân sách địa phương được hưởng: 892.221.662.830 đồng

b) Thu thuế xuất nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu: 7.906.505.396 đồng

c) Thu thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu: 555.078.467.796 đồng

2. Thu vay Chương trình kiên cố hóa kênh mương cấp 2 và giao thông nông thôn: 30.000.000.000 đồng

3. Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau: 606.555.896.706 đồng

4. Thu sự nghiệp quản lý qua ngân sách nhà nước: 253.406.399.806 đồng

Trong đó:

a) Thu xổ số: 19.502.000.000 đồng

b) Các khoản thực hiện ghi thu - ghi chi: 233.904.399.806 đồng

5. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 3.480.706.747.406 đồng

Trong đó:

a) Bổ sung cân đối: 1.551.873.000.000 đồng

b) Bổ sung chương trình mục tiêu, dự án: 887.398.000.000 đồng

c) Bổ sung một số chính sách mới: 23.920.000.000 đồng

d) Bổ sung có mục tiêu thực hiện cải cách tiền lương: 104.202.000.000 đồng

e) Bổ sung ngoài kế hoạch: 759.722.000.000 đồng

f) Bổ sung có mục tiêu bằng vốn viện trợ không hoàn lại: 2.400.114.727 đồng

g) Bổ sung vốn thiết bị nước ngoài: 151.191.632.679 đồng

6. Thu chuyển nhiệm vụ và bổ sung từ kết dư: 431.421.132.232 đồng

Trong đó:

a) Thu bổ sung từ kết dư năm 2010 khối tỉnh: 362.698.196.787 đồng

 b) Thu bổ sung từ kết dư năm 2010 khối huyện, xã: 68.722.935.445 đồng

7. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 1.471.100.000 đồng

II. TỔNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC: 5.166.021.199.986 đồng

1. Các khoản chi trong cân đối ngân sách địa phương: 2.879.466.891.651 đồng

a) Chi đầu tư phát triển: 574.233.855.468 đồng

b) Chi thường xuyên: 2.304.233.036.183 đồng

c) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000.000.000 đồng

2. Chi chương trình kiên cố hóa kênh mương cấp 2 và bê tông hóa giao thông nông thôn: 30.248.707.857 đồng

3. Chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và một số nhiệm vụ khác: 1.112.988.306.233 đồng

4. Chi sự nghiệp để lại quản lý qua ngân sách nhà nước: 254.812.482.806 đồng

Trong đó:

a) Chi từ nguồn thu xổ số: 20.908.083.000 đồng

b) Các khoản thực hiện ghi thu - ghi chi: 233.904.399.806 đồng

5. Ghi chi viện trợ: 2.400.114.727 đồng

6. Chi chuyển nguồn sang năm sau: 884.633.596.712 đồng

7. Chi nộp trả ngân sách cấp trên: 1.471.100.000 đồng

III. CHÊNH LỆCH THU - CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG: 529.046.738.994 đồng

Trong đó:

1. Ngân sách cấp tỉnh: 381.873.539.042 đồng

2. Ngân sách cấp huyện: 114.651.085.662 đồng

3. Ngân sách cấp xã: 32.522.114.290 đồng

Điều 2. Giao UBND tỉnh công khai quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2011 và báo cáo Bộ Tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2012.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản