301690

Nghị quyết 144/NQ-HĐND năm 2015 đặt tên đường, tên phố thuộc thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La - Đợt 1

301690
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Nghị quyết 144/NQ-HĐND năm 2015 đặt tên đường, tên phố thuộc thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La - Đợt 1

Số hiệu: 144/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hoàng Văn Chất
Ngày ban hành: 10/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 144/NQ-HĐND
Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La
Người ký: Hoàng Văn Chất
Ngày ban hành: 10/12/2015
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 144/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 10 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, TÊN PHỐ THUỘC THỊ TRẤN SÔNG MÃ, HUYỆN SÔNG MÃ - ĐỢT 1

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XIII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Điều 17, Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính Phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Xét Tờ trình số 340/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh về việc đặt tên đường, tên phố thuộc thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã - đợt 1; Báo cáo thẩm tra số 592/BC-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2015 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đặt tên 09 tuyến đường, 18 tuyến phố thuộc thị trấn Sông Mã

1. Tên đường: Lê Hồng Phong, Cách mạng tháng tám, Hoàng Văn Thụ, 8 - 3, Hoàng Công Chất, Biên Hoà, 2 - 9, Thanh Niên, Lò Văn Giá (có Biểu số 01 kèm theo).

2. Tên phố: Bến Phà, Đào Tấn, Ngô Gia Tự, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Lương Bằng, Hoàng Quốc Việt, Kim Đồng, Nguyễn Du, Nguyễn Thái Học, Võ Thị Sáu, Hồ Xuân Hương, Hai Bà Trưng, Lý Tự Trọng, 19 -5, Nguyễn Đình Chiểu, Lê Văn Lương, Chu Văn An, Lê Quý Đôn (có Biểu số 02 kèm theo).

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2015./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- VP Quốc hội, VPCTN, VPCP;
- Ban Công tác đại biểu;
- Bộ VHTT&DL; Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, VP Đoàn ĐBQH và HĐND, VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT huyện uỷ, thành uỷ; HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh; Chi cục Văn thư - Lưu trữ;
- Lưu VT, PC 450b.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

Biểu 01

ĐẶT TÊN ĐƯỜNG THUỘC THỊ TRẤN SÔNG MÃ - ĐỢT I

(Kèm theo Nghị quyết số 144/HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Sơn La)

TT

Tên thường gọi

Điểm đầu - Điểm cuối

Tên đường đặt mới

1

Lê Hồng Phong

Km 87 + 250 QL 4G - Km 90 + 50 QL 4G

Lê Hồng Phong

2

Cách mạng tháng 8

Km 90 + 50 QL 4G - Đường 2 - 9

Cách mạng tháng tám

3

Hoàng Văn Thụ

Km 91 + 400 QL 4G - Km 92 + 250 QL 4G

Hoàng Văn Thụ

4

8 - 3

Km 92 + 250 QL 4G - Km 94 + 250 QL 4G

8 - 3

5

Hoàng Công Chất

Km 92 + 250 QL 4G - Km 02 TL 115

Hoàng Công Chất

6

Biên Hoà

Ngã ba Bến xe khách - Cầu Nà Hin

Biên Hoà

7

2 - 9

Ngã ba Bến xe khách - Cuối bản Địa

2 - 9

8

Thanh Niên

Ngã ba Bến xe khách - Đầu cầu treo

Thanh niên

9

Lò Văn Giá

Km 89 + 900 QL 4G - Đầu cầu treo

Lò Văn Giá

 

Biểu 02

ĐẶT TÊN PHỐ THUỘC THỊ TRẤN SÔNG MÃ - ĐỢT I

(Kèm theo Nghị quyết số 144/HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Sơn La)

TT

Tên thường gọi

Điểm đầu - Điểm cuối

Tên phố đặt mới

1

Đường Bến Phà

Km 74 + 900 TL 113 - Đường Thanh niên (Hạt 4 Giao thông)

Bến Phà

2

(Không có)

QL 4G Km91 + 150 - Đường Thanh niên

Đào Tấn

3

(Không có)

Km 91 + 100 QL 4G - Đường Thanh niên

Ngô Gia Tự

4

(Không có)

Km 91 + 50 QL 4G - Đường Thanh niên

Lý Thường Kiệt

5

(Không có)

Km 91 +00 QL 4G - Đường Thanh niên

Nguyễn Lương Bằng

6

Đường Viện Kiểm sát

Km 90 + 570 QL 4G - Đường Lò Văn Giá

Hoàng Quốc Việt

7

Đường Bưu Điện

Km 91 + 200 QL 4G - Khu tập thể bưu điện

Kim Đồng

8

Đường Lòng Hồ

Km 91 + 00 QL 4G - Nhà văn hóa tổ 8 + 9

Nguyễn Du

9

Đường Nguyễn Thái Học

Km 90 + 150 QL 4G - Đường Lò Văn Giá

Nguyễn Thái Học

10

Đường Võ Thị Sáu

Km 90 + 350 QL 4G - Đường Lò Văn Giá

Võ Thị Sáu

11

Đường Hồ Xuân Hương

Km 90 + 800 QL 4G - Đường Lò Văn Giá

Hồ Xuân Hương

12

Đường Hai Bà Trưng

Km 91 + 300 QL 4G - Đường Thanh niên

Hai Bà Trưng

13

Đường Hin Phon

Đường Lò Văn Giá - Cuối bản Hin Phon

Lý Tự Trọng

14

Đường 19 - 5

Đầu cầu treo - Kênh thoát lũ

19 - 5

15

Đường chợ cũ

Đường Thanh Niên - Sau công an huyện.

Nguyễn Đình Chiểu

16

Đường Huổi Ngang

Km 90 + 300 QL 4G - Cuối bản Huổi Ngang

Lê Văn Lương

17

Đường Trường cấp 3

Km 91 + 400 QL 4G - Sau trường THPT Sông Mã

Chu Văn An

18

(Không có)

Km 91 + 350 QL 4G – Trường THPT Sông Mã (Cơ sở 2)

Lê Quý Đôn

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản