145066

Kết luận 61-KL/TW về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020” do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

145066
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kết luận 61-KL/TW về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020” do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Số hiệu: 61-KL/TW Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Ban Chấp hành Trung ương Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 03/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 61-KL/TW
Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Ban Chấp hành Trung ương
Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 03/12/2009
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 61-KL/TW

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2009

 

KẾT LUẬN

VỀ ĐỀ ÁN “NÂNG CAO VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ XÂY DỰNG GIAI CẤP NÔNG DÂN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2010 - 2020”

Thực hiện chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2009, tại phiên họp ngày 13-11-2009, sau khi nghe Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam báo cáo Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”; ý kiến của các ban, ngành có liên quan, Ban Bí thư đã thảo luận và kết luận:

1- Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam đã tích cực xây dựng Đề án nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ bày Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Ban Bí thư cơ bản nhất trí với nội dung của Đề án. Trên cơ sở ý kiến của Ban Bí thư, ý kiến của các ban, ngành có liên quan, Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam tiếp thu, hoàn chỉnh Đề án để triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả, thiết thực.

2- Về đề xuất, kiến nghị của Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam, Ban Bí thư có ý kiến như sau:

- Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo việc bổ sung, sửa đổi và xây dựng mới luật liên quan đến nông dân, tạo điều kiện để giai cấp nông dân, Hội Nông dân Việt Nam phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo việc ban hành cơ chế, chính sách cụ thể để Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp với các bộ, ngành thực hiện một số chương trình, đề án trong chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bày Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; xem xét việc bổ sung cho quỹ hỗ trợ nông dân, giúp hội nông dân có thêm nguồn lực để xây dựng và nhân rộng các mô hình xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nông dân; tạo cơ chế để Hội Nông dân Việt Nam tham gia thực hiện chính sách của Chính phủ về tiêu thụ nông sản hàng hóa.

- Trong quá trình xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các cơ quan chủ trì cần tạo điều kiện và phối hợp để Hội Nông dân Việt Nam tham gia ngay từ đầu và trực tiếp các nội dung liên quan.

- Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứ xây dựng các trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân theo mô hình là đơn vị sự nghiệp thuộc hội nông dân cấp tỉnh, huyện, trực tiếp tổ chức các hoạt động hỗ trợ, dịch vụ và dạy nghề cho nông dân.

- Giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam có hướng dẫn về tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan hội nông dân Việt Nam cấp tỉnh, huyện phù hợp với yêu cầu nâng cao vai trò, trách nhiệm của hội nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020.

- Chính phủ cần có quy định cụ thể về trường của các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó có trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam theo Điều 49 của Luật Giáo dục.

3- Đồng ý thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án, Ban Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam đề xuất thành phần và nhân sự cụ thể, trình Ban Bí thư quyết định.

4- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các ban đảng Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình lãnh đạo thực hiện những nội dung liên quan của Đề án.

5- Giao Ban Dân vận Trung ương, Van phòng Trung ương Đảng theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Đề án, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

 

 

T/M BAN BÍ THƯ
Trương Tấn Sang

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản