221077

Nghị quyết 20/2005/NQ-HĐND về chế độ hỗ trợ cho cán bộ, công chức và đối tượng không hưởng lương từ ngân sách được cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực và chế độ hỗ trợ đào tạo nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn do tỉnh Khánh Hòa ban hành

221077
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Nghị quyết 20/2005/NQ-HĐND về chế độ hỗ trợ cho cán bộ, công chức và đối tượng không hưởng lương từ ngân sách được cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực và chế độ hỗ trợ đào tạo nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Số hiệu: 20/2005/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Mai Trực
Ngày ban hành: 21/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 20/2005/NQ-HĐND
Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa
Người ký: Mai Trực
Ngày ban hành: 21/07/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2005/NQ-HĐND4

Nha Trang, ngày 21 tháng 7 năm 2005

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG TỪ NGÂN SÁCH ĐƯỢC CỬ ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ, NĂNG LỰC VÀ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGUỒN CÁN BỘ QUY HOẠCH DỰ BỊ DÀI HẠN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA IV, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2860/TTr-UBND ngày 13/7/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về chế độ chi tiêu của địa phương, Báo cáo thẩm tra số 24/BC-BKTNS ngày 15/7/2005 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chế độ hỗ trợ cho cán bộ, công chức và các đối tượng không hưởng lương từ ngân sách được cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực và chế độ hỗ trợ đào tạo nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Căn cứ Nghị quyết này, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định tổ chức thực hiện.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện giám sát Nghị quyết này trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hoà khoá IV, kỳ họp thứ 4 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Mai Trực

 

PHỤ LỤC

CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG TỪ NGÂN SÁCH ĐƯỢC CỬ ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ, NĂNG LỰC VÀ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGUỒN CÁN BỘ QUY HOẠCH DỰ BỊ DÀI HẠN.
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 20 /2005/NQ-HĐND4 ngày 21 /7/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hoà)

Phần I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

I. Đối tượng được áp dụng chế độ:

1. Là cán bộ, công chức các cấp, các ngành của tỉnh ( kể cả cán bộ , công chức cấp xã, phường, thị trấn) được cử đi đào tạo, bồi dưỡng nhằm:

a) Đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tương ứng với việc đang đảm nhận; đáp ứng yêu cầu quy hoạch cho các chức danh, chức vụ chủ chốt.

b) Bồi dưỡng để đạt được yêu cầu các tiêu chuẩn quy định đối với từng ngạch công chức, từng chức vụ cán bộ quản lý đã được nhà nước quy định.

2. Cán bộ xã, phường, thị trấn không hưởng lương từ ngân sách.

3. Là sinh viên, học sinh có cam kết tham gia vào lực lượng quy hoạch dự bị dài hạn của địa phương.

4. Cán bộ, công chức thuộc Toà án, Viện Kiểm sát, công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh được áp dụng chế độ đi học này khi đi học các lớp quản lý hành chính nhà nước, lý luận chính trị, pháp luật.

II. Điều kiện được hưởng chế độ:

1. Các đối tượng quy định tại khoản 1, 2 và 4, mục I trên đây phải được các cơ quan sau đây quyết định hoặc phê duyệt:

a) Đối với cấp tỉnh:

- Ban Thường vụ tỉnh uỷ

- UBND tỉnh

- Ban Tổ chức tỉnh uỷ (đối với cán bộ, công chức được Ban Thường vụ tỉnh uỷ uỷ quyền quản lý)

- Sở Nội vụ (đối với cán bộ, công chức được UBND tỉnh uỷ quyền quản lý).

b) Đối với cấp huyện, thị xã và thành phố:

- Ban Thường vụ huyện uỷ, thị uỷ và thành uỷ

- UBND huyện, thị xã và thành phố.

2. Các đối tượng quy định tại khoản 3, mục I của quy định này phải được Hội đồng xét duyệt quy định cán bộ dự bị dài hạn của tỉnh phê duyệt.

3. Các đối tượng quy định tại khoản 4, mục I của quy định này được quy định như sau:

- Cán bộ, công chức thuộc cơ quan cấp tỉnh do cấp tỉnh quyết định hoặc phê duyệt.

- Cán bộ, công chức thuộc cơ quan cấp huyện, thị xã và thành phố do cấp huyện, thị xã và thành phố quyết định hoặc phê duyệt.

III. Quy định về đào tạo, bồi dưỡng:

Cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng phải đúng ngành nghề đang công tác (ngoại trừ đào tạo chính trị, hành chính, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học); sinh viên, học sinh có cam kết tham gia lực lượng quy hoạch dự bị dài hạn sau khi tốt nghiệp phải chấp hành sự phân công của tổ chức.

Phần II

CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ, NĂNG LỰC.

I. Đối với đào tạo, bồi dưỡng chính trị, hành chính quản lý Nhà nước:

1. Học tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng ( các học viện, phân viện ).

a) Học tập trung: trợ cấp thêm 450.000đ/tháng/người;

b) Học tại chức : trợ cấp thêm 220.000đ/tháng/người.

2. Học ở các tỉnh khác :

a) Học tập trung: trợ cấp thêm 350.000đ/tháng/người;

b) Học tại chức : trợ cấp thêm 200.000đ/tháng/người.

Điều kiện để để hưởng theo chế độ tập trung phải có thời gian tập trung trên 3 tháng, các trường hợp tập trung dưới 3 tháng hưởng theo chế độ tại chức.

3. Học trong tỉnh:

Học không tập trung tại trường Chính trị tỉnh, Trung tâm chính trị huyện, thành phố, thị xã ( gọi chung là huyện ):

a) Cán bộ, công chức hưởng lương được cử đi học:

- Cự ly đi lại dưới 10 km đối với miền núi, hải đảo; dưới 20 km đối với các vùng còn lại được trợ cấp 4.000đ/ngày/người.

- Cự ly từ 10 km trở lên đối với miền núi, hải đảo; từ 20 km trở lên đối với các vùng còn lại được trợ cấp 10.000đ/ngày/người.

b) Cán bộ không hưởng lương được cử đi học được trợ cấp 10.000đ/ngày/người.

II. Đối với các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ:

Cán bộ, công chức được cử đi đào tạo theo yêu cầu quy định tại khoản 1, mục I, phần I quy định này hưởng như sau:

1. Học ngoài tỉnh ( học tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng):

- Học tập trung dài hạn được trợ cấp thêm 350.000đ/tháng/người.

- Học tại chức, bồi dưỡng được trợ cấp thêm 220.000đ/tháng/người.

Điều kiện để để hưởng theo chế độ tập trung phải có thời gian tập trung trên 3 tháng, các trường hợp tập trung, bồi dưỡng dưới 3 tháng hưởng theo chế độ tại chức.

2. Học trong tỉnh:

- Học tập trung ( kể cả chính quy và chuyên tu), bồi dưỡng ngắn hạn từ 03 tháng trở lên được trợ cấp thêm 120.000đ/tháng/người.

- Học tại chức, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 3 tháng được trợ cấp 70.000đ/tháng/người.

3. Đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài:

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ căn cứ vào những quy định chung sẽ trình cụ thể từng trường hợp cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định.

III. Đối với các lớp bồi dưỡng quân sự do Trường Quân sự Quân khu hoặc Học viện quốc phòng:

Đối tượng là Lãnh đạo các Sở, Ngành, đơn vị và Lãnh đạo cấp huyện, thị xã và thành phố được cử đi học lớp bồi dưỡng quân sự do Trường Quân sự Quân khu hoặc Học viện quốc phòng tổ chức được hưởng mức 220.000 đồng/tháng/người ( ngoài mức thu tiền ăn do nhà trường thu và không thanh toán phụ cấp lưu trú cho những ngày ở trường ).

IV. Trợ cấp thực hiện và bảo vệ luận án tốt nghiệp Thạc sĩ, Tiến sĩ, chuyên khoa cấp I, cấp II ngành y tế:

1. Cán bộ, công chức được cử đi học Thạc sĩ, nghiên cứu sinh Tiến sĩ, ngoài chế độ trợ cấp được hưởng theo quy định tại mục I, mục II, phần II trên đây còn được trợ cấp bảo vệ luận án tốt nghiệp như sau:

- Tiến sĩ: 20 triệu đồng; nếu là người dân tộc thiểu số : 23 triệu đồng;

- Thạc sĩ: 15 triệu đồng; nếu là người dân tộc thiểu số : 18 triệu đồng;

Trường hợp bảo vệ luận án tốt nghiệp đạt loại xuất sắc:

- Tiến sĩ được thưởng thêm 7 triệu đồng;

- Thạc sĩ được thưởng thêm 5 triệu đồng;

2. Trợ cấp đào tạo chuyên khoa ngành Y tế.

Cán bộ, công chức trong ngành y tế của tỉnh được cử đi đào tạo chuyên khoa I, chuyên khoa II được trợ cấp như sau:

- Bác sĩ, Dựơc sĩ chuyên khoa I: 5 triệu đồng; nếu là người dân tộc: 8 triệu đồng.

- Bác sĩ, Dược sĩ chuyên khoa II: 10 triệu đồng; nếu là người dân tộc: 13 triệu đồng.

Trường hợp bảo vệ luận án tốt nghiệp đạt loại xuất sắc thì thưởng thêm 3 triệu đồng.

Các khoản trợ cấp được quy định tại mục III, phần II trên đây chỉ được thanh toán khi đã có bằng tốt nghiệp.

V. Trợ cấp khuyến khích tự đào tạo:

1. Cán bộ, công chức tự túc đi học để nhằm nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu công tác chuyên môn đang đảm nhận, không hưởng chế độ hỗ trợ nào của tỉnh được quy định tại mục I và mục II quy định này; sau khi tốt nghiệp ra trường tiếp tục công tác ở cơ quan cũ hoặc chấp hành sự phân công của tổ chức và thời gian phục vụ còn lại đến ngày nghỉ hưu ít nhất 05 năm, thì được trợ cấp 01 lần như sau:

- Thạc sĩ: 17.000.000đồng

- Tiến sĩ: 22.000.000đồng

2.Trợ cấp khuyến khích cán bộ, công chức học ngoại ngữ ; cán bộ, công chức là người Kinh học tiếng dân tộc thiểu số.

- Cán bộ, công chức tự túc học ngoại ngữ có trình độ C trở lên 1 trong 5 ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung mà không hưởng chế độ hỗ trợ của tỉnh, được hưởng 2.000.000 đồng.

- Cán bộ là người Kinh đang công tác hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và các xã miền núi của các huyện đồng bằng nếu tự học thông thạo một ngôn ngữ bất kỳ của đồng bào dân tộc thiếu số nào thuộc địa bàn công tác trên được hưởng 2.000.000đ ( việc đánh giá thông thạo tiếng nói của đồng bào dân tộc sẽ qua cuộc sát hạch ).

Phần III

CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGUỒN CÁN BỘ DỰ BỊ DÀI HẠN

I. Khen thưởng thành tích học tập và chế độ hỗ trợ học tập:

1. Đối tượng được quy định tại khoản 3, mục I, phần I của quy định này được khen thưởng thành tích học tập như sau:

a) Là học sinh phổ thông có thành tích học tập khá, giỏi, đạo đức tốt được hưởng từ 200.000 đồng đến 250.000đồng/1năm.

b) Là sinh viên có thành tích học khá, giỏi, đạo đức tốt được hưởng từ 250.000đồng đến 400.000 đồng/1 năm.

c) Khi trúng tuyển vào các trường Đại học được hỗ trợ 350.000đồng/ tháng (trong thời gian học); Nếu học tại các trường Đại học Thành phố Hồ Chí Minh được ở ký túc xá sinh viên của tỉnh (tại Thành phố Hồ Chí Minh) và được hỗ trợ 300.000đồng/tháng (trong thời gian học).

d) Riêng sinh viên là người dân tộc thiểu số đang học đại học, ngoài quy định hiện hành (600.000đồng/tháng) còn được hỗ trợ thêm 100.000đồng/tháng (trong thời gian học tập). Nếu là đối tượng có tham gia lực lượng quy hoạch dài hạn của tỉnh còn được hưởng các chế độ được quy định tại điểm a trên đây .

e) Khi tốt nghiệp ra trường được tiếp tục đào tạo chính trị, quản lý nhà nước, kiến thức quốc phòng tại Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa trước khi bố trí về đơn vị công tác.

Khi bố trí về đơn vị công tác theo hình thức hợp đồng chờ thi tuyển công chức theo quy định của pháp luật, các chế độ chính sách được hưởng như công chức Nhà nước, đồng thời được trợ cấp khoản chênh lệch tập sự ( theo quy định chế độ tập sự 85% trên mức lương khởi điểm ). Khi tham gia thi tuyển công chức nếu trúng tuyển sẽ được trợ cấp 2.500.000đồng. Sau 2 lần thi tuyển đều không đạt thì phải thực hiện những quy định tại điểm b, điểm c, khoản 3, mục I, phần III của quy định này .

2. Đối với sinh viên không thuộc diện quy hoạch dài hạn của tỉnh:

Đối với những sinh viên tốt nghiệp đạt loại khá trở lên mà trước đó chưa tham gia vào lực lượng quy hoạch dài hạn của tỉnh, khi ra trường có nguyện vọng về lại địa phương công tác và chịu sự phân công của tỉnh, được Hội đồng xét duyệt quy hoạch cán bộ dài hạn của tỉnh phê duyệt thì cũng được hưởng khoản trợ cấp quy định tại điểm e, khoản 1, mục I, phần III quy định này .

3. Đối với đối tượng quy định tại khoản 2, mục I, phần I:

a) Sau khi tốt nghiệp ra trường được chọn cử chuyển tiếp đi đào tạo cao hơn (Thạc sỹ, Tiến sỹ) thì được hưởng các khoản trợ cấp được quy định tại mục I, mục II, phần II của quy định này; sau khi tốt nghiệp ra trường phải trở về địa phương công tác và chịu sự phân công của tỉnh. Ngoài ra còn được hưởng chế độ hỗ trợ bảo vệ luận án tốt nghiệp bằng 50% chế độ quy định tại mục IV, phần II quy định này .

b) Đối tượng được quy định trên trong quá trình học tập hoặc khi phân công công tác mà phụ huynh hoặc học sinh nào không thực hiện đúng cam kết của mình thì phải hoàn trả lại toàn bộ kinh phí mà tỉnh đã chi phí cho suốt thời gian học tập cộng lãi suất ngân hàng tại thời điểm đó, và phải tự tìm việc làm .

c) Đối tượng được quy định trên trong quá trình học tập nếu không đạt khá, giỏi ở học kỳ nào thì không được hưởng chế độ hỗ trợ tại điểm a, b, c; khoản 1, mục I, phần III của quy định này; và liên tục 2 học kỳ trong một năm học, hoặc 3 học kỳ ( cộng dồn ) trong suốt thời gian học mà không đạt khá, giỏi hoặc đạo đức kém thì bị loại khỏi danh sách quy hoạch của địa phương và phải thực hiện những quy định tại điểm b, khoản 3, mục I, phần III.

4. Đối với học sinh là người dân tộc thiểu số:

Đối với học sinh là người dân tộc thiểu số ở 2 huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và các xã miền núi thuộc các huyện đồng bằng sau khi tốt nghiệp Phổ thông trung học không có điều kiện học tiếp lên đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp thì cấp ủy, chính quyền địa phương (huyện, thị xã) có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối tượng này cho chính quyền cơ sở (xã, thị trấn). Chế độ được hưởng như cán bộ xã, phường, thị trấn đi học .

II. Các chế độ khác

1. Cán bộ, công chức được quy định tại khoản 1, 2, 4; mục I, phần I quy định này khi được cử đi học ngoài những chế độ quy định trên còn được hưởng các chế độ sau :

- Tiền học phí, lệ phí thi, tiền mua tài liệu theo quy định chính thức của nhà trường, học viện, phân viện ;

- Tiền tàu xe 2 lượt (đi và về) bằng phương tiện thông thường;

- Tiền ngủ trọ nếu ở các trường có thu tiền ngủ trọ (có phiếu thu của nhà trường) thì được thanh toán theo mức tối đa 20.000đ/ngày/người .

2. Riêng cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số là nữ ngoài những quy định trên còn trợ cấp thêm 50.000đ/người/tháng .

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản