220616

Nghị quyết 17/2010/NQ-HĐND về chế độ ưu đãi đối với ngành y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể dục thể thao do tỉnh Khánh Hòa ban hành

220616
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Nghị quyết 17/2010/NQ-HĐND về chế độ ưu đãi đối với ngành y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể dục thể thao do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Số hiệu: 17/2010/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Trần An Khánh
Ngày ban hành: 11/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 17/2010/NQ-HĐND
Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa
Người ký: Trần An Khánh
Ngày ban hành: 11/12/2010
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2010/NQ-HĐND

Nha Trang, ngày 11 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGÀNH Y TẾ, GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, VĂN HÓA, THỂ DỤC THỂ THAO

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA IV - KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 12 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 31 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 6243/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 31/BC-BVHXH ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành chế độ ưu đãi đối với ngành y tế, cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ một lần cho đối tượng có nguyện vọng về công tác tại tỉnh Khánh Hòa

a) Nhận công tác ở khu vực đồng bằng:

- Bác sĩ, dược sĩ đại học, cử nhân đại học chuyên ngành y tế: 10.000.000 đồng/người.

Những đối tượng này nếu tốt nghiệp loại giỏi sẽ được hỗ trợ theo mức quy định tại Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND ngày 06 tháng 5 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Bác sĩ, Dược sĩ chuyên khoa I: 14.000.000 đồng/người.

- Thạc sĩ, bác sĩ nội trú: 20.000.000 đồng/người.

- Bác sĩ, Dược sĩ chuyên khoa II: 22.000.000 đồng/người.

- Tiến sĩ: 25.000.000 đồng/người.

b) Nhận công tác ở 02 huyện miền núi Khánh Vĩnh, Khánh Sơn; các xã miền núi, hải đảo thuộc các huyện, thị xã thuộc tỉnh còn lại:

- Bác sĩ, dược sĩ đại học, cử nhân đại học chuyên ngành y tế: 20.000.000 đồng/người.

- Bác sĩ, Dược sĩ chuyên khoa I: 22.000.000 đồng/người.

- Thạc sĩ, bác sĩ nội trú: 25.000.000 đồng/người.

- Bác sĩ, Dược sĩ chuyên khoa II: 30.000.000 đồng/người.

- Tiến sĩ: 35.000.000 đồng/người.

2. Hỗ trợ tiền thuê nhà

a) Đối tượng: Cử nhân đại học chuyên ngành y tế; bác sĩ, dược sĩ đại học và sau đại học công tác tại các cơ sở y tế công lập, chưa có nhà ở tại địa phương (huyện, thị xã, thành phố) nơi công tác.

b) Mức hỗ trợ: 700.000 đồng/người/tháng.

c) Thời gian hưởng

- Trường hợp mới nhận công tác và chuyển công tác từ đơn vị khác đến: Kể từ ngày nhận công tác cho đến khi có nhà ở (nhà riêng hoặc nhà công vụ), tối đa không quá 05 năm.

- Trường hợp đang công tác nhưng chưa đủ 05 năm kể từ ngày nhận công tác và chưa được hưởng bất kỳ chế độ nào về nhà ở thì thời gian còn lại được hưởng chế độ này cho đến khi có nhà ở (nhà riêng hoặc nhà công vụ).

3. Hỗ trợ thu nhập hàng tháng

a) Đối tượng: Cử nhân đại học chuyên ngành y tế; bác sĩ, dược sĩ đại học và sau đại học, công tác tại các cơ sở y tế công lập của 02 huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và các trạm y tế xã, phường.

b) Mức hỗ trợ

- Công tác ở huyện miền núi Khánh Sơn: hỗ trợ bằng 02 lần mức lương tối thiểu chung theo từng thời điểm.

- Công tác ở huyện miền núi Khánh Vĩnh, các xã miền núi thuộc các huyện, thị xã còn lại; hải đảo: hỗ trợ bằng 1,7 lần mức lương tối thiểu chung theo từng thời điểm.

- Công tác tại các Trạm y tế xã, phường: hỗ trợ bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu chung theo từng thời điểm.

4. Các đối tượng hưởng chế độ hỗ trợ quy định tại khoản 1 Điều này phải cam kết phục vụ công tác tại đơn vị thời gian tối thiểu là 05 năm (áp dụng cho tất cả các trình độ). Nếu không thực hiện theo cam kết sẽ phải hoàn trả lại toàn bộ kinh phí hỗ trợ cho cơ quan nơi công tác.

Điều 2. Chế độ hỗ trợ tiền thuê nhà đối với ngành giáo dục và đào tạo

1. Đối tượng: Giáo viên có trình độ đại học trở lên công tác tại các trường Trung học phổ thông và Trung tâm giáo dục thường xuyên tại 02 huyện miền núi Khánh Vĩnh, Khánh Sơn và chưa có nhà ở.

2. Mức hỗ trợ: 700.000 đồng/người/tháng.

3. Thời gian hưởng

- Trường hợp mới nhận công tác và chuyển công tác từ đơn vị khác đến: Kể từ ngày nhận công tác cho đến khi có nhà ở (nhà riêng hoặc nhà công vụ), tối đa không quá 05 năm.

- Trường hợp đang công tác nhưng chưa đủ 05 năm kể từ ngày nhận công tác và chưa được hưởng bất kỳ chế độ nào về nhà ở thì thời gian còn lại được hưởng chế độ này cho đến khi có nhà ở (nhà riêng hoặc nhà công vụ).

Điều 3. Chế độ ưu đãi đối với ngành văn hóa

1. Hỗ trợ thu nhập hàng tháng

a) Đối tượng: Nghệ sĩ trong biên chế đang công tác tại Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa.

b) Mức hỗ trợ: 0,7 lần mức lương tối thiểu chung theo từng thời điểm.

2. Chế độ hỗ trợ tiền thuê nhà

a) Đối tượng: Nghệ sĩ trong biên chế đang công tác tại Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa chưa có nhà ở.

b) Mức hỗ trợ: 700.000 đồng/người/tháng.

3. Thời gian hưởng:

- Trường hợp mới nhận công tác và chuyển công tác từ đơn vị khác đến: Kể từ ngày nhận công tác cho đến khi có nhà ở (nhà riêng hoặc nhà công vụ), tối đa không quá 05 năm.

- Trường hợp đang công tác nhưng chưa đủ 05 năm kể từ ngày nhận công tác và chưa được hưởng bất kỳ chế độ nào về nhà ở thì thời gian còn lại được hưởng chế độ này cho đến khi có nhà ở (nhà riêng hoặc nhà công vụ).

Điều 4. Chế độ ưu đãi đối với ngành thể dục, thể thao

1. Đối với huấn luyện viên và vận động viên: Sửa đổi khoản 2, 3 mục II Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:

a) Đối với vận động viên Đội tuyển tỉnh

- Kiện tướng quốc gia: Huy chương vàng 250.000 đồng/người/tháng, huy chương bạc 200.000 đồng/người/tháng, huy chương đồng và không có huy chương 150.000 đồng/người/tháng.

- Cấp I quốc gia và dự bị kiện tướng 100.000 đồng/người/tháng.

Các đối tượng trên nếu năm sau không giữ đẳng cấp thì không được tiếp tục hưởng chế độ.

b) Đối với vận động viên nghiệp dư cấp tỉnh

- Kiện tướng quốc gia hỗ trợ mức 500.000 đồng/người/tháng.

- Cấp I quốc gia và dự bị kiện tướng 350.000 đồng/người/tháng.

- Vận động viên khuyết tật có danh sách trong Đội tuyển Quốc gia thi đấu Quốc tế hàng năm được hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng.

Các đối tượng trên nếu năm sau không giữ đẳng cấp hoặc không có trong danh sách Đội tuyển Quốc gia thi đấu Quốc tế hàng năm thì không được tiếp tục hưởng chế độ.

c) Ngoài chế độ được hưởng trong thời gian tập trung để tập huấn và thi đấu ở các môn thể thao trọng điểm tham dự giải vô địch Quốc gia, khi có Quyết định của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao nhiệm vụ tập luyện trước thời gian tập trung thì vận động viên, huấn luyện viên nghiệp dư được hưởng 400.000 đồng/tháng/người nhưng tối đa không quá 6 tháng.

2. Một số chế độ khác

a) Tiền nước giải khát đối với huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian tập trung tập huấn và thi đấu: 10.000 đồng/người/ngày.

b) Hỗ trợ vận động viên năng khiếu nghiệp dư có trong danh sách tập luyện và tham gia tập luyện hàng tháng: 300.000 đồng/người/tháng.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2011. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa IV, kỳ họp thứ 15 thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần An Khánh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản